รายชื่อผู้ร่วมบุญร่วมสร้างหลวงปู่ดู่ (ข้าให้เอ็งรวย) กองบุญ 2,000 บาท (ลำตัว)

 • 0 ตอบ
 • 4063 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 528
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

รายชื่อผู้ร่วมบุญร่วมสร้างหลวงปู่ดู่ (ข้าให้เอ็งรวย) องค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
.
เจ้าภาพกองบุญละ 2,000 บาท ได้รับการสลักรายชื่อ 1 รายชื่อ ติดตำแหน่งภายในลำตัวหลวงปู่ดู่
ตั้งแต่วันที่ 10.4.2021
.
1   คุณตุ่น รุ่งโรจน์
2   คุณวิโรจน์  วิโรจน์เวชภัณฑ์
3   คุณกุลวดี อุทัยเฉลิม
4   คุณฐิติพร  ตังกบดี
5   คุณณัฐกร แก้วสมเพชร
6   ครอบครัวนิมมานรัชต์
7   Piyamas Neall
8   คุณแม่กรุณา ศรีกอง
9   คุณnongnuch Ritchie
10   คุณจำนงค์ โหมดเทศ
11   คุณสุวรรณี แคม
12   คุณอลัน ชิ ยิม แคม
13   คุณกาเบรียลลา อรยวรรณ แคม
14   คุณวาณี ศรีสุมะ
15   คุณปิ่นมณี ศรีสุมะ
16   คุณศุภกฤต อัศวชัยพร
17   คุณนิพนธ์ มุ่งรักษ์ชน
18   คุณ​ศุภกฤต อัศวชัยพร
19   คุณฐาณุพัชช์ พรกรพาณิชย์
20   คุณวรัณธรณ์ พรกรพาณิชย์
21   คุณโสรยา แจ่มเที่ยงตรง
22   คุณอภิญญา นุชโสภา
23   คุณชรัทบุณ  ตรั่นวัน
24   คุณจารุวรรณ พันธ์เพิ่มเจริญกิจ
25   ร้านสยามปากคลองตลาด
26   คุณดวงฤดี  วุดานุพันธ์
27   คุณแก้วทิพย์ แตงรื่น
28   คุณแม่ประภา  ศตฉัน
29   คุณวรลักษณ์ เชียงทอง
30   คุณ​วรลักษณ์ เชียงทอง
31   คุณมานพ  ประคอง
32   คุณวิเชียร เกศการุณกุล
33   คุณภาวิณี​ เกศการุณกุล
34   คุณเฉวียง โหมดเทศ
35   ครอบครัวแสงกระจ่าง
36   คุณคทาวุธ โพธิ์สุวรรณ
37   คุณจักรินทร์ พุดไทย
38   คุณนุชรี จันทร์เทียมวงษ์
39   คุณเดชา อัศวะประภา
40   คุณปิยะดา ภูวุฒิรัฐ
41   คุณกฤษฎิ์ ภูวุฒิรัฐ
42   คุณภุชชัชชา กาญจนกรภัทร์
43   ครอบครัวพรสุทธิชัยพงค์
44   คุณวาสนา  สเทราเบ
45   คุณฉวีวรรณ เลิศกมลชัย
46   คุณกณิษฐา ทรัพย์นากสุก
47   คุณพลอยนภัส ทรัพย์นากสุก
48   คุณธภร  มีชูชีพ
49   คุณสาริศา  วารุกะกุล
50   คุณอชิรวัตติ์ สิทธิวัฒนะโสภณ
51   คุณขวัญตา เยนเช่น
52   คุณดารัณ ฐานิศรรดา
53   คุณวัชรพรรณ ศรแก้ว
54   ครอบครัววิทยากร
55   คุณธันย์จิรา สงวนศรี
56   คุณสุพรทิพย์   ชาญวลิชล
57   คุณตรีทิพย์  ปานเจริญ
58   พล.อ.ต.วิชาคม อำนรรฆมณี
59   คุณระพีพรรณ โอฬารรัตน์
60   คุณ​สุนิมา บีดาเสค
61   คุณปิยะมาศ พลบำรุง
62   คุณเกวลิน พงษ์ธานี
63   คุณพิมพ์ญาดา โจซิ้ม
64   คุณนพรัตน์ สัพพวิญญู
65   คุณสุณีย์  สุกิจชัยมงคล
66   คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์
67   คุณนิศรา เสรีพัฒนะพล
68   คุณ​สมพร  โท้ประยูร
69   คุณอภิรมณ์  ม่วงมี
70   คุณอาภรณ์ ลือชา
71   คุณศิริขวัญ ผ่องศิริ
72   คุณสายชล วงษ์สาลา
73   คุณสุจิรา  สุวรรณรัตน์
74   คุณสมคิด  สุวรรณรัตน์
75   คุณอนันตพร  ยาทองไชย
76   คุณศิริรัตน์ รุ่งเรืองอาภรณ์
77   คุณสุพิน  วิชัยเกตุ
78   คุณดาวรุ่ง ทับทิมทอง
79   คุณศรินรัตน์ รังสิวราวัฒน์
80   คุณสุภาพร  ทองปรุง
81   คุณภาพิชชา   สังข์เกตุ
82   คุณ​จิตรา เตชะเสน
83   คุณ​อรรจนา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
84   คุณสุนันทา ทองพันชั่ง
85   คุณชัชชญา สอนใจ
86   คุณบุญญา คำกอง
87   คุณอาทิตย์ ทินโชติภูริพัฒน์
88   คุณภูพันธ์ พรสิลเกียรติ์
89   คุณภาณุรัตน์   ปริชมน
90   บุญคือเพื่อนแท้ พึ่งได้จริง
91   คุณธันย์ชนก โชติผล
92   คุณรณ​ ว​รินทร์​รักษ์​
93   คุณนฤมล​  พุทธสอน​
94   คุณเง็ก  อยู่เจริญ​
95   ครอบครัว​ศุภกิจ
96   คุณพรศักดิ์ วุดานุพันธ์
97   คุณพรศักดิ์  วุดานุพันธ์
98   คุณสุภรัตน์ รัตนวนิชย์โรจน์
99   คุณมารีย์ ใหม่เจริญ
100   คุณสมศักดิ์ ก่อกูลเกียรติ
101   คุณทวี  ปรีรอด
102   คุณสายทอง  ปรีรอด
103   คุณศุภชาลักษณ์ ปรีรอด
104   คุณธีรวัฒน์  ปรีรอด
105   คุณจอยจิรา สุทธิภูพันธ์
106   บริษัทวิสัยทัศน์อิเลคทริค จำกัด
107   คุณ​ชัยพรรษ สิริพัชโรธรณ์
108   คุณกรธาร จันทร์แก้ว
109   คุณทัศนีย์ เผือกมุ่ย
110   คุณภัคจิรา พลรักษ์
111   คุณนพวรรณ ทยานุวัฒน์
112   คุณนงค์นุช แก้วมา
113   คุณมัญจนา โคตะมา
114   คุณคุณฐิติพรรณ สายแก้ว
115   คุณฉอ้อน เมล์โลว์​
116   ตระกูลปุณณาโอภาสี
117   คุณชมนาด อรุณ​ฉาย​
118   คุณเนตรดาว บุดดีจีน
119   คุณนิพนธ์ วัฒนาพูนชัย
120   คุณกิตติราช เขียวเพ็ชร
121   คุณพ่อใหญ่สวัสดิ์ พันธ์น้อย
122   คุณสร้อยฟ้า สุชัยยะ
123   คุณดนัย นักจะเข้
124   คุณเสน่ห์ นักจะเข้
125   คุณพยอม นักจะเข้
126   คุณสุกัญญา นักจะเข้
127   คุณนุชจรี จริงจิตร
128   คุณปลิดา สิทธิธรรม
129   คุณทศพล คูลาภเจริญมงคล
130   คุณสุนทรี แทนพลกรัง
131   คุณวรรณวิมล ปริญญารัตน์
132   คุณศรีสุดา หงษาคำ
133   ตคุณอัญมณี ลายออนส์
134   คุณอุดม ลี้สมบุญ
135   คุณวนิดา หัตถปนิตย์
136   คุณคุนัญญา จันทร์คูณ
137   คุณมะลิวัลย์  กองสี
138   คุณรำไพ​ บรรพตาธิ
139   คุณไพบูลย์ รอดภิญโญ
140   ครอบครัวพิพัฒน์เสาวพงศ์
141   คุณชาติชาย  สูงปานเขา
142   คุณจรัญ บุญวงศ์
143   คุณกนกวรัญญา อาษาพร
144   บริษัทวิสัยทัศน์อิเลคทริคจำกัด
145   ครอบครัวมหาสิทธิวัฒน์
146   คุณภัทรพล รัตนวรรณ
147   คุณธนาภา รัตนวรรณ
148   คุณรัตนา ลอยลม
149   คุณนิภา สันติลักษณพันธ์
150   คุณชาตินันท์ ฉันท์ทองเจริญ
151   คุณกัญญา ฟองวารี
152   คุณวิโรจน์ หองวารี
153   คุณพัชราภา  อุดมกิตติวรกุล
154   คุณประกายมาด  พัชรเพชร
155   คุณกัลยาณี หยิบกลาง
156   คุณเจียม  อินเอี่ยม


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2022, 08:47:50 AM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร