รายชื่อกองบุญยกเศียรหลวงปู่ดู่ สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 • 0 ตอบ
 • 697 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 528
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

กองบุญยกเศียรหลวงปู่ดู่ (ข้าให้เอ็งรวย ทั้งทางโลก และทางธรรม)องค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
.
ชื่อเจ้าภาพ กองบุญ 10,000 บาท ติดตำแหน่งภายในหัวใจหลวงปู่ดู่   
1   คุณพัชรา จันทรุมาศ
2   คุณปิยนุช สุขศิริกุล
3   คุณแก้วทิพย์ แตงรื่น
4   คุณบัญชา ศรีเดช
5   คุณธมนวรรณ บารมี
6   คุณณัฐธิดา ตัณยะกุล
7   คุณจิตราภรณ์ อรุณ
8   คุณวรโชติ  เรืองจิรภาส
9   คุณนฤมล สุทธิวรยานนท์
10   คุณวณัฐพงศ์ ไพสิฐวรกุล
11   คุณจิรารัตน์ ชาลีวรรณ
12   คุณธัญลักษณ์ ราชเดิม
13   คุณสุทธิชัย ปิยรัตนวรสกุล
14   คุณศศรัศศ์ ปิยรัตนวรสกุล
15   คุณสิริเขตต์ ปิยรัตนวรสกุล
16   Bouathong  Betsy.
17   คุณสกาวเดือน  แสงวัง
18   คุณวัฒนา จิวัฒนาสุข 
19   คุณธมนวรรณ บารมี
20   ครอบครัวมาร์กมอเตอร์
21   ​ครอบครัว Johansen Netboot
22   คุณนันท์นภัส เตชิตรดาทรัพย์
23   Parichart Polthana Gonzales
24   คุณนภัสนันท์ สินภัครสวัสดิ์
25   คุณผ่องอารีย์  วรรธนะพินทุ
26   ครอบครัวกำจรโรจน์ทวี
27   คุณพัชสนันท์ ศรีแท่นแก้ว
28   คุณสุประวีณ์ จันทนเสวีดล
29   คุณภัททิยา ทองโคตร
30   คุณฉวนัน อำแพร
31   นางนาถวิภา  ขาวละออถ์
32   คุณปัญญา ไขว้พันธุ์
33   คุณปานทิพย์ ถนอมศักดิ์ศรี
34   คุณพรณิตชา ไขว้พันธุ์
35   คุณพัชรพล ไขว้พันธุ์
36   คุณสวัสดิ์ ไขว้พันธุ์
37   คุณทุเรียน ไขว้พันธุ์
38   คุณสุเมธ เจียมจิระเศรษฐ์
39   คุณสมหมาย เจียมจิระเศรษฐ์
40   คุณจุฬาลักษณ์ เจียมจิระเศรษฐ์
41   คุณดารณีสนามน้อย เฮย์วู้ด
42   คุณศุภมาส จิตรวิศวชล
43   คุณธนภัทร เจริญจิตต์
44   คุณอริสรา นารีวงค์
45   คุณชุลีกร  รัตนบุรี
46   ครอบครัวสิริเนธิวศิน
47   ธนาธัญธรนันท์
48   คุณวรัญญา พันธ์สายเชื้อ
49   คุณสุพัฒน์ สระน้อย
50   คุณจิตต์รัตน์ จันทร์รวิภา
51   คุณสุธิยา ปวงแก้ว
52   คุณพรพิไล ฉันทาดิศัย
53   คุณณฐมน เหลาหล่ม
54   คุณสุฤดี  นามชวัด
55   คุณพรพรรณ  มีศิริ
56   คุณปู่หนัก พันธุ์ไม้ศรี
57   คุณย่าแปลก พันธุ์ไม้ศรี
58   คุณตาแป๊ะ ขุนทอง
59   คุณยายแม้น ขุนทอง
60   คุณพ่อเนื่อง พันธุ์ไม้ศรี
61   คุณแม่สงวน พันธุ์ไม้ศรี
62   คุณแม่สงวน พันธุ์ไม้ศรี
63   คุณอรุณศรี พันธุ์ไม้ศรี
64   คุณ​อาภาศรี​  ศิวาภรณ์
65   คุณนิรามัย ตระกูลแสงรัศมี


ชื่อเจ้าภาพ กองบุญ 5,000 บาท ติดตำแหน่งภายในลำตัวหลวงปู่ดู่   
1   คุณสุธิยา  ปวงแก้ว
2   คุณอมรภัค กรสิรีชัย
3   คุณชัยวัตร  เรืองจิรภาส
4   คุณตรีนาถ  เรืองจิรภาส
5   ครอบครัวธรรมธนารักษ์
6   คุณนิศากร  ประ จักษ์สมสุข
7   คุณสุพัทธ์ จังไพบูลย์
8   คุณศิระพรชัย เดชสุนทรวัฒน์
9   คุณสุมาลี  เชิดเกียรติสกุล
10   คุณมนัสนันท์ อาชายุทธ์
11   คุณพฤกษ์ พฤฒิกัล
12   คุณภาวิณี พรกิตติยา
13   ​คุณ​พ่อ​สุวรรณ​ เอี่ยม​ตะโก​
14   คุณทิพยรัตน์  คุ้มไข่น้ำ
15   คุณแม่รุ่งนภา ไพโรจน์วิทยาพร
16   คุณเบญจรัตน์ ชวะนะบุตรวิไล
17   คุณชัญญา ชวนะบุตรวิไล
18   ครอบครัววิริยะนิธิพร
19   คุณเกศินี สภาพไทย
20   คุณไพลิน ปัญญาคะโป
21   ครอบครัวอรุณจิรรัตน์​
22   คุณธีรพล  บัวผัน
23   คุณนัณธิภรณ์ ภู่ทอง
24   คุณกิตติมา นพเก้ารัตนมณี
25   คุณสง่า  ไวยภูศรี
26   คุณเมี้ยน ไวยภูศรี"
27   คุณสุพจน์ แก้วใส
28   คุณมนต์​วดี ยอดพรม
29   คุณณัฐพงศ์ เอื้อเพิ่มเกียรติ
30   คุณสมหมาย ตั้งประดิษฐ์
31   คุณกิมลั้ง พงษ์เหล็ง
32   คุณปภาดา พิชยชนานนท์
33   คุณฐิติรัตน์ ณัฏฐปภาไชย
34   จาง จือ ตง
35   ครอบครัวรจิตรัตนายิ่ง
36   คุณกาญจน์พัฒน์ วงศาโรจน์
37   คุณกนกวรรณ คำสอน
38   คุณศันสนีย์ ศักดารักษ์
39   คุณอรรถพล แสงกิตติกร
40   คุณอรวรรณ เกรียงทวีชัย
41   คุณภรฎา เกรียงทวีชัย
42   คุณแม่สนอง พันธุระ 
43   หจก.เอแอนด์ ที ธุรกิจการค้า
44   คุณยุ่ยตัน แซ่บั่ง
45   คุณสุนันท์ แซ่บั่ง
46   คุณภณชนก โชติกันตสิริ
47   คุณสมชาย นพเก้ารัตนมณี
48   คุณจุฑารัช นพเก้ารัตนมณี
49   คุณกิตติพงศ์ นพเก้ารัตนมณี
50   คุณวิภา คุณชยางกูร


ชื่อเจ้าภาพ กองบุญ 3,000 บาท  (ติดตำแหน่งภายในหน้าตักหลวงปู่ดู่)   
1   คุณจินดา ประสิทธิ์ส่งเสริม
2   คุณธันฐภรณ์​ จิรชัชวาลศิลป์
3   คุณอังคณา จึงสมานญาติ
4   คุณจิตต์อารี นรินทร์สุขสันติ
5   คุณอรพิณ เกตุราทร   
6   คุณชาตรี ราชวงษ์
7   คุณนิมิตร ชีพพานิชไพศาล
8   คุณปราณี แก้วศรีบุญเฮือง
9   คุณเกรียงศักดิ์ มณีใส
10   คุณชยพล หงษ์น้อย
11   คุณประทีป ทรงลำยอง
12   คุณสิริมา สุขจำนงค์
13   คุณเกศินี  ฮิรามัทซึ
14   คุณอรวรรณ หิรัญวาทิตย์
15   คุณชัญญาวีร์ ธัญอัครานนท์
16   คุณทิพจุฑา​ ปาน​วิเชียร
17   คุณระวีวรรณ บุญสุข 
18   คุณวรษา  บุญลักษม์
19   คุณพัฒนศักดิ์ แก่นจันดา
20   ครอบครัวนินนาทนนท์
21   ครอบครัวประคัลภ์ภักดี
22   คุณทรงศรี สารถี
23   คุณนราธิพงษ์ รัตนาพูนเพิ่ม
24   คุณณฐานาฎ ปุริเส
25   คุณภัทรพร วรรณขาว
26   คุณชฎารัตน์ อนันตกูล
27   เด็กหญิงชยาภัสร์ โกมารทัต
28   คุณชาติชาย  สูงปานเขา 
29   คุณกิมเฮ​ี๊ยะ​ คช​กิจจา​รักษ์​
30   คุณอุลัย มัครมย์
31   คุณณฤดี​ ประสงค์ผล​
32   คุณพิเชษฐ์   แกล้งกลั่น
33   คุณสุพรรณี บุญทิม
34   คุณจรัสลักษณ์​ วันคณานนท์
35   ร้านนะโม นะโม นะโม
36   คุณมณี  กุลสัมฤทธิ์ผล
37   คุณมาลี เอื้อประชานนท์
38   คุณอโนทัย รักการ
39   คุณภัทรลักษมณ์ สินธุชัย
40   คุณประเทือง  แก้วทุย
41   คุณโกเมศ จำรัส
42   คุณประสิทธิ์ นาดี 
43   คุณวิไลวรรณ รังสิกรรพุม
44   คุณสุพัฒน์ สระน้อย
45   คุณธนินท์ธร  นุกาศ
46   คุณณภาพร  วะสัตย์ 
47   คุณยุทธนา เรืองนุช
48   บ.TSRF
49   คุณอัชชวรรณ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
50   คุณวิสิทธิ์ วาณิชย์ศรีรัตนา
51   คุณกนกวรรณ  นุกูลอุดมพานิชย์
52   คุณดารณี บุญญกิจจินดา
53   คุณนวรัตน์  สวัสดีเตชาภัทร์
54   คุณไพรินทร์ กปิลานนท์
55   คุณพุทธศิษย์    งามสง่า
56   ตระกูลเติมศักดิ์มิตรชัย
57   คุณซูเล้า แช่ตั้ง
58   คุณนิชาภา หลอมประโคน
59   คุณสุภชาดา อนุญาหงษ์
60   คุณชนินทร์  สุทธิวรยานนท์
61   คุณเฉลิมเกียรติ  สุทธิวรยานนท์
62   คุณธนัชพร สุทธิวรยานนท์
63   คุณอรกาญจน์ เหมโพธิรัตน์
64   คุณปริญวิช ปริญญาวิทิต
65   คุณมณฑิรา  สิริวุฒิจรุงจิตต์
66   ครอบครัว​กาญจนา
67   ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง
68   คุณบุญชมฤดี เมฆหมอก
69   คุณบุษยา จักรวรรณพร
70   คุณนันทิยา ฉิมศรี
71   ครอบครัวพิพัฒน์เสาวพงศ์
72   ครอบครัวชัยโรจน์ อธิพัชระวัฒน์
73   คุณสิทธิชัย เรือนทอง
74   คุณแม่เหรียญ อดุลย์กิติรัตน์
75   คุณอมรรัตน์ เผ่าโภคสถิตย์
76   คุณพัณณ์ปภพ ปิยรัตนสรสกุล
77   คุณมรุเศรษฐ์ ปิยรัตนวรสกุล
78   คุณเกรียงไกร ปิยรัตนวรสกุล
79   คุณเบ็ญจรัตน์ ปิยรัตนวรสกุล
80   คุณชัยอารีเครน
81   คุณนงนภัส  คูเจริญไพศาล
82   คุณอรรถพล ลิ้มธรรมรักษ์
83   คุณพ่อสมบุญ ประพันธ์ศรี
84   คุณวิภาวัลย์ พงษ์พยอม
85   คุณศุภลักษณ์ ชัยสมบูรณ์พันธ์
86   คุณศรัญญา เยาวกุลพัฒนา
87   คุณรังศินี  อัฒฑกรณ์
88   คุณนริดา สิระปาณิชาติ
89   Joseph Samai Brackley
90   คุณแพรพรรณ​  โชติ​ศิริพงษ์​ชัย
91   คุณพัฒน์นรีภร ทรัพย์พลับ
92   คุณสมหมาย อินทนู
93   คุณยุพดี  สกุลวัฒนพงศ์ 
94   คุณปวันรัตน์   มหาศิริธนวงศ์
95   คุณธนกฤต เดชปขาพิพัฒน์ 
96   คุณศศิรินทร์ เทเวศร์อังกูร
97   คุณนพวรรณ ตั้งอุดมสุข
98   คุณวนิดา มั่งมี
99   คุณทักศิล ศรีสุคนธมิตร
100   คุณกอบกุล อนัคฆกุล
101   คุณสมิตานัน เตกูรามี
102   คุณสำอาง ทำดี 
103   คุณประดับ   บุญพร้อม
104   คุณวิเชียร​ สาเกกุล
105   คุณสุธิดา เศละพฤกษ์กุล
106   บริษัท วิสัยทัศน์ อิเลคทริค จำกัด
107   คุณญาณีรัตน์ เดชกูลพรศิริ
108   คุณปิยะพงศ์  แจ้งพร
109   Tanyaporn Noi Nguyen
110   Boone Booriboon Nguyen
111   Allen Vu Nguyen
112   คุณมณธากาญจน์ ลีลากุลเศรษฐ์
113   คุณชัชวาล​ย์ ศุภจิตรานนท์
114   คุณณัฐดนัย หัตถกรรม
115   คุณชาดา ฉัตรเสถียรพงศ์
116   คุณอารยา ชลสายพันธ์
117   คุณกัลยรักษ์ แอบจันทึก
118   คุณอรปรียา  คำสุมาลี 
119   คุณชนธัญ ริ้วภากร
120   คุณพิศมัย ไกรดงพลอง
121   คุณอินทรพล  ยงใจยุธ
122   คุณ​ภัทรวรรณ เศวตศุภลักษณ์
123   น.อ.วิสิทธิ์ ศิริปุณย์ 
124   คุณจินดา ศิริปุณย์
125   น.อ.หญิง ภัทรพรรณ ศิริปุณย์ 
126   น.อ. วิสิทธิ์  สระทองยอด
127   คุณเชิดศักดิ์  ปันส่วน
128   คุณตุ้ยเต็มวงศ์
129   คุณลูกศร พรมดวงดี
130   คุณกรกช ธรรมมัญญู
131   คุณธนภร ภาวัชกุลกัลยา
132   คุณปุญญาคม ประสงค์
133   คุณยุทธภูมิ  วัฒนะนารากุล
134   คุณกัญญา ขุนพลเอี่ยม
135   คุณอำพล พินชัย
136   คุณวิไลวรรณ  จันตะเสน
137   คุณแพทริค กนกะรัตน์
138   คุณมนูญ ลิมประดิษฐากร
139   คุณดิษฐวัฒน์ สมจอมชาญ
140   คุณสมชาย สงวนพงษ์
141   คุณสมร บัวงาม
142   คุณอุไร บุญราศรี
143   Dawaree Photong
144   คุณกฤชวัฏ วังสนธิเลิศกุล
145   คุณสุนันทา  ปัจฉิมบุตร
146   ตระกูล​ฉัตรเสถียรพงศ์
147   คุณวัฒนา วิวิธคุณากร
148   KATA KURAーSHIN YA
149   คุณจามรี  ศิริรัตน์
150   คุณภรณ์ทิพย์ โคผดุง
151   คุณหยูอี้  หมิงลี
152   คุณอภิญญา โห้เหรียญ
153   คุณเศกสันติ์ แซ่บ่าง
154   คุณสุภาพร ผ่องชนะ
155   คุณแม่เฉลา   วงศ์บางโพ
156   คุณแม่ประยงค์  เพิ่มทองชูชัย
157   คุณชุลีพร  วงศ์บางโพ
158   คุณกัลยานี ศรีวิชัย
159   คุณวราวุฒิ หอมเดช
160   คุณจิณห์ภณิดา  วรรณนิคมจิตร์ 
161   พ.ต.ท.ยงค์ยุทธ์ ประเสริฐผล
162   คุณวลัยพรรณ รุ่งแจ้ง
163   คุณพัชณัณท์ ซ้อนสุข
164   คุณสายชล ย่านกลาง
165   คุณเพ็ญศิริ เพ็งธรรม
166   คุณประภาพรรณ เตคุณาทร
167   คุณจิตรชดามนท์ รินแก้ว
168   คุณพ่อปึงชุงจือชุงง้วน  แซ่ปุง
169   คุณแม่หงษ์ แซ่อึ้งประภัสสรชัยกุล
170   คุณภาวิณี​   แซ่ไล่
171   คุณวนิดา​    วานิยะพันธ์
172   ครอบครัวรัตนชินกร
173   คุณทิพภา อนุกูลวัฒนา
174   คุณเอกลักษณ์  จอดพิมาย
175   คุณอุดมเดช คนสมบูรณ์
176   คุณ​เปรมยุดา ศิริบัณฑิตย์กุล
177   คุณรสสุคนธ์ บุญมี
178   คุณเทียมจิต เดี่ยวสันติกุล
179   คุณนิตยา  วิโรจน์เวชภัณฑ์
180   คุณทิพยวรรณ วิศุภกาญจน์
181   คุณสุจิราพัชร โกมารทัต
182   คุณอโนทัย รักการ
183   คุณวันทิตา ชยางกูรภัทรกิจ
184   คุณศุภวรรณ ชินรุ่งเรือง
185   คุณจุฑาทิพย์ บุญฟัก
186   คุณธัญพร วงค์คำ
187   คุณวัชรินทร์  เสโตบล   
188   คุณกชณิชา คงวิชาการ
189   คุณพัชรินทร์  ศิริพันธ์
190   ครอบครัวคงเดิม
191   คุณณัฐชัย รัตนชีวร
192   คุณกาญจนา พรหมดา 
193   คุณสุระสิทธิ์ โรจนชัยศักดิ์
194   คุณเสกสรร   นาบุญ
195   คุณฉัตรชัย ชัยจินดารุ่งโรจน์
196   คุณแสงเดือน ไชยภักดิ์
197   คุณกฤษดา พันธ์บุญ
198   คุณสมถวิล บุญสิริพิพัฒน์
199   คุณแม่พัชรี แจ่มสุริยา
200   คุณสายพิน  ร่องน้อย
201   คุณวารินทร์ จันทร์กลั่น
202   คุณกาสี ทุมสี
203   คุณนพวิทย์  สุขม่วง
204   นายแพทย์โพชฌงค์ สิริวิทยาปกรณ์
205   คุณสีไพร  เดิมพันธ์
206   คุณสุเมธ เจียมสว่างพร
207   คุณเนาวรัตน์  จงหมื่นไวย์
208   คุณสมคิด ลากุล
209   คุณบุญญาธิกานต์ แรกไธสง
210   คุณลักษมี จันธิมา
211   คุณวิลาศินี ศรีทอง
212   คุณแม่เก็ม เกิดสุวรรณ์
213   คุณสุสินธนโชติ เหมือนเมือง
214   คุณเขมาภรณ์ ภูบาล
215   คุณประกาย ทองย่อย
216   คุณศิรินภา สิทธิวงศ์
217   คุณทิพวรรณ หลังนาค
218   คุณประคอง ดวงมาลัย
219   ร.ต.อ.หญิง ดวงหทัย ดวงมาลัย
220   คุณอำนาจ สพันธุพงษ์
221   คุณสุรีย์พร ประดาพล
222   คุณวิภา​ พงษ์​พรต
223   คุณพัทธนันท์ ตรีสินสกุลชัย
224   คุณยงยุกต์ คุณสมบัติ
225   ร.ต.ฐานวัฒน์ มั่นคง
226   คุณวิโรจน์ วิโรจน์เวชภัณฑ์
227   คุณศานิต วิโรจน์เวชภัณฑ์
228   คุณกาญจนา วิโรจน์เวชภัณฑ์
229   คุณนรฉัตร วิโรจน์เวชภัณฑ์
230   คุณสุดใจ ใหญ่สวัสดิ์วงษ์
231   คุณพัชรนันท์ พันธุ์ตัน
232   เด็กชายภัทรพล ศรีหนองโคตร
233   คุณนภัสนันท์ มหาสิทธิวัฒน์
234   คุณมัลลิกา ทยานุสร
235   คุณภัทร์ชมน แสงกิตติกร
236   คุณปิยะนาถ  บุนยตีรณะ
237   คุณบัณฑิต  รัตนมาลี
238   คุณณัททิพย์ บุญธนกิจ
239   คุณพิชาภัค  สาตราวาหะ
240   คุณกฤษชนามน รักษาศักดิ์
241   คุณรัศมี คุชิตา
242   ครอบครัว​ทุนร่องช้าง
243   คุณจงรัก คงสวัสดิ์
244   คุณเชษฐา ทับทิมทอง
245   คุณวิภาดา ศานนิกรภาพ 
246   คุณธนัฏฐ์ ปันแปง
247   คุณนภจร อินยาศรี
248   คุณสุนี แซ่โค้ว
249   คุณจอมเพชร ชัยยะสุข
250   คุณจินตนาเ กตุจรัส 
251   คุณโยธิน จันดีดา
252   คุณพจนาท สาป้อง
253   คุณเกณิกา วงคศรีชา
254   คุณปุณณเมธ กาวิน
255   คุณ​อมรเมธ เตรียมแสงชัย
256   คุณพยอม เงินงาม
257   คุณสุปรีญา Ludwig
258   คุณ​สุภา ธาราธีรเศรษฐ์
259   คุณรัตนาภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
260   คุณพัฒนา คุณชยางกูร
261   คุณพีรนุช วิศรุตโสภณ
262   คุณสาคร สิทธิ์ตระกูล
263   คุณภัฎฐรมนัส​ จิตเสงี่ยม​
264   คุณมีลินด่า สุวันไช
265   คุณปัฐมา ทศดร
266      คุณสุดารัตน์  ไฟล์


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2022, 08:39:20 am โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร