รายชื่อเจ้าภาพสร้างรางระบายน้ำรอบโถงสวดมนต์ สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 • 0 ตอบ
 • 658 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 528
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

รายชื่อเจ้าภาพสร้างรางระบายน้ำรอบโถงสวดมนต์หลวงปู่ดู่
ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
.
เจ้าภาพสร้างรางระบายน้ำ กองบุญละ 1,999 บาท
จะได้รับการสลักรายชื่อ (ชื่อ-สกุล) ได้ 1 รายชื่อ บรรจุภายในหน้าตักหลวงปู่ดู่ (ข้าให้เอ็งรวย ทั้งทางโลก และทางธรรม)
1   คุณสุพัชฌาย์ เลิศอำไพพร
2   คุณทมิตา กิติรัตน์ชัย
3   คุณสาวิตรี ฉุยกลม
4   คุณอรวรรณ หิรัญวาทิตย์
5   คุณกฤตภัค จิรเดชธรากุล
6   คุณขวัญดาว เพียซ
7   คุณวันทนี​ คช​กิจจา​รักษ์​
8   คุณมหรรณพ เนียมประเสริฐ
9   ครอบครัวพิพัฒน์เสาวพงศ์
10   คุณธนาวดี ดุษฎีวงษ์กำจร
11   คุณสำรอง สุขขารมย์
12   S,F. KÜPFER
13   คุณทักศิล ศรีสุคนธมิตร
14   คุณปรีชา ประดิษฐ์
15   คุณนฤมล สุทธิวรยานนท์
16   คุณสุมาลี  อาจทวีกุ
17   คุณสุธิยา ปวงแก้ว
18   คุณวาสนา  บุญธรรม
19   คุณสุภาวดี ศรีพันธุ์
20   คุณลัดดาวรรณ  ศิริพงษานุวัฒน์
21   ตระกูลวรชัยกมล
22   คุณสุธิรา คงสอาด
23   คุณวิจันทรา ดันแคน
24   คุณสายฝนอ้วน จันทนา
25   ครอบครัวมาร์กมอเตอร์
26   คุณจิรัฐยา บริบุญวงค์
27   คุณสุทธินันท์ ลี้เจริญรักษา
28   คุณธมนวรรณ บารมี
29   คุณรชต สุทธิกรคัมภีร์
30   คุณปรีชา บุรพกุศลศรี
31   น.ต.สุชาติ เพชราภิรัชต์
32   คุณเตือนใจ ไวยธิรา
33   คุณจินต์จุฑา ผ่องแผ้ว
34   คุณประภาส ผ่องแผ้ว
35   คุณเอกชัย อิ่มอก
36   คุณเข็มเพชร เรือนเจริญ
37   คุณณัฐกร  แก้วสมเพชร
38   คุณอารยา ชลสายพันธ์
39   คุณบังอร จังไพบูลย์
40   คุณสุพัทธ์ จังไพบูลย์
41   ครอบครัวเวชบรรจง
42   คุณศิระพรชัย เดชสุนทรวัฒน์
43   คุณวรษา  บุญลักษม์
44   คุณไพลิน ปัญญาคะโป
45   คุณพุทธศิษย์ งามสง่า
46   คุณณัฐวุฒิ เอื้อประชานนท์
47   ลูกหนึ่งลูกสอง
48   คุณสุทามาส ยมนา
49   คุณชฎาพร เพรสตัน
50   ครอบครัวบัญชา
51   คุณลฎาภา  ศรีจีรภัทร
52   คุณจิตติมา  บัวคีรี
53   Mr. Robert George Williamson
54   คุณปรมัตถ์ มณีม่วง
55   คุณศศินันท์  ลิขิตกิจจานนท์
56   คุณเกศินี  ฮิรามัทซึ
57   คุณพรรณธนัฐ โปฎก
58   คุณรุ่งแสง ธรรมรัตโนทัย
59   คุณกฤติญา แก้วธรรม
60   คุณอรวรรณ กุมุท
61   คุณแม่สุภา เหลืองมงคลชัย
62   คุณชัญญา เตชะธนาวงศ์
63   คุณชาติชาย  สูงปานเขา
64   ครอบครัว​ไชยเดชธิวัฒน์​
65   พญ.พิมพ์หทัย สัตยวงศ์ทิพย์
66   คุณสมบูรณ์  นุกูลอุดมพานิชย์
67   คุณกาญจนา ไผ่ปาน
68   คุณสมศักดิ์ ยาสีเผือก
69   คุณนภาพร บุญพุ่มพวง
70   คุณสันติ เหมกรณ์
71   คุณนพวรรณ ตั้งอุดมสุข
72   คุณแม่บุญผ่องใส​ วร​สุทธิ​พิศิษฎ์
73   คุณดาวรุ่ง ทับทิมทอง
74   คุณภาสินี ชัยศิริกุล
75   คุณนิมิตร ชีพพานิชไพศาล
76   คุณสงวนศรี ม่วงนวล Chevallier
77   คุณกรรณิกา  ปานพรหม
78   คุณศรินรัตน์ รังสิวราวัฒน์
79   เด็กชายต้น ทองโคตร
80   คุณกัลยารัตน์ จันทร์จิตรเพ็ชร
81   คุณศรียา สุขเกษม
82   คุณอริยา เคลกก์
83   คุณวราภรณ์​  ประกันทะ
84   คุณเกตุกษิต สีบุญเรือง
85   คุณอังศนา ทรัพย์โสภา
86   คุณปฐมพล โล่เสถียรกิจ
87   คุณธัญณีย์ กรวุฒิไกรทิพย์
88   คุณฐานิยา โล่เสถียรกิจ
89   คุณนิติรุจน์  กรวุฒิไกรทิพย์
90   คุณปานฤทัย จุลมณีโชติ
91   คุณแม่รุ่งนภา ไพโรจน์วิทยาพร
92   คุณวัฒนา จิวัฒนาสุข
93   คุณนิภา มหาลีลากุล
94   คุณดารณีสนามน้อย เฮย์วู้ด
95   คุณสุพัฒน์ สระน้อย
96   คุณนภัสนันท์ สินภัคสวัสดิ์
97   คุณเริงสรรค์ แก้วมูล
98   คุณวันเพ็ญ สิระชัยนันท์
99   คุณนิตยา  วิโรจน์เวชภัฑ์
100   คุณกนก จิวัฒนาสุข
101   คุณณัฐธิดา ตัณยะกุล
102   คุณวันดี แซ่เตียว
103   คุณอโนทัย รักการ
104   คุณฐิติพร สุทธาโรจน์
105   คุณเบญจวรรณ ตันยานนท์
106   คุณพิพัฒน์พล ตันยานนท์
107   คุณวสันต์ ตันยานนท์
108   คุณภาคภูมิ  มหาวีรชาติกุล
109   คุณวันวิสาข์  มหาวีรชาติกุล
110   คุณภรณ์ลภัส  มหาวีรชาติกุล
111   คุณพิมพ์ลภัส  มหาวีรชาติกุล
112   คุณบุปผา  พันธุ์ซ่อนกลิ่น
113   คุณตรีนุช อักขสอน
114   คุณกัญณภัทร  พุทธวิโร
115   คุณศันสนีย์ ศักดารักษ์
116   คุณรดา​  ฤทธิ์เอนก
117   คุณมาลี อุ่นทวีทรัพย์
118   คุณสุดธาดา ธารผาภูมิ
119   คุณปริยาภร นามปัญญา
120   คุณณริดา กลับวิเศษ
121   คุณจิตติมาพร  รูปแก้ว
122   คุณฮุงฮวง แซ่เอี้ยบ
123   คุณนันทิยา ฉิมศรี
124   คุณชลธิชา แสงอ่อน
125   คุณภัสร์ศรัน สิงหเหมลักษณ์
126   คุณภัททวดี ศรีจุนจันทร์
127   คุณเปรมปภา เหล่าพงศ์พันธุ์งาม
128   คุณสุกัญญา กันตนฤมิตรกุล
129   คุณภัทรพรรณ  ศิริปุณย์
130   น.อ.วิสิทธิ์  สระทองยอด
131   คุณเสงี่ยม  อรรคศรีวร
132   คุณญาณีรัตน์ เดชกูลพรศิริ
133   คุณธีระพงศ์ ธำรงเศรษฐกุล
134   คุณวายุณี บริบูรณ์
135   คุณชุติมา แก้วชัยเจริญกิจ
136   คุณซศิธนิสร กิตศิริโชตินนท์
137   คุณศศิธนิสร กิตศิริโชตินนท์
138   คุณไพบูลย์  สุรเกียรติ
139   คุณพัชร์ธีรัตน์    แซ่ซื้อ
140   คุณสมบูรณ์ เจริญศิริสุทธิกุล
141   คุณชวิส กสานติกุล
142   คุณวรัญญา กสานติกุล
143   คุณอัญชิสา กสานติกุล
144   คุณกาญจน์ศิริ จิตตปรัชญากุล
145   คุณธัญญธร ตั้งอภิวัฒนา
146   คุณกุลศมิ์ ตันเส้า
147   คุณชมภัสสร สนธิไชย
148   คุณณัฐวุฒิ รอดศิริ
149   คุณพิชฎา เจริญฤทธิ์
150   คุณฉวีวรรณ จัดภัย
151   คุณพิชชา คริม
152   คุณณศศิ มีศิลสัตย์
153   คุณมนัสนันท์ อาชายุทธ์
154   คุณนนทเดช พงษ์พันธุ์เลิศ
155   คุณณัฐฐาน์ เวโรจน์อภิสิน
156   คุณภูดิศ ไตรวิลาสกุล
157   คุณณัฏฐนันท์ อิ่มธนาสาร
158   คุณอาภาภรณ์ แฉ่ฉาย
159   คุณศิปภา รุ่งแสงโสภณ
160   คุณตา อรุโณทอง
161   คุณรุ่งรวดี รุ่งโรจน์
162   คุณเฉลิมชัย รัตนาชัยพงษ์
163   คุณชูศรี รัตนาชัยพงษ์
164   Sing Vandyvong
165   Jacob Young.
166   คุณบัวตอง สอนคำจัน
167   Jacob Mealer.
168   Tina Young.
169   คุณรมิดา ไกรงามเลิศ
170   คุณบุญฤทธิ์ รัตนชินกร
171   คุณวาเลนติน่าเอริก้า บำรุงรักษ์
172   คุณคริสติน่า บำรุงรักษ์
173   คุณกันตพงศ์ บำรุงรักษ์
174   คุณอุไร  บุญราศรี
175   คุณมรุเศรษฐ์ ปิยรัตนวรสกุล
176   คุณเดชชัย ศรีสมบัติ
177   คุณชญานุช พันธุ์อุดม
178   คุณสุภาวดี   เอี่ยมพิทยารัตน์
179   คุณฉัตรภัสร์ วิสัยรัตน์
180   คุณพ่อทรงวุฒิ ถวัลย์กิจดำรงค์
181   คุณเมธาวดี เกลียวกนกพันธ์
182   คุณชลัมธรณ์ กินาวงศ์
183   คุณชณิดาภา​ พุ่มหิรัญ​
184   Mr.Yoshiaki Okamoto
185   เด็กหญิงวรรณภาว์ งามมาศประภัสสร
186   คุณชาตรี ราชวงษ์
187   คุณอุลัย มัครมย์
188   คุณยทธภูมิ  วัฒนะนารากุล
189   คุณญาณี  สุขพงษ์ไทย
190   คุณพรสวรรค์ เครือเมือง
191   คุณวนนีย์ หมื่นนุช
192   คุณวงศ์เดือน บุญบันดาล
193   คุณมนชนก สมบูรณ์ทรัพย์ดี
194   คุณศะศิปภา  บุญมีประเสริฐ
195   คุณอลิษา คุ้มสุข
196   คุณภัทราวี  วรศักดิ์
197   คุณฉัตรชัย ชัยจินดารุ่งโรจน์
198   คุณกิมเฮ​ี๊ยะ​ คช​กิจจา​รักษ์​
199   คุณศกุนตลา คุณะศรี
200   คุณปนัดดา  ศรีแจ่ม
201   คุณไกรพิชญ์  อานนท์วัฒน์
202   คุณจุฑาทิพย์ บุญฟัก
203   คุณกัญญาวีร์ ช่วงสม
204   คุณธนันท์ธร  บุณยรัตน์โกศล
205   คุณอิศสินี วงศาลัคนากร
206   คุณ​ธัญสัณห์ รันดาเว
207   คุณ​ชลัช ศรีวิเชียร
208   เด็กชายสิระ มณฑารพ
209   เด็กหญิงโลเก่น  วิลเลี่ยม​
210   คุณชฎาพัชร หลักทอง
211   คุณพ่อปึงชุงจือชุงง้วน  แซ่ปุง
212   คุณอิษยา​ เทพพิทักษ์​
213   คุณพร้อมพร หวังทวีไพบูลย์
214   คุณกุลวดี อุทัยเฉลิม
215   คุณฤดีภัญ แสงชูโต
216   คุณเครือวัลย์ มณีจักร์
217   คุณวิเชียร หมื่นจงใจดี
218   คุณชาดา ตุลารักษ์
219   คุณพ่อจรัญ เลิศกิจสกุล
220   ครอบครัวเลิศวนิชกิจกุล
221   คุณ​อาภาศรี​  ศิวาภรณ์


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 8 กันยายน 2565
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร