ประกาศรายชื่อผู้ร่วมสร้างองค์หลวงปู่ดู่เนื้อเรซิ่นขนาดเท่าองค์จริง

 • 0 ตอบ
 • 490 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • 492
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

รายชื่อผู้ร่วมสร้างองค์หลวงปู่ดู่เนื้อเรซิ่นขนาดเท่าองค์จริง
(กองบุญละ 999 บาท /1 รายชื่อ)
.

ประจำเดือน กันยายน 2563
1   คุณกฤดากร พูลพงศ์และครอบครัว
2   คุณสิรีรัศมิ์ ฉัตรตะวัน
3   คุณกชพรรณ ม่วงภาษีและครอบครัว
4   คุณศรัญญา มั่นวงษา​
5   คุณอุบล ตั้งสินพูลเพิ่ม
6   คุณสายสุดา ไวท์เฮด
7   คุณกัณฑ์วิรัฎ จตุรานน
8   คุณนาวินี วัชรโยธิน
9   คุณชนายุส  วันสุทะ
10   คุณสุฤดี  นามชวัด(ครูติ๋ม)
11   คุณรังศินี  อัฒฑกรณ์
12   คุณธัญญารัตน์ อัครเจริญธีรคุณ
13   คุณโชติกา เบ็ญญาลักษณ์และครอบครัว
14   คุณนฤมล สุทธิพงษ์
15   คุณสุภาวดี สงวนพงษ์
16   คุณพรทิพย์ แสงมะณี
17   คุณปาลียา ศรีปัญญาและครอบครัว
18   ครอบครัวริ้วรัตนมงคล
19   คุณสุภาวดี จองบุญวัฒนา
20   คุณนว​สินธุ์​ ชำมะ​รี​
21   คุณอมรภัค กรสิรีชัย
22   คุณมนัญญา พาลมูลและครอบครัว
23   พระบุญเลิศ จนฺทโก
24   คุณนฤมล​ อรุณเจริญกุลและครอบครัว
25   คุณณัฐิมา เชาว์ประเสริฐกุล
26   พล.ต.สมภพ รุ่งทอง
27   คุณปรียา สาระสุทธิ
28   พ.ต.อ.กิตติภพ จงอุตส่าห์
29   คุณชวรีย์  แก่นเสน
30   คุณสมบัติ ศิริยิ่ง
31   คุณดารณี บุญญกิจจินดาและครอบครัว
32   คุณสมหมาย  อินทนู 
33   คุณประภาพร  อินทนู
34   คุณฐิตารีย์ เศรษฐจิรัสกุล
35   คุณวราภรณ์ พันธ์มานะเจริญผล
36   ด.ญ.มนสิชา จันทร์ลา
37   คุณอรณัฐ​  อัศนธรรม
38   คุณธภร มีชูชีพ
39   คุณณัฐมณฑ์ ตรีกรุณสวัสดิ์
40   คุณวชิรารัตน์ คุณจันทร์ทักและครอบครัว
41   คุณกาญจนา จิรสิริธรรม
42   คุณุดาทิพย์ สุขสอาด
43   คุณแม่วิริยา นิ่มสุวรรณ
44   คุณวรรณา บุญนวน
45   คุณชนายุส วันสุทะ
46   คุณสุชัญญ์ญา อัศวสุนิศัย
47   คุณศรีวิไลย์  พรหมชนะ
48   ด.ญ.พัฒน์ธนันตร์  เตมียศร
49   คุณพ่อบุญศรี - คุณแม่ทองคำ วงศ์ไพบูลย์
50   คุณพูนสิน  รัตนเรืองจำรูญ
51   คุณธนภัทร รัตนเรืองจำรูญ
52   คุณศุภกฤต กุมารสิทธิ์ พร้อมครอบครัว
53   คุณวาริศา จำรัสเจริญ เบลคและครอบครัว
54   คุณคำพร ว่องสมบูรณ์สิน
55   คุณภัคฐรินทร์   อวัสดาวีระโชติ
56   คุณมณฑา เจริญราษฎร์
57   คุณเปรมปภา เหล่าพงศ์พันธุ์งาม และครอบครัว
58   คุณแม่บุญ​ผ่องใส​ วร​สุทธิ​พิศิษฎ์ พร้อมลูกหลานและครอบครัว
59   คุณนิตยา  วิโรจน์วชภัณฑ์
60   คุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
61   คุณสิรกาญจน์ พิชญสัจจา
62   คุณจินดา ชูสุวรรณ
63   คุณชวิศา วิสัชนาม และครอบครัว​
64   คุณสุพินดา ติษยาธิคม และครอบครัว
65   ตระกูลพุ่มเรือง
66   คุณสมนึก ทักษิณา
67   คุณสมพงษ์ ทักษิณาและครอบครัว
68   คุณนงค์รัก โอซุลลิแวน พร้อมครอบครัว
69   คุณสุนีย์ บุญเย็นและครอบครัว
70   คุณภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
71   คุณภัทรานิษฐ์ กิตติพิมลรัตน์
72   คุณจารุวรรณ จุ้ยมอญ
73   คุณประทุมทิพย์  (ปทุม)  Nishi
74   คุณมานิดา สว่างเวช และครอบครัว
75   คุณวันเพ็ญ  สแตนนีแลนด์
76   คุณนำพร รังสฤษฏ์พาณิชย์
77   คุณอารีวรรณ ชูวันพัด
78   คุณสุนทร หัตถมาศ
79   คุณสมใจ หัตถมาศ
80   คุณสุวรรณ หัตถมาศ
81   คุณภัสวัลลิ์ อัครพันธุ์
82   คุณนิติวิทย์ พิชญนิติธรรม
83   คุณพิสิษฐ์ สมทรัพย์และครอบครัว
84   คุณปาริชาติ จีรังกุล และครอบครัว
85   คุณนิศากร  ประจักษ์สมสุข
86   คุณเสาวณีย์ ผุสดี
87   คุณสุพัชกาญน์ ทองทับทอง
88   คุณปาณิสรา มาลยเวช
89   คุณอณัษญา  กนกประภารักษ์
90   คุณศรัญญา(กุ้ง)จินาพรรณ
91   คุณสมพร เพิ่มสุข
92   คุณนันทวรรณ ทานาค และครอบครัว
93   คุณอำพันทอง  แซ่บ่าง และครอบครัว
94   คุณวาสนา เมธิยะพันธ์
95   คุณวราภรณ์ ศรีจันทร์
96   คุณสุทธิรัตน์ ทวีลาภ และครอบครัว
97   คุณศุภกิจ วัชรินทร์กาญจน์
98   คุณวรรณา เสริมจันทรศิริ และครอบครัว
99   คุณพิมพ์อุษา ศรีรังกูร
100   คุณอัมพา ส่วนพรไพศาล
101   คุณกิจจา ฟ้าภิญโญ และครอบครัว
102   คุณประภาภรณ์ บรรเจิดประยูร
103   ครอบครัว "ลภัสธนะโชค"
104   คุณสงวน   ดวงดารา
105   คุณโสฬัส อมาตยกุล
106   คุณไพลิน สุวรรณเลิศล้ำ
107   คุณวิภา เชิดไชยธำรง
108   คุณแม่สุนีย์ สุริยะอมาตยวดี
109   คุณพ่อบุญมี สุริยะอมาตยวดี
110   คุณยุวดี ทัพรุ่ง
111   คุณกฤตภาส ศรลัมภ์
112   คุณนงนุช ขวัญแพ
113   คุณสุภี เกิดแค
114   คุณบุญช่วย ศรีจันทราพันธุ์
115   คุณนวรัตน์  สวัสดีเตชาภัทร์
116   คุณนัยนันทร์ โงว  และครอบครัว
117   คุณศตพร ดิสกรและครอบครัว
118   คุณศิริวรรณ วงษ์ไกรสรและครอบครัว
119   คุณนัยนันทร์ โงว และครอบครัว
120   คุณทอปัด ธนะปิติศิริ
121   คุณย่าศุภร โสตถิทัต
122   คุณอรัญญา ชินสกุลเจริญ
123   คุณเพ็ญประภา ชินสกุลเจริญ
124   คุณพิชาณี แสนมโนวงศ์
125   คุณศรีวรรณ แซ่ลิ้ม
126   คุณยุพดี ทักษิณา
127   คุณพัชสนันท์ ศรีแท่นแก้ว
128   คุณชลิดา  สุระกาล 
129   คุณชัยวัฒน์ บุดดาวงค์
130   คุณหทัยชนก บุดดาวงค์ .
131   คุณพัสตราภรณ์ อธิวาสและครอบครัว
132   คุณประทีป อินอำคา
133   คุณแม่บัวนำ ทาธิ พร้อมครอบครัว
134   คุณแสงดาว ศรีจันทร์
135   คุณย่าปราง รอดทิม​
136   คุณเสงี่ยม อรรคศรีวร
137   คุณรส  อรรคศรีวร
138   คุณทิน  อรรคศรีวร
139   คุณชญาภา วัฒนศิลป์กุล
140   คุณณัฐมณฑ์ ตรีกรุณาสว้สดิ์
141   คุณภัทรลักษมณ์ ​สินธุ​ชัย​
142   คุณวิไลวรรณ  จันตะเสน  และครอบครัว​


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2020, 07:48:54 AM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร