รายชื่อผู้บริจาคสร้างองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ รอบเก็บตก

 • 0 ตอบ
 • 3994 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 513
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู
*** สำหรับรายชื่อแกะสลักรอบแรกสามารถตรวจสอบได้ตามลิ้งค์นี้
http://www.sitmekroo.com/index.php?topic=1317.0 ***


รายชื่อแกะสลักผู้บริจาคสร้างองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ รอบเก็บตก ระหว่างวันที่ 11/9/60 - 14/10/60
.
ชืือ-สกุล ผู้ร่วมบุญ 1,500 บาท ขึ้นไป มีดังต่อไปนี้
.
ด.ญ.พุทธรักษา กองสีนนท์
ด.ช.นภาดล กองสีนนท์
นางรุ่งทอง วันดี
นายเสริมพร วันดี
คุณศศิดา เลิศอุดมมงคล
สุจิราพัชร โกมารทัต
คุณวัชรี นิสลา พร้อมครอบครัว
นายพิสิษฐ์ สุขมงคลวนิต
นายสยมภู พรหมจักร
พระสุภาพ ธีรวํโส (บุตรโคตร)
น.ส.กัลยารัตน์ มีแสงพราว
คุณรพีพร คณิตจินดา พร้อมครอบครัว
คุณพิมสิริ กันภัยและครอบครัว
ครอบครัวโศภาพัทรวิชญ์
น.ส.อารยา วรบุตร
นายธีรพันธ์ วรบุตร
นายองอาจ วรบุตร
นางอร่ามศรี วรบุตร
น.ส.ณิชาภา นามกร (นิชา)
น.ส.ณัฐณิชา วิเศษ และครอบครัว
คุณกัลย์รญาณ์ ศรีภิรมย์
คุณรวมฤดี ศรีภิรมย์
พระจักรพัชร
คุณกาญจนา วิเศษ
คุณเอก ปานทองสิน
คุณมยุรี ปานทองสิน และครอบครัว
ส.ต.ต.หญิง ศิร์ณัฐชา ดิษฐใจเย็น
คุณอธิศา เลิศทรัพย์สุรีย์ พร้อมครอบครัว
คุณอุไรรัตน์ วิจารณกรณ์ และครอบครัว
นางทองเต็ม สุทธิโพธิทอง
ครอบครัวขัติรัตน์
คุณพรรณธวรรณ เอี่ยมศรี
นางพบ อนันตวรวงศ์
นางศิริพร (ภาวิดา) ธนาไพศาลสุข
นายสุทธิพงษ์ มูลสาร
คุณพัทธ์ธีรา ปารย์นิราวาทย์
คุณนฤมล ลิ้มประเสริฐ
น.ส.เนณัฐชา จีรพัฒนพงศ์
นายบัญชา นิลชาติ
คุณวชิระ สัจเดว์ และครอบครัว
คุณพัทธ์ธีรา ปารย์นิราวาทย์
คุณเพ็ญศรี อินทร์โต
พล.ร.ต. อัมพร พุทธนิมนต์
พล.ร.ต. หญิง กาญจนา พุทธนิมนต์
น.ส.นิศา พุทธนิมนต์
ครอบครัวสุริยนนท์รินทร์
ครอบครัวสิมะโรจนกุล
นายพิศ สาพา
คุณบรรยวัสถ์ บุญรัตนาพงศ์
คุณกมลคลักษณ์ บุญรัตนาพงศ์
คุณกัญญารัตน์ นันทราภิวัฒ
คุณศิรินันทา กระแสเวส
คุณกฤษณ์ กระแสเวส
คุณกวิสรา กระแสเวส
คุณวิน กระแสเวส
คุณกฤษณะ หงษ์วิไล พร้อมครอบครัว
นางอำไพ นวลคีรี
นางมยุรี อนันต์
คุณอารยา เอี่ยมอุดมกาล
น.ส.วรพรรณ อภิชัย
นายทรงสุรินทร์ บุนนาค
น.ส.สรานันท์ เดชะทรัพย์กวิน
นางมิตรใจ เฟื่องเรือง
น.ส.พิชญธิดา คำสุข
นางวาสนา อยู่สุข
น.ส.กนกวรรณ จันทร์แป้น
น.ส.ศิริกันยา ดีนา
คุณทัศน์วรรณ เหมบัณฑิต
คุณเทวกูร ดอนวิชา
คุณพัชรินทร์ กรอบอนันต์
คุณอาทิตยา วิทยนันท์
นางทองสา ตรีธวัช
นายสุทัศน์ ตรีธวัช พร้อมครอบครัว
นายสุรเชษฐ์ ตรีธวัช
อุทิศส่วนกุศลให้แม่ทองสา ตรีธวัช
คุณธนัดธ์สิริ สุขกล่ำ
คุณพูนทวีรัตน์ สุขกล่ำ
คุณสราวุธ สายสุพรรณ
คุณปณิตา สุทธิศักดิ์ ภักดี พร้อมคณะ
คุณอุษณีย์ แสงธีระปิติกุล
คุณประวีณ แสงธีระปิติกุล
คุณชนันรัตน์ แสงศร
นายจิรเดช พรนคร และครอบครัว
คุณปิ่นฤดี บุญสุวรรณ
คุณพรประภา คูณยากตปุญโญ และครอบครัว
คุณธีรวุฒิ ภวเวส
คุณประพันธ์ สุรปภา และคณะ ฯ
น.ส.กุลจิรา จิรฐาธนกุล
ร.ท.เกียรติศักดิ์ ดินแดง
นายพุธสินธ์ พิมพ์สารี และครอบครัว
คุณปุญญ์รดา คำอิ่ม
นางฐิติรัตน์ เปี่ยมเพิ่มพูน
นางสมศรี โลกวิทย์ และครอบครัว
นางเทพีพร นาคปรีชา
คุณศุภรัศมิ์ นิธิจรัสรัตน์
คุณปัญญวิชญ์ นิธิจรัสรัตน์
คุณเมลดา กิตติธำรงเวช
คุณปาลิดา กิตติธำรงเวช
คุณชนินทร์นาฏ อัครกุลไชย
คุณภิญญดา กิตติธำรงเวช
คุณธนะสิทธิ์ นิธิจรัสรัตน์
คุณธัญญพัทธ์ นิธิจรัสรัตน์
คุณอัญพัชร์ นิธิจรัสรัตน์
คุณภูริวัจน์ นิธิจรัสรัตน์
คุณสุชัญญา อนัตต์กิจเสถียร์
คุณศุภรัศมิ์ วรรณรัตน์ไชย
คุณเสกสรร แซ่ลิ้ม
คุณสุรศักดิ์ แซ่โค้ว
นายนิติ สดศรีและครอบครัว
นายกรณภัค วงศ์เหรียญไทยและครอบครัว
คุณมนสิชา สุรพิชญ์พงศ์
พ.จ.อ. สืบศักดิ์ สุทธิสวัสดิ์ และคณะ
คุณภาพิมล แย้มวงษ์
คุณน้ำฝน สระบัว
คุณฝันฤดี จำปาลับ
น.ส.มณีรัตน์ สุขกุล พร้อมครอบครัว
นายริชธิณรงค์ ฐปกรณ์ชัยเลิศ
นางประภัสสร แสงสวัสดิ์และครอบครัว
นางศิริลักษณ์ ศิริวัน
นายนิภวิชญ์ พินิจ และครอบครัว
ร.ต.สมเกียรติ ศรพรหมกุล
นางวรินทร ศรพรหมกุล
น.ส.จุฑาทิพ ศรพรหมกุล
น.ส.ธัญรัศม์ โพธิ์ทองภูวนาท
น.ส.ปภาภร กอบสันเทียะ
คุณ Esa Antero Myllari และครอบครัว
คุณวิภา ละออรัตนศักดิ์ และครอบครัว
ด.ช.ภูภิทัศ พรหมจรรย์ และครอบครัว
คุณแม่นิภา จันทมณี
คุณเกษม ศิริกันตราภรณ์
คุณวันดี ศิริกันตราภรณ์
คุณเพ็ญนภาภรณ์ ศิริกันตราภรณ์
คุณธัญญาภัส วิวัฒน์อนันต์
คุณพิมพ์พิชา ศะสิรัตน์
นางประภัสสร แสงสวัสดิ์ และครอบครัว
น.ส.วราวรรณ รุ่งเลิศชัยกุล
นายนภวิชญ์ พินิจ และครอบครัว
คุณณัฐมาศ และครอบครัวศิริเวชพงศ์กุล
คุณสุรางค์ เกษตรสมบูรณ์
คุณเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์
น.ส.ปกิตตา รักษ์คิด
นายสมบูรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์
นางกนกวรรณ นุกูลอุดมพานิชย์
นายธัชพล นุกูลอุดมพานิชย์
คุณยุทธนา ภัทรธนโชติ
คุณกิรณา วราสถิตคุณ
ดร.กนกอร กังวาฬศัพท์ และครอบครัว
นายพูลศักดิ์ คล่องบัญชี และครอบครัว
คุณธนพร เกตุบาง พร้อมครอบครัว
นายเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน
นายนภวิชญ์ พินิจ และครอบครัว
คุณณัฐมาศ และครอบครัวศิริเวชพงศ์กุล
คุณสิทธิพล กาญจนไพศาล
คุณวินท์นิศา กาญจนไพศาล
99 อ้วนออโต้คาร์
คุณพรรษชล จิระศักดิ์วิทยา
คุณรฐา วิทยาศาสตร์
คุณพรนภา คณารักษ์
คุณพันธ์ศักดิ์ ภูวัน
นายณัฐดนัย ตั้งพิสิษฐ์ไพบูลย์
น.ส.ธิติมา เพ็งสุภาพ
น.ส.กัลยารัชช์ ผลประทีปสุริยา
คุณปิยะวดี พาหุภาณุ
ด.ช.อธิคุณ อินวู๊ด
นางชาลิสา เลย์
นางชญาดา สิทธิวิชชาพร
นายสุธร สิทธิวิชชาพร และครอบครัว
คุณดลรดี ค้าขาย
คุณพีริยะอร คงมี และคณะ
คุณไพศาล โลมากูล และครอบครัว
ด.ช.ยศพัทธ์ หนุมาศ
บริษัทเดวี วาเคชั่นจำกัด
น.ส.ศิริพร คำบุรี พร้อมครอบครัว
คุณชนินทร์พร ศรีเตชะ
น.ส.สุวินา หงส์ทอง
ครอบครัวอุดมวงศ์ ทิพากร
นายวรยุทธ ดวงวิเชียร พร้อมครอบครัว
พระครูวินัยธรพนพัฒน์ สีลสุทโธ
คุณพิมพ์พิชา ศะลิรัตน์
คุณวัชรี จุลศรีไกรวัลย์
นายอริย์ธัช พาสนยงภิญโญ
คุณธนวรรธน์ ทัศเกตุ
คุณมาลี ฉัตรสมพร
คุณปราณี ฉัตรสมพร
คุณภารดี ฉัตรสมพร
คุณพลอย ฉัตรสมพร
ครอบครัวฉัตรสมพร
ครอบครัวจันทิมากูร
ครอบครัวฉัตรเจริญมงคล
นางสายสุนีย์ ปูคะวนัช และครอบครัว
นายเชาว์ บุญจินดาทรัพย์ และครอบครัว
คุณชยานิษฐ์ ธีรวัฒน์หิรัญ
คุณปภัสกัญญ์ บุญสุ
น.ส.กฤษฎาพร เตชะวีระกูล
ครอบครัวสิทธิวงศ์ไพบูลย์
น.ส.สุพรรษา ไขว้วงศ์
นางอิสริยา วงศ์อรุณนิยม
นางสิรินันท์ ต้อยปาน
คุณยุวพร พึงพิพัฒน์ และครอบครัว
คุณภัทร์ธริน พูนยา
น.ส.สุญดา ฐานเจริญธนา
แม่ชีเนื่อง หมอยาดี
นางปิยะนุช (บุญฉ่ำ) ชติคเลอร์
คุณผะดา อินทรพรหมและครอบครัว
ร.ต.หญิงสกุล ปินภู่ และครอบครัว
น.ส.พรรณี หาญวิริยะกิติชัย
คุณชัชชมนต์ เป้งทอง และครอบครัว
คุณอัญชลี ลิ้มอำนวย และครอบครัว
น.ส.อโนทัย ไชยแสนชมภู
คุณเบญจวรรณ ศรีนวล
นาวาโทวีระชัย จันทร์ทศ
คุณเก็ตน้อย ปานลักษณ์
นางอาภัสรา กฤษดากำธร
คุณพิมพ์ภัณฑิรา โยชิโมะริ และครอบครัว
คุณสิริรัชต์ สร้างทรัพย์ไพศาล และครอบครัว
คุณขวัญปวีณ์ จรินพันธุ์ พร้อมครอบครัว
คุณกิตติพัศ กิตติพัศนานนท์
คุณอภิพัฒน์ วังอุดม
น.ส.จารุภา ศรีกุลภัทร์ และครอบครัว
นายทรัพย์สิน สกุลขจรเดช และครอบครัว
คุณขนิษฐา ชวาลา และครอบครัว
คุณพิรานันท์ จันทร์วิไล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช พร้อมครอบครัว
คุณชัญญา ปัญญาวิไล พร้อมครอบครัว
คุณพ่อเอี้ยงเลี้ยง แซ่เซี้ย พร้อมครอบครัวและญาติมิตร
น.ท. สุรพล มีกรงาม
พันตรี หญิงรณกร เรือนคง
นายอภิภู กานต์พิบูล
คุณวรรณทนี นกกริ่ม
คุณเมฐิ์ธาพรฎิ์ บวรภัทรพัฒน์
พระปฤนทธว์ริษศร ธัมมสรโณ
นายเมฐิ์ธาพรณ์ บวรภัทรพัฒน์
นางนิรุชา ทัพธานี
นางบุษยา จักรวรรณพร
นาย สาโรจน์ พันธ์เจริญ
นายกันต์กวี อรัญญิก
นายจาตุรงค์ สุรเดข และครอบครัว
คุณณชิต สิทธิธัญญ์
นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลาง
นายธนิก จือเหลียง
นายเดชคม ศรีศุภอรรถ
นางณัฏฐสุมญชุ์ วงค์นภากุล
คุณประชุม แก้วพินิจ
คุณนิสา แก้วพินิจ
ครอบครัวปานลักษณ์
คุณสิทธิเดช นกแสง
สกุลสอนเจริญ
นายคำรณ สุภาษร และครอบครัว
คุณจักรพงษ์ ธิมาภรณ์
คุณทิพวัลย์ ธิมาภรณ์
บริษัท เคมเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณอรวรรณ แย้มสรวล และครอบครัว
นายเฉลียว มะสุทธิ
นายชัยพิทักษ์ ตุ้มทอง
ครอบครัวเกตุเวช
นายบัณฑิต อรุณเสถียร
นางขุ่ม หวังล้อมกลาง
Mr. David Edward Phillips
นางสายฟอง รักวงษ์
คุณภัทรวดี แคงสันเทียะ
คุณบรรจง บุตรทา
อาจารย์อภิชญา ฤๅชัย
คุณฉัตรพล วิศวไพศาล และครอบครัว
ครอบครัวเผือกม่วงศรี และครอบครัวอินสร
นายอรรถพร ธรรมวรัญญา
น.ส.สมปอง วงษ์ปิง
คุณพ่อวิทยา วัชรอาภานุกร
คุณมสฤณา แก้วลังกา
Line ครูหวานหวาน
นายไพโรจน์ จันทร์จอม
คุณนิชา คมสัน
นายอภิชา อภิรัตน์อาภา
น.ส.วัชหทัย จุลตระกูล
คุณกิตติ ณัฐกฤตานันต์
น.ส.ปัณณภัสร์ นรไพบูลย์ภัทร
นายอุเชนทร์ พุกอิ่ม
นายดุสิต และน.ส.อาลิสา หงษ์หยก
นายสมศักดิ์ และ ด.ญ.ชัญญา ไกรทัศน์
นายทวีสิทธิ์ สิงห์ทอง
พระศรนุกาญจน์ อินต๊ะเนตร (ธีรวังโสภิกขุ)
คุณมณฑ์สิริ ประดิษฐ์โศภิต
พระวัชรธาตุมณฑล ฐิตธัมโม
คุณปณิตา แย้มศรี
น.ส.อรอนงค์ จันทร์อ่ำ
นายสมศักดิ์ สุทธิรักษ์ศิริ
นายคมสันต์ หาญพิทักษ์สุข
นายวิทยา มณีไชย
น.ส.สุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล
อาจารย์อภิชญา ฤาชัย
น.ส.ณัฐธยาน์ นิยมธรรม
คุณวิเชียร สุนทรรัตน์
คุณวีรวัช ธำรงดุลภาค
คุณสายฝน ยังบุญยืน และครอบครัว
คุณภัทรภร โพธิ์บุคดี และครอบครัว
คุณวรภร กอบกุลสุวรรณ และครอบครัว
นายภาคิน อดกลั้น พร้อมครอบครัว
นางกรินทร์พร ถึกไทย
นางกานต์สินี แสงบุญเจริญรัตน์ และครอบครัว
คุณสุรพล ปรีตะนนท์
ด.ช.ธนพัฒน์ ปรีตะนนท์
คุณกีรติญา กุลถิรธนาชัย
คุณสมนึก ทรงเพ็ชร์มงคล
คุณดารินทิพย์ ชนะคดีรักษ์
คุณอัญชุลี ทวีสุข
นายณพล เดชาเครือแตง และครอบครัว
นายชาติชาย คำแก่น
นางณฐมน พิลาเกิด
คุณโอรส เรือนตัน
อาม่าเซาะเอ็ง แซ่ก๊วย
น.พ.มนวริศญ สกลนภา
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
นายฤทธิกร มาละเงิน
คุณณัฐจักร ณ เชียงใหม่
คุณเพ็ญพร เจียมศิริเลิศ
คุณพรรณพัชร ลิ้มอิ่มและครอบครัว
คุณราตรี ไชยสม
มะไข่ พม่า
นายสรรพสิทธิ์ ธนาวัฒนพงศ์
คุณยุพาพร พุฒหอมและครอบครัว
พระวิสุทธิวัฒน์ วรปัญโญ รอเช็ค
น.ส.ธัญวรีย์ สุวรรณพิทักษ์
น.ส.ชิษณุชา เกตศักดิ์
น.ส.กมลรัตน์ ไชยถา
นางภัสส์ศา ใจสุทธิ
คุณนัฏฐนันท์ เปลื้องปริด
คุณณัหทัย อุปนันท์
นายกัมปนาท เรืองรายวัน
พระอาจารย์ศุภจักร ภทรวโร
ด.ช.วริทธิ์ พรหมศิลา และคุณพ่อคุณแม่
นายอิทธิชน ประเสริฐวรรณกิจ และครอบครัว
นายพฤฒิพงษ์ ทองขำ และครอบครัว
นางสุนทรี ต่างศรี
นายจิตพัต ยุวเทพากร
ปรายฟ้ารีสอร์ท กำแพงแสน นครปฐม
นางคนึงรัตน์ เผือกผ่องและครอบครัว
นางพันทอง ทองศิริ พร้อมครอบครัว
คุณนธญา วิเศษศิริกุล
น.ส.ณัฐพร ริจันทร์หา
คุณวรรณพร ศรีเจริญ
คุณแม่วรรณี อำไพ
น.ส.กริษฐาพัชร อำไพ
นายสมยศ สุทธิขาว
น.ส.อังคณาภา สุทธิขาว
นายโสภณภากร สุทธิขาว
นางกุลจิรา เพิ่มพูล
คุณณกานดา เลอรักษ์
คุณธนะพัฒน์ โชติจารุสวัสดิ์ และครอบครัว
คุณแม่รุ้งเพชร อุรพีวัชรีวรรณ
คุณหนึ่งฤทัย ขลังวิเชียร และครอบครัว
คุณกิตติชัย แจ่มปรางค์ทอง
คุณอรวรรณ ก้องกิตติวณิชย์
คุณสุปราณี สุโพธิ์
นายณธกฤต เอนกภัทรพร
คุณชมพูนุท ขุนขำนาญ
น.ส.ธัญพร ฉัตรนิรมล
นายธีรพงษ์ พิศาภาค
นายยิ้มจุ้ย ฉัตรนิรมล
อุทิศให้แม่อัมพร ฉัตรนิรมล
อุทิศให้ด.ช.เตชินทร์ ฉัตรนิรมล
คุณปัฐมา ธวัชชัยพรพงษ์
คุณวิทยา สุขสุเมฆ
คณะกัลยาณมิตร
ลูกพระศรีมาตา
คุณช่อทิพย์ อานันทศิริเกียรติ
คุณประวิทย์ กลัดสำเนียง
นายไท้ชอ แซ่เล้า และครอบครัว
นางฮุ้ยซัง แซ่อึ้ง และครอบครัว
น.ส.รินทร์รฐา สิริพฤกษาสิทธิ์ และครอบครัว
คุณจรรญวรณ์ จรณวรจรัศย์ และครอบครัว
คุณสมศิริ ครบุรี
คุณสุพจน์ พรมจันทร์
น.ส.ศราวดี อัญญะโพธิ์
นายเทพเทพินทร ธนาเกื้อวณิช
น.ส.ชญาภา หาเรือนพุฒ(เอื้อม)
นายชะออม จันทร์จำรูญ (ออม)
คุณกฤศณัฏฐ์ คุ้มสมบัติธเนศ
คุณธนัน หนุ่มฉางกูล
คุณพรรณณี สิรสุขเสนีย์
นายไรวินทร์ สิรสุขเสนีย์
พระดำรงกฤดิ ฐานุตตโร
นาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา และครอบครัว
คุณผไทรัฐ พินเนียม และครอบครัว
นางสุมินตรา ผดุงสุนทรารักษ์
คุณมัณฑนา เทียนทอง
นายณัฐนัน สินรับประดิษฐ์
นายประวิทย์ อรุณรัตนกุล
นางกิตติยา อรุณรัตนกุล
พร้อมบุตรธิดา นามสกุลอรุณรัตนกุล
คุณอัจฉริยะ สิงห์เทศ
นายธนกฤต ลีรุจิมงคล
นายสมชาย พึ่งสกุล
นายกิตติศักดิ์ คงธนไพศาลโสภณ พร้อมครอบครัว
คุณธกฤษณุ เกริกสกุลกฤติ และครอบครัว
บริษัท ไทยอาคเนย์ อินเตอร์ เทรด จำกัด
น.ส.ดวงใจ เอื้อพาพรกุล และครอบครัว
นางจันทร์พร สอนบุญทอง
น.ส.อภิญญา สอนบุญทอง
คุณปารณีย์ หล้าเดชา
นายสุคำ มูลธิฟอง
คุณวรางคณา มีอุบล
คุณภาณุมาส ศรีวิชัย
คุณปารณีย์ หล้าเดชา / 1500
คุณนันทรัตน์ เอี้ยวพาเจริญ
น.ส.ญาณิศา อินนิมิตร์
นายจวน อินนิมิตร์
นางประยูร อินนิมิตร์
นางวรรณภรณ์ ทองมา
นายชวรินทร์ ทองมา
นายจักรกริช อินนิมิตร์
น.ส.ฝนทิพย์ ทองปาน
ด.ญ.นัฎฐนันท์ อินนิมิตร์
นายมัฌชศักร์ ทวีวิทย์ชาคริยะ
นายพงศ์ชนิศ ลิ่มสกุล
นายชัชวาลย์ สุริวงศ์
น.ส.พิมพ์งานพรรณ พระลับรักษา
คุณฐิติภา โพธิ์ชัย
น.ส.สรานันท์ เดชะทรัพย์กวิน
นายสุชีพ ขจายศรสิทธิ์ และครอบครัว
คุณสุรพล ปรีตะนนท์
ด.ช.ธนพัฒน์ ปรีตะนนท์
*******************************************************************
.
ชืือ-สกุล ผู้ร่วมบุญ 3,000 บาท ขึ้นไป มีดังต่อไปนี้
.

คุณจินตนา จารุเสน บุญรัตนเรืองเดช
คุณสุมัทนา โกเซ่นบ๊าค บุญรัตนเรืองเดช
ผศ.จุไรพร ตุมพสุวรรณ
นายบุญรัตน์ ตุมพสุวรรณ
นางจันทร์เพ็ญ ตุมพสุวรรณ
นายพุทธิพงศ์ นามเทพ
นายอภิพงศ์ นามเทพ
นายรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ
น.ส.คณิตา ตุมพสุวรรณ
คุณชัยวัตร เรืองจิรภาส
คุณวรโชติ เรืองจิรภาส
คุณตรีนาถ เรืองจิรภาส และครอบครัว
นายปรีดา ณัฎฐิวุฒานนท์
นางจำเรียง ณัฎฐิวุฒานนท์
นายธีรชัย ณัฎฐิวุฒานนท์
นางคัทลียา ณัฎฐิวุฒานนท์ และครอบครัว
นายชยพล ลาภวัตเจริญผล
นางฐิติรัตน์ ลาภวัตเจริญผล
นายปิยะวัฒน์ ลาภวัตเจริญผล
คุณวิรุฬห์ เฉลิมสุขสันต์
คุณนิภา เฉลิมสุขสันต์
คุณประไพศรี เฉลิมสุขสันต์
คุณจรูญศรี เฉลิมสุขสันต์ และครอบครัว
คุณพิชัย เฉลิมสุขสันต์ และครอบครัว
คุณสินชัย เฉลิมสุขสันต์ และครอบครัว
คุณกิจชัย เฉลิมสุขสันต์ และครอบครัว
นายทวิช ขาวล้วน
น.ส.ศิริภัทร รัตนพงศ์เสน
น.ส.ดรุณี สำโรง
น.ส.พัชรี สำโรง
นายภาวัต พยัฆรัตน์
นางทยากร พยัฆรัตน์
น.ส.ปิยธิดา พยัฆรัตน์
ด.ช.มายบุตร พยัฆรัตน์
ด.ช.นวคุณ พยัฆรัตน์
นายธนวัฒน์ พยัฆรัตน์
นางสำลี พยัฆรัตน์
นายเทวา พยัฆรัตน์
คุณทักษญา วีณะคุปต์
นายภาวัต วีณะคุปต์
นางยุพิน บุญศรีรัตน์
นายวัฒนา บุญศรีรัตน์
นางทองมา บุญศรีรัตน์
น.ส.วีรอนงค์ บุญศรีรัตน์
น.ส.วิมลรัตน์ บุญศรีรัตน์
น.ส.ศิรประภา บุญศรีรัตน์
นายฉลวย จันทร์มะลิลา
นางชม จันทร์มะลิลา
น.ส.จิราภรณ์ จันทร์มะลิลา
นายมานพ รวยเจริญ
นางรัชนี รวยเจริญ
นายนพรัตน์ รวยเจริญ
น.ส.ศุภิสร รวยเจริญ
ด.ญ.ธัญญ์ชยา รวยเจริญ
ด.ช.ทศกร รวยเจริญ
คุณสมชาติ โชตินิคม
คุณสมจินตนา โชตินิคม
คุณณิชา โชตินิคม
คุณพงศ์ภัค โชตินิคม
นายไฮ้ ศุภวิทิตพัฒนา
นางอยู้อี่ ศุภวิทิตพัฒนา
นายธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
นางปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
น.ส.ธนัชพร ศุภวิทิตพัฒนา
นายจิรกิตต์ ศุภวิทิตพัฒนา
นายธัชราม คัชมาตย์
นางกัณฑณมาลี คัชมาตย์
น.ส.ปกิตตา คัชมาตย์
คุณณพลพัทธ์ พรรัศมีนนท์
คุณขจิตพันธ์ พรรัศมีนนท์
คุณณัฐปภัสร์ พรรัศมีนนท์
คุณธันยนันท์ พรรัศมีนนท์
พ่อเลย บุญครอง
แม่เปริน บุญครอง
น.ส.ภัทรานิษฐ์ บุญครอง
น.ส.นฤมล บุญครอง
น.ส.นุชรี บุญครอง
นายเรวัต สาริมา
นายไพโรจน์ บุญครอง
ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ บุญครอง
ด.ญ.ศิริวรินทร์ สงวนศักดิ์
ด.ญ.กุลจิราทิพย์ สงวนศักดิ์
นางชนิตา ธนาวรวริศ และครอบครัว
คุณกนกวรรณ โรจนยุกตานนท์
คุณพงศ์พิพัฒน์ โรจนยุกตานนท์
คุณณัฐณิชา โรจนยุกตานนท์
คุณอัญชิสา โรจนยุกตานนท์
ร.ต.วิเชียร แก้วกัญญา
นางรัตนพร แก้วกัญญา
พ.ต.พีระนุช แก้วกัญญา
ร.อ.ชนิดาภา แก้วกัญญา
นายสนอม ทิพยรัตน์สุนทร
นางพิมวิไล ทิพยรัตน์สุนทร
นายสรชัช ทิพยรัตน์สุนทร
ด.ช.ทินกฤต ทิพยรัตน์สุนทร
นายปรัชญา นทีสุวรรณธนิก
นางจิรานาลักษม์ นทีสุวรรณธนิก
ด.ช.ปัณฑ์ธรณ์ นทีสุวรรณธนิก
ด.ช.จิรายุวัฒน์ นทีสุวรรณธนิก
ด.ญ.ชิตาพิพัฒน์ นทีสุวรรณธนิก
น.ส.ศิรินันท์ ผดุงชัยโชติ
น.ส.ชุดาภา ศรีรัตน์
นายประยุทธ แดงสันเทียะ
นางณฐมน แดงสันเทียะ
น.ส.กณิกา แดงสันเทียะ
ด.ชปฏิพล แดงสันเทียะ
นายประหยัด แดงสันเทียะ
ด.ช.เบญจมินทร์ แดงสันเทียะ
คุณวิเชียร แก้วกัญญา
คุณรัตนพร แก้วกัญญา
คุณพีระนุช แก้วกัญญา
คุณชนิดาภา แก้วกัญญา
นายสุข สุรินทร์โส
นางสุขคำ สุรินทร์โส
พ.ต.ท.ชานนท์ สุรินทร์โส
นางชญาดา สุรินทร์โส
นายปรีดิท สุรินทร์โส
ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ สุรินทร์โส
พ.อ.รัตนสรวง วีระรัตน์
นางซาง เลถิ
น.ส.วัน วงศ์สัจจธรรม และบุตรที่ล่วงลับทั้งสอง
นายศรายนต์ ศรีสมุทร
นางศิริเพ็ญ วงค์วิสุทธิศิลป์
นายกิตติศักด์ วงค์วิสุทธิศิลป์
นายเชาวลิต วงค์วิสุทธิศิลป์
นายเกียรติศักดิ์ วงค์วิสุทธิศิลป์
คุณเจษฏา จันทจิรโกวิท
คุณนวรัตน์ จันทจิรโกวิท
คุณอัมรินทร์ จันทจิรโกวิท
คุณสุขประเสริฐ จันทจิรโกวิท
คุณลลิลทิพย์ จันทจิรโกวิท
คุณสิริพร จันทจิรโกวิท
คุณจันทิมา จันทจิรโกวิท
คุณศักดา จันทจิรโกวิท
คุณนริศรา จันทจิรโกวิท
คุณธาดา จันทจิรโกวิท
คุณณัฐนิช จันทจิรโกวิท
คุณสมชาย จันทจิรโกวิท
คุณอภิสิทธิ์ จันทจิรโกวิท
คุณรุ่งสุริยา จันทจิรโกวิท
คุณกฤตภาส จันทจิรโกวิท
นายมงคล ใหม่อ่อง
นายณฐพงษ์ ใหม่อ่อง
นางดวงใจ ใหม่อ่อง
คุณภัทรพร ใหม่อ่อง
พระพิศาล โชติญาณ
คุณสุนิตย์ พวงเพ็ชร์
คุณสุนิว ลี
คุณชลธิชา พวงเพ็ชร์
คุณชวนันท์ สุเสวี
คุณกนกวรรณ สัญญา
คุณจิรสิน สัญญา
รต.อุดม สุวรรณโครธ
คุณแม่สิริฉาย สุวรรณโครธ
ฑันตแพทย์วรฉัตร สุวรรณโครธ
คุณรัตนารมณ์ สุวรรณโครธ
ด.ญ.ปุณณาภา สุวรรณโครธ
คุณพ่อบุญศรี มะธิปิไข
คุณแม่อุไร มะธิปิไข
คุณชูศักดิ์ มะธิปิไข
คุณสุรชัย มะธิปิไข
คุณสุจิตา มะธิปิไข
คุณทิพวรรณ มะธิปิไข
คุณชญานิษฐ์ มะธิปิไข
คุณกฤติน มะธิปิไข
คุณสุณี สมบัติธนสุข
คุณเอี่ยมสุข สมบัติธนสุข
คุณณรงค์ สมบัติธนสุข
คุณอัมพร สมบัติธนสุข
คุณวราพร สมบัติธนสุข
ด.ช.ศุภัช สมบัติธนสุข
คุณนุฎา เกษมสวัสดิ์ศรี
คุณประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล
ด.ญ.จิณณ์ชญา เรืองเลิศสถิตกุล
นายไพรัช ดิษฐะบำรุง พร้อมครอบครัว
นางรัชนิกุล ดิษฐะบำรุง
น.ส.ธัญชนก พนาพิทักษ์กุล
น.ส.อิงค์ชณิก พนาพิทักษ์กุล
นางกิมฮวย แซ่ลี้
คุณยุพดี ทักษิณา
นายธนกฤต เดชาเจริญสิริ
นางภาณิชา เดชาเจริญสิริ
ด.ญ.กุลญดา เดชาเจริญสิริ
ด.ช.ภูกริช เดชาเจริญสิริ
ด.ญ.รชิตา เดชาเจริญสิริ
คุณพ่อดำริ วัจนะรัตน์
คุณแม่ประสานสุข วัจนะรัตน์
คุณณัฏฐ์ชญาภา วัจนะรัตน์
คุณวนิดา วัจนะรัตน์
คุณนลินพร วัจนะรัตน์
คุณอู๊ด วัจนะรัตน์
คุณพิษณุ วัจนะรัตน์
คุณอภิรดี วัจนะรัตน์
คุณพิมบุลภรณ์ วัจนะรัตน์
คุณมงคล วัจนะรัตน์
คุณปัญญา วัจนะรัตน์
คุณอรุณ วัจนะรัตน์
คุณขนิษฐา วัจนะรัตน์
คุณอดิศร วัจนะรัตน์
คุณปพน วัจนะรัตน์
คุณพรปวีย์ วัจนะรัตน์
คุณพิชชากร วัจนะรัตน์
คุณพีรณัฐ์ วัจนะรัตน์
คุณมนัสนันท์ วัจนะรัตน์
นายแอนเดรัส ไทเยอร์ล
นางปิยะนุช ไทเยอร์ล
คุณเบลินดา ไทเยอร์ล
คุณอเล็กซานเดอร์ ไทเยอร์ล
คุณอลิเซีย ไทเยอร์ล
ครอบครัวตระกูลเดช
นายทวี ดาวแจ่ม
นางประเทือง สีสวัสดิ์
นายธนพล ดาวแจ่ม
น.ส.จิตราภรณ์ ดาวแจ่ม
นางจิตติมณฑ์ วงษ์สุวรรณ์
นายชัยวัฒน์ วงษ์สุวรรณ์
นายกันตพัฒน์ วงษ์สุวรรณ์
น.ส.พัทธ์ธีรา วงษ์สุวรรณ์
นายอภิสิทธิ์ โชติธนาพร
นางอนงค์ โชติธนาพร
น.ส.ยุพาพร โชติธนาพร
ด.ญ.ธีรกานต์ โชติธนาพร
ด.ญ.โชติกา โชติธนาพร
นายพันธกานต์ เนียรสมบูรณ์
นายพริษฐ์ เนียรสมบูรณ์
นายพัลลภ เนียรสมบูรณ์
นายวุฒิชัย สุคนธ์
นายพิชญ์ โพธารามิก
นายอัคราวุฒิ สุคนธ์
นายรุ่งโรจน์ ธนากรพรสวัสดิ์
น.ส.อำไพ คำแก้ว
นายพนมพร กองเงิน
นางรัตน์ติภรณ์ กองเงิน
ด.ญ.เขมจิรา กองเงิน
นายสยามภูมิ กองเงิน
คุณณัฐพล พรหมเสนา
คุณจอย พรหมเสนา
คุณนันทนัช พรหมเสนา
คุณณัฐนันท์ พรหมเสนา
นางนรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์
น.ส.ขวัญชนก พิทักษ์ดำรงวงศ์
น.ส.อัญชิษฐา พิทักษ์ดำรงวงศ์
นายวรพจน์ พิทักษ์ดำรงวงศ์
คุณฐานวีร์ ปัญญาวสิษฐ์
คุณชนนพร ธนจิตสิริ
นางขจรทิพย์ เกล็ดมณี
นายกิตติ เกล็ดมณี
นายกฤป เกล็ดมณี
น.ส.กัญช์ เกล็ดมณี
คุณอริญชย์วิชญ์ บุญอ้วน
คุณณัฏฐ์ฐิติชญา บุญอ้วน
ด.ญ.นภาตรา บุญอ้วน
ด.ญ.ศรัญญา บุญอ้วน
ด.ญ.เมธาพร บุญอ้วน
นายสมศักดิ์ ฟักภู่
นางละออ ฟักภู่
นายสุรพงษ์ ฟักภู่
นางสมพร ฟักภู่
นางศิริพร ฟักภู่
นายวรเศรษฐ์ พีระเดชาพันธ์
น.ส.ณิชาภา จรัสธารีกุล และครอบครัว
นายกรณรมย์ วรรณกุล
นางนิธิกานต์ วรรณกุล
นายธนัช วรรณกุล
นายตุลยณัฐ วรรณกุล
น.ส.ปรพรรณ์ วรรณกุล
นายสมศักดิ์ เลิศสาครประเสริฐ
นางพรทิพา เลิศสาครประเสริฐ
นางเล็ก เลิศสาครประเสริฐ
น.ส.รวิชา เลิศสาครประเสริฐ
น.ส.อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ
น.ส.วรรษมน เลิศสาครประเสริฐ
นายตระกูล วินิจนัยภาค
นางภัทรียา วินิจนัยภาค
นายโสภาคย์ วินิจนัยภาค
นางปณิตา วินิจนัยภาค
นายภาคภูมิ วินิจนัยภาค
นายกิตติ์ดนัย วินิจนัยภาค
นายราวี ทิวทอง
ด.ช.เนธัญ ทิวทอง
น.ส.อลิชา ทิวทอง(ตรีโรจนานนท์) และครอบครัว
คุณพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง
คุณณัฐมนต์ พันธุ์เพ็ง
คุณเศรษฐวิทย์ พันธุ์เพ็ง
คุณกนิษฐา พันธุ์เพ็ง
นายนัฐดนัย ศรีลาพันธุ์
นายประสิทธิ์ ศรีลาพันธุ์
นางเนา ศรีลาพันธุ์
นางศรัญญา ศรีลาพันธุ์
น.ส.จันทร์จิรา ศรีลาพันธุ์
คุณไพรวัลย์ คุตนา
คุณวรรณา คุตนา
คุณสุภาพ คุตนา
คุณฟิลิปเป้ คุตนา
คุณสุพจน์ คุตนา
คุณบัณณธร ทองหล่อ
คุณอนัญญา ทองหล่อ
คุณชุติญา ทองหล่อ
คุณชญาดา มีสิกขี
คุณชัญญานุช มีสิกขี
นายปราโมช รอดเนียม
นางเฉลา รอดเนียม
นายโกวิท รอดเนียม
นางนงลักษณ์ รอดเนียม
นายณัฐวุฒิ รอดเนียม
นางธนภรณ์ รอดเนียม
นายไพฑูรย์ รอดเนียม
นางบำเพ็ญ รอดเนียม
นายธนกรฅ รอดเนียม
น.ส.ธนพร รอดเนียม
นางณัฐยา รอดเนียม
นายรวีพร รอดเนียม
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
แม่นางคำ ชมภูงาม
ดร.เจตนา เมืองมูล
นางสุพรรณี เมืองมูล
นายธรณิช(ธรณิศวร์) เมืองมูล
นายวิทวัส เมืองมูล
นายธเนศ พูลทรัพย์
นางจันทนา พูลทรัพย์
น.ส.ปภาวี พูลทรัพย์
นายอภินัทธ์ พูลทรัพย์
คุณจำนงค์ พุดไทย
คุณกรรภิรมย์ พุดไทย
คุณจักรินทร์ พุดไทย
คุณศศิธร พุดไทย
คุณริริน พุดไทย
คุณพรวิสาข์ พุดไทย
นายธนเดช อักษรวรรณะ
นางภาริตา อักษรวรรณะ
น.ส.โชติกา อักษรวรรณะ
นางสำราญ ชาวป่า
นายไพโรจน์ รักวงษ์
คุณสิทธิพล กาญจนไพศาล
คุณวินท์นิศา กาญจนไพศาล
99 อ้วนออโต้คาร์
นายธานพ ลิ้มรุ่งเรือง
นางมาลี บัวเจริญ
นายสุภาพ ลิ้มรุ่งเรือง
นางนารี ลิ้มรุ่งเรือง
นายวริทธิ์ ลิ้มรุ่งเรือง
นายชยากร ลิ้มรุ่งเรือง
นางนิตยา บูรณศรี
นาวาอากาศโท ดร.ก้องเกียรติ บูรณศรี
นางกัญญธร บูรณศรี
ด.ช.ศุภกร บูรณศรี
คุณธฤตา นาคพันธุ์
คุณคัคนางค์ ธนกูลกิจ
คุณสุนันทา ด้วงเงิน
คุณศิขริณ ด้วงเงิน
คุณพรชัย จิรโสภณ
คุณน่านฟ้า จิรโสภณ
น.ส.พัสนพร ยอดกมล
นายวิศนุ ยอดกมล
นางวรรณา ยอดกมล และครอบครัวยอดกมล
นางณัฐกาญจน์ ทางรัตนสุวรรณ
นายธนธร ทางรัตนสุวรรณ
ด.ญ.รัศนิมาน ทางรัตนสุวรรณ
ด.ช.ศุภกิจ ทางรัตนสุวรรณ
นายวิเชษฐ์ กระตุฤกษ์
นางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์
นายภาสกร กระตุฤกษ์
น.ส.ภัทราพร กระตุฤกษ์
นางสอางค์ จันทร์แก้ว
นายนิวัฒน์ จันทร์แก้ว
น.ส.ณิชาภา จันทร์แก้ว
นายทรงพล สาธุสัตย์
นางรัชณีภรณ์ สาธุสัตย์
ด.ญ.กัลยากร สาธุสัตย์
ด.ญ.กัญญาพัชร สาธุสัตย์
น้องนะโม สาธุสัตย์
น้องพุทโธ สาธุสัตย์
น้องถุงทอง สาธุสัตย์
น้องสมศักดิ์ สาธุสัตย์
นายวิทยา มีทอง
นางจิตรลดา มีทอง
ด.ช.ณัฐพงค์ มีทอง
ด.ญ.ณัฐณิชา มีทอง
นายวิชัย ดำรงคะวิริยะพันธ์
น.ส.สิตานัน ดำรงคะวิริยะพันธ์
นางนฬญา ดำรงคะวิริยะพันธ์
น.ส.สมใจ ดำรงคะวิริยะพันธ์
น.ส.มาลี ดำรงคะวิริยะพันธ์
น.ส.สมศรี ดำรงคะวิริยะพันธ์
นายปรีชา ดำรงคะวิริยะพันธ์
นายมาลา ดำรงคะวิริยะพันธ์
นายพรชัย ดำรงคะวิริยะพันธ์
คุณสุภา สุรพิชญ์พงศ์
คุณสุพล สุรพิชญ์พงศ์
นางสุธาดา พงศ์คุณธนรัตน์
ด.ช.สิริภาส พงศ์คุณธนรัตน์
นายธนพงศ์ พงศ์คุณธนรัตน์
คุณลักขณาภรณ์ ปานเนียม
คุณเอกณัฐ ปานเนียม
คุณประจักษ์ ปานเนียม
คุณเฉลียว บุญศรีอาภรณ์
คุณปรีดา บุญศรีอาภรณ์
สต.ณรงค์ฤทธิ์ บุญศรีอาภรณ์
คุณวีกิจ จิโรจจาตุรนต์
คุณชนาภัทร จิโรจจาตุรนต์
คุณชนิสรา จิโรจจาตุรนต์
คุณชยานิษฐ์ ธีรวัฒน์หิรัญ
คุณชิษณุพงศ์ จิโรจจาตุรนต์
นายสหพันธ์ วัฒนเลิศพงศ์
นายนิธินันท์ วัฒนเลิศพงศ์
นายนนทพันธ์ วัฒนเลิศพงศ์
นายภาณุเมศวร์ วัฒนเลิศพงศ์
ด.ช.วรพันธ์ุ วัฒนเลิศพงศ์
นางลัดดา แป้งพั๊วะ
น.ส.วิลาสิณี แป้งพั๊วะ
นายปิยะวัฒน์ แป้งพั๊วะ
นายกิตติพันธ์ นาคาพล
น.ส.ธนฤดี จริยาวัฒน์
คุณไพศาล วจะโนภาส
คุณสุดา วจะโนภาส
คุณสุรีย์ วจะโนภาส
คุณสุนัย วจะโนภาส
คุณวายูน วจะโนภาส
คุณกวิน วจะโนภาส
นายธนวัฒน์ แสงสนธิชัย
นางทิพวรรณ แสงสนธิชัย
นายวิษณุ แสงสนธิชัย
นายธีรวัฒน์ แสงสนธิชัย
นายนิติพงศ์ ใจประสาท
นางบัณฑิตา ใจประสาท
นายนันทวัฒน์ ใจประสาท
น.ส.จิตริณี ใจประสาท
คุณแม่พิศมัย พุทธโครต
คุณแม่ม่งชี ธีรพิทยานนท์
นายไตรศักดิ์ ธีรพิทยานนท์
นางศรีบุษย์ ธีรพิทยานนท์
น.ส.ณัฐณิชาต์ ธีรพิทยานนท์
นายนพณัฐ ธีรพิทยานนท์
นายบุญโฮม ชัยศรี
นางพิมพ์พร ชัยศรี
น.ส.นิภาพร ชัยศรี
น.ส.พรนิภา ชัยศรี
ด.ช.กวีกร ชัยศรี
นายอุดม วงษ์สุข
นางบุญใส วงษ์สุข
นายชัยปกรณ์ วงษ์สุข
นายนนท์ วงษ์สุข
นางนิรากรณ์ วงษ์สุข
ด.ญ.ณัฐกานต์ วงษ์สุข
ด.ช.ณัฏฐกิตต์ วงษ์สุข
นายอัคร ธนะศิรังกูล
น.ส.วริยา ธนะศิรังกูล
นายประธาน ธนะศิรังกูล
นางอมรา ธนะศิรังกูล รวมญาติและไม่ใช่ญาติทั้งหลาย
คุณสุวิทย์ ทรงศิริเดช
คุณอรทัย ทรงศิริเดช
คุณสุฤทัย ทรงศิริเดช
คุณธานี ทรงศิริเดช
คุณทรงธรรม ทรงศิริเดช
คุณศุภศิริ ทรงศิริเดช
น.ส.ธนพร อัศวสุดสาคร
คุณพ่ออรัญ อัศวสุดสาคร
คุณแม่ยุวดี อัศวสุดสาคร
นายวรชาติ พิพัฒน์สุริยะ
นางมะลิ พิพัฒน์สุริยะ
น.ส.น้ำเพชร พิพัฒน์สุริยะ
น.ส.อาทิตยา พิพัฒน์สุริยะ
นายวัชรา ชูบำรุง
นางกรรณิการ์ ชูบำรุง
นายวโรดม ชูบำรุง
พ.ญ ศศิวิมล ชัยกูล
นายสง่า สุมนตรี
นางตุ๊ สุมนตรี
นายอิทธิศักดิ์ สิทธิถาวรวัฒน์
ด.ช.สุรบดี สุมนตรี
น.ส.กาญจนา สิทธิกรรม
Miss Yukie Watabe
นางเบญจมาศ การเกษ
ด.ญ.ชนกเนตร การเกษ
น.ส.ชนกนันท์ การเกษ
นายเสรี รัตนะ
นางเบญจวรรณ รัตนะ
นายบารมี รัตนะ
นายปรัชญา รัตนะ
น.ส.ธัญวรัตม์ รัตนะ
คุณเข่ง สุทธินานนท์
คุณทองเจือ สุทธินานนท์
คุณเกษม สุทธินานนท์
คุณกรรณ์นิการ์ สุทธินานนท์
คุณอุทัยพร สุทธินานนท์
คุณชิดชัย สุทธินานนท์
คุณวันทนา สุทธินานนท์
คุณทวัยวัฒ สุทธินานนท์
คุณเพ็ชร สุทธินานนท์
คุณธวัชชัย สุทธินานนท์
คุณสมบัติ สุทธินานนท์
คุณโสภณา สุทธินานนท์
คุณธนากร สุทธินานนท์
คุณเกศรา ศาสตร์ศิริ
คุณคริสตินน์ วินน์เธอร์
คุณไรย์อัน วินน์เธอร์
นายชวฤทธิ์ ยิ้มเจริญ
นางบุษบา ยิ้มเจริญ
ด.ช.ชาญธวัช ยิ้มเจริญ
นายศุภชัย ดำรงคุณาวุฒิ
นางภัตติกาญจน์ ดำรงคุณาวุฒิ
นายจารุพัฒน์ ดำรงคุณาวุฒิ
น.ส.วิชฌาภรณ์ ดำรงคุณาวุฒิ
ด.ญ.พิมพ์ศุภา ดำรงคุณาวุฒิ
นางทัศนีย์ พลัดชู
นายภูวนาถ จันทร์แดง
นายชวพล อินต๊ะสาร
นางชรินทร์รัตน์ อินต๊ะสาร
น.ส.ชลีพร อินต๊ะสาร
น.ส.นิชาภา อินต๊ะสาร
ด.ช ภูดิท อินต๊ะสาร
คุณทิวาพร พันธุฟัก
คุณพรทิพย์ พันธุฟัก
คุณปานเทพ พันธุฟัก
คุณกฤติน พันธุฟัก
คุณปารมี สุวรรณพหู
คุณกรินทร์ทิพย์ ฉายอิ่ม และครอบครัว ฉายอิ่ม
นางสุภาพร วรกิตสิทธิสาธร
นายจักรพงษ์ วรกิตสิทธิสาธร
ด.ช.พัทธนันท์ วรกิตสิทธิสาธร
ด.ญ.ญาณิศา วรกิตสิทธิสาธร
คุณชูสิน มุนีเวช
คุณสัญชัย มุนีเวช
คุณทิพวัลย์ มุนีเวช
คุณชนมน มุนีเวช
คุณชยสุทธ์ มุนีเวช
นายยอดทวี นาทันตรึก
นางนครรัตน์ นาทันตรึก
ด.ช.ธนภูมิ นาทันตรึก
นนร.ชุษณะ นาทันตรึก
คุณณฑัต ปภากรวิจิตร
คุณกนกชล ปภากรวิจิตร
คุณดิตถกร ปภากรวิจิตร
คุณกชณิชา ปภากรวิจิตร
นางอัมพร โรจน์เรืองรัตน์
นายจิรโชติ โรจน์เรืองรัตน์
น.ส.กมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์
อุทิศให้ คุณพ่อพิชัย รองสำลี
คุณย่าลา รองสำลี
คุณปู่เขียน รองสำลี
คุณยายบุญชู ชมภูศรี
คุณตานาค ชมภูศรี
คุณเเม่เพ็ญวรรณ รองสำลี
คุณพิไลศรี รองสำลี
คุณเปรมทิพย์ รองสำลี
คุณเพ็ชรี รองสำลี
คุณอาคม รองสำลี
คุณสุกัน ทรายขาว
คุณเพียงพิศ ทรายขาว
นจอ พิสุทธิ์ ทรายขาว
นส.พรรณิพา ทรายขาว
คุณพิษณุวัติ รองสำลี
พระพนินัทร ตปสีโล
อทิศบุญให้ญาติผู้ล่วงลับทุกๆคน
นายจักริน ด้วงสัมรวย
นายธนเดช ด้วงสัมรวย
นายธีรบูรณ์ ด้วงสัมรวย
นางเย็นฤดี ด้วงสัมรวย
ด.ญ.จรีณา ด้วงสัมรวย
นายณัฏฐ์กิตติภูมิ จันทวฤทธิ์
นางสิรินันท์นลิน จันทวฤทธิ์
ด.ช.จักริน จันทวฤทธิ์
ด.ช.จาฏุกันตพัฒน์ จันทวฤทธิ์
ด.ญ.พิมพ์ศุภณิช จันทวฤทธิ์
คุณเนื้อนวล พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณมนัสธิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณกล่องเพชร พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณแม่กาญจนา พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณสืบสกุล พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณพ่อสมพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายสมเกียรติ จันทร์ทิม
คุณพ่อเอิบ จันทร์ทิม
คุณแม่ฉุย จันทร์ทิม
คุณปู่ถัน ต๋องเรียน
คุณย่าสี ต๋องเรียน
คุณพ่อเครือ ต๋องเรียน
คุณแม่สิน ต๋องเรียน
ร้อยเอกมาโนชย์ ต๋องเรียน
นายฉัตไชย ต๋องเรียน
นางมาลี มุ้งทอง
นายขัตติยะกุล ภาดี
น.ส.กมลนารี มุ้งทอง
ด.ญ.กีรัตยา อุปยะโสธร
ด.ญ.ณัฎฐ์ภัสสร อุปยะโสธร
นางปราณี สุขพานิช
น.ส.ศรีสุพร สุขพานิช
นายวรวัธก์ สุขพานิช
นางให้ จิรักษา
นางจุฑารัตน์ จิรักษา
นายพิสิษฐ์ เดือนเพ็ญ
นายชุติพัทธ์ เดือนเพ็ญ
น.ส.ชุติกาญจณ์ เดือนเพ็ญ
คุณพ่อฮวดใช้ เนื่องจำนงค์
นายรุ่ง เนื่องจำนงค์
นางราตรี เนื่องจำนงค์
น.ส.ธิวารัตน์ เนื่องจำนงค์
นายสุริยันต์ เนื่องจำนงค์
น.ส.อรวรรณ เนื่องจำนงค์
น.ส.ขวัญเรือนยะพรม เนื่องจำนงค์
น.ส.ชลธิฌา เนื่องจำนงค์
ด.ญ.ชลลดา เนื่องจำนงค์
ด.ช.วสุพล เนื่องจำนงค์
ด.ญ.ฐิติรัตน์ เนื่องจำนงค์
คุณฐิติพันธิ์ อธิกุลภัทร์
คุณกัญจน์รัตน์ อธิกุลภัทร์
คุณธนเดช อธิกุลภัทร์
คุณภคิน อธิกุลภัทร์
คุณกฤตภัค อธิกุลภัทร์
คุณทิติภา อธิกุลภัทร์
คุณปูชิตา อธิกุลภัทร์
คุณรุ่งรดา อธิกุลภัทร์
คุณทัตชญา ธนะสุขตระการ
คุณภูกริช รัตนวิศ
คุณพันธนะ รัตนวิศ
คุณณัชพร สิรินุกุล
นายภักดี เหลืองรุ่งวสันต์
คุณกัลยกร เหลืองรุ่งวสันต์
คุณพีรยุทธ ไตรรัตน์ถนอม
คุณชิดชนก ไตรรัตน์ถนอม
คุณอาภัสรา ไตรรัตน์ถนอม
คุณจิระเดช ไตรรัตน์ถนอม
คุณศศิธร ไตรรัตน์ถนอม
นางเอมอร กิจถาวรรัตน์
ด.ญ.พิมพ์นลิน กิจถาวรรัตน์
ด.ญ.พิมพ์ฐิตา กิจถาวรรัตน์
นายทวีป อ๋องสกุล
นางสิวกิ๋ว อ๋องสกุล
น.ส.สิรินารถ อ๋องสกุล
น.ส.สิริลักษณ์ อ๋องสกุล
น.ส.วาสนา อ๋องสกุล
นายตรีพันท์ อ๋องสกุล
น.ส.ชญานิศ อ๋องสกุล
นายนพวินท์ ทองนำ
นางณัฎฐา ทองนำ
น.ส.ชุติกาญจน์ ทองนำ
น.ส.พันทิกา ทองนำ
คุณสมเหรียญ ภู่ประเสริฐทรง
คุณลัดดาวัลย์ ภู่ประเสริฐทรง
คุณธีระพงษ์ ภู่ประเสริฐทรง
คุณธีระพล ภู่ประเสริฐทรง
คุณนรมน ภู่ประเสริฐทรง
คุณบุญยรัศมิ์ ภู่ประเสริฐทรง
คุณสุเมธ ภู่ประเสริฐทรง
คุณสมศักดิ์ ภู่ประเสริฐทรง
คุณบุญมา ภู่ประเสริฐทรง
คุณณัฎฐกานต์ ภู่ประเสริฐทรง
คุณสมชาย ภู่ประเสริฐทรง
คุณวรัชญ์ณัฎฐ์ ภู่ประเสริฐทรง
นางรัชนก แสนสุข
นายสุนทร แสนสุข
น.ส.ศิโรรัตน์ แสนสุข
นางหัทยา แสนสุข
นายสุขสันต์ แสนสุข
นางเสาวภาคย์ ลีลาเกื้อกูล
ด.ญ.อารยา จริยาธนะกิจ
นางมัชชิมา วีลาสโก้
น.ส.ณัฐสุภา เขียวเม่น
น.ส.ธนวรรณ เขียวเม่น
น.ส.อุไรวรรณ เขียวเม่น
น.ส.วิภา ฟอลเล็ต
นายทัศพล ฟอลเล็ต
นายเฉลิมพงศ์ เขียวเม่น
อุทิศให้คุณพ่อพันคุณแม่สิริ เขียวเม่น
นายศุภกิจ วัชรินทร์กาญจน์
นางศิริรัตน์ ติระรัตนกุล
นายศุภชัย ติระรัตนกุล
นางเจียมจิตร กล่อมพงษ์
นายธนพล สุรินทร์รัตน์
นางธารี สุรินทร์รัตน์
น.ส.ปิยนันท์ สุรินทร์รัตน์
น.ส.ธีรพร สุรินทร์รัตน์
นายพี ขุนภักดี
นางเนตรนภา ขุนภักดี
นายไบรอัน ขุนภักดี
นายนพพรณ์ ขุนภักดี
นางพรรณิภา ขุนภักดี
นายนครินทร์ ขุนภักดี
นางดรุณี ชมธวัช
นายวรวัชช ชมธวัช
นายชิตเดช ชมธวัช
อุทิศให้ พ.ต.ท. เชิดชาย ชมธวัช
นาย บุญส่ง หาญพาณิชย์
นาง ฐิติมา หาญพาณิชย์
นายธงชัย หาญพาณิชย์
นายวรายุ หาญพาณิชย์
นายยุทธยงค์ หาญพาณิชย์
น.ส.นภาพร หาญพาณิชย์
น.ส.จุฑามาศ อัจกลับ
นายภูกิติ์ อ่อนวิกิจ และครอบครัว
พ.ต.ณรงค์ ประจง
นางอุสนา ประจง
พ.ท.เบญจพล ประจง
นางชาดา ประจง
ด.ช.ปัณณวิชญ์ ประจง
ด.ญ.ปัทมนัดดา ประจง
นายโชคอุดม วชิรวณิชกิจ และครอบครัว
นายสุรชน กัณวิจิตร์และครอบครัว
นายญาณกร ภิญูวรเมธ
น.ส.ณหทัย ภิญูวรเมธ
ด.ญ.ณลิณฑ์รัฎ ภิญูวรเมธ
คุณพิพัฒนกรณ์ เอี่ยมศิลา
คุณเอมพิมพร เอี่ยมศิลา
นายพีรเชษฐ์ โสภาธีรธนธรณ์
นางฐรินทร์ยา โสภาธีรธนธรณ์
ด.ญ.ริญญาภัทร์ โสภาธีรธนธรณ์
นายไชยวัฒน์ เลิศวรธรรม
นางสุภาพร เลิศวรธรรม
นายวุฒิพันธ์ เลิศวรธรรม
น.ส.นิกข์นิภา เลิศวรธรรม
นายรณพล เลิศวรธรรม
นางพรรณิต พุ่มไพบูลย์
น.ส.ชยาทิพย์ พุ่มไพบูลย์ และครอบครัวลูกหลาน
น.ส.ธนสร ไพโรจน์
นางนิภา ไพโรจน์
นางสุรีย์รัตน์ คุ้มแสง
นายเชิดชาย คุ้มแสง
น.ส.สุพรรณษา คุ้มแสง
น.ส.สุพัตรา คุ้มแสง
ด.ช.กันเกรียงไกร คุ้มแสง
นายอดุลย์ ดิษพงษา
นางพวง ดิษพงษา
ด.ช.ศุภณัฐ ดิษพงษา
ด.ญ.สุพิชญา ดิษพงษา
นายพร สุทธิสัตตบุษย์
นายกฤษฎาง สุทธิสัตตบุษย์
นายกิจธเนศ สุทธิสัตตบุษย์
น.ส.เก็จขจี สุทธิสัตตบุษย์
น.ส.ภัคจิรา สุทธิสัตตบุษย์
คุณลักขณา ห้องทรัพย์
คุณทักษ์พณิช ชวนิตย์
คุณภาณุพงศ์ ชวนิตย์
คุณภูวเดช ชวนิตย์
คุณภคพร ชวนิตย์
น.ส.ชณิชา กฤตย์ธำรงกุล
นายรชต กฤตย์ธำรงกุล และครอบครัวกฤตย์ธำรงกุล
คุณอภิชาติ สัจจะโชคธรรม
คุณทิพย์วิมล แสงดารา
ดร.ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ และครอบครัว
น.ส.นันท์นิชา ปริกุลพรสิทธิ์ และครอบครัว
พ่อศิริยุทธ์ ปราชญานันท์
แม่ลดาวัลย์ ปราชญานันท์
นายวีรวิชญ์ ปราชญานันท์
ด.ญ.รวีกานต์ ปราชญานันท์
ด.ญ.อลินนันท์ ปราชญานันท์
นายเอกลักษณ์ ยงชัยตระกูล
ด.ช.ณณฐิวัธน์ ยงชัยตระกูล
น.ส.กัญจน์ชญา อภิวิชญ์ชญานนท์
น.ส.พลอยไพลิน กล่องแก้ว
พ.จ.อ.สงวนศักดิ์ กล่องแก้ว
ด.ญ.เบญญาภา กล่องแก้ว
ด.ญ.ณัฏฐณิชา กล่องแก้ว
นายสถาปนา อ่อนจันทร์
พญ.สุรางค์ นุชประยูร
นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
คุณปณต นุชประยูร
คุณณฐภณ นุชประยูร
นายเมธาพันธ์ มาทอง
นายประเสริฐ แสงตรีสุ
สิ-ดาหลา สปา
Superheroes Mania
มูลนิธิเพื่อแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระภัทรมหาราช
คุณสุนีย์ กล่องพระ
นายณัฐพล ต่อทรัพย์สิน
ครอบครัวคุณพนิชกิจ
น.ส.จุฬิดา คุณพนิชกิจ
นางน้อม ลิ้มสกุล
น.ส.เหรียญฟ้า ลิ้มสกุล
ด.ช.มณฑล ลิ้มสกุล
คุณอำนวย เสียงเสนาะ
คุณอภิวัฒน์ เสียงเสนาะ
คุณอรอมล เสียงเสนาะ
คุณชยพล รักพงษ์ไทย
นายคมสันต์ พึ่งรัตนะ
นายวรวุฒิ พึ่งรัตนะ
นายพรเทพ พึ่งรัตนะ
นายศุภสิทธิ์ พึ่งรัตนะ
นายณัฐสิทธิ์ พึ่งรัตนะ
นางกันฐิมา พึ่งรัตนะ
น.ส.กรุณา พึ่งรัตนะ
คุณLouie Morales
คุณKanchana Morales
คุณKaytie Chomdao Wongthawatchai Morales
คุณKarita Pilar Morales
คุณEdward Morales
ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
พ.อ.อ.ชุมพล รอดพ้น
นางกัลยกร รอดพ้น
ด.ญ.รินรดา รอดพ้น
ด.ช.ชยกร รอดพ้น
นายชินคริษฐ์ ศรีอาริยากุล และครอบครัว
นายเป๋งง้วง แซ่ตั้ง
นางสุภาวรรณ แซ่ตั้ง
นางนภาพร แซ่ตั้ง
นายสมเกียรติ แซ่ตั้ง
น.ส.รัตนา แซ่ตั้ง
คุณนงราฎ เข็มอาจ
คุณนงนุช เข็มอาจ
ด.ญ.ชุติรดา Chen เข็มอาจ
คุณสุเทพ เข็มอาจ
นางจันทนา ศุภราภรณ์
นายพรเทพ ศุภราภรณ์
นายนิทัศน์ ศุภราภรณ์
นางวิราศรี ศุภราภรณ์
นส.ปวริศา ปุนหาวงษ์
นายเพลิน วิลาศ สามี
ครอบครัว
พ่อ คำไข ปุนหาวงษ์ บิดา
แม่ หนู ปุนหาวงษ์ มารดา
นางศรีวรรณ ปุนหาวงษ์
น.ส.พรรณงาม ปุนหาวงษ์
น.ส.รัตนพร ปุนหาวงษ์
นายสมศักดิ์ ปุนหาวงษ์
นายสุชาติ ปุนหาวงษ์
นายภาณุวัตร ปุนหาวงษ์
Line : อุบลรัตน์
นางฉวีวรรณ ช่วยศิริ
น.ส.รมิดา ช่วยศิริ
นางอมรศรี ธานี
น.ส.นาตยา ช่วยศิริ
น.ส.พัชรินทร์ ช่วยศิริ
นายสมเจตน์ ผ่านอ้น
น.ส.พุธิตา ผ่านอ้น
นายประดิษฐ์ ธานี
นายขวัญชัย ธานี
ด.ญ.ธิดารัตน์ ธานี
ด.ญ.นันท์นภัส ช่วยศิริ
อุทิศให้นายจันทร์ ช่วยศิริ
นายร่วม ชุมตรีนอก
นางแผ่น ชุมตรีนอก
น.ส.จารึก ชุมตรีนอก
นายสุรโชติ ชุมตรีนอก
นางนิตยา ชุมตรีนอก
ด.ญ.อาภาศิริ ชุมตรีนอก
ด.ช.ธรรมศิริ ชุมตรีนอก
นายทวี น่วมวิจิตร
นางบังอร น่วมวิจิตร
คุณสุภิดา น่วมวิจิตร
คุณภิญญดา น่วมวิจิตร และครอบครัว
นายชยุต แสนทรงสิริ
น.ส.ปริญ แสนทรงสิริ
นายอุทัย แสนทรงสิริ
ด.ช.ธัญดา แสนทรงสิริ
คุณนิวัตน์ บุณยรัตนพันธุ์
คุณพิมพ์ศิริพร บุณยรัตนพันธุ์
คุณบุณยวัต บุณยรัตนพันธุ์
คุณศศินันท์ บุณยรัตนพันธุ์
นายประวิทย์ ไตรเทน
นางจันทร์เพ็ญ ไตรเทน
นางพัชรินทร์ ไตรเทน
นางดารารัตน์ ไตรเทน
นางอัจฉรา ไตรเทน
พระกฤติธี จันทะจักร์
คุณพ่อสฤษดิ์ จันทะจักร์
คุณแม่ทองสี จันทะจักร์
นายปัญญา จันทะจักร์
น.ส.อภิญญา จันทะจักร์
ด.ช.นฤพัทธ์ จันทะจักร์
น.ส.ธนิดา ชัยชนะศิริ
น.ส.รัชกร ชัยชนะศิริ
น.ส.วราพรรณ ชัยชนะศิริ
นายอภิชาติ ชัยชนะศิริ
น.ส.ศรีวรา ชัยชนะศิริ
นายนิธิวัฏ ชัยชนะศิริ
นายกมลวิช ชัยชนะศิริ
คุณแม่วิไล ชัยชนะศิริ
คุณพ่อสมบูรณ์ ชัยชนะศิริ
น.ส.สิรีกรณ์ รัตน์ถิรนนท์
นายกิตติศักดิ์ กุลสิรีนันท์
นายกิตติ์นิธิ กุลสิรีนันท์
ด.ญ.พิชชานันท์ กุลสิรีนันท์
นายสมเกียรติ พูนสวัสดิ์
นางบัวเผื่อน ทองนาคโคกกรวด
นายสาทิพย์ ทองนาคโคกกรวด
นายเหลือง ทองนาคโคกกรวด
นางอวยพร พูนสวัสดิ์
นางอัมพร รอดเพราะบุญ
นายพงศ์กรณ์ ธนากิจธนเกียรติ
อาจารย์มิญกา ศรีสุวรรณ และคณะลูกศิษย์
คุณพ่อเจี๊ยะ แซ่เจี่ย
คุณแม่เลี่ยงเจง แซ่ตั่น
คุณวิรัตน์ เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณวิชัย เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณไกรพุฒิ เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณนฤมล เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณสุวรรณา เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณรัศมี เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณกาญจนา เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณวัฒนา เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณสุวิมล เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณรัตนพัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์ และครอบครัว
คุณณัฐวัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์ และครอบครัว
บุตร-ธิดา อภิชิตปิติพงศ์ และคณะ
นายพิทยา กอบกาญจนสินธุ์
น.ส.กมลวรรณ ชูชีพ
นายเซี่ยมอู้ แซ่ลี้
นางเซี่ยมไน้ แซ่โง้ว
นายวิทวัต โยธินนรธรรม
นางมยุรี โยธินนรธรรม
ด.ญ.กัญจน์รัตน์ โยธินนรธรรม
นางยุพิน แสนศรี
นายสยาม แสนศรี
ด.ช.ยุธสลัน แสนศรี
นางศิริลักษณ์ เลิฟเกรน
นายโทมัส เลิฟเกรน
น.ส.อาทิตยา ซอนนี่ วงษ์สุนทร
น.ส.สรินธร ลูน่า วงษ์สุนทร
ด.ช.อเล็กซานเดอร์ เลิฟเกรน
นางอุษณี วรรคตอน
รท.สันติ วรรคตอน
นางทองอยู่ วงศ์ทองดี
นางรสริน ชาญเล็งเลิศ
นายธนะชาติ ชาญเล็งเลิศ
ด.ญ.บุษศรินทร ชาญเล็งเลิศ
ด.ญ.ดุษรีญา ชาญเล็งเลิศ
ด.ช.ปิติภูมิ ชาญเล็งเลิศ
ด.ช.ปิติภัส ชาญเล็งเลิศ
คุณไตรวิชญ์ ภู่เจริญ
บริษัท ซีฟู๊ด เน็ทเวิร์ค จำกัด
คุณพินทุ์สุดา มัคกิติกาล
คุณรัฐ วนวิสุทธิ์
คุณปราณี มัคกิติกาล
คุณชัยวุฒิ มัคกิติกาล
คุณธนกฤติ มัค มัคกิติกาล
คุณลวัณกร มัคกิติกาล
คุณมิตร ขวัญคม
คุณปวริศา ขวัญคม
คุณนิธิศ ขวัญคม
คุณวรจิตต์ ภักดีวิโรจน์
ด.ช.ปัจญศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นางณรัณญภัคณ์ ภักดีวิโรจน์
นายชาญชัย พลังธนสุกิจ
นางสุปราณี พลังธนสุกิจ
น.ส.ชินาพร พลังธนสุกิจ
น.ส.มนัสพันธ์ พลังธนสุกิจ
คุณล้อมเดช บูญรักษ์
คุณสังข์ บูญรักษ์
คุณสำราญจิต บูญรักษ์
นายชิต ธีระวร
นางนัชชดา ธีระวร
นายชานนท์ ธีระวร
น.ส.ชลลดา ธีระวร
คุณณัชพล อนุสรณ์สกุล
นางถนอม ธรรมวิภาส
นายสุนทร ธรรมวิภาส
พันเอกสุรวิช ฟองคำ
นางภัทรวดี ฟองคำ
นายชัชพงศ์ ชูโต
นายชนนพงศ์ ชูโต
นายจรูญ นามเมือง
นางเฉลา นามเมือง
นายชุติพนธ์ นามเมือง
ด.ญ.ธัญญาฎา นามเมือง
ด.ญ.ปภาวริน นามเมือง
ด.ช.นพสรรญ นามเมือง
พตท.เศรษฐภัทร เรืองวานิช
คุณสุธัญญา อนันต์วิโรจน์
นายฐิติธัช กมลพัฒน์
น.ส.อริสา กมลพัฒน์
นายธีระศักดิ์ คำห้าง
คุณอังคณา คำห้าง
คุณธฤติพัฒน์ คำห้าง
คุณธนัญชญาน์ คำห้าง
น.ส.ธัญชนก ชัยวงค์
นางอัมพร ชัยวงค์
นายสวิง ชัยวงค์
นางใจ๋ ชัยวงค์
นายสุรมิ แซ่ลี้
ด.ญ.พรรณ์นันท์ แซ่ลี้
ด.ช.ธนันท์ณัฏฐ์ แซ่ลี้
นายกฤษดากร กำเนิดศิริ
นางสุรีย์พร กำเนิดศิริ
น.ส.สุดาฉัตต์ กำเนิดศิริ
นายธนาวุธ กำเนิดศิริ
น.ส.สกุนตรา กำเนิดศิริ
น.ส.พลอย กำเนิดศิริ
ด.ช.ธนกร กำเนิดศิริ
อุทิศให้นายเจียม งามดิษฐ์ใหญ่
นางทองคำ งามดิษฐ์ใหญ่
น.ส.นงค์ลักษณ์ งามดิษฐ์ใหญ่
น.ส.นิรมล งามดิษฐ์ใหญ่
นางณรัญญา งามดิษฐ์ใหญ่
นายปิยะราช งามดิษฐ์ใหญ่
น.ส.สุทธินันท์ งามดิษฐ์ใหญ่
นายเจริญ งามดิษฐ์ใหญ่
เด็กหญิงนงนภัส งามดิษฐ์ใหญ่
เด็กชายณชพล งามดิษฐ์ใหญ่
เด็กหญิงนภาวี ห้วยหงษ์ทอง
น.ส.อรญา อร่ามโภคิน
นายทรงพล อร่ามโภคิน
เด็กชายชนาธิป น้อยแก้ว
เด็กหญิงชมพูนุช น้อยแก้ว
นายสุทธิพันธ์ เขียวชะอุ่ม
เด็กหญิงรินรดา เขียวชะอุ่ม
เด็กชายอิทธิพล หงษ์ทอง
เด็กหญิงจิราพัชร พงศ์สมบูรณ์
นางสมนึก เพ๊งมะณี
นายกอร์ปศักดิ์ ดุมสูงเนิน
เด็กชายนัทธ์ชนัน ดุมสูงเนิน
นายศรายุทธ แจ่มจำรัส
นายเจียระไน แจ่มจำรัส
นางจำรัส แจ่มจำรัส
น.ส.จันทร์จิรา แจ่มจำรัส
นายอภิชาติ งามดิษใหญ่ และครอบครัว
นายสุนทร เจนกิจ
นางศิริวรรณ เจนกิจ
ว่าที่ร.ต.วาทิน เจนกิจ และคณะ
แม่สริ โรจนวิภาต
พ่อหยวก โรจนวิภาต
น.ส.จงรัก โรจนวิภาต
นายกิตติพงษ์ โรจนวิภาต
น.ส.สุรีรัตน์ โรจนวิภาต
นายยศดนัย โรจนวิภาต
น.ส.สุพัตรา โรจนวิภาต
นายวิโรจน์ โรจนวิภาต
นางธิตยา โรจนวิภาต
ด.ช.ปิยะวัฒน์ โรจนวิภาต
นายจิรเดช ศิรินคร
ด.ญ.ชนัญชิดา ศิรินคร
น.ส.เรวดี ศิรินคร
นางนุชนภา ศิรินคร
น.ส.นงเยาว์ ศิรินคร
เตี่ยหมา ศิรินคร
แม่เชิญ ศิรินคร
ด.ช.ดวงดี ศิรินคร
นางเคลื้อม วิจิตรโสภา
นายหล้าย วิจิตรโสภา
นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
คุณน้ำค้าง วิจิตรโสภา
ด.ญ.โชติกา วิจิตรโสภา
พ.อ.หญิง เยาวภา ทองอร่าม
นายวิฑูรย์ พยัคฆ์รัตน์
ด.ช.กันตินันท์ พยัคฆ์รัตน์
น.ส.สุทธภา กาญจนจารี
นางบุญช่วย กาญจนจารี
นายสร้าง กาญจนจารี
นายสมเกียรติ กาญจนจาร
นายธนวัฒน์ ดวงเดือน
นางศิริพร ดวงเดือน
นายธนภูมิ ดวงเดือน
ด.ช.ศิวัช ดวงเดือน
ด.ญ.โยษิตา ดวงเดือน
นายน้อม ดวงเดือน
นางสุดใจ ดวงเดือน
นางประณยา ศุภราภรณ์
นายปัณณพัฒน์ ศุภราภรณ์
นายพุทธิวรรธน์ ศุภราภรณ์
นายกิตติศักดิ์ ลูทรา
นางจินติ์ภาณี ลูทรา
น.ส จิตตานันท์ ลูทรา
นายแอนดรูว์ ลูทรา
นายธนัตถ์ ลูทรา
คุณคมกริช สินสวัสดิ์
คุณวาสนา ชาเวียง
คุณวชิรวิชญ์ สินสวัสดิ์
คุณชินพัธน์ สินสวัสดิ์
คุณวิไลรัตน์ สินสวัสดิ์
*******************************************************************
ชือ-สกุล ผู้ร่วมบุญ 10,000 บาท ขึ้นไป มีดังต่อไปนี้.
.
นายภมร ภมรรัตนกุล
นางณัทกัญญ์ ภมรรัตนกุล
นายพุทธิวัต ภมรรัตนกุล
นายภุมริน ภมรรัตนกุล
น.ส.ศรีสมร อิ่มสุขสันต์
นายสุเทพ คำสูงเนิน
รวมยอดเพชร อุนาโลม ติดหน้าผากพระจักรพรรดิ
รวมยอดหล่อพระด้วยทองคำ
คุณหยิว ตรงพิทักษ์กุล
คุณวินัย ตรงพิทักษ์กุล
คุณวิโรจน์ ตรงพิทักษ์กุล
คุณวิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล
คุณยุพิน ตรงพิทัก์กุล
คุณยุภา ตรงพิทักษ์กุล
คุณจิราวรรณ ตรงพิทักษ์กุล
คุณพรรณรังษี ตรงพิทักษ์กุล
คุณสุชัญญา ตรงพิทักษ์กุล
คุณกิมเหล่ง แซ่เตี้ย.
.
.หากรายชื่อผู้ร่วมบุญท่านใดตกหล่น หรือ ต้องการแก้ไข สามารถแจ้งได้ที่ ไลน์นี้ line.me/R/ti/p/%40benfever หรือ ไอดี @benfever เท่าน้้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2017, 08:09:59 AM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร