ประกาศรายชื่อเจ้าภาพผ้าป่าปิดยอดบุญสร้างหลวงปู่ดู่ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

 • 0 ตอบ
 • 3984 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • 492
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู
ประกาศตรวจสอบครั้งสุดท้าย !!!เพื่อส่งรายชื่อให้ทางวัดดำเนินการสลักชื่อในองค์หลวงปู่ดู่ ที่วัดอนุมัติวงศ์ จ.พะเยา

รายชื่อญาติธรรมที่ร่วมบุญเจ้าภาพผ้าป่าปิดยอดบุญสร้างหลวงปู่ดู่ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วัดอนุมัติวงศ์ จ.พะเยา


รอบที่ 1


1 คุณรัชฏาภรณ์  แสนจักร์และครอบครัว
2 คุณธนัชพร  แสนจักร์และครอบครัว
3 ตระกูลวรชัยกมล
4 ตระกูลไชยประเสริฐ
5 ตระกูลวินิจสิทธิพงศ์
6 คุณนิศา พิบูลโพธิรัตน์
7 คุณพงศ์ศักดิ์ พิบูลโพธิรัตน์
8 คุณมีนา  รัตนากรและครอบครัว
9 คุณกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ และครอบครัว
10 ร ต อ  หญิง ดร  วิชนี  นกกริ่ม และครอบครัว
11  คุณนัฐอนันตา  ธนานันท์วีรภัส และครอบครัว
12  คุณคำมี  ใจกล้า และครอบครัว
13  คุณสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิทย์และครอบครัว
14  คุณรัชดาวัลย์ ทองนทีพัฒน์และครอบครัว
15  คุณสานิต นาคะจิตติ และครอบครัว
16  คุณเอี่ยวเจียม แซ่อึ้ง และครอบครัว
17  คุณศรัณยา ประจักษ์สมสุข
18  คุณสุรินทร์  วราห์บัณฑูรวิทย์ และครอบครัว
19  คุณพนมพร  กองเงินและครอบครัว
20    คุณเฉลย  เหรียญแก้ว และครอบครัว
21  คุณศันสนีย์ เหรียญแก้ว  และครอบครัว
22  คุณจุมพล  จันทร์ศรีเกษร 
23  คุณสุวรรณา  ประจักษ์สมสุข   
24  คุณนันท์นภัส  จารีย์กุลลวดี
25 MR  LEE ANTHONY  HOWELLS
26  คุณวิรตี ตะสะเวทย์
27  คุณอภิชัย ขัตติยาภิรักษ์
28  คุณวิชยา จันทร์เลิศเลขา
29  คุณปิยะธิดา ไชยพันธ์
30  คุณคำประสงค์ จันทพิรักษ์และครอบครัว
31  คุณชาญชัย  ไชยพันธ์
32  คุณสุภาภรณ์  ไชยพันธ์
33  คุณวันวิสาข์  ไชยพันธ์
34  คุณบัณฑิต  ไชยพันธ์
35  คุณจันทนา  ศิริโรจนนานนท์ และครอบครัว
36  คุณนงเยาว์  ศักดิ์พิบูลรัตน์ และครอบครัว
37  คุณทิวัตถ์  ตีระพงศ์ไพบูลย์
38  ส  ต  ท  ธนากร  มีวงศ์ และครอบครัว
39  คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และครอบครัว
40    คุณวิณพา รัตนากิตติ์ และครอบครัว
41  คุณสมยศ  พณิชไพโรจน์ และครอบครัว
42  คุณฟ้าใส โรจนกิจธำรง และ ครอบครัว
43  คุณสุรศักดิ์ โรจน์สุรางค์ และครอบครัว
44  คุณอัญชุลี  ทวีสุข และครอบครัว
45  คุณกมลนิตย์  จึงเรืองสิทธิ์ และครอบครัว
46  ผศ  จุไรพร  ตุมพสุวรรณ และครอบครัว
47  คุณสุมาลี  อาทาราชิ และครอบครัว
48  คุณรุ่งทิวา  แก่นสา และครอบครัว
49  คุณประสงค์  ชาวดง และครอบครัว
50    คุณสิทธิพร เสาวแสง  และ ครอบครัว
51  คุณฉัตรชัย พรนิคม และครอบครัว
52  คุณเบญจพล ประจง และครอบครัว
53  คุณไพรสนญ์ สิทธิปัญญา และครอบครัว
54  คุณทิพชณัฐต์  มงคลชัยอรัญญา และครอบครัว
55  คุณญาณี  สุขพงษ์ไทยและ ครอบครัว
56  คุณคมเดช  วสุพันธุ์ และครอบครัว
57  คุณสุรางค์  เกษตรสมบูรณ์ และครอบครัว
58   พญ  นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์ และครอบครัว
59  คุณอรศรี ทัพเพอราท และครอบครัว
60  คุณอรรถสิทธิ์  มากเจริญ
61  คุณกัญรดา  ติณวาณากรณ์ และครอบครัว
62  คุณสมชาย  ลิ้มตระกูล และครอบครัว
63  คุณวันเพ็ญ ขจรเดชพิศาล และ ครอบครัว
64  คุณวิรัลรัฐ เจริญสิรภัทร์ และครอบครัว
65  คุณเหนือนารถ มั่นคงโตพันธุ์ และครอบครัว
66  คุณกานต์กฤษณ์ ตังคะกาญจน์ และครอบครัว
67  คุณจุฑารัตน์ สว่างชัย และ ครอบครัว
68  คุณธนะรัชต์ บุญญะโกศล และ ครอบครัว
69  คุณณิชชา อ่อนน้อม และครอบครัว
70    คุณ Voon Shao Chong and family
71  คุณปัณณพัฒน์ พลเสรีรัตน์ และ ครอบครัว
72  คุณประทวน สูขวิเศษ รีโลพ และ ครอบครัว
73  คุณรมิดา ไชยภรธรรม และครอบครัว
74  พ  อ  อ  อำนาจ  ยี่สุ่นแก้ว และ ครอบครัว
75  คุณกรกช  อ่ำทิม และครอบครัว
76  คุณศรีวรรณ  แซ่ลิ้ม และครอบครัว
77  คุณนงคราญ  ไชยปัญหา  และครอบครัว
78  คุณสุรชัย  ดุษฏีวีระนนท์ และครอบครัว
79  คุณเพียว  เกษแก้ว  และครอบครัว
80    คุณทวีพัฒน์  เชาว์กิจค้า และครอบครัว
81  คุณสุทัศน์  อนิวัฒนานนท์ และครอบครัว
82  คุณสีใจ นามเหลา และครอบครัว
83  คุณธนะรัฐต์ ชุติมนัสชัย และ ครอบครัว
84  คุณพรรณกร ไตรย์ปักษ์ และ ครอบครัว
85  คุณนุชนารถ เจริญบุญมา และครอบครัว
86  คุณชนินทร์ วนาวนิชย์กุล และครอบครัว
87  คุณธนิดา ชัยชนะศิริ และครอบครัว
88  คุณวรัทยา  เหล่านุญชัย และครอบครัว
89  คุณพชระพฤกษ์  งามเนตร
90  คุณพิชญ์ณิน  งามเนตร
91  คุณธนัญญาณ์  ธนเศรษฐ์ฤทธิ์ และครอบครัว
92 คุณสุภาพร  พุ่มเรือง และครอบครัว
93  คุณแม้นเทพ  จิระเกียรติวัฒนา และครอบครัว
94  คุณธีรพงศ์  เหลืองวรวัฒนา
95  คุณบูลพัฒน์  วิศรุตวงศ์ และครอบครัว
96  คุณชัญญา  ปัญญาวิไล และครอบครัว
97  คุณพฤทธิพงษ์  ลิ่มวิบูลย์ และครอบครัว
98  พระครูอดิสัยศีลวัตรจันทร์ทุ่ง
99  คุณฉลอง หงษ์อ่อน และครอบครัว
100   คุณยุพดี ส่องรอบ และ ครอบครัว
101   คุณวิเชษฐ์  กระตุฤกษ์และครอบครัว
102   คุณสุนีย์ กล่องพระ และครอบครัว
103   คุณปานรดา  วรรณุสิทธิ์ และครอบครัว
104   คุณคงศักดิ์  แซ่เล้า และครอบครัว
105   คุณชวนชื่น นานานุกูล และครอบครัว
106   คุณพูนศรี ต้นสมบัติ และครอบครัว
107   คุณพิชาพัทธ์ รัชต์วงษ์วรา และครอบครัว
108    คุณเอ็งจิว แซ่หลี่และครอบครัว
109   คุณธนศร ปริธัญและครอบครัว
110  คุณสุภัทรา แย้มสรวลและครอบครัว
111   คุณชัยโรจน์ อธิพัชระวัฒน์ และครอบครัว
112   คุณพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ และครอบครัว
113   คุณจิราวรรณ  เขียวฉอ้อนและครอบครัว
114   คุณธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์และครอบครัว
115   คุณวิไลวรรณ เมฆอรียะวัฒน์ และครอบครัว
116 Mr  Karl Heinz Moehle
117   คุณญาธิดา  เมอห์เล และครอบครัว
118   คุณศิรพัชร์  รูปช้าง และครอบครัว
119   คุณแองจีรีน่า กฤตอร เมอห์เล และครอบครัว
120   คุณสวัสดิ์ ทิมงาม และครอบครัว
121   คุณยุทธนา ภัทรธนโชติและครอบครัว
122  คุณธนัท ยางสมบูรณ์และครอบครัว
123  คุณพรรณี ท้วมรุ่งโรจน์ และครอบครัว
124  คุณสุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล และครอบครัว
125  คุณหวน ศรีวัฒนะธรรมา และครอบครัว
126  คุณนราภรณ์ ศรีวัฒนะธรรมา และครอบครัว
127  คุณเดีย ศรีวัฒนะธรรมา และครอบครัว
128  คุณกรวรรณ บูรณธนานุกิจ และครอบครัว
129  คุณเบญจพล ลีลานิรมล และครอบครัว
130  คุณชนะพันธ์ ศรีวัฒนะธรรมา และครอบครัว
131   คุณกุ๋ย แช่ฟอง
132   คุณเกียรติศักดิ์ วงศ์แสงอนันต์ และครอบครัว
133   คุณณัฐนันท์ จารีย์กุลลวดี
134   คุณณัฐสุภา เขียวเม่น และครอบครัว
135   คุณภาอากร วัชรพงศ์ และครอบครัว
136   คุณช่อชบา รักจันทราพร และครอบครัว
137   คุณสิงห์ทอง พรนิคม และครอบครัว
138   คุณสิดาภา พรนิคม และครอบครัว
139   คุณพิมพิมล แซ่ตั้ง และครอบครัว
140   คุณประสงค์ มาลัยศรี และครอบครัว
141   คุณมีนา พุฒยืน และครอบครัว
142   คุณกิมฮวย แซ่เฮ้ง และครอบครัว
143   มล  พรพรหม กฤดากร และครอบครัว
144   คุณเอกชัย คนหาญ และครอบครัว
145   คุณนิศจยา ศิริวรรณ และครอบครัว
146   คุณวิศาล บูรพาพิรุณ และครอบครัว
147   คุณนิภา ตรีทอง และครอบครัว
148   คุณเหลือ อินทร์ชำนาญ และครอบครัว
149   ครอบครัวเสน่ห์น้อยสินดี
150   คุณกานต์สินี แสงบุญเจริญรัตน์ และครอบครัว
151   คุณจักรกริช นิลจำรัส และครอบครัว
152   คุณกลิ่น แซ่ตั่น และครอบครัว
153   คุณสว่าง พรมวงศ์ และครอบครัว
154   คุณหนิม รักษาสัตย์ และครอบครัว
155   คุณภัทรา เอนกพรพิบูล และครอบครัว
156   คุณกิตติ อึ้งธนภูมิ และครอบครัว
157   คุณวรรณวิมล ขจรศักดิ์สาคร และครอบครัว
158   คุณกัญจน์ คงวัฒนา และครอบครัว
159   คุณทศพล นิ้มวัฒนา และครอบครัว
160   คุณบุษยา จักรวรรณพร และครอบครัว
161   คุณธมน ประดิษฐ และครอบครัว
162   คุณอรชร ซาเซ็คและครอบครัว
163   คุณทวี ศุภลักษณ์ และครอบครัว
164   คุณสำเริง บุญชะตา และครอบครัว
165   คุณวรจิตต์ ภักดีวิโรจน์ และครอบครัว
166   คุณวิชัย ธีรสกลภาพ และครอบครัว
167   คุณณัฐดามาศ พรนภาภักดี และครอบครัว
168   คุณจิราภรณ์ อยู่นุช และครอบครัว
169   พ  ญ  สุวรัญญา โคตรฐิติธรรม และครอบครัว
170   คุณพิมปวัน หอมจันทร์
171   คุณปราณี สุขพานิช และครอบครัว
172   คุณเสาวณีย์ ธรรมวิภาส และครอบครัว
173   คุณบุญชอบ เฮียงฮะ และครอบครัว
174   คุณเจริญศรี เกิดสุข และครอบครัว
175   คุณบุญชู กิจมีเกียรติดี และครอบครัว
176   คุณพชิรา ตั้งดำรงธรรม และครอบครัว
177   คุณวโรดม ตั้งดำรงธรรม และครอบครัว
178   คุณมณี บุญมา และครอบครัว
179   คุณวินัย วีระกุล และครอบครัว
180   คุณเขตต์ขัณฑ์ เนียมณรงค์ และหมู่คณะ
181   คุณวรรณา บุญนวน และครอบครัว
182   คุณดนัยภพ เหล่าพงศ์พันธุ์งาม และครอบครัว
183   คุณบงกช ประดิษฐ์แสงทอง และครอบครัว
184   คุณชญาพัฒน์ โพธิราช และครอบครัว
185   คุณเอมอร เกษไชย และครอบครัว
186   คุณสุริยา พลานุสนธิ์ และครอบครัว
187   คุณนเรศ หริวัลลี และครอบครัว
188   คุณพรสรวง สีฟ้า และครอบครัว
189   คุณมาลี เอื้อประชานนท์ และครอบครัว
190   คุณพชรมน ดวงดาว และครอบครัว
191   คุณปนัตทิตา เรืองกระโทก และครอบครัว
192   คุณพัฒนเลิศ ธำรงศักดิ์
193   คุณณัฐภาส์ ลดากิจไพบูลย์ และครอบครัว
194   คุณศักดิ์ศรณ์ หาญฐิติพัทธ์ และครอบครัว
195   คุณกนกวรรณ คำสอน
196   คุณพัฒนธรณ์ สีมาภานุเศรษฐ์ และครอบครัว
197   คุณสุข ฟ้าภิญโญ และครอบครัว
198   คุณพจนี พลทองถิ่น และครอบครัว
199   คุณกัมปนาท เรืองรายวัน และครอบครัว
200   คุณธนิตาภรณ์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์ และครอบครัว
201   คุณสุนีย์ อึ้งประเสริฐ และครอบครัว
202   คุณสมบัติ หอรุงเรืองชัย และครอบครัว
203   คุณประเสริฐ ฤทธิรัตน์ และครอบครัว
204   คุณพฤฒิ รัตนพัฒนากุล และครอบครัว
205   คุณขนิษฐา รัตนพัฒนากุล และครอบครัว
206   คุณอรเพ็ญ สุดาทิพย์ และครอบครัว
207   คุณมิ่ง เตชะชัยพรพจน์ และครอบครัว
208   คุณธันย์ธำรง อนันต์กิจพัฒนา และครอบครัว
209   พ  อ  สิทธิ วรรณบูรณ์ และครอบครัว
210   คุณนวรัตน์ สวัสดีเตชาภัทร์ และครอบครัว
211   ดร  มาริษา จำรัสผลเลิศ และครอบครัว
212   คุณกิตติ อารยานุมาศ และครอบครัว
213   คุณศศิดา เลิศอุดมมงคล
214   คุณวิภาพร วะสุวรรณ์ และครอบครัว
215   คุณธันย์รดา ยิ่งทรัพย์ตระกูล และครอบครัว
216   คุณจิระชัยพัชญ์ ปิติญาณโชติ และครอบครัว
217   คุณอรสิรีจิต นฤเทวาดิลกพัชร์ และครอบครัว
218   คุณจตุเมธ อัศวานุชิต และครอบครัว
219   คุณเพลินพิศ อัศวานุชิต และครอบครัว
220   คุณอินทิรา จงรุ่งเรือง และครอบครัว
221    คุณสุภาพ วงศ์เสนา และครอบครัว
222    คุณรัตมณี ตันตราวงศ์ และครอบครัว
223    คุณพรชัย พัชรกุล และครอบครัว
224    คุณพุ่มเพชร เจริญไทย และครอบครัว
225    คุณสุวรรณา อัฑฒพงศ์ และครอบครัว
226    คุณผ่องพรรณ มะกรทัต และครอบครัว
227    คุณเดล ฟ๊อกซ์ และครอบครัว
228    คุณภคปภา หิรัญญาณเดช และครอบครัว
229    คุณสุวรรณ์ ผ่องแผ้ว
230    น  ต  มานพ ไทยประยูร และครอบครัว
231    คุณนราทิพย์ รัชตะสมบูรณ์ และครอบครัว
232    คุณไกรสอน ตาลทัพ
233    คุณสมจิตรสิริพร อรชุนมีลล์
234    คุณน้ำอ้อย แมททิวส์
235    คุณธนาศักดิ์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์
236    คุณนันทพัทธ์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์ และครอบครัว
237    คุณเชิดพงษ์ เหล่านุญชัย และครอบครัว
238    คุณเรืองนาม งามเนตร
239    คุณดลนภา แก้วมณีโชติ และครอบครัว
240    คุณโสภา วิวัฒนากรณ์ และครอบครัว
241    คุณวาทิน แสงผล และครอบครัว
242  คุณภัทรี  ยาไทย และครอบครัว
243  คุณนภัสทรา วงค์น้อย และครอบครัว
244  คุณปิยะพงศ์  เอี่ยมวนานนทชัย และครอบครัว
245  คุณฐานิดา  แวววิริยะ และครอบครัว
246  คุณอรธนาภัสร์ ลุนทา และครอบครัว
247  คุณธนเดช โชติเดชาธนดุล และครอบครัว
248  คุณธนัญชัย บัญชาจารุภรณ์ และครอบครัว
249  คุณภาณุมาศ วัฒนะลาภา และครอบครัว
250  คุณนิภา สถาวร และครอบครัว
251   คุณชัยรัตน์ อัศวรัตนากร และครอบครัว
252   คุณธวัชชัย เลิศอภิรังษี
253   คุณศิริพร เลิศอภิรังษี และครอบครัว
254   คุณญาณี สิทธิเดช และครอบครัว
255   คุณสุรินทร์ ชัยชะนะมงคล และครอบครัว
256   คุณทวีวงษ์ เปรมวิมล และครอบครัว
257   คุณแสงจันทร์ คำปาแฝง
258 Khwanruan Bunchoet and family
259   คุณเอกชัย มณีรัตน์โรจน์ และครอบครัว
260   คุณศิขริณ ด้วงเงิน และครอบครัว
261   คุณวริทธิ์ธนนันท์ พรมศรี และครอบครัว
262   คุณศิวกร มาลัยส่งศรี และครอบครัว
263   คุณนรินทร์ชิตา ศีลประชาวงศ์ และครอบครัว
264   คุณพรรณทิพย์ รัตนประภากุล
265   คุณตระหนี่ ช้างเงิน และครอบครัว
266   คุณคุณกว้องจิว ผังนิรันดร์
267   คุณสุอิงอร ผังนิรันดร์
268   คุณณัฏฐชัย สกุลศรีผ่อง
269   คุณธารารัตน์ ผังนิรันดร์
270   คุณฌาณ สกุลศรีผ่อง
271   คุณกรัณดา สกุลศรีผ่อง
272   คุณชลลดา รัชฎา
273   คุณชุติณัชชา สวัสดิ์วัฒนากุล และครอบครัว
274   คุณสมยศ ใจมูล และครอบครัว
275   คุณประพฤติ หนวิชิต
276   คุณสุรศักดิ์ บูรณตระกูล และครอบครัว
277   คุณวิทยา วสุไกรไพศาล และครอบครัว
278   คุณเฉลา โห้ประเสริฐ
279   คุณยู่สี แซ่ตั้ง
280   คุณลักกี่ แซ่ลิ้ม
281   คุณศิริวรรณ ประดิษฐ์ด้วง
282   คุณสุขฤทัย รัตนวงษ์ และครอบครัว
283   คุณดนวัต ราศีสุวรรณ และครอบครัว
284   คุณพงษ์ศักดิ์ พงษ์โพธิ์
285   คุณนิภา สถาวร
286   คุณจรุง เดโช และครอบครัว
287   คุณยอดชาย สุนทร และครอบครัว
288   คุณสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ และครอบครัว
289   คุณเลิศฤทธิ์  อรุณรุ่งวิเชียร และครอบครัว
290   คุณสวัสดิ์มงคล  จำอินถา  และครอบครัว
291   คุณจิตติมณฑ์  วงษ์สุวรรณ์  และครอบครัว
292   คุณกชนิดา  พรตอุดมวิชา  และครอบครัว
293   คุณชิดพันธุ์  บรรพะสุขะ  และครอบครัว
294   คุณมาลาวดี ศรีสกุล และครอบครัว
295   คุณอุดม ตั้งจิตสิตเจริญ และครอบครัว
296   แพทย์ธีรธรรม เมืองแก้ว และครอบครัว
297   คุณปรานี ชื่นยง และครอบครัว
298   คุณพัชรา แซ่อึ้ง
299   คุณสิรกาญจน์ พิชญสัจจา 
300   คุณดนัย  นักจะเข้ และครอบครัว
301   คุณสมควร  เพชรทอง
302   คุณธนิตพงศ์ นรวิไชยภัสร์ และครอบครัว
303   ร  ต  ต บูรณ์พิภพ เชาว์วิวัฒน์ และครอบครัว
304   คุณพรพรรณ พงษ์ประเสริฐ และครอบครัว
305   คุณสรินยา  ธรรมศิริ และครอบครัว
306   คุณพิษณุ  ทรัพย์เกื้อกูล และครอบครัว
307   คุณสุรีย์พร  สว่างเรือง และครอบครัว
308   คุณทนงศักดิ์  เปรมวิมล และครอบครัว
309   คุณนันท์นิชา ปริกุลพรสิทธิ์
310   คุณจิรัฐพล พรอุดมบุนนาค และครอบครัว
311   คุณรังสินันท์ สังข์คงเมือง และครอบครัว
312   คุณดนุพัฒน์ วิทยาภัทร์วงศ์ และครอบครัว
313   คุณอุมาพร ห่านรุ่งชโรทร และครอบครัว
314   คุณกันตินันท์ อนุลีจันทร์ และครอบครัว
315   คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ และครอบครัว
316   คุณยุพาพร โชติธนาพร และครอบครัว
317   คุณอัคราวุฒิ สุคนธ์ และครอบครัว
318   คุณสาคร เรืองขำ และครอบครัว
319   นาวาอากาศโท สุรพล มีกรงาม และครอบครัว
320   คุณชนม์ณนันท์ สุ่มมาตย์ และครอบครัว
321   คุณกิตติวัฒน์ กานต์ระพีกุล
322   คุณเมตตา นพรัตน์ และครอบครัว
323   คุณวนิดา  ขำเมือง และครอบครัว
324   คุณสุภา สุรพิชญ์พงศ์
325   นามสกุล สุรพิชญ์พงศ์
326   คุณอภิชญา ประสพรัตนชัย และครอบครัว
327   คุณณิมลพรรณ์  พิมพ์จุฑา
328   คุณลัดดาวัลย์ รติทวีทรัพย์ และครอบครัว
329   คุณไมตรี แดงสีบัว และครอบครัว
330   ดร  ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ และครอบครัว
331   คุณสายสุณี  ศรีชุติยโสภณ
332   คุณรัชนี  ตั้งกิจสงวน
333   คุณฐิติภูมิ  เนื้อทอง
334   คุณนวพล  ศิริพัฒนาเจริญสุข  และครอบครัว
335   คุณศิริรัตน์ ติระรัตนกุล และครอบครัว
336   เรืออากาศโทธานี ดีมงคล และครอบครัว
337   คุณชุตินันท์ ตั้งตรงใจ และครอบครัว
338   คุณสุรโชติ  ชุมตรีนอก และครอบครัว
339   คุณนภัสวรรณ  แก้วสุวรรณ
340   คุณช่อเพ็ชร  แก้วเข้ม
341    คุณทาริกา  สุวรรณโกมลชัย
342    คุณจุฑามาศ  ศรีช่วยชนม์ และครอบครัว
343    คุณมณีพรรณ  ยุ่นเพียร  และครอบครัว
344    คุณอริยาภัทร์ เกสรทอง และครอบครัว
345    คุณปุณยธิษณ์ เกสรทอง และครอบครัว
346    คุณเบญจวรรณ ญาณิสรางค์กูล และครอบครัว
347    คุณสุรัตน์ สนหอม และครอบครัว
348    คุณนวนิตย์ อนันต์ถวัลย์เลิศ และครอบครัว
349    คุณกีรติญา กุลถิรธนาชัย และครอบครัว
350    คุณสมนึก ทรงเพ็ชร์มงคล และครอบครัว
351    คุณมนชุดา วัชรินทร์กูล และครอบครัว
352    คุณจิตตานา เลิศอารยะ และครอบครัว
353    ร  ต  อ  ประสิทธิ์ อุบลกาญจน์
354 Athaphong Molen family
355    คุณไพบูลย์ จันทรหัตถ์
356    คุณสุนันท์ รักษ์ดีช่วย และครอบครัว
357    คุณนุชนารถ พิพัฒน์เสาวพงศ์ และครอบครัว
358    คุณมาลี บุนนาค และครอบครัว
359    คุณประสงค์ ประเสริฐวสุ และครอบครัว
360    คุณเศรษฐพล ปัญญาทอง และครอบครัว
361    คุณกัมปนาท  จีนศรีคง และครอบครัว
362    คุณสิวย่อง กิ้มซื่อ และครอบครัว
363  คุณวรรณี  ศิริมงคลเกษม
364  คุณวิภา ฟอลเล็ต และครอบครัว
365  คุณวิชฆ์สรุฐ ฉัตรภัทรสิริ และครอบครัว
366  คุณศัจธร ชลานนท์นิวัฒน์ และครอบครัว
367  พลโทหญิงพรรณบุปผา ชูวิเชียร และครอบครัว
368  คุณพิมพ์รภัช ภักดีอรมสินธุ์ และครอบครัว
369  คุณพเยาว์  สอนเกตุ และครอบครัว
370  คุณสุนา แซ่จิว  และครอบครัว
371  คุณนงนภัส จำปาใหญ่ และครอบครัว
372   คุณเควิ่น แก้วศรีบุญเฮือง และครอบครัว
373   คุณอุษา  ลิขิตนันท์
374   คุณวิลัยลักษณ์ บุญประสาร และครอบครัว
375   คุณกิตติชา สุขไธสง และครอบครัว
376   คุณจำรัส ปาระสิทธิ์
377   คุณพัชรา อัลทอส และครอบครัว
378   คุณอนัญญ์อร สิริวัฒนาวัชร์ และครอบครัว
379   คุณนวลอนงค์ สินธุเขียว และครอบครัว
380   คุณกาญจนา อินทร์ฤทธิ์
381   คุณกิตติชาติ  วิชัยปะ และครอบครัว
382   คุณเจี๊ยะ แซ่เจี่ย และครอบครัว
383   กลุ่มจักรพรรดิพรหมปัญโญ
384   คุณกฤตภพ  เจียมประภา และครอบครัว
385   คุณณัฏฐิยาภรณ์ เอแบรเลย์ และครอบครัว
386   รศ  ดร  พิศมัย อยู่โพธิ์ และครอบครัว
387   คุณการิน ติยะคุณ และครอบครัว
388   คุณเมลดา นันทพานิช และครอบครัว
389   คุณอุกฤษฏ์ ป้อทองคำ และครอบครัว
390   คุณเกรียงศักดิ์ สาคร และครอบครัว
391   คุณยิ่ง แสงทอง และครอบครัว
392   คุณเกรียงศักดิ์ นัชชา สาคร และครอบครัว
393   คุณสมชาย กงทอง และครอบครัว
394   คุณโสภณ เกรียงสิริพงศ์ และครอบครัว
395   คณะตามรอยองค์ที่ ๑๑ ลคุณพินิจ เนินฉาย
396   คุณสาญัน อรชุน
397   คุณคนธรส วงษ์สมุทร
398   คุณนวพร มาทองคำ และครอบครัว
399   คุณนิชาภา จงงามวิไล และครอบครัว
400   คุณพจนีย์ ส้มดี และครอบครัว
401   คุณพิพัฒน์ ผลสุขขา และครอบครัว
402   คุณพราวนภา อังควัฒนวิทย์ และครอบครัว
403   คุณรัตนรัตน์ จับใจ และครอบครัว
404   คุณจรรยามาศ คาเดย์เน่ และครอบครัว
405   จ  ส  ต  สรรเสริญ อ่างคำ และครอบครัว
406   คุณสุวิทย์  เตชะกัญญา และครอบครัว
407   คุณวรารี มหามิตร และครัวครัว
408   คุณนฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ และครอบครัว
409   คุณวิไลลักษณ์ กุลเกลี้ยง และครอบครัว
410   คุณวรายุส์ ตรีทิพย์วาณิชย์
411   คุณซุ่ยลั้ง ตรีทิพย์วาณิชย์ และครอบครัว
412   คุณกัลยกร สงฆ์ประชา และครอบครัว
413   คุณวงค์เดือน เศษคุณ และครอบครัว
414   คุณนงรัก ยศมาร และครอบครัว
415   คุณทิพย์วรรณ ศรีจันทร์ และครอบครัว
416   กลุ่มมหาพรหมฤกษ์ และครอบครัว
417   คุณส้มล้ำ รักการพาณิชย์ และครอบครัว
418   คุณสาธิต รักการพาณิชย์ และครอบครัว
419   คุณบุหงา  จิรพงศ์ไพบูลย์ และครอบครัว
420   คุณภคนันท์ รุ่งวิทยาธิวัฒน์ และครอบครัว
421   คุณกัลยณัฏฐ์  บุตรศรี  และครอบครัว
422   กองบุญสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ
423   คุณทิตยาภรณ์  ทองเจริญ และครอบครัว
424   คุณดวงหทัย กาหลง และครอบครัว
425   คุณทัศนีย์ คันศร และครอบครัว
426  พันเอก(พิเศษ)ไชยา กลิ่นพยอม และครอบครัว
427   คุณกัญญาวีร์ เทียมเมฆา และครอบครัว
428   คุณสิงห์ทอง แสนธรรม และครอบครัว
429   คุณสมบูรณ์ จงบริบูรณ์ และครอบครัว
430   คุณอานุ หมื่นจันทร์ และครอบครัว
431   คุณสมชาย ปัญญาพุฒิกุล และครอบครัว
432   คุณสุหรรษา อำนาจสิทธิกุล และครอบครัว
433 HOWELLS FAMILY
434   คุณภิญรดา วรารุ่งตระการ
435   คุณธนวัชร์ ดีแสน และครอบครัว
436   คุณบุญมา คำใจ และครอบครัว
437   คุณอรวรรณ  แย้มสรวล และครอบครัว
438   คุณสุมล ขามธาตุ และครอบครัว
439   คุณกนกอร กังวาฬศัพย์ และครอบครัว
440   คุณมงคล ใหม่อ่อง และครอบครัว
441   คุณตรีนาถ เรืองจิรภาส และครอบครัว
442   คุณพรนิภา มณีโชติ และครอบครัว
443   คุณธัญดนัย เม่งบุตร และครอบครัว
444   คุณบุญทิวา บุญญไกร และครอบครัว
445   คุณเสาวนีย์ นวลดอกรัก และครอบครัว
446   คุณรชฏ วงษ์จันทร์ และครอบครัว
447   คุณกฤษ ศรีอนันตนนท์ และครอบครัว
448   คุณสมศักดิ์ วงศ์ศิริกุล และครอบครัว
449   คุณสมพิศ รัตนโมรา และครอบครัว
450   คุณชุติกาญจน์ อำนวยผล และครอบครัว
451   คุณปิยวรรณ ใจอ่อน และครอบครัว
452   นาวาตรีบรรยง บุญยัง และครอบครัว
453   คุณจรูญ เหล็กไหล และครอบครัว
454   เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง
455   คุณบรรจบ อธิพงศ์วณิช และครอบครัว
456   คุณวิเชียร ติยะวงศ์มานะ และครอบครัว
457   คุณวรรณี พรหมชัย และครอบครัว
458   คุณจารุวรรณ บุญสิน และครอบครัว
459   คุณธวัลรัตน์ มอร์แกนอาลัน
460   คุณนิวัฒน์ หมวกอินทร์ และครอบครัว
461   คุณสยาม ขุนวิเศษ และครอบครัว
462    คุณสุกัญญา วีแลนด์ และครอบครัว
463 ร้านอาหารไทย ส   
464    คุณธรรมนูญ อันสมศรี และครอบครัว
465    คุณสุเมธ จิตรีเหิม และครอบครัว
466    คุณสุภา ธาราธีรเศรษฐ์ และครอบครัว
467    คุณสุวรรณา  พิสิทธิวิทยานนท์ และครอบครัว
468    คุณมุกดา พิสิทธิวิทยานนท์ และครอบครัว
469    คุณณพลพัทธ์ พรรัศมีนนท์ และครอบครัว
470    คุณเพทาย  แก้วศรีรักษ์
471    คุณทองอยู่ ตั้งอยู่ภูวดล และครอบครัว
472    คุณชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล และครอบครัว
473    คุณวนิดา แจ่มไพบูลย์ และครอบครัว
474    คุณวรรณชนาถ ศรีมงคล และครอบครัว
475    คุณจันทิพย์ ทามินทร์ และครอบครัว
476    คุณศิริภัทร รัตนพงศ์เสน และครอบครัว
477    คุณดุษฎี ธนนิพัทธ์ และครอบครัว
478    คุณเจริญ โรจนชีวกุล และครอบครัว
479    คุณภิรมย์  หวายบุตร และครอบครัว
480    คุณธนภณ สงวนสิน และครอบครัว
481    คุณวิชัย ดำรงคะวิริยะพันธ์ และครอบครัว
482    คุณชรินทร์ เหลืองรัตนมาศ และครอบครัว
483  บริษัท เมอร์เรซกา จำกัด
484  คุณชานนท์ นุชถนอม และครอบครัว
485  คุณเกริกไกรวัล แสงประดิษฐ์ และครอบครัว
486  คุณขนิษฐ ภัคอันนต์ และครอบครัว
487  กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
488  คุณกัญญา ทัศนมาลัย และครอบครัว
489  สิบโทชัชวาล ยอดสุวรรณ์ และครอบครัว
490  คุณสุมิตรา สวนสุข และครอบครัว
491  คุณปราโมทย์ เจียรมิ่งขวัญ และครอบครัว
492   คุณปลิดา หิรัญรุจิภาส และครอบครัว
493   คุณลำดวน เพ็ชรรุ่ง และครอบครัว
494   คุณธัญญารัตน์ อัครเจริญธีรคุณ
495   คุณธนศักดิ์ เวโรจน์พิพัฒน์
496   คุณซูเคง แซ่เซียว
497   คุณรัตนชัย เวโรจน์พิพัฒน์ และครอบครัว
498   คุณสมชาย เวโรจน์พิพัฒน์ และครอบครัว
499   คุณขวัญฤดี ศรีอนันตนนท์ และครอบครัว
500   คุณหยิว ตรงพิทักษ์กุล และครอบครัว
501   คุณวินัย ตรงพิทักษ์กุล และครอบครัว
502   คุณเสรี รัตนะ และครอบครัว
503   คุณวลัยพันธ์ ปิยประภัสรานันท์ และครอบครัว
504   คุณสุภาวดี เอี่ยมพิทยารัตน์ และครอบครัว
505   เชื้อสายนามสกุลมีกังวาล
506   เชื้อสายนามสกุลบวรเกียรติแก้ว
507   เชื้อสายนามสกุลแซ่เอ็ง
508   คุณธณกร  ชินธนรัตน์ และครอบครัว
509   คุณธนนันท์ สมภักดี และครอบครัว
510   คุณเฉลิมวุฒิ เทพสวัสดิ์ และครอบครัว
511   คุณอัสกัลยา สันติวงศ์สุขศิริ และครอบครัว,
512   พ  ต  อ  นพสิทธิ์ แก่นสาร และครอบครัว
513   คุณกฤษภาส กิตติสาเรศ และครอบครัว
514   คุณสุภลักษณ์ ตันติทวีโชค และครอบครัว
515   คุณโตห์ เชงจี้
516   คุณโตห์ หยีชิ
517   คุณโตห์ จิ้งชิง
518   คุณจักรรินทร์ ฤทธิ์สุทธิ์
519   คุณชัญญณัท  วรธนานิชคุณ และครอบครัว
520   คุณฐิติกร ห้วยหงษ์ทอง และครอบครัว
521   คุณประสิทธิ์ ชีวาภรณาภิวัฒน์ และครอบครัว
522   คุณโสภา  มัจฉวิบูลย์ และครอบครัว
523   คุณสุภรณ์ วรสุทธิยางกรู และครอบครัว
524   คุณพงศกร ปิงวัง และครอบครัว
525   คุณรัชนี ชินศรีวงศ์กูล และครอบครัว
526   คุณวิษณุ ทรัพย์วิบูลย์ชัย และครอบครัว
527   คุณถวิล จีหุมา และครอบครัว
528   คุณบัว เพ็ชรทอง และครอบครัว
529   คุณวีณา หาญธำรงวิทย์ และครอบครัว
530   คุณฐิติมา เขียวฮ่าม และครอบครัว
531   คุณฐานิตา ทัพศิริ และครอบครัว
532   คุณยศพงศ์ พิมพ์ฉัตร์ และครอบครัว
533   คุณนิภารัตน์ พิมพ์ฉัตร์ และครอบครัว
534   คุณปุณยวีร์ ธัญรัตน์เมธาวุฒิ และครอบครัว
535   คุณศรีอรุณ คำสร้อย และครอบครัว
536   คุณพรทิพย์ ดุมขุนทด และครอบครัว
537   คุณสมศักดิ์ สุทธิรักษ์ศิริ และครอบครัว
538   คุณคมสันต์ หาญพิทักษ์สุข และครอบครัว
539   คุณภัคญา ใจกล้า และครอบครัว
540   คุณรมินดา ทองปรีชา และครอบครัว
541   คุณลักษณา สารธนะ และครอบครัว
542   คุณพรรณวสา จั่นจ้อย และครอบครัว
543   คุณรัสมี ยางสามัญ และครอบครัว
544   คุณชโลบล อินทรสนีย์ และครอบครัว
545   คุณสมศรี ลีบัณฑูรเดช และครอบครัว
546   คุณเสาวภา ขันไชย และครอบครัว
547   ดร  นัฏฐวุธ พันธวงษ์ และครอบครัว
548   คุณลาภิสรา องอาจชัย และครอบครัว
549   คุณรุ้งดาว พาเจริญ และครอบครัว
550   คุณถิรวัฒน์ ภูสินเจริญกิตติ์ และครอบครัว
551   คุณวีรพงศ์ เชียรสงค์ และครอบครัว
552   คุณอลินดา เอื้อแท้ และครอบครัว
553   คุณเนทิกา โชคสุขนำชัย และครอบครัว
554   คุณศตฉัน วิสัยจร และครอบครัว
555   คุณเจริญ หาญพงศ์อภิชาต และครอบครัว
556   คุณเดชชัย ทรัพย์ทวีวัฒน์ และครอบครัว
557   คุณรัชนี ตั้งใจใหญ่ และครอบครัว
558   ร  ต  ท  ภวัต แหยมงาม และครอบครัว
559   คุณวรภร ไกรพรธนา และครอบครัว
560   ดร  ณัฐธัญ แก้วชื่น และครอบครัว
561   คุณสุกฤตา สังขรักษ์ และครอบครัว
562   คุณปิยชาติ เกสรทอง และครอบครัว
563   คุณสัญชาติ สิงคารวนิช และครอบครัว
564   คุณอภิชัย เจริญสุข และครอบครัว
565   คุณธนากร คำมาพล และครอบครัว
566   คุณจิรพรรณ อ้ายบุญเรือง
567   คุณวราปภา เปรมชุติวัต และครอบครัว
568   คุณทิพย์วรรณ หอวิจิตร และครอบครัว
569   พ  ต  อ  ไพโรจน์ ริมประโคน และครอบครัว
570   คุณสุพิชชาย์ สมนาม และครอบครัว
571   ครอบครัวห้างทองเจริญวงศ์เยาวราช
572   คุณเกียรทอง เวียงคำ และครอบครัว
573   คุณพัชสนันท์ ศรีแท่นแก้ว และครอบครัว
574   คุณสมศักดิ์ โพธิ์ทอง และครอบครัว
575   คุณวิชัย พลาพิริยกิจ และครอบครัว
576   คุณเบญจลักษณ์ สหกิจภิญโญ และครอบครัว
577   คุณสมปอง วัชรมณเฑียร และครอบครัว
578   คุณธรรมรัตน์ พลพืชน์ และครอบครัว
579   คุณชัยวัฒน์ ธูปทอง และครอบครัว
580   คุณสิภาลักษณ์  รังสิมาศุภาพงศ์ และครอบครัว
581   คุณสุกัญญา เอื้ออาภาเศรษฐ และครอบครัว
582    คุณยุวดี มารัตนะ และครอบครัว
583    คุณวารุณี บุตรกินรี และครอบครัว
584    คณะศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า และครอบครัว
585    คุณอุทัยวรรณ ศักดิ์ศิริ และครอบครัว
586    คุณวินัย มุลสถาพร และครอบครัว
587    คุณญาณินท์ณัฏฐ์ แก้วไชโย และครอบครัว
588    คุณอุสนาวดี จันทโชติ
589    คุณปานทิพย์ คันศร และครอบครัว
590    ม  ล  คณพศ เกษมศรี  และครอบครัว
591    คุณสุวิมล วงศ์ผดุงเกียรติ และครอบครัว
592    คุณนิติพัฒน์ นันธนวัฒน์ และครอบครัว
593    คุณธิติพล เทียมจันทร์ และครอบครัว
594    คุณนิพนธ์ วงค์อัศวเทพชัย และครอบครัว
595    คุณบิน ประกอบธรรม และครอบครัว
596    พระชายธง อุฎฐาโน และครอบครัว
597    คุณเริงศักดิ์ มาเลิศ และครอบครัว
598    คุณสุริยันต์ บุญอภัย และครอบครัว
599    คุณบังอร บำรุงพืช และครอบครัว
600    คุณมานิดา สว่างเวช และครอบครัว
601    คุณสุวิกรานต์ อาชว์ศรีวงษ์ และครอบครัว
602 Varatchaya Westerby และครอบครัว
603    คุณสรนชล  นิลภารักษ์
604  คุณบัว เพ็ชรทอง และครอบครัว
605  คุณกชณัท ฟิลด์  และครอบครัว
606  คุณปณัฐธกรณ์  เปี่ยมสุวรรณมาศ และครอบครัว
607  คุณบุญภัคสรณ์ เจียรวัฒนาดำรง และครอบครัว
608  คุณสตรีรัตน์ และครอบครัว
609  คุณปุณฉัตร พรหมศิริ และครอบครัว
610  คุณปานยิ้ม ก้อนจะรา
611  คุณมุ้ยเค็ง แซ่เฮ้ง และครอบครัว
612  คุณมนัสนันท์ มโนมัยโสภณเทพ และครอบครัว
613   คุณวีรวิชญ์ ปราชญานันท์ และครอบครัว
614   คุณกัญจน์ชญา อภิวิชญ์ชญานนท์ และครอบครัว
615   คุณสุธิตา เพ่งพิศ และครอบครัว
616   คุณสมคิด คงธนอักษร และครอบครัว
617   คุณสุพัฒน์ พัฒนอนันต์สุข และครอบครัว
618   คุณศุภวรรณ ธรรมวชิราพร และครอบครัว
619   ครอบครัวพงศ์เศรษฐไพศาล
620   คุณปัณณภัสร์ นรไพบูลย์ภัทร และครอบครัว
621   คุณคณิศร เอกวิทโยภาส และครอบครัว
622   คุณประเสริฐ วรสาร และครอบครัว
623   คุณณรงค์ฤทธิ์ ต๊ะถิ่น และครอบครัว
624   พระอาจารย์เดชา นันทิโย
625   คุณอรพรรณ สุวจิตตานนท์ และครอบครัว
626   คุณภาวนา ฟิโควร์สกี้ และครอบครัว
627   คุณเวฑิต จันทรขรินทร และครอบครัว
628   คุณสุดารัตน์ ดารา และครอบครัว
629   คุณวิชล หิรัญธนกิจจากุล และครอบครัว
630   คุณจุรีย์ ทองท่าชี และครอบครัว
631   คุณประชุม มีสะอาด และครอบครัว
632   พล  ต  ต  ประเสริฐ คุณะศรี และครอบครัว
633   คุณชื่นจิตร์ ศรมณีวิทย์ และครอบครัว
634   คุณชญาพัฒน์ ศิริมงคลรัตน์ และครอบครัว
635   คุณพลวิริทธิ์ อิสริยเมตต์ และครอบครัว
636   คุณอรดี วรหิรัญ และครอบครัว
637   น  ต  ประธาน คำทอง และครอบครัว
638   คุณพูน ประกอบธรรม และครอบครัว
639   คุณอรุณ ประกอบธรรม และครอบครัว
640   คุณสุโรจน์ วงษ์สุวรรณ์ และครอบครัว
641   คุณบุญชู แซ่เล้า และครอบครัว
642   คุณพิมพ์นลิน ธนรัฐโยธิน และครอบครัว
643   คุณปาราวตี อรุณกมล และครอบครัว
644   คุณปานะพันธ์ พันธุระ และครอบครัว
645   คุณอัมพร ก้อนจะระ และครอบครัว
646   คุณชัชวัฒณ์ และครอบครัว
647   คุณศุภิกา โพธิ์โต และครอบครัว
648   บริษัท ราชานนท์ ขนส่ง จำกัด
649   คุณพัฒน์อุษา บวรเจริญรัชต์ และครอบครัว
650   คุณภัสสรา ธนากิตติเมธ และครอบครัว
651   คุณสุเมธ วิวัฒน์วิชา และครอบครัว
652   คุณมยุรา ปัดสา และครอบครัว
653   คุณภาพร ร่วมพัฒนา และครอบครัว
654   คุณวัฒนา ร่วมพัฒนา และครอบครัว
655   คุณบุษบา พันธุมจินดา และครอบครัว
656   คุณพฤษมาส ปรมาธิกุล และครอบครัว
657   คุณสาหร่าย แขเพ็ญ และครอบครัว
658   คุณปริน บุญถนอม และครอบครัว
659   คุณศิริรัตน์ อรรถไกวัลวที และครอบครัว
660   คุณกำโชค อารีรักษ์
661   คุณอัสนี เหมือนเมือง และครอบครัว
662   คุณปริญดา แก้วประเสริฐ และครอบครัว
663   คุณฉวีวรรณ  ขอบทอง และครอบครัว
664   คุณสุวิชชา บำรุงศรี และครอบครัว
665   คุณสนั่น เจริญไทย และครอบครัว
666   คุณปริวรรต บุญประสพ และครอบครัว
667   คุณกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร และครอบครัว
668   คุณเชื้อ จิตภิรมย์ และครอบครัว
669   คุณวิมลรัตน์ ชัยบัว และครอบครัว
670   คุณฟู  นิ่มพิบูลย์ และครอบครัว
671   คุณกุลพร วิชัยดิษฐ และครอบครัว
672   คุณสรัญญาพิชญ์ โสภา laursen และครอบครัว
673   คุณชลิตรัตน์ มิ่งโมรา และครอบครัว
674   คุณศิริลักษณ์ ศิริวัน และครอบครัว
675   คุณอ่อนศรี อินทวงค์ และครอบครัว
676   คุณเกียรติค์ เกียรติคณารัตน์ และครอบครัว
677   คุณสุเมธ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ และครอบครัว
678   คุณนวลจันทร์ ประจวบพันธ์ศรี และครอบครัว
679   คุณศิริพร สุขสุศรี และครอบครัว
680   คุณจิรวรรณ ศิริชีพชัยยันต์ และครอบครัว
681   คุณปริญญา พลายชมภู
682   คุณน้อย ไชยการ และครอบครัว
683   คุณวิรัช นารายพิทักษ์ และครอบครัว
684   คุณรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ และครอบครัว
685   คุณคุณิตา ลำเจียกสกุล และครอบครัว
686   คุณกิตติศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ และครอบครัว,
687   คุณส่งศักดิ์ นกอยู่ และครอบครัว
688   คุณวัฒนชัย จิตรอบอารีย์ และครอบครัว
689   คุณธมลวรรณ พาณิชย์โชติ และครอบครัว
690   คุณสุภาวดี กฎมัจฉาอูเลนเส็นและครอบครัว
691   คุณศิริพร มุกดาม่วงและครอบครัว
692   คุณกนกพร ไชยทิพย์และครอบครัว
693   คุณอุบล ชิกเหี่ยว Nielsenและครอบครัว
694   คุณสุนีย์ สุริยะอมาตยวดี  และครอบครัว
695   คุณวรรณา เชิดไชยธำรง และครอบครัว
696   คุณยุวดี วงศ์เกล็ดนาค และครอบครัว
697   คุณโกสิทธิ์ มงคลภิญโญกุล และครอบครัว
698   คุณรัชนี ทองบาง และครอบครัว
699   คุณจรัส เลิศวณิชย์วัฒนา และครอบครัว
700   คุณณิชชา เชียร์ จิตอารี และครอบครัว
701   คุณจิตติพร รัตนแก้ว และครอบครัว
702   คุณเสริมสุข ตันติวุฒิพงศ์ และครอบครัว
703    คุณจำนงค์ จุลตระกูล
704    คุณกฤตธัช รัตนพิทยารักษ์
705    คุณมาลี ประเสริฐพงษ์ และครอบครัว
706    คุณณัชชวรา ยิ้มวิทยา และครอบครัว
707    พ  ต  ท  อาทิตย์ แสนวัง และครอบครัว
708    คุณเพ็ญโชติ เจียรพงษ์ และครอบครัว
709    คุณสมศักดิ์ เลิศสาครประเสริฐ และครอบครัว
710    คุณชุงจือ แซ่ปึง และครอบครัว
711    คุณหงษ์ แซ่อึ้งประภัสสรชัยกุล และครอบครัว
712    คุณภูมิพัฒน์ โฆษิตอรุณพัฒน์ และครอบครัว
713    คุณภัทรภร สินบุญญชัย และครอบครัว
714    ร  ต  อนันต์ คงยืน และครอบครัว
715    คุณ Nungruthai Blumrich และครอบครัว
716    คุณฐิติพันธิ์ อธิกุลภัทร์ และครอบครัว
717    คุณสราญชล อารีรักษ์ และครอบครัว
718    คุณปราย อะโนรี และครอบครัว
719    คุณบุญธรรม ชูเลิศ และครอบครัว
720    คุณธสรร โตจันทร์ และครอบครัว
721    คุณสายคำ ชุ่มมงคล และครอบครัว
722    คุณนัฐอนันตา ธนานันท์วีรภัส และครอบครัว
723    คุณภัทรภัสสร์  ทองใบ และครอบครัว
724    คุณพัชรา แซ่อึ้ง
725    คุณสิรกาญจน์ พิชญสัจจา
726    คุณพรประภา วราห์บัณฑูรวิทย์ และครอบครัว
727    คุณภัคภร ชัยมงคล และครอบครัว
728    คุณกิจชัย เตชไพศาลเจริญกิจ และครอบครัว
729    คุณฟ้า
730    คุณนันทวดี วีระวัฒนาเดช และครอบครัว
731    คุณภูกิติ์ อ่อนวิกิจ และครอบครัว
732    คุณกัญญพร แซ่อึ้ง และครอบครัว
733    คุณวันชัย เตชศุภบุญ และครอบครัว
734    คุณสร้อยฟ้า  ศรีวัฒนะธรรมา
735    คุณพรทิพย์ ภูริหิรัญธัญศิริ และครอบครัว
736    คุณกฤชวัฏ จั่นจ้อย และครอบครัว
737    คุณสำเริง มนูญผล และครอบครัว
738    คุณสุภาณี มาลสุขุม และครอบครัว
739    หมอกันทร ทัศมาลา และกัลยาณมิตร
740    คุณธัญรดา ทิพกร และครอบครัว
741    คุณวัฒนา หุลพิพัฒน์ และครอบครัว
742    คุณวีรชัย เจริญพงษ์อภิชัย และครอบครัว
743    คุณอัมพร พันธ์วงค์ และครอบครัว
744    คุณณัฐพัชร์ สกุลเจียมใจ และครอบครัว
745    คุณสุชาติ โพธิ์งาม
746    คุณไฮ้ พฤกษ์พนาสันต์ และครอบครัว
747    คุณกฤชพนธ์ ศิริพูนภักดี  และครอบครัว
748    คุณภิญญาพัชญ์  ธนาภิญญพัชญ์ และครอบครัว
749    คุณแสงดาว นกอยู่ และครอบครัว
750    คุณจุไรรัตน์ ธัมมจิรังศรี และครอบครัว
751    คุณวิไลวรรณ  รังสิกรรพุ่ม และครอบครัว
752    คุณชยพล รักพงษ์ไทย และครอบครัว
753    คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ
754    คุณวิลัยพร จันทุมา และครอบครัว
755    คุณยุพดี ทักษิณา
756    คุณกอบกุล อนัคฆกุล
757    คุณนพดล  ตรีเพ็ชรา
758  คุณณภคภร บดีพิทักษ์
759  คุณอรยา สุขเกษม และครอบครัว
760  คุณเม้ง  ตรีทิพย์วาณิชย์ ละครอบครัว
761  คุณศุภวรรณ ปื่นปลื้มจิต และครอบครัว
762  คุณคฑาภัท เจนเจริญพร และครอบครัว
763  คุณอนัญญา มานิล
764 คุณสุวัจนา มานะกูล และครอบครัว
765  คุณเบญจลักษณ์ สหกิจภิญโญ และครอบครัว
766  คุณพศิทัศน์ สิริเนธิวศิน และครอบครัว
767  รท  พญ  ฐิรญาดา คงมาลัย และครอบครัว
768  คุณวริสร ศรีหาเสน และครอบครัว
769  ครอบครัวสังข์ชู
770  คุณกัญจน์ณัฏฐ์  จินดาสุรัตน์  และครอบครัว
771  คุณพันธ์ทิพ วิมลรัตน์
772  นายปกภทร คุณาสันติวรกุล และครอบครัว
773  คุณธวัชชัย เพ็ชรน้ำสิน และครอบครัว
774   คุณจริณญา เทียนทอง และครอบครัว
775   คุณศุภมงคล ธนยศเจริญ และครอบครัว
776   คุณภมร ประเสริฐสรรค์ และครอบครัว
777   คุณชมภูนุท  พวงศรี
778   คุณจุสิน สุทาชัยพร และครอบครัว
779   รท เผด็จ ชัยฤทธิ์ และครอบครัว
780   คุณสุรีย์ วงค์โปทา และครอบครัว
781   คุณสุรัชญา สุขประเสริฐ และครอบครัว
782   คุณสายทอง  บุญคร้ำและครอบครัว
783   คุณชมพูนุช  โพธิ์เนียมและครอบครัว
784   คุณอภิพร อัครชัยสมบูรณ์ และครอบครัว
785  คุณชัยสิทธิ์ วงศ์สายตา และครอบครัว
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร