ประกาศรายชือจารึกบุญจีวร เดือนเมษายน

 • 0 ตอบ
 • 2850 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 528
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

ชื่อจารึกบุญจีวร 
.
รอบ เมษายน 2564
.
ตั้งแต่วันที่ 1.4.2021 - 28.4.2021 (138 รายชื่อ)
.
1. คุณสิริศักดิ์ รัตนกู้เกียรติ
2. คุณเพ็ญสินี รัตนกู้เกียรติ
3. คุณรัฐศิลป์ รัตนกู้เกียรติ
4. คุณประเสริฐ หวังบุญสร้าง
5. คุณรินทร์หทัย หวังบุญสร้าง
6. เด็กชายปฐวีร์ หวังบุญสร้าง
7. เด็กหญิงปาลวีร์ หวังบุญสร้าง
8. ครอบครัวธนานนท์นิวาส
9. นางนวรัตน์ ยะถา
10. นายสถิตย์ วันดี
11. คุณมณฑิตา ศิริศักดิ์โสภิต
12. คุณทิพวรรณ บรรเทาทุกข์
13. นางสาวธารารัตน์ อินนุรักษ์
14. คุณอรอัชฌา สุปัญญาโชติสกุล
15. คุณณัฐพงศ์ สุปัญญาโชติสกุล
16. คุณสลินดา นันทนาปราโมทย์
17.คุณ Angelina Nantanapramoth
18. คุณนพดล สุปัญญาโชติสกุล
19. นางสาวภัทราวดี คนเพียร
20. นายวัชรพงศ์ ฉัตรกมลเศรษฐ์
21. นางสาวอมรพรรณ สังขนิยม
22. นางสาวชลนสร สัจจกุล
23. นางวรรธณี  เหมาะประมาณ
24. คุณภิวรรณษา  เขตกิตติคุณ
25. นางสาวอมรารัตน์ เจริญอัครวัชร์
26. ตระกูลรู้รักษา
27. นางจินดา​ แท่นรัตน์
28. คุณหนู ปะระกำ
29. คุณภันเต กิตติฐิรโชติ
30. คุณวิไล วงษ์ใหญ่
31. คุณกิตติ์สินธุ์  นภาโพธิ์ทอง
32. นางวิภาพักตร์ ถิรสัตยาพิทักษ์
33. คุณทอปัด  ธนะปิติศิริ
34. คุณพิสิษฐ์  ติยะรัตนาชัย
35. คุณณัฐพัชร์  ติยะรัตนาชัย
36. คุณฐิติวัชร์  ติยะรัตนาชัย
37. คุณสายสุนีย์  ศรียาภัย
38. นางฐิตาภรณ์  ศรีษะโม
39. คุณแม่ฝน  บุญธง
40. นางสาวสุชาฐิณี สารพันธ์
41. คุณแม่ทิพย์มณฑา ตั้งอำไพสกุล
42. หลวงพ่อประสิทธิ์ ปริปุณโณ
43. คุณพ่ออนันต์ บุตรเรือง
44. คุณณัฐพล รังรงทอง
45. คุณณฐาวรีย์ญา พิทักษ์โชติกา
46. นางสาวธันย์สิตา จีระกุลธนานนท์
47. นางสาวจันทร์จิรา พุ่มเจริญ
48. ม.ร.ว.ช่อจิตต์ ชุมพล
49. นางสาววรมน บุนนาค
50. คุณณริม บุนนาค
51. คุณฤาฌณิต บุนนาค
52. พระกิตติวิมล อัมพร กตปุญโญ
53. ม.ล.ชูพล ชุมพล
54. ม.ร.ว.ทัตทยา ชุมพล
55. ม.ร.ว.ชุมจิตต์ ชุมพล
56. ม.ร.ว.สิทธินัดดา ชุมพล
57. ม.จ.ชุมปกะบุตร ชุมพล
58. คุณหญิงสมจิตต์ อินทรีย์
59. คุณจำนงค์ เศษฐา
60. คุณวนิดา  บุญอินทร์
61. นางสาวแสงหล้า ใจวังโลก
62. นายอรุณ เรืองฤทธิ์สมร
63. นางรัศมี เรืองฤทธิ์สมร
64. นางสาวอมรศรี เรืองฤทธิ์สมร
65. นายชัยวัฒน์ วรศรีสว่างจิต
66. นายทศพล วรศรีสว่างจิต
67. นายทศชาติ วรศรีสว่างจิต
68. นายพัณณ์ณภพ พาพิชามญชุ์
69. นายวิโรจน์ ภักดีภิญโญ
70. เด็กหญิงชนม์ภัคสรณ์ ภักดีภิญโญ
71. นางวาสนา จันทวงศ์ชัย
72. พ.ต.อ.สุพฤกษ์ สุขประเสริฐ
73. นางเรืองศรี สุขประเสริฐ
74. นายธเนศ สุขประเสริฐ
75. นายธัญญนิตย์ เศรษฐบุตร
76. นางชัญญา เศรษฐบุตร
77. นางสาวธัญญธร เศรษฐบุตร
78. นางสาวประไพ นิลแก้ว
79. เด็กชายชนาธิป แก้วจันทร์
80. นางอุษณีย์ ธนพัฒนาวิบูลย์
81. นางจีระภรณ์  สนุ่นดี
82. นายณรงค์กร วารายานนท์
83. ครอบครัวเตชะชัยพรพจน์
84. นางสาวบุญดี ตระกูลแสงรัศมี
85. นางสาวพรทวี ทาทิพย์
86. คุณภัทรภัสสร์ ทองใบ
87. คุณสุภาพ ทองใบ
88. คุณอุมา ทองใบ
89. คุณอัฐพงศ์ ทองใบ
90. คุณนรีรัตน์ สุวรรณโชติ
91. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา ทองใบ
92. คุณวรียา  ชาวห้วยหมาก
93. นายพยอม ชาวห้วยหมาก
94. นายกฤษณะ​ สุข​เลื่อง​
95. คุณไชยวัฒน์ พิริยะพงษ์ไพบูลย์
96. นางสาวพรศิริ  ทองแพง
97. นายธนวัฒน์ เรืองวัตนวิศิษฐ์
98. นางสาวชญาพัฒน์   ศิริมงคลรัตน์
99. นางสาวกัญชิตา ประพฤติธรรม
100. นายพัฐจักร ประพฤติธรรม
101. นางสาวปกิตตา รักษ์คิด
102. นางปริญญา รักษ์คิด
103. นางสาวพวงเพชร ปัทมาโรจน์
104. พญ. อรวรรณ จิตต์พูลกุศล
105. คุณประเมศฐ์  ชวันรัตน์
106. คุณอนุชา  วิจาระ
107. คุณศิริลักษณ์ วิจาระ
108. นางเยาวนา งามสามพราน
109. นายวิทยา สุขสุเมฆ
110. คุณศิริพร ฉิมน้อย
111. นางสาวจิรัชยา แก้วดารา
112. Mr.Marco Grobbelaar
113. คุณณัฐรดา กาญจนซิม
114. คุณมะลิ พิพัฒน์สุริยะ
115. เด็กหญิงจีริสุดา สุวรรณเจริญ
116. คุณพิษณุ บทเจริญ
117. คุณนันท์นภัส  ธีรประภานนท์
118. นางศุธชา นภาวิวัฒนากุล
119. นางสาวชัญญณัท  วรธนานิชคุณ
120. คุณพรพิศ ตั้งมานะสกุล
121. คุณพิชัย เจริญโสภา
122. คุณอาภา เจริญโสภา
123. คุณอุสา เทียนทอง
124. คุณพิมฉัตร์ สุขสินอนันต์เดช
125. คุณพิชญาภา​ แก้วชำนาญ​
126. นางสาวธนาวดี สมบัติหอม
127. ครอบครัวคำมุง
128. นางสาวกนกพร เพ็งโคตร
129. คุณณฌา เกษมพัฒนากิจ
130. นางสาวพัชรา โสภาสพ
131. คุณสาวิตรี ศุภเอม
132. นางสาวสุภาสี พันธ์โสภา
133. คุณกาญจณี จุมณี
134. นางสาวบุญธนานิตย์ เผด็จสุวันนุกูล
135. คุณอำภา เลียวสงวน
136. นางวิไลวรรณ ตระกูลวงศ์
137. นางสุทธิรัตน์ ทวีลาภ
138. กลุ่มสะพานบุญ


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 29, 2021, 09:20:00 AM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร