ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐิน ที่ได้รับพระผงจักรพรรดิมวลสารพิเศษ

 • 0 ตอบ
 • 6537 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • 495
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐิน กับคณะศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ที่ได้รับพระผงจักรพรรดิมวลสารพิเศษ
.
ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2561  -  24 ตุลาคม 2561
.

รายชื่อผู้ร่วมบุญกฐินกองบุญละ 1,000 บาท  รับพระผงจักรพรรดิ มวลสารพิเศษ  ประจำวันที่ 6/10/61 - 24/10/61


1 คุณธนธิป   เดชาชัยอรุณ
2 คุณนวรัตน์   สวัสดีเตชาภัทร์
 คุณทองสุข  สวัสดีเตชาภัทร์
3 คุณดนณพัต   อัครธนสกุณ
4 คุณกรชยุต   ชวะวิทย์
5 คุณธมน   ประดิษฐ
6 คุณอภิชัย   สุฐาปัญณกุล
7 คุณดารณี   บุญญกิจจินดา
8 คุณรักตาภา   ศรีกมล
9 คุณพรทิพย์   แก้วสว่าง
10 คุณกฤษ์ตญามนต์   อานนท์วรากูร
11 คุณณภาภัช   ศักดิ์ดำ
12 คุณพรทวี   ทาทิพย์
13 คุณสุพิชญา   ปัญญาดี
14 คุณภัทริยา   มาลัยศรี
15 คุณต้องใจ   เดชาติวัฒนา
16 คุณธนเดช   โชติเดชาธนดุล
17 คุณจุลสุดา     มฆวัตสกุล
18 คุณนงณภัทร   เจิ่งฤทธิ์
19 คุณสมหมาย   ด้วงชมภู
20 คุณประทีป   ทรงลำยอง
21 คุณมลทิชา   หมดมลทิน
22 คุณเยาวลักษณ์   เสมาทอง
23 คุณเสาวลักษณ์   ดวงดี
24 คุณปารมี   ตรีทัศน์
25 คุณนาถลีลา   สุทธิสารรณกร
26 พญ.สุภาภรณ์   แสงจันทร์
27 คุณฉัตรชัย   วิรุฬหธรรม
28 คุณธัญญารัตน์   อัครเจริญธีรคุณ
29 คุณเพ็ญศรี   เพิ่มพูล
30 คุณนฤมล   พันธุ์ประดิษฐ์
31 คุณณฐกร   เขื่อนสาร
32 คุณศรีสุดา   ภูพะเนียด
33 คุณปรางวไล   ปัทมวงศ์จริยา
34 คุณมานิดา สว่างเวช
35 คุณศุทธดา   ศิริศักดิ์
36 พระพนพัฒน์   สีลสุทโธ
37 คุณรุ่งรัศมี   หวังเรืองสถิตย์
38 คุณศิริวรรณ   สมบูรณ์
39 คุณวัชรวิชย์   ณรงค์พันธุ์
40 คุณสุวรรณา   พิสิทธิวิทยานนท์
41 คุณยุพดี   ทักษิณา
42 คุณกัมปนาท   เรืองรายวัน
43 คุณปัทมา   เรืองสุวรรณ์
 คุณจิตรลดา   เรืองสุวรรณ์
44 คุณเฉลิมเกียรติ   คงศิริวรกูล
45 คุณปกภทร   คุณาสันติวรกุล
46 คุณอดิศักดิ์   ศรีมาตา
47 พล.ต.สมภพ   รุ่งทอง
48 คุณปรารถนา   ฟ้าภิญโญ
49 คุณนภัสพลอย   อังวราวงศ์
50 คุณธีระพล   ไพโรจน์สกุลสุข
51 คุณขวัญตา   ตันเฮง
 คุณปราณี   วงศ์เหรียญไทย
 คุณกรณภัค วงศ์เหรียญไทย
52 คุณชลชนิศร์   กาญจนาสน์
53 คุณนัทธ์นิตา  ดลธนาธรทรัพย์
54 คุณศิวพสุรัฐ   เหมวัชระจตุรภุช
55 คุณประไพพรรณ   แจ่มเล็ก
56 คุณมารุต  ทองเหลืองสุก
57 คุณทรงเกียรติ   มากทรัพย์ศรี
58 คุณพรเพ็ญ   วิทยาภรณ์
59 คุณเปนเตอร์   โตห์
 คุณประนอม   โตห์
 คุณเชงจี้   โตห์
 คุณหนีชิ   โตห์
 คุณจิ้งชิง   โตห์
 คุณบุญยวง   ใหญ่วงค์
60 คุณบุญดี   ตัน
61 คุณวนิดา   คำสาน
62 คุณจิระชัยพัชญ์   ปิติญาณโชติ
63 คุณประชุม   แก้วพินิจ
64 คุณวัฒน์วริษฐ์   เขียวอยู่
65 พระชายธง   ชูจงกล
66 คุณสุพจน์   สุขพัลลภรัตน์
67 คุณศตฉัน   วิสัยจร
68 คุณวิบูลย์ศรี   พงษ์พิทักษ์
69 คุณสุพรรณี   เมืองมูล
70 คุณดนิตา   มหารัตนวงศ์
71 คุณพรทิพย์พา   อินทรกำแหง
72 คุณพิมลพรรณ   ชูสุวรรณ
73 คุณรุ่งฟ้า   เชาว์เพชรไพโรจน์
74 คุณเปมิกา   หมวดดิษฐ์
75 คุณฉัตรชัย   พรนิคม
76 คุณธันยมัย   ตุงคะบุรี
77 คุณชนิสรา   งามแป้น
78 คุณรินทร์รฐา   สิริพฤกษาสิทธิ์
78 คุณรินทร์รฐา   สิริพฤกษาสิทธิ์
79 คุณพิรุฬห์ลักษณ์   มณีศรี
80 คุณภัคญา  ใจกล้า​
81 คุณมณฑินันท์   มานะกูล
82 คุณจิราภรณ์   พันล้อม
83 คุณณัฐสุภา   เขียวเม่น
84 คุณวรัญพร   สุรทิพย์
85 คุณเอ๊ะชาย
86 คุณนิศจยา   ศิริวรรณ
 คุณสิดาภา   พรนิคม
 คุณสานิต   นาคะจิตติ
87 คุณอรยา   สุขเกษม
88 คุณอร่ามศรี  ชาวดง
89 คุณพนาดร​   อริ​วัน​นา
90 คุณปริณ   บุญถนอม
91 คุณอำนวย   เหลืองอัจจิกุล
92 คุณชัยโรจน์   อธิพัชระวัฒน์
93 คุณโชติพัฒน์   โชติหิรัญธนนนท์
94 คุณปาริฉัตร   เดชสุข
95 คุณวลัยพันธ์   ปิยประภัสรานันท์
96 คุณศุภกิจ   วัชรินทร์กาญจน์
97 คุณทัศนีย์   เทียนใส
98 น.ต.หญิงกัญญ์ณวัลย์   เดชโพธิ์แก้ว
 น.อ.ธีรศักดิ์   มหามงคล
99 คุณนวลฉวี   เวทย์วัฒนะ
100 คุณณปรารถนา   สง่าเนตร
101 คุณญาณ์ศิกาญจน์   เรืองจิรากุล
102 คุณรัตนาวดี   งามวงศ์วาน 
103 คุณสมชาย   สงวนพงษ์
104 คุณเฮ็กซิม   แซ่อึ้ง
105 คุณเรืองศิริ   สาครพันธรักษ์
106 คุณธัญญ์นรี    พงศ์สิรินทร์
107 คุณรมิดา   ช่วยศิริ
108 คุณณภัชกมล   เทพกัน
109 คุณนงลักษณ์   ฟักสังข์
110 คุณพบ   อนันตวรวงศ์
111 คุณณัฐรดา   โสรัจวงษ์เจริญ
112 คุณญาดาภา   ศุกรศิริ
113 คุณกัญฒ์ภิอร   สุวรรณ
114 คุณรุ่งฟ้าธรรม   จิตรเอื้อตระกูล
115 คุณพเยาว์   สอนเกตุ
116 คุณจีรศักดิ์   ทองร่วง
117 คุณณรงค์   วงศ์บา
118 คุณอภิสฤษฎิ์   คาวุตธนาพันธุ์
119 คุณทิพวรรณ   บรรเทาทุกข์
120 คุณพลกฤต   อิทธิพรศิริ
121 คุณชัยวัฒน์   รอยไทย
122 คุณสุภี   เกิดแค
123 คุณพรภิญญ์   มาตังคะ
 คุณอุเทน   พรหมมินทร์
124 คุณพิตราฑษาพิบูลญ์  ขำนพคุณโชค
125 คุณสุรัตนวดี   วงษ์แววดี
126 คุณกัลทิยา   เข็มทอง
127 คุณหนึ่งฤทัย   เพิ่มศิริ
128 คุณไสวเพ็ญภาศ   เพ็ชรหงษ์
129 คุณมนต์​ธร​   แน่นหนา
130 คุณธมลวรรณ   พาณิชย์โชติ
131 คุณชัญญกัญญ์   หล่อกอบกิจ
132 คุณเสาวนีย์   สวัสดี
133 คุณเอก   แสงชัยลาภวัฒนา
134 คุณกอบกุล   อนัคฆกุล
135 คุณสุชาติ   โพธิ์งาม
136 คุณสิรัญญากร   วงศ์คำเสาร์
137 คุณเมฐิกานต์   ชินศรีวงศ์กูล
138 คุณสุชาดา   บุญชู
139 คุณนันท์นภัส   ไทยประเสริฐ
140 คุณฉัตรชัย   บุญเอื้อเบญจมาส
141 คุณรัชนี   ตั้งใจใหญ่
142 คุณเกษร   สมภักดี
143 คุณอรพรรณ   คฤหะนันทน์
144 คุณกชพรรณ   ชูลักษณ์
145 คุณรุ่งโรจน์   ไกรสิทธิพาณิชย์
146 คุณณัฐภรณ์   บัวแย้ม
147 คุณสุพัตรา   ทะยอมใหม่
148 คุณนิสากร   อินจารุสร
149 คุณกรัณฑพัชร์   อารีรักษ์
150 คุณกรัณฑพงศ์   อารีรักษ์
151 คุณกฤษณา   จิรจินดา
152 คุณญาณีนันท์   เลาห์วีระพานิช
153 คุณสุนันทา   ธีรกุลเกียรติ
154 รศ.ดร.ณิชรัตน์   แสงทอง
155 คุณนราทิพย์   รัชตะสมบูรณ์
156 คุณรวิชา   เลิศสาครประเสริฐ
157 คุณประณิธิ   มิ่งบรรเจิดสุข
158 คุณไพศาล   รุ่งถาวรวงศ์
159 คุณสุรินทร์   ชัยชะนะมงคล
160 คุณสิริวรรณ   สิทธิไชย
161 คุณวิลาวัลย์   รวิวรารัตน์
162 คุณสุดาพร   ลือหทัยโอภาส
163 คุณธันฐถรณ์   วิธิษณ์กุลศิริ
 คุณธนวิชญ์   น้อยไพโรจน์
164 คุณณัฐศรินทร์   ศิริขจรพัฒนกุล
165 คุณบิณฑ   สินรุ่งเรือง
166 คุณเบญจลักษณ์   สหกิจภิญโญ
167 คุณธนิก   จือเหลียง
168 คุณเมตตา   อิสระวิถี
169 คุณวรรณ​พร  ​ ศุทธหฤทัย
170 คุณณัฐญดา   เจริญกุล
171 คุณถวิล   จีหุมา
172 คุณกนกกร   มนุญผล
173 คุณภูมินันท์   ณ สงขลา
 คุณฤทัย   ณ สงขลา
174 คุณเอื้ออารีย์   เสนมา
175 คุณชวิน   คันธาจละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2018, 09:25:26 PM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร