รายชื่อผู้บริจาคสร้างองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ (ทั้งหมด)

 • 0 ตอบ
 • 2220 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • 486
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู
รายชื่อสำหรับผู้ร่วมบุญสร้างองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ 10,000 - 3,000 - 1,500 บาท ทั้งหมด เพื่อนำไปแกะสลัก มีดังต่อไปนี้
.
************ รายชื่อผู้ร่วมบุญ 10,000 บาท ขึ้นไป ************
.
นายพีระโรจน์ ชัยรัตน์ และครอบครัว
คุณอุบลรัตน์ กชภา
คุณปัญจภญ เจริญพร
นาย ถาวร เจริญพร
นาง ปราณี เจริญพร
ด.ช. กรวิทย์ เจริญพร
ด.ช. พลัฎฐ์ธนิน เจริญพร
คุณจันทราวดี เคียงศิริ
คุณสุภาพิมพ์ โสภาพงษ์
คุณโสภีพรรณ โสภาพงษ์
ร.ต.สัคคชัย เกิดสุข
คุณอุมาพร เกิดสุข
คุณพิฌาพัชญ์ เกิดสุข
คุณมณฑล อินทร์สำอาง
คุณวรเลขา เกิดสุข
คุณนภัสศรันย์ อินทร์สำอาง
คุณนันทน์ปภัสสร อินทร์สำอาง
สายสกุลสุขจิตต์
สายสกุลแก้วเชิด
สายสกุลไชยรักษ์
สายสกุลรักษา
นายแบรี จอห์น ทรูวิน
นางวรรณภา ทรูวิน
ด.ช.โจเซฟ อัลเบริท ทรูวิน
ด.ญ.จัสมิน อัลมา ทรูวิน
นายเกียรติคุณ เลิศปริสัญญู
น.ส.รัฏฏาวัลย์ เลิศปริสัญญู
ด.ญ.ปิ่ญชา เลิศปริสัญญู
นางพร้อมลักษณ์ พิคทอล
นางรมินดา ทองปรีชา
นางโปรย บุญนอก
นายสุขสมร สีหาเทพ
นางมนิยม สีหาเทพ
น.ส.ขวัญละดา สีหาเทพ
น.ส.สุภาวดี สีหาเทพ
นางปองพล สีหาเทพ
แม่คำนาง สีหาเทพ
แม่แพง สีสักดา
แม่ชีลัดดาวัลน์ พรหมพิทักษ์
นายสุรศักดิ์ พรหมพิทักษ์
น.ส.นันทนัษฏ์ พรหมพิทักษ์
น.ส.รจิตตา พรหมพิทักษ์
ด.ช.มังกร พรหมพิทักษ์
นายประพัทธ์พงศ์ พรหมพิทักษ์
ด.ญ.พิรานันท์ เอี่ยมสะอาด
นายจักรกฤษณ์ สาแช
นางรัชฎาธร ครองแก้ว
น.ส.ตฤณนภัทร ครองแก้ว
นางจุฑาทิพย์ ครองแก้ว
น.ส.วารุณี ครองแก้วและครอบครัวครองแก้ว
น.ส.จิรวัฒน์ ครองแก้ว
นางกัญญชลา ศิริชัย และครอบครัว
ด.ญ.เคย์ล่า คาว
นายริชาต คาว
น.ส.เบญริสา คาว
นางนารี ประวัติศรีชัย และครอบครัว
นายพิชิช ประวัติศรีชัย
นางวงเดือน ศรีตะลา
นายปฏิภาณ ประวัติศรีชัย
น.ส.ปิยฉัตร ประวัติศรีชัย
น.ส.รุจิรัตน์ เกี้ยวเกิด
แม่ชีพนมจิต จอมเม็ด
น.ส.อัมพร สุทธิประภา
นางคำปัน อินลวง
นายอภิชาต ธาระวานิช
น.ส.นงเยาว์ อินลวง
น.ส.อุษณีย์ อินลวง
นายรณเกียรติ์ อินลวง
ร.ต.อ.สายันณ์ อินลวง
ครอบครัวพี่น้องอ้อย
น.ส.ดรุณี คงมาก
นายพิเชษฐ เกตุแก้ว
นางดวงปราณ เกตุแก้ว
นายประชารัฐ เกตุแก้ว
น.ส.ปิยะนุช ฝั้นโสภา
นายปิยะณัฐ เกตุแก้ว
นางพัชรา เกตุแก้ว
ด.ช.ปิยะพัทธ์ เกตุแก้ว
นายจันทร์ วิญญายอง
นางศรีไพร วิญญายอง
นายปิยะพงษ์ วิญญายอง
คุณอภิชาติ ชมทิศ
คุณจุมพล กวางอุเสน
คุณเอื้ออารีย์ กวางอุเสน
คุณศารทูล กวางอุเสน
คุณญาณิน กวางอุเสน
คุณธวัชชัย เลิศอภิรังษี
คุณศิริพร เลิศอภิรังษี
คุณนภัสนันท์ เลิศอภิรังษี
คุณณภัทร เลิศอภิรังษี
คุณนภคภา เลิศอภิรังษี
.
************ รายชื่อผู้ร่วมบุญ 3,000 บาท ขึ้นไป ************
.
นายคำดี พกมั่น[/t][/t][/t][/t][/t][/t]
นางสมบูรณ์ พกมั่น
นายนเรศ พกมั่น
นายบำรุง พกมั่น
นายนรินทร์ พกมั่น
ด.ช.ณัฐภาคย์ พกมั่น
คุณกวิน ตันมี
คุณปาริชาติ ตันมี
คุณวิทย์ ตันมี
คุณศิริการย์ ไกรลาศรัตนศิริ
คุณพิมพ์รัชฎา พันธุ์ทองกร
นายจัด คงนคร
นางรัชนี คงนคร
นายศิริพล คงนคร
นางสายใจ คงนคร
ด.ช.ชินกฤต คงนคร
นายอนุชาติ คงนคร
นางอุษา คงนคร
น.ส.ปัณฑิตา คงนคร
น.ส.พิมลพรรณ คงนคร
นางฉันทนา คงนคร
นายปรีชา พิพัฒน์เสาวพงศ์
นางนุชนารถ พิพัฒน์เสาวพงศ์ และลูกๆ
นายสร้วง สุรอังกูร
นางปราณี สุรอังกูร
นายภูเบศร์ สุรอังกูร
นายจิรวัฒน์ สุรอังกูร
นางกรรณิการ์ สุรอังกูร
ด.ญ.อสมาภรณ์ สุรอังกูร
ด.ญ.อักษราภัคร สุรอังกูร
ด.ช.ภูวดล สุรอังกูร
นายพสิษฐิ์ เพ็งถมยาสกุล
น.ส.ณัฐปภัสร์ เพ็งถมยาสกุล
ด.ช.ณัฏฐพัชร เพ็งถมยาสกุล
ด.ช.เสฎฐพัชร์ เพ็งถมยาสกุล
นายจิรวัฒน์ คำแดง
คุณบุญชัย ชินศรีวงศ์กูล
นางขาจู ชินศรีวงศ์กูล
น.ส.สุรางคณา ชินศรีวงศ์กูล
น.ส.รัชนี ชินศรีวงศ์กูล
คุณแม่เสนาะ เขาวงษ์
น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ นีระพันธ์
น.ส.พิมพ์นิภา นีระพันธ์
นายสิริกร คุณจิตร
ด.ญ.ปวริศา คุณจิตร
น.ส.ณัฐธยาน์ แสงอุไร
นางสงัด แสงอุไร
นายไฉน แสงอุไร
นายณัฐสิทธิ์ ธนเกียรติศิริ
นางอรณิชา ธนเกียรติศิริ
น.ส.นภัสกร ธนเกียรติศิริ
นายอดิศร ธนเกียรติศิริ
นายพงศ์พันธุ์ เป็งวงศ์
นางปราณี เป็งวงศ์
น.ส.อตินาฏ เป็งวงศ์
นายนนท์ เป็งวงศ์
นายเถิง ขันทะวงศ์
นางคำมูล ขันทะวงศ์
นายอ้วน ขันทะวงศ์
นายอิ่น ขันทะวงศ์
น.ส.ปรียานันท์ ขันทะวงศ์
ร.ต.อ.ผัด ขันทะวงศ์
นางทัตร์ ขันทะวงศ์
น.ส.ปริสชญา ขันทะวงศ์
น.ส.เบญจวรรณ ขันทะวงศ์
พ.ต.อ.ปกปภพ บดีพิทักษ์
นางณภคภร บดีพิทักษ์
ด.ช.ไศลวิศว์ บดีพิทักษ์
ด.ญ.ปกฐพร บดีพิทักษ์
นายเจริญศักดิ์ มานะวิริยะกุล
น.ส.ศุภิกา โพธิ์โต
นางงาม โพธิ์โต
นายนำ โพธิ์โต
น.ส.ดวงหทัย โพธิ์โต
นายโกเมนทร์ พานิชพันธ์
นางจินดา พานิชพันธ์
น.ส.บุณฑริก พานิชพันธ์
นายนิธิ พานิชพันธ์
น.ส.ทับทิม มณีใส
คุณอุดม เศาระบุตร
คุณสุดใจ เศาระบุตร
คุณบุญยเกียรติ เศาระบุตร
คุณวรศักดิ์ เศาระบุตร
คุณรวิวรรณ เศาระบุตร
คุณมัลณิกา เศาระบุตร
คุณสุดาวดี เศาระบุตร
คุณปทิตตา เศาระบุตร
คุณไอรีน่า เศาระบุตร
คุณศรีบุตร พุ่มเทศ
คุณเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง
คุณกานติมา กำปั่นทอง
คุณศิริพร กำปั่นทอง
นายนรเศรษฐ์ จิวประสาท
นายอโนชา นนทิ
คุณลัดดา จาดศรี
คุณกมลชนก จาดศรี
นายบุญผ่อง ศรีเตชานันท์
นายธนกฤต ศรีเตชานันท์
คุณยายตุ๊ เดชภิรัตนมงคล
คุณสมใจ เดชภิรัตนมงคล
คุณจุไร เดชภิรัตนมงคล
น.อ.รุ่งโรจน์ สิทธิเวช
นางณพิศ สิทธิเวช
น.ส.ปวริศา สิทธิเวช
นางสุพรทิพย์ ชาญวลิชล
น.ส.สุดารักษ์ ชาญวลิชล
น.ส.อรสา ชาญวลิชล
นายเอกชัย ชาญวลิชล
ด.ญ.ปวริศา ชาญวลิชล
ด.ช.ปวริศ ชาญวลิชล
นางวิภา ศิริเลิศพรไชย
น.ส.ธนภัส ศิริเลิศพรไชย
นายนพพร เอมวรรธนะ
น.ส.จตุพร เอมวรรธนะ
น.ส.ทวีรัชต์ เอมวรรธนะ
นายสนม เอมวรรธนะ
นายวิศวพร เอมวรรธนะ
นายเอกรินทร์ เอมวรรธนะ
ด.ช.กันตภูมิ เอมวรรธนะ
น.ส.สาวิตรี หงษ์สร้อย และครอบครัว
ด.ญ.โศจิรัตน์ มณีแสง
นายเฉลิมศักดิ์ สีหไตร
นางอุมารินทร์ สีหไตร
น.ส.อุษณีษ์ สีหไตร
น.ส.ศุภากร สีหไตร
นางคำตัน สีหไตร
กลุ่มจักรพรรดิหลวงปู่ดู่DK
นายทองสุข ศิริเถียร
นางชนิดาภา ศิริเถียร
นายธีรยุทธ์ ศิริเถียร
น.ส.จุฑามาส ศิริเถียร
นายชาญชัย ศิริเถียร
ด.ช.กฤตภาส ศิริเถียร
นางจริยา จูวงษ์ ลาร์เซ่น
นายราส มูลเล่อร์ จูวงษ์ ลาร์เซ่น
คุณนาถวศินี เนาว์นิเวศ
คุณติณณาณัฏฐ์ นิพิธปกรณ์
คุณปรัชญา เนาว์นิเวศน์
คุณคาร์ล วีโก้ มอร์เตนเซ่น
คุณธนภณ นนทวีรกุล
คุณธนิดา นนทวีรกุล
คุณปณิตา นนทวีรกุล
คุณปทิตตา นนทวีรกุล
นายเสริม จุลเสน
นางบุญส่ง จุลเสน
นายอาทร จุลเสน
นางสมปอง จุลเสน
นายอุทัย จุลเสน
นายอัครเศรษฐ์ จิวะวิศิษฎ์นนท์
นางพันธุดา จิวะวิศิษฎ์นนท์
ด.ช.พอเพียง จิวะวิศิษฎ์นนท์
ด.ช.เพียงพอ จิวะวิศิษฎ์นนท์
คุณสวนีย์ เขาบาท
คุณประดิษฐ์ เขาบาท
คุณวัชรากร เขาบาท
นายชัยยา เจียรมิ่งขวัญ
นางกุ้ยยิ้น เจียรมิ่งขวัญ
นายปราโมทย์ เจียรมิ่งขวัญ
นางจิรินธร เจียรมิ่งขวัญ
นายปริญญ์ เจียรมิ่งขวัญ
นายปรมัตถ์ เจียรมิ่งขวัญ และครอบครัว
คุณลัดดาภรณ์ จำรัสผลเลิศ
ดร.มาริษา จำรัสผลเลิศ
อุทิศให้คุณสุรศักดิ์ จำรัสผลเลิศ
นายวิระ ธนะสมบัติ
นางอุรัย ธนะสมบัติ
นายธีรพงษ์ ธนะสมบัติ
นายธีรพันธ์ ธนะสมบัติ
นางศิริวรรณ ธนะสมบัติ
ด.ญ.ณัชชา ธนะสมบัติ
ด.ญ.ณิชา ธนะสมบัติ
นายกัมพล ลีโกมล
นายนารถ ลีโกมล
นางสุกัญญา ลีโกมล
น้องเพิ่มบุญ ลีโกมล
นายกฤษฎา ลีโกมล
นายมงคล ลีโกมล
นางกมล ลีโกมล
นายอุทัย ลีโกมล
นางสายใจ ลีโกมล
น.ส.รุจิรา วงศ์ประยุกต์
นายไพบูลย์ ทองโมทย์
นางสาคร ทองโมทย์
นายสถาพร ทองโมทย์
น.ส.อมรรัตน์ ทองโมทย์
นางณภัชชา ทองโมทย์
นายสิทธิพร ทองโมทย์
แม่เฒ่าอ่อง ไชยวงศ์
นายต๊ะ ไชยวงศ์
นายส่วย ไชยวงศ์
นางเต็ง ไชยวงศ์
นายอนันต์ ไชยวงศ์
น.ส.สายฝน ไชยวงศ์
นายไทย ไชยวงศ์
นายจำนงค์ ไชยวงศ์
ด.ญ.ภัทรปภา ตานะกุล
ด.ช.พิชัยภูษิต ปันพร้าว
น.ส.อรทัย ไชยวงศ์
ด.ช.ณัชชานนท์ ไชยวงศ์
น.ส.ปาลิดา จิรทิพย์
นายอินธศักดิ์ ศักดิ์นารายณ์
น.ส.ชมพูนุช โพธิ์เนียม
นายอธิราช โพธิ์เนียม
นางส้มล้ำ รักการพาณิชย์
นายสาธิต รักการพาณิชย์
น.ส.ชญานี รักการพาณิชย์
ด.ญ.กัญญาภัค รักการพาณิชย์
ด.ญ.กาญจนภัสส์ รักการพาณิชย์
ด.ญ.นภัสรัญช์ รักการพาณิชย์
ด.ญ.ศศิพรรัศมิ์ รักการพาณิชย์
ด.ญ.สุจิตตา รักการพาณิชย์
น.ส.ลำจวน วรรณสิงห์
นายนิทัศน์ วรรณสิงห์
นางดรุณรักษ์ สุคนธ์พานิช
น.ส.สาริศา รักไทย
น.ส.ปุญญิศา มอแลภู่
คุณยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา
คุณจุรี วัฒนะลาภา
คุณภานุมาศ วัฒนะลาภา
คุณรัชนีกร วัฒนะลาภา
คุณผกาย วัฒนะลาภา
คุณชนิดา โกวิชสกุล
คุณภคิน วัฒนะลาภา
น.ส.อรพินธ์ พงษ์ไพร
น.ส.รัตติยา วงศ์พระยา
นายบริพันธ์ ชวกุลกาญจนกิจ
นางวิไล ชวกุลกาญจนกิจ
นายณัทกร ชวกุลกาญจนกิจ
น.ส.ณฤภัค ชวกุลกาญจนกิจ
น.ส.นงเยาว์ แซ่ฉั่ว
น.ส.นงคราญ แซ่ฉั่ว
น.ส.นงนุช แซ่ฉั่ว
นายพีระ พงษ์อมรพรหม
นางพัชรินทร์ พงษ์อมรพรหม
นายพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม
นายจักรกริช พงษ์อมรพรหม
น.ส.นพเก้า พงษ์อมรพรหม
นางรัตนา พงษ์อมรพรหม
ด.ช.ธีร์จุฑา พงษ์อมรพรหม
ด.ช.ณฐพัชร์ พงษ์อมรพรหม
นายตรรกพล จันทะโชโต และครอบครัวจันทะโชโต
ด.ช.ฉันทพัฒน์ จันทะโชโต
ด.ญ.กวิสรา จันทะโชโต
นายกฤตธัช รัตนพิทยารักษ์
นางณัฐชลัยย์ รัตนพิทยารักษ์
นายพัชดล รัตนพิทยารักษ์
นายสรกฤต รัตนพิทยารักษ์
นายณัฏฐ์ธารณ์ อุปริภาคย์
นางณัฏฐ์ภรณ์ อุปริภาคย์
ด.ช.สุชัจจ์นันท์ อุปริภาคย์
ด.ญ.จิรัญญ์นันท์ อุปริภาคย์
นายสุเทพ กระจ่างศรี
นางสมบัติ กระจ่างศรี
น.ส.วัฒนา กระจ่างศรี
นายถาวร กระจ่างศรี
นางสมควร กระจ่างศรี
นายฐาปกรณ์ กระจ่างศรี
นายฐิติกร กระจ่างศรี
นายธรรมนูญ กระจ่างศรี
นางนภาเกตุ กระจ่างศรี
คุณกษมวรรณ อินทรเกษม
คุณธนกฤต อินทรเกษม
คุณเกษม อินทรเกษม
คุณราตรี อินทรเกษม
คุณเกรียง ประทุมศรี
คุณศรุตยา ประทุมศรี
คุณศิรภัสสร ประทุมศรี
คุณพ่อสุพล หล่อเจริญโชค
คุณแม่รภัทภร สุขสวัสดิ์
นายนำชัย หล่อเจริญโชค
น.ส.โสภา หล่อเจริญโชค
น.ส.ธิดา หล่อเจริญโชค
นายยุทธพงษ์ โคตรเงิน
น.ส.จารุวรรณ บริสุทธิ์
น.ส.ประภัสสร บริสุทธิ์ และครอบครัว
คุณสมเจตน์ อัศวสุดสาคร
คุณสนอง อัศวสุดสาคร
คุณรภัทภร อัศวสุดสาคร
คุณจารุดา อัศวสุดสาคร
คุณปทุมรัตน์ อัศวสุดสาคร
คุณณัฐธิดา อัศวสุดสาคร
คุณมงคล คำวงษา
คุณฉวีวรรณ คำวงษา
คุณฉัตรชัย คำวงษา
คุณมยุรา คำวงษา
คุณอาทิตย์ คำวงษา
นายจำรูญ ชูตรัง
นางวีณา ชูตรัง
นายวทัญญู ชูตรัง
นางจันทนา ชูตรัง
ด.ญ.ฟูฟ้า ชูตรัง
ด.ช.นิธิภู ชูตรัง
นายจตุรวิทย์ เชียรวิชัย
นางจิรกานต์ เชียรวิชัย
ด.ช.จีรวิชญ์ เชียรวิชัย
น.ส.มณฑินันท์ มานะกูล
นายพิสิษฐ์ มานะกูล
นางสุวัจนา มานะกูล
นายธนัลทร จันบุญแย้ม
นางสุพัตรา คาวีวงศ์
น.ส.กนกพรรณ คาวีวงศ์
นายประไพ ดวงแก้ว
นางเตียน ดวงแก้ว
น.ส.ชลาลัย ดวงแก้ว
นายสมัย ดวงแก้ว
ด.ช.กมล ดวงแก้ว
ด.ญ.อนงค์ ดวงแก้ว
คุณชีพพร ธรรมรักษ์
คุณชยภัทร ธรรมรักษ์
คุณปณพ ธรรมรักษ์
คุณชาลี ธรรมรักษ์
คุณจันทร์ฟอง ธรรมรักษ์
คุณชัยฤกษ์ ธรรมรักษ์
นายวิริยะ ไตรพิทยาดิษฐ
ด.ญ.จรณพร ไตรพิทยาดิษฐ
น.ส.เจนจิรา หลินศุวนนท์
นายเสงี่ยม ยารังษี
นางนิสากร ยารังษี
ด.ญ.ชมพูฟ้า ยารังษี
คุณพ่อประสิทธิ์ พวงชื่น
คุณแม่สมใจ สนริ้ว
คุณกิตติ์รวี อภิชัยเมธาวีร์ และครอบครัว
นายเกรียงสิทธิ์ เหมือนลม้าย
ด.ญ.ณัฏฐ์กันย์ เหมือนลม้าย
ด.ช.ณัฏฐ์วัฒน์ เหมือนลม้าย
คุณพ่อบูรณ์ เอการัมย์
พ.ต.ท.อภิชิต เอการัมย์
นายกฤษณ์ เอการัมย์
น.ส.ทิตยพิภา เอการัมย์
นายอภิเชฐ เอการัมย์
นางปรางทอง เอการัมย์
นายวุฒิชัย เอการัมย์
ด.ช.อนุศักดิ์ เอการัมย์
นายวีระศักดิ์ วรรธนะพินทุ
นางผ่องอารีย์ วรรธนะพินทุ
น.ส.ปรียาภัสสร์ วรรธนะพินทุ
นายวสันต์ วรรธนะพินทุ
คุณรัชตะ เกียรติคณารัตน์
คุณอัมพร เกียรติคณารัตน์
คุณศุภิสรา เกียรติคณารัตน์ และครอบครัว
คุณพิริยะ เกียรติคณารัตน์
ด.ช.เกียรติค์ เกียรติคณารัตน์
ด.ช.ปิยะฉัตร เกียรติคณารัตน์
คุณธนพล เกียรติคณารัตน์ และครอบครัว
นางยู่สี แซ่ตั้ง
นายลักกี่ แซ่ลิ้ม
นายเกรียงไกร กิตติสาเรศ
นายกฤษภาส กิตติสาเรศ
นายสมชาย กิตติสาเรศ
นายสาธิต กิตติสาเรศ
นายสมศักดิ์ กิตติสาเรศ
นายสุดชาย กิตติสาเรศ
นายกษิดิศ กิตติสาเรศ
ด.ช.กมลเทพ กิตติสาเรศ
นางเซี้ยงง้อ กิตติสาเรศ
น.ส.ศศิธร กิตติสาเรศ
คุณศิชาภัค ไพสิฐภัทรานันท์
คุณกิตติโชค ไพสิฐภัทรานันท์
คุณกิตติคุณ ไพสิฐภัทรานันท์
นางพะเยาว์ ทรัพย์มาก
นายสำเร็จ ทรัพย์มาก
นายเอกรินทร์ ทรัพย์มาก
นายนรากรณ์ ทรัพย์มาก
น.ส.อรุณี ทรัพย์มาก
นายปิยะวัฒน์ สุรอังกูร
นางณิชชาภัทร สุรอังกูร
ด.ช.สุภวิชญ์ สุรอังกูร
ด.ญ.ปวริศา สุรอังกูร
น.ส.โสรยา แจ่มเที่ยงตรง
นายนรินทร์ ปัญญารัตนชัย
น.ส.จิรภิญญา ปัญญารัตนชัย
ด.ช.อุ้มบุญ ปัญญารัตนชัย
นายวิเชียร แซ่เลี่ยว
นางพัณณ์นิภา พัฒนะจิรานันท์
นายอธิวัฒน์ พัฒนะจิรานันท์
นายพัฒน์ณัชช์ พัฒนะจิรานันท์
นางธัญญาพัทธ์ พัฒนะจิรานันท์
นางชุภาณัฎฐ์ พัฒนะจิรานันท์
ด.ช.ภาคินณัฏฐ์ พัฒนะจิรานันท์
นายสราวุธ สุวรรณา
นางอรุณี สุวรรณา
ด.ช.อโรชา สุวรรณา
ด.ช.อรุชา สุวรรณา
นายธีรวัฒน์ ชินะอาคตะกุล
ด.ญ.กรณิศ ชินะอาคตะกุล
น.ส.สุวรรณา บุญมา
ครอบครัว หจก.นิธิกรณ์ แสตนเลส
พ.ต.ท.ไสว ชลสาคร
คุณรัตนา ชลสาคร
คุณสุรพร ชลสาคร
คุณโปรดปราณ ชลสาคร
น.ส.ยุพาวัลย์ วิไลเนตรนิล
น.ส.ณัฏฐนันท์ วิไลเนตรนิล
นายเกียรตินิยม วิไลเนตรนิล
น.ส.ศศิรัศมิ์ วิไลเนตรนิล
ด.ญ.ธรรศนรินทร์ วิไลเนตรนิล
นายสายชล ใหม่เอี่ยม
น.ส.สุวภัทร ริมรัตน์ และครอบครัว
นางวันทิพย์ วันแก้ว
นายเจริญ วันแก้ว
นายกิตประพัฒน์ วันแก้ว
นายเก่งกาจ ธีรวัฒน์
นางภมรรัตน์ ธีรวัฒน์
นายก้องนที ธีรวัฒน์
ด.ญ.สุชานาถ ธีรวัฒน์
นายแพทย์นพดล ชื่นศิริเกษม
พันโทหญิงไปรมา ชื่นศิริเกษม
ด.ญ.สุภณา ชื่นศิริเกษม
คุณณกรณ์ ชินธนาคงภัค
คุณกรณิศ จันสร้างทรัพย์
คุณสิริพร จันเทพหฤทัย
คุณประพนธ์ จันสร้างทรัพย์
คุณรัตนากร จันสร้างทรัพย์
คุณประเสริฐ สกาวนภากาศ
ด.ญ.ศรุตา สกาวนภากาศ
คุณสุรพงศ์ จันสร้างทรัพย์
คุณวรารัตน์ จันสร้างทรัพย์
ด.ญ.สุพิชนันท์ จันสร้างทรัพย์
คุณชูพงศ์ แก้วผลึก
คุณพจนีย์ แก้วผลึก
คุณสุรีย์พร แก้วผลึก
คุณประภาศรี แก้วผลึก
คุณธนะพล แก้วผลึก
ด.ช.สราวุฒิ แก้วผลึก
นายณัฐเศรษฐ ก้อนคำ
นายไฝ ก้อนคำ
นายบุญไทย ก้อนคำ
น.ส.ณัชพร ก้อนคำ
คุณสุเมธ พงษ์หล่อพิศิษฏ์
คุณปาลีรัฐ พงษ์หล่อพิศิษฏ์
คุณเมธาวี พงษ์หล่อพิศิษฏ์
คุณธัญสิษฐ์ พงษ์หล่อพิศิษฏ์
คุณวราพร เพียรจัด
นายธนศร ปุญชลักข์
นางนิชนันท์ ปุญชลักข์
ด.ญ.จิรฐา ปุญชลักข์ และบิดามารดา
นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์
น.ส.มานี อนันต์ไพศาล
ด.ช.วศิน ธนสารบริสุทธิ์
ด.ญ.อริสา ธนสารบริสุทธิ์
ด.ญ.ลียา ธนสารบริสุทธิ์
นายพรชัย กันย์วุฒินนท์
นางสุภาพร กันย์วุฒินนท์
นายอนุกูล กันย์วุฒินนท์
นายล้ำ ตั้งสิริสุธีกุล
นางกุยกี ตั้งสิริสุธีกุล
น.ส.ปิยภัทร ตั้งสิริสุธีกุล
นายปิติภูมิ ตั้งสิริสุธีกุล
น.ส.ปิยภา ตั้งสิริสุธีกุล
น.ส.ปิยภรณ์ ตั้งสิริสุธีกุล
Mr.Changlin Yao
กลุ่มมหาพรหมฤกษ์
น.ท.หญิงจุฑารัตน์ ช่อสกุล
ร.อ.ศรี ช่อสกุล
นางเล็ก ช่อสกุล
นายสุทธิพจน์ ตรีไพศาลภักดี
นางนลินรัตน์ ตรีไพศาลภักดี
น.ส.ณัฐชวัล ตรีไพศาลภักดี
ด.ช.ณัฐชวิล ตรีไพศาลภักดี
จ่าเอกชูชาติ ช่อสกุล
น.ส.นานิล ช่อสกุล
นายธนวรรธน์ ช่อสกุล
นายอนันทศักดิ์ งามดี
น.ส.นุสรา งามดี
นายชัชชวิน งามดี
น.ส.ทิชา งามดี
คุณจิณฌ์นิภา แสวงเวชพลภักดี
คุณจิรวัฒน์ แสวงเวชพลภักดี
คุณพลวริษฐ์ แสวงเวชพลภักดี
นายสมศักดิ์ ทิบุญ
นางรุ้งนภา ทิบุญ
น.ส.คุณาพร ทิบุญ
ด.ญ.พรพิพัชร์ ศรีนามเพ็ง
ด.ช.อภิภู ศรีนามเพ็ง
นายสรพงษ์ ปันจูวงค์
นายศุภเชษฐ เอี่ยมละออง
คุณกนกนันท์ ยังปรีดา
ด.ญ.พลอยขวัญ ยังปรีดา
ด.ช.ภูบดี ยังปรีดา
นายชัยยุทธ มูลอุดม
นายยศธนา มูลอุดม พร้อมครอบครัว
คุณเปมิกา สุ่มมาตย์
คุณณภัทรชนน วิชญสมบูรณ์
คุณสพลวิชญ์ วิชญสมบูรณ์ และครอบครัว
นายวีรศักดิ์ ศักดิ์สง่าวงษ์
น.ส.อรอนงค์ ชัยเจริญ
ด.ช.อนุตร ศักดิ์สง่าวงษ์
ด.ญ.วรันธร ศักดิ์สง่าวงษ์
นายสมพงษ์ ชัยเจริญ
นางคำสอน อุดม
นายสมศักดิ์ ชัยเจริญ
น.ส.พิสมัย ชัยเจริญ
น.ส.กนกพรรณ อยู่อ่อน และครอบครัว
น.ส.จันทิมา รุ่งพิทักษ์ไพศาล
น.ส.ชมพูนุช ถนอมโอกาส
คุณสุข ธรรมขันทา
คุณดาวทอง ดุงแก้ว
คุณวัชรภูมิ ดุงแก้ว
คุณประภาวรินทร์ ดุงแก้ว
คุณกานดาทิพย์ ดุงแก้ว
คุณวชิรศักย์ แสนพรม
คุณอุ่นเรือน แสนพรม
นายไกรสิทธิ วงศ์นาค
ด.ญ.ศรัญย์พัฒน์ วงศ์นาค
นายอรชุน วงศ์นาค
นางดวงพร วงศ์นาค
น.ส.อิรสา วงศ์นาค
น.ส.บุญเอื้อ จำนงศิตธรรม
คุณธนกิจ ศิริศักดิ์โสภิต
คุณมณฑิตา ศิริศักดิ์โสภิต
คุณพงศ์ธร ศิริศักดิ์โสภิต
คุณกรรณิการ์ ศิริศักดิ์โสภิต
คุณพราว ศิริศักดิ์โสภิต
คุณพัฒน์ ศิริศักดิ์โสภิต
คุณสุนีย์ หลิ่ววรกุล
คุณคมธัช หลิ่ววรกุล
คุณกรชนก หลิ่ววรกุล
คุณสัญชัย หลิ่ววรกุล
คุณดวงดาว หลิ่ววรกุล
นาวาอากาศเอกพูลชัย บุญปก
นางนิตยา บุญปก
นายพูนโชติ บุญปก
นายพูนชื่น บุญปก
นางสังเวียน กาวีวน
นายวิชัย แสงกิจพร
นายพอล แอนโทนี่ คอนเนลลี่ย์
นายวิชาญ ธีราสถาพร
นางอริสรา ธีราสถาพร
นางภาวิดา ธนาไพศาลสุข
น.ส.นัชชา ธนาไพศาลสุข
น.ส.จิดาภา ธนาไพศาลสุข
น.ส.ประอรรัตน์ ธนาไพศาลสุข
คุณปรียา แซ่กัง
คุณสมจิตร แก้วพิลา
นายพัทธพศุตม์ ภู่ชัย
นายณัฐพัฒน์ ภู่ชัย
นางณัชชพรรัตน์ ภวัตพัฒนฉัตร
น.ส.ณัฏฐเปรม ภวัตพัฒนฉัตร
แม่จันทร์ยุด กงทอง
พ่อเฉลิม กงทอง
คุณสมชาย กงทอง
นายอมร เมฆใหญ่
น.ส.อุมาพร เมฆใหญ่
ด.ช.ศักดิ์ธัช เมฆใหญ่
ด.ช.พีรวัส เมฆใหญ่
ด.ช.พีรวิชญ์ เมฆใหญ่
คุณจตุพร จอมเทพมาลา
คุณสุจดี จอมเทพมาลา
คุณสวรรยา จอมเทพมาลา
คุณทิพานัน จอมเทพมาลา
นางนิตยา เตโชภาส
นายจูจิวหงี เตโชภาส
นายเกรียงยุทธ เตโชภาส
นายธกฤต วัฒนาอุดม
นางสิริปภา วัฒนาอุดม
น.ส.กฤชชาดา วัฒนาอุดม
น.ส.ปารดา วัฒนาอุดม
นายภูดิท วัฒนาอุดม
นายทองขัน วงศ์สูงเนิน
นางคำเส็ง วงศ์สูงเนิน
น.ส.รัชนี วงศ์สูงเนิน
พ.ต.หญิงจิราพร วงศ์สูงเนิน
นายจักรพงศ์ วงศ์สูงเนิน
นายเที่ยง ขำพิมาย
นางบุญช่วย ขำพิมาย
นางสิรัตน์ ขำพิมาย
คุณวิวัฒน์ นรินทร์สุขสันติ
คุณจิตต์อารี นรินทร์สุขสันติ
คุณชเล นรินทร์สุขสันติ
คุณโชติรส นรินทร์สุขสันติ
คุณมีน นรินทร์สุขสันติ
คุณกุลศยา นรินทร์สุขสันติ
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมนึก ดำรงกิจชัยพร
นายปิยะพงศ์ แจ้งพร
นางจันทิมา แจ้งพร
นายนพดล แจ้งพร
คุณศรีสกุล อามระรัตนะ
คุณพิสิษฐ์ อามระรัตนะ
คุณมิฬิน อามระรัตนะ
คุณเขมิกา อามระรัตนะ
คุณณัฐกมล สุทัดสัน
คุณพงษ์พิสุทธิ์ ไหลมา
คุณมยุรี ไหลมา
ด.ช.พศุต ไหลมา
ด.ญ.พัชริดา ไหลมา
ด.ช.พลภัทร ไหลมา
น.ส.รัตนมณี อรสา หอมขจร
คุณพ่อฉลอง หอมขจร
คุณแม่จินตนา หอมขจร
นายเกรียงไกร อัครธัญกร
น.ส.พัชรา อัครธัญกร
นายเกียรติยศ อัครธัญกร
นายทศพร อัครธัญกร
คุณสิโรตม์ หรูวรรธนะ
คุณวรรณะ หรูวรรธนะ (ผู้ล่วงลับ)
คุณภรณี หรูวรรธนะ
คุณวรางคณา อังศุกีรติรัตน์
คุณสมเกียรติ อังศุกีรติรัตน์
คุณณิชกมล อังศุกีรติรัตน์
คุณฐิติวัจน์ อังศุกีรติรัตน์
คุณบุณยานุช อังศุกีรติรัตน์
นายทองสาย อุ่นจิตร (ผู้ล่วงลับ)
นางสว่างจิตร อุ่นจิตร
นายวรวิทย์ อุ่นจิตร
น.ส.เสาวนีย์ อุ่นจิตร
น.ส.ศิริพร อุ่นจิตร
นายธนา อินทราฉัตรจามร
นางสุพิน อินทราฉัตรจามร
นางธนิยา อินทราฉัตรจามร
นายสุชาติ วราห์บัณฑูรวิทย์
ด.ญ.ศรุดา วราห์บัณฑูรวิทย์
ด.ช.ธนกฤต วราห์บัณฑูรวิทย์
คุณจินตนา วราห์บัณฑูรวิทย์
นายเลิศชัย ตันติวงส์
นางสุวิมล ตันติวงส์
นายเจตริน ตันติวงส์
น.ส.สุพิชญา ตันติวงส์
นายเกรียงศักดิ์ เจิดเมธาวุฒิ
น.ส.ชนากานต์ เจิดเมธาวุฒิ
น.ส.ชนิกานต์ เจิดเมธาวุฒิ
น.ส.พรนัชชา เจิดเมธาวุฒิ
น.ส.วริศรา เจิดเมธาวุฒิ
นายสมจิตต์ แซ่ลิ้ม
นายพนัทเทพ แซ่ลิ้ม
น.ส.วรรณา แซ่ลิ้ม
น.ส.วรรณี แซ่ลิ้ม
น.ส.อรุณี แซ่ลิ้ม
ด.ญ.เพชรชรินทร์ แซ่ลิ้ม
ด.ญ.พิชญ์ธิดา แซ่ลิ้ม
คุณปู่หนูพิน พละโย
คุณย่าเพ็ง พละโย
คุณแม่สมพร พละโย
คุณพ่อบัวพันธ์ พละโย
นายฉัตรชัย พละโย
น.ส.นิตยา พละโย
น.ส.กัลยา พละโย
นางอรุณรัตน์ บุญกอ
นางกัญญานันท์ เงินดี
นายฐานทัต เงินดี
ด.ช.ภัทระ เงินดี
คุณวรินธารณ์ อัครภัทรพงศ์
คุณสมบูรณ์ บำรุงพนิชถาวร
นางพรจิตร์ เตชะเรืองอัมพร
นายจรูญ เตชะเรืองอัมพร
นายเมธัส เตชะเรืองอัมพร
น.ส.เมธาวี เตชะเรืองอัมพร
คุณเสาวนีย์ สกุลเลิศพานิช
นายพิรุณ รุ่งเรือง
ด.ช.ณัฐพล รุ่งเรือง
น.ส.พวงพรรณ ขวัญขจรวงศ์
นายวิทยา แก้วภราดัย
นางภชสร ปริยากรโสภณ
นายพงศ์วรินทร์ ปริยากรโสภณ พร้อมครอบครัว
นายเอนก แสงนาค
นางสมบุญ แสงนาค
น.ส.นวรัตน์ แสงนาค
น.ส.นันทวัน แสงนาค
น.ส.กุลฉัตร แสงนาค
นายพิพัฒน์ ขจรชัยโรจน์
นางยุพนันท์ ขจรชัยโรจน์
นายวิสุทธิ์ ขจรชัยโรจน์
นายกิติพัฒน์ ขจรชัยโรจน์
คุณแม่สุดา งามนิล
นายสุขุมพันธ์ งามนิล
นางพจนารถ งามนิล
นางลลิดา งามนิล
น.ส.ประภา พวงแก้ว
น.ส.จุฑาทิพย์ งามนิล
นายนฤพัทธ์ เทียนสว่าง
นายชิตพร อุดมพงษ์
พ.ต.อ.รังสรรค์ ประดิษฐผล
นายอัครดิษฐ์ ประดิษฐผล
นางอลิสา งามนิล
คุณแม่สา อายุวงษ์
นายวินัย ใจมนต์
ด.ญ.ชนาภา ใจมนต์
น.ส.เสียน พงษ์วัน
น.ส.นภัค ไพรพรรษา
นายจิงซิง จวง
ด.ญ.พิมพสุภัค จวง
ด.ช.ฐาธราภัสสร์ จวง
คุณศรีรวี จิรพงศ์ไพบูลย์
คุณบุหงา จิรพงศ์ไพบูลย์ และครอบครัว
คุณชนาเทพ บุตรประเสริฐ
คุณสรชัช บุตรประเสริฐ
คุณธนบดี บุตรประเสริฐ
คุณชนะเทพ บุตรประเสริฐ
คุณชลียา จินดาบุญมณี
คุณพนิตตา จินดาบุญมณี
คุณแม่ทองคำ วงศ์ไพบูลย์ และบุตร
คุณเม้ง ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณซุ่ยลั้ง ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณอรพิน ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณธีระศักดิ์ ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณอรนุช ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณอรอนงค์ ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณวรายุส์ ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณอัมพา แสนธรรม
นายธนกร พรทองโอชัย
นางณัฐรินีย์ พรทองโอชัย
นายเชี่ยววิทย์ พรทองโอชัย
นางมุ้ยเค้ง แซ่เฮ้ง
นายวัชรพล วงศ์มณีประทีป
นางกฤติมา วงศ์มณีประทีป
ด.ญ.โยษิตา วงศ์มณีประทีป
นางชุน แซ่แต้
น.ส.ชุติมันต์ เหรียญรุ่งเรือง
นายกิตติวินท์ เหรียญรุ่งเรือง
นายธนัช ตรีสิงห์
ด.ช.นพดล ไศยแก้วสุคนธ์
น.ส.สุนันทา บุญมณีโชติ
น.ส.สุมิตรา บุญมณีโชติ
นายณัชพล บุญมณีโชติ
คุณเอ็งจิว แซ่หลี่
คุณเซ็งมิ้ง แซ่หลี่
คุณเซ็งบู้ แซ่หลี่
คุณจั้งลิฟ แซ่หลี่
คุณจั้งฮง แซ่หลี่
คุณจั้งฮุ้ย แซ่หลี่
คุณจั้งงัก แซ่หลี่
คุณตงเจียว แซ่เบ๊
คุณหลี่เงี่ย แซ่หลี่
คุณเฮี่ยวตัง แซ่หลี่
คุณเฮี่ยวฮ้ง แซ่เบ๊
คุณเซียมเค็ง แซ่เหลี่ยว
นางปราณี เทพประสิทธิ์ศักดา
นายสุรพล เทพประสิทธิ์ศักดา
นายชนาวิน เทพประสิทธิ์ศักดา
นายธนวัฒน์ เทพประสิทธิ์ศักดา
นายสุรสิทธิ์ เลาห์วีระพานิช
นางญาณีนันท์ เลาห์วีระพานิช
นายรัตน์ดุล เลาห์วีระพานิช
คุณดวงนภา มณีราช
คุณอัญญณา เมียว
คุณดวงมณี มณีราช
คุณสองเมือง มณีราช
นางจันทร์เพ็ญ เหล็กสมบูรณ์
นายภาสกร เหล็กสมบูรณ์
นางวิไลพร เหล็กสมบูรณ์
ด.ช.ภัทรกรณ์ เหล็กสมบูรณ์
นายศราวุธ เหล็กสมบูรณ์
นายสวัสดิ์ สิงห์ตัน
นางจันทร์ศรี สิงห์ตัน
น.ส.วิไลพร สิงห์ตัน
นายสุริยศักดิ์ เกิดสิน
นางสิรินญา เกิดสิน
ด.ช.ภูวเดช เกิดสิน
ด.ญ.ภัทรวดี เกิดสิน
นายจำรัส ปาระสิทธิ์
คุณแม่ประเสริฐ ปาระสิทธิ์
คุณพ่อสำราญ ปาระสิทธิ์
คุณทองเปรว ปาระสิทธิ์
คุณสมร ปาระสิทธิ์
คุณสุรินทร์ ปาระสิทธิ์
คุณทองอยู่ ปาระสิทธิ์
คุณปรางศรี อุ่นศรี
คุณแม่คำมี อุ่นศรี
คุณพ่อคูณศรี อุ่นศรี
คุณดวงดาว อุ่นศรี
คุณวงศ์ปกรณ์ โล่สถาพรพิพิธ
คุณปรีญาพัชญ์ โล่สถาพรพิพิธ
คุณพลอยนภัส โล่สถาพรพิพิธ
คุณSze Wan Ho
คุณอานนท์ โล่สถาพรพิพิธ
คุณHuang Shuangqing
คุณChen Shaofen
คุณSze Ki Ho
คุณอาพาพร สิริอมรนที
คุณวันปีย์ สัจจมาร์ค
คุณยงยุทธ สิริอมรนที
คุณสุพัตรา สิริอมรนที
คุณChoi Sai Fong
คุณสำรวย จุมพล
คุณนิยม จุมพล
คุณวราภรณ์ จุมพล
คุณธรพิเชษฐ์ จุมพล
คุณณัฐกฤตา จุมพล
คุณวรางคณา จุมพล
คุณวีรยุทธ์ จุมพล
นางปภาดา สมชนะกิจ
นายประดิษฐ์ สมชนะกิจ
นายคุณัชญ์ สมชนะกิจ
คุณกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณพัชนีย์ เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณวรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณอรทัย เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณพนา เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณเพ็ญจันทร์ เตรียมเวชวุฒิไกร
ด.ช.คงณัฐ เตรียมเวชวุฒิไกร
ด.ช.อังกูร เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณเขตต์ขัณฑ์ เนียมณรงค์
คุณนิรันดร์ จันทน์หอมประดิษฐ์
คุณภิญญา อัครานุชาต
คุณบุญเหรียญ แซ่โหง้ว
นายชม จอมกลิ่น
นายขวัญชัย จอมกลิ่น
นางวราภรณ์ จอมกลิ่น
นายชญานนท์ จอมกลิ่น
นายสาธิต รติยานุวัฒน์
นางเสริมศรี รติยานุวัฒน์
คุณธัญญพัทธ์ รติยานุวัฒน์
คุณญาณวิรุตม์ รติยานุวัฒน์
คุณรัตนากร รติยานุวัฒน์
นายวิวัฒน์ ศิริวัฒโนทัย และครอบครัว
ครอบครัวนาวาศุภพานิช
ครอบครัวนิติวิทยาเทพ
นายประจวบ ชมสี
นางอรพร ชมสี
นายวิชัย ไวศยวนิช
น.ส.พัชรี ไวศยวนิช
นายพีรพัฒน์ ไวศยวนิช
นายเอกสิทธิ์ ไพเราะ
ด.ช.สุวิจักษณ์ ไพเราะ
ด.ญ.ปริชมน ไพเราะ
น.ส.สุนิดา เวรุวรรณ
คุณแม่มาลัย พูลผล
คุณอวยพร ธนศิลป์
คุณชัยวุฒิ ธนศิลป์
คุณนุสลา ธนศิลป์
คุณวิศรุต ธนศิลป์
คุณณัฐพล ธนศิลป์
คุณธันย์ชนก ธนศิลป์
นายไชยยันต์ ปรัตถพงศ์
นาวาโทหญิงวริยา กล่อมใจ
นาวาตรีหญิงศรัญญา จิตรใจฉ่ำ
เรือโทสุรศักดิ์ แสงแก้ว
นายธงชัย บุญทา
นางผกาภรณ์ บุญทา
น.ส.ธนาภรณ์ บุญทา
ด.ญ.ธิญาดา บุญทา
น.ส.กษิญา จรัญวงศ์ และครอบครัว
นายพัชร์พล โชติช่วง
นางณิชานันทน์ โชติช่วง
นายยศพงศ์ โชติช่วง
น.ส.ภริตพร โชติช่วง
น.ส.พัชร์พิดา โชติช่วง
ด.ช.ภูริวัชร์ โชติช่วง
นายวรพจน์ อุ่นจิตสกุล
นางอารีรัตน์ อุ่นจิตสกุล
นายวรุตม์ อุ่นจิตสกุล
นายวริทธิ์ อุ่นจิตสกุล
ด.ช.ชินโชติ อุ่นจิตสกุล
นางภัคฐ์พิชา สิงห์สิรวงษ์
น.ส.วรรัตน์ อุ่นจิตสกุล
คุณกิติยา องค์มงคล
คุณพรวิภา องค์มงคล
คุณสมสุข องค์มงคล
คุณดวงกมล องค์มงคล
คุณขรรชัย องค์มงคล
คุณศิริกุล จงฤกษ์งาม
คุณสรชา จงฤกษ์งาม
คุณนพณัช จงฤกษ์งาม
คุณณัฐกฤตา จงฤกษ์งาม
คุณนิกร นำบุญแสง
คุณกรอุไร จงฤกษ์งาม
คุณไพรสณฑ์ จงฤกษ์งาม
คุณกุศลิน ชูประดิษฐ์
คุณธนากร ชูประดิษฐ์
นายเสกสรร สินจิตร์
นายกิตตินันท์ สินจิตร์
นางวันดี สินจิตร์
น.ส.ปาริชาต สินจิตร์
นางบุญสืบ สินจิตร์
นายประยูร สินจิตร์
คุณพีรพงษ์ ตังเดชะหิรัญ
คุณเพรา ตังเดชะหิรัญ
คุณณัฐกฤตา ตังเดชะหิรัญ
คุณชยพล ตังเดชะหิรัญ
คุณกษพร ตังเดชะหิรัญ
คุณชยมล ตังเดชะหิรัญ
คุณกษพล ตังเดชะหิรัญ
นางอันยาพร ถาวรสิริสันต์
น.ส.เมวิกรณ์ ถาวรสิริสันต์
น.ส.เพชรลดา ถาวรสิริสันต์
นายรัชเดช เจริญสุข
นางกัญญ์ชญา เจริญสุข
น.ส.จิติกาญจน์ เจริญสุข
คุณบุษบา สีสมอ
นายกำพล นพรัตน์
นางอาริยา นพรัตน์
นายเกริก นพรัตน์
ส.ต.อ.ดุสิต แดงเพ็ชร
แม่ทรัพย์ แดงเพ็ชร
ครูอำนวย แดงเพ็ชร
ครูสิริกาญจน์ แดงเพ็ชร
คุณจิดาภา เตชะวณิชย์ และญาติ
คุณภูเบศ ธนาเชษฐ์
คุณปานรดา ธนาเชษฐ์
คุณบุญญาภา ธนาเชษฐ์
คุณธนภร ธนาเชษฐ์
คุณนรภัทร ธนาเชษฐ์
นางนิตยา สุทธิพงษ์ไกวัล
คุณณัฐรุจา สุทธิพงษ์ไกวัล
คุณเพชรรัตน์ สุทธิพงษ์ไกวัล
คุณอัญชลี สุทธิพงษ์ไกวัล
คุณนันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล
นายวรุตม์ วัชโรทยาน
นางพรรณทิพย์ วัชโรทยาน
นายกัญจน์ วัชโรทยาน
น.ส.อิสรีย์ วัชโรทยาน
นายถาวรชัย เลี้ยงมงคล
นางนันทิยา เลี้ยงมงคล
ด.ช.ปวีร์ชัย เลี้ยงมงคล
คุณนันทะ อินทิศ
คุณพิมภิดา อินทิศ
นายจิรสิน อินทิศ
น.ส.ชลธิชา ศรีชา
น.ส.โสมนัส มณฑา
อุทิศให้คุณพ่อหล่อ ศรีชา
อุทิศให้คุณแม่เต็ม ศรีชา
อุทิศให้คุณวรพงษ์เดช ศรีชา
อุทิศให้คุณลูกสอง มณฑา
อุทิศให้คุณตาบุญ คำภิรานนท์
อุทิศให้คุณยายจันทรา คำภิรานนท์
อุทิศให้ปู่กิมเฮียง แซ่เตียว
อุทิศให้ย่าเพียร ศรีชา
นางรุ่งรวี เดชบำรุงธรรม
นายชยธร เดชบำรุงธรรม
น.ส.กัลยกร เดชบำรุงธรรม
ร้านเต็งหยงจั้วสวรรคโลก
นายวริทธิ์ธนนันท์ พรมศรี
นายประยงค์ พรมศรี
นายกิตติภพ พรมศรี
นางประคอง พรมศรี
น.ส.สิริกร พรมศรี
น.ส.เยาวลักษณ์ พรมศรี
นายสันติ โล่ห์พัฒนานนท์
ด.ช.บุรินธร โล่ห์พัฒนานนท์
น.ส.สมุทรขจี โล่ห์พัฒนานนท์
นางสุดา โล่ห์พัฒนานนท์
นายสุบิน โล่ห์พัฒนานนท์
นายเวทย์ อัศวรัตน์
นางมาลี อัศวรัตน์
นายวิทิต อัศวรัตน์
นายวิษณุ อัศวรัตน์
น.ส.วิมลวรรณ อัศวรัตน์
น.ส.สิรินนา อัศวรัตน์
นายซานซานซอง แซ่ซาน
นางเยาวภรณ์ จรัสปรีดาลาภ
นายสณทิพัฒน์ จรัสปรีดาลาภ
นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ
น.ส.รุจิเรข จรัสปรีดาลาภ
นายสุบิน บัวมี
นางพรรณี บัวมี
นายวชิรวิชญ์ บัวมี
นางกัญญาพัชญ์ บัวมี
ด.ญ.นันท์นภัส บัวมี
นายจารุพงศ์ จั่นทอง
นายจุฬา จั่นทอง
นางรัญจวน จั่นทอง
น.ส.กุณฑลี พิพิธศักดิ์
นางเสาวรัตน์ พิพิธศักดิ์
นายเล็ก พิพิธศักดิ์
คุณอนันตชิน ทศดร
คุณศรีสุดา ทศดร
คุณณัฐสิณี ทศดร
คุณวชิรวิทย์ ทศดร และครอบครัว
นายวิทยา ยมลยง
นางชมชนก ยมลยง
น.ส.นพพรรณ ยมลยง
ด.ช.อัคราษฎร์ นิมม์
น.ส.อุมาพรรณวตี ยมลยง
นายสารัช ยมลยง
ด.ญ.เอญาดา ยมลยง
นายปี เอี่ยมยิ้ม
นางไทย เอี่ยมยิ้ม
นายเทียบ เอี่ยมยิ้ม
นางทองสุข เอี่ยมยิ้ม
นายสมศักดิ์ เอี่ยมยิ้ม
นายประสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม
นางสุดใจ เอี่ยมยิ้ม
นายธนกฤษ เอี่ยมยิ้ม
ด.ช.สุวิศิษฏ์ เอี่ยมยิ้ม
ด.ช.ณัฐสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม
น.ส.อริสรา ฮ้อแสงชัย
นายอุดม สุขประเสริฐชัย
นางมานิตย์ ฮ้อแสงชัย
นายสุภชัย ฮ้อแสงชัย
นางล้วง แซ่ลิ้ม
นายเล่งเชี้ยง แซ่โง้ว
น.ส.ทิพาภรณ์ สุขประเสริฐชัย
น.ส.ชื่นนภา สุขประเสริฐชัย
น.ส.ปิยภรณ์ สุขประเสริฐชัย
นายอิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐชัย
นางสำเนียง สำโรง
นายพิเชษฐ สำโรง
น.ส.พริสร สำโรง
นายพิรสรรค์ สำโรง
นางเฟื่อง สำโรง
นายพันเดช สำโรง
น.ส.ระพีพรรณ สำโรง
นายจำนงค์ คำแสน
นางทองวัน คำแสน
นายดำรง คำแสน
นายพรพจน์ คำแสน
นางปรียาภรณ์ คำแสน
นายเทียน คงสอน
นางจำนงค์ คงสอน
นายอณพ คงสอน
น.ส.วิลาวัลย์ คงสอน
ด.ช.ณัฏฐชัย คงสอน
นางเง็ก อยู่เจริญ
น.ส.สุมนา อยู่เจริญ
น.ส.วรรณี อยู่เจริญ
น.ส.ปุญญาพัฒน์ อยู่เจริญ
นายศักดิ์ชัย อยู่เจริญ
นายพรศักดิ์ อยู่เจริญ
นายณรงค์ศักดิ์ อยู่เจริญ
คุณพ่อกล จันทร์ไทย
คุณแม่แจง จันทร์ไทย พร้อมบุตรหลาน
คุณอภิสรา ต้นเจริญพงศ์ และครอบครัว
คุณประภาส ถิระภัทรโชติ
คุณปรินทร ดลฤทธิ์อาชา
อุทิศให้ ด.ช. พิทักษ์ ถิระภัทรโชติ
นายสุเมธ จานประดับ
นางยุพร จานประดับ
น.ส.สาต์นิธิ จานประดับ
คุณนิพนธ์ วงค์อัศวเทพชัย
คุณกัญญ์ภัสสร วงค์อัศวเทพชัย
คุณจิญญ์ณิภัค วงค์อัศวเทพชัย
คุณมนัสนันท์ วงค์อัศวเทพชัย
คุณอัณณ์ชญา วงค์อัศวเทพชัย
คุณอินชญาณ์ วงค์อัศวเทพชัย
คุณอัณณ์กาญจน์ วงค์อัศวเทพชัย
ผู้ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปกลุ่มนายพจน์ พงษ์วิทยภานุ
น.ส.ภัณฑิรา คำสิลา
นายกิตติศักดิ์ คำสิลา
ด.ช.ติณณภัทร์ คำสิลา
ด.ญ.ลัลณ์ลลิน คำสิลา
น.ส.รติกร วิรภาสวร
นายสมชาย วิรภาสวร
นางศศิวรรณ วิรภาสวร และครอบครัว
น.ส.อมรา วิรภาสวร
อุทิศให้น.ส.วิลาวัณย์ จงกลฐากร
นางลมูล เจริญรัตน์
นายอ่อน เจริญรัตน์
นางเซี่ยมฮวย เจริญรัตน์
นายสันติ เจริญรัตน์
น.ส.สุจิตรา เจริญรัตน์
น.ส.สร้อยอนงค์ เจริญรัตน์
น.ส.ธนนันท์ เจริญรัตน์
นายมนเทียน เจริญรัตน์
น.ส.นันทนา เจริญรัตน์
น.ส.พรพิมล เจริญรัตน์
น.ส.เบญจวรรณ เจริญรัตน์ และครอบครัว
นายคำพันธ์ ระวะใจ
นายคำมัง ระวะใจ
นายอนนท์ ระวะใจ
นายปัณณทัต ระวะใจ
คุณสุจิตรภรณ์ เกตุบรรลุ
น.ส.ประภาวัลย์ ฉายสว่างวงศ์
นายอธิวัฒน์ ฉายสว่างวงศ์
น.ส.จริยา ฉายสว่างวงศ์
นายสาย ทองธรรมชาติ
นางปราณี ทองธรรมชาติ
น.ส.สมฤทัย ทองธรรมชาติ
นางศิริเนตร ศรีสวัสดิ์
นายฤทธิไกร ศรีสวัสดิ์
น.ส.ธัญญภัสร์ ศรีสวัสดิ์
นายโยธิน วังระหา
น.ส.ปานิสรา ศรีสวัสดิ์
นายสุวพิชญ์ ศรีสวัสดิ์
นายวิเชียร ศรีสวัสดิ์
นางละม่อม ศรีสวัสดิ์
นายชัชวาลย์ กาญจนสุนทร
น.ส.สำราญ กาญจนสุนทร
น.ส.ปนัดดา กาญจนสุนทร
น.ส.ลดาวัลย์ กาญจนสุนทร
นายสันติ กาญจนสุนทร
นายชาญชัย กาญจนสุนทร
นางสมปอง กาญจนสุนทร
นายประสาน กาญจนสุนทร
นายชยพล กาญจนสุนทร
คุณอารีรัตน์ มากประมูล
นายสนอง มากประมูล
นางไพฑูรย์ มากประมูล
นายอนุวัฒน์ มากประมูล
นายนพพร มากประมูล
บรรพบุรุษตระกูล "เด่นเลิศชัยกุล"
บรรพบุรุษตระกูล "กัลปตานนท์"
นายประสาน เด่นเลิศชัยกุล
นางแดง เด่นเลิศชัยกุล
นายชยธร มนต์ชัยนนท์
ด.ญ.วรัญชยา มนต์ชัยนนท์
นายศักดิพัฒน์ กัลปตานนท์
น.ส.กัลยพัทธ์ เด่นเลิศชัยกุล
นายสมยศ ชุ่มอารมณ์
นางปวีณา เผินกระโทก
ด.ต.พศวีร์ เผินกระโทก
ด.ญ.เพ็ญอร เผินกระโทก
นางฐิติชญาณ์ พลวราสวัสดิ์
นายสุรชัย พลังธนสุกิจ
นางเล็ก พลังธนสุกิจ
นายธิฐินนท์ พลังธนสุกิจ
น.ส.ปุณณดาษกร พลังธนสุกิจ
นายทวี พลังธนสุกิจ
ด.ญ.นันท์ณัฐ พลังธนสุกิจ
น.ส.วรวลัญช์ พลังธนสุกิจ
น.ส.ธนิดา พลังธนสุกิจ
ด.ญ.ณภาสุ พลังธนสุกิจ
นางสุสิงห์ ทิพจร
นายเลื่อน ทิพจร
นางสมเลย ทิพจร
นายวสันต์ ทิพจร
น.ส.อารีย์ ทิพจร
นายโสภณ ทิพจร
นายเร็ว ทิพจร
นายพร แซ่จัง
นางดวงเดือน แซ่จัง
น.ส.ดวงดาว แซ่จัง
น.ส.ชลธิรศน์ แซ่จัง
น.ส.พิรานันท์ แซ่จัง
คุณสมยศ เข็มทอง
คุณสุธาทิพย์ เข็มทอง
คุณกัลทิยา เข็มทอง
อุทิศแด่นางพิกุล เข็มทอง
อุทิศแด่นายดำรงค์ เข็มทอง
คุณวีระวัฒน์ ตันปิชาติ
คุณพรรณประภา ตันปิชาติ
คุณลลิตา ตันปิชาติ
คุณอลิษา ตันปิชาติ
คุณศลิษา ตันปิชาติ
นายสมหวัง คมวิริยะวุฒิ
นางวิไล คมวิริยะวุฒิ
น.ส.ธัญวรัตน์ คมวิริยะวุฒิ
น.ส.มัสลิน คมวิริยะวุฒิ
นายณัฐพงษ์ คมวิริยะวุฒิ
คุณอริยะ วาณิชย์นที และครอบครัว
คุณเสียม แซ่กัง และครอบครัว
นางสำเนียง เกตุยานนท์
น.ส.อริสชา เกตุยานนท์
ด.ญ.อมลรดา เกตุยานนท์
นายณัสธร หาญกิจสกุล
นางศุภลักษณ์ คล่องแคล่ว
นางทรงศักดิ์ คล่องแคล่ว
นายทรงสิทธิ์ คล่องแคล่ว
น.ส.ชนัญธิดา คล่องแคล่ว
น.ส.กุลธิดา คล่องแคล่ว
คุณวิศิษฐ์ ตั้งกิจสงวน
คุณตั้นจั่น ตั้งกิจสงวน
คุณเปลื้อง คันธาจละ
คุณประสงค์ คันธาจละ
คุณประนอม คันธาจละ
คุณนวรัตน์ คันธาจละ
คุณนฤมล คันธาจละ
คุณชวิน คันธาจละ
คุณคณธร คันธาจละ
คุณเวียน คันธาจละ
นายนพดล ตรีเพ็ชรา
น.ส.ธนนันท์ ตรีเพ็ชรา
อุทิศให้นายจตุรงค์ ตรีเพ็ชรา
อุทิศให้น.ส.วงเดือน บุญการค้า
คุณศิวพร อนันตพันธุ์พงศ์
คุณเอี้ยงอวง แซ่โค้ว
คุณเง็กลั้ง แซ่ฮึง
คุณจิดาพร ฐิตะสมบูรณ์
นายไข่ แก้วราม
นางจัด แก้วราม
นายมนัส แก้วราม
น.ส.สุชัญญา แก้วราม
ด.ช.ธนานันท์ แก้วราม
ด.ญ.มนัญญา แก้วราม
นางสมาน ก้อนพิลา
น.ส.เสาวภา ก้อนพิลา
นายสงวน กูลแปง
นายรังสิต กูลแปง
นางกิตติมา กูลแปง
นายณัฐพงษ์ กูลแปง
ด.ช.ก้องภพ กูลแปง
นายกิรวิทย์ กูลแปง
น.ส.กรรณิกา กูลแปง
นางวิไล ฉายสว่างวงศ์
นายชาญชัย พิสิทธิวิทยานนท์
นางรุ่งทิพย์ พิสิทธิวิทยานนท์ และครอบครัว
นางประพิศ พรมอินทร์
นายณัฐพล พรมอินทร์
นายณกานต์ พรมอินทร์
นางสาวณัฐชยา พรมอินทร์
นายอัทธเมศร์ อัครรัตนสิทธิ์
นางนพเก้า อัครรัตนสิทธิ์
ด.ช.กฤษณพล อัครรัตนสิทธิ์
ด.ช.พีร์วัชร์ อัครรัตนสิทธิ์
คุณประพนธ์ จันทร์งาม
คุณรัตตินันท์ มิลินกุลไพศาล
คุณพัทธ์ธีรา มิลินกุลไพศาล
คุณพิมพ์ชนก มิลินกุลไพศาล
คุณธนิตพงศ์ มิลินกุลไพศาล
คุณสนั่น ชีวศรีพฤฒา
คุณกาญจนา ชีวศรีพฤฒา
คุณชนินทร์ ชีวศรีพฤฒา
คุณอรณัฐ ชีวศรีพฤฒา
คุณชณัฐดา ชีวศรีพฤฒา
คุณณฐกร ชีวศรีพฤฒา
คุณมงคล พงษ์เพียรสกุล
คุณจิรคม พงษ์เพียรสกุล
คุณธนโชติ พงษ์เพียรสกุล
คุณชัชมณฑ์ พงษ์เพียรสกุล
คุณเสาวภาคย์ พงษ์เพียรสกุล
คุณอรทัย เจริญจิตต์จันทร
คุณไพโรจน์ วันคืนดี
คุณกิตติคุณ วันคืนดี
คุณภูริคุณ วันคืนดี
คุณจิตรภัทร์ จึงอยู่สุข
นายคมสันต์ คุณรักษ์
นางเยาวเรศ คุณรักษ์
ด.ญ.ปุณยนุช คุณรักษ์
คุณพ่อเกษม ปัญญาดิลกพงศ์
คุณแม่มณี ปัญญาดิลกพงศ์
"ผู้ร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ทรงชุดเพชร คณะลูกหลานหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต ทุกรูปทุกนาม"
.
************ รายชื่อผู้ร่วมบุญ 1,500 บาท ขึ้นไป ************
.
นางสุภชาดา อนุญาหงษ์[/t][/t][/t][/t][/t][/t]
น.ส.วราพันธุ์ ยัสพันธุ์
นายอนุสรณ์ บุญจุ้ย
คุณปณัฐธกรณ์ เปี่ยมสุวรรณมาศ
นายรัชกฤต สงวนชีวิน
นางเพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์
น.ส.ปนัดดา เปล่งสันเทียะ
คุณแม่วัฒนา ธนวัฒน์โกศล
นายวุฒิกุล ชมบุญ
นางนิศรา ชมบุญ
ด.ญ.บุญสิตา ชมบุญ
ด.ช.ภูรินท์ ชมบุญ
คุณพันธ์ทิพ วิมลรัตน์
คุณปัฑมา มั่นคง
น.ส.ศรินญาช์ สุขล้อม และครอบครัว
น.ส.ศิริวรรณ สมบูรณ์
คุณภาธิญา กาญจนเสวี
คุณณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล
คุณวรวลัญช์ ทรงบุญไพศาล
นายเอกพิสิทธิ์ จันทน์ดาหงส์
นายเกษม เลิศแสงสุวรรณ
นายพีระพล สิงหทัต
น.ส.เหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์
นายสุพจน์ ดาก่ำ และครอบครัว
นายไพรสนญ์ สิทธิปัญญา พร้อมครอบครัว
นายอำนวย บุญสม
น.ส.ธันยพร จิตภิรมย์
คุณธัญมาศ ศรีทอง
นายเสกสรรณ สิทธิพล พร้อมที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
น.ส.วรรณกร ออพัฒนกุล
กลุ่มลูกหลานพุทธพรหมปัญโญ
นางปุณณพินทุ์ สุขกลึง และครอบครัว
คุณแม่ศิริวรรณ สุชาติกุลวิทย์
นายธนพล จิรเดชนันท์
คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
นายกิจจา ตรีสิริเกษม
นางอรพินธุ์ ตรีสิริเกษม
นายพีรวัส รัตน์รอย
คุณกฤตยา บุญมโนปณิธาน
น.ส.ภัสร์วรา วันทิตย์ธนโชค และครอบครัว
กองบุญสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมบรมมหาจักรพรรดิทุกดวงจิต
น.ส.นิตยา ลุนากัน
คุณรัชดาวัลย์ ทองนทีพัฒน์ และครอบครัว
น.ส.อนัญญา บุญปั๋น
นายสุดยอด เปลี่ยนศรี
น.ส.วิไลลักษณ์ วะณะชีพ
น.ส.ศิริลักษณ์ เกิดที่สุด
น.ส.เนาวนิจ พุทธวิบูลย์
นายยิ่งสืบ สูงศักดิ์
นายเกียรติพงศ์ พลแก้ว
นายณัฐพล บุญคุ้ม พร้อมครอบครัว
นายชานนท์ นุชถนอม
คุณภรดี แสงสุริโยทัย และครอบครัว
นายอภิชาติ จันทร์สว่าง พร้อมครอบครัว
คุณณัฐชุดา พงศ์พิชญวิจิตรา และครอบครัว
นางทิพย์วรรณ จารุเกษมรัตนะ
น.ส.กชพร เครื่องสนุก พร้อมครอบครัว
นางไพรวัลย์ นฤทัย
น.ส.ธัญญารัตน์ อัครเจริญธีรคุณ
นายวิศวะ วงค์แปง
คุณพัชรา สอาดรัตน์
น.ส.นิภา บัวแก้ว
น.ส.ปาริชาต ชมภู
นางจำเนียร บุตรศรี
นายปกรณ์ ศิริวัฒนานนท์ และครอบครัว
น.ส.ธันยารัศมิ์ ตันตราธิปไตย
คุณแพรภคภร ณิชพิมพ์ และครอบครัว
คุณศิรสุรีย์ นวรัตน์จำรูญ
ครอบครัวแสงสุริฉาย
คุณศุภวรรณ์ กลิ่นแจ้ง บิดามารดาพร้อมครอบครัว
น.ส.พลอยปภัส อติโรจนวิศน์
คุณกาญจน์ทิชชา โกมารทัต และครอบครัว
นายไพศาล ถุนนอก
คุณศิรินารถ ศรีเมือง
นายทนงศักดิ์ เลิศพงศ์วิภูษณะ พร้อมครอบครัว
คุณบุญจิรา พาหุกาญจน์ และครอบครัว
คุณสมชาย นุ่มทนงค์
นางศิริลักษณ์ เลิฟเกรน
นางอัณชญาณ์ มูเอนเก้น และครอบครัว
นายอุกฤษฏ์ ป้อทองคำ และครอบครัว
คุณแม่ละออง มณฑาทอง และครอบครัว
นางณัฏฐารมย์ ธนเดชศุภณัฐ
นายภัทรภณ พูนลาภยศ
นาวาเอกรักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ
นางภคพร ตัณฑสุวรรณ และครอบครัว
คุณRaymond Navarro
คุณธนยศ บุญประกอบ
คุณธนพร บุญประกอบ
คุณสหดล บุญประกอบ
นายสมชาย พุทธิเภสัช และครอบครัว
นายวรทัศน์ สีคำทา พร้อมครอบครัว
นายชูชาติ ลายกลาง และครอบครัว
แม่พวน ยางงาม
คุณวันเพ็ญ บุญเพ็ชร
น.ส.กัญญภา ธวัชวิบูล
คุณกรแก้ว อินดี
น.ส.อรพรรณ พงษ์ไพร พร้อมครอบครัว
พ.ต.ต.ธีรวัฒน์ หมู่พยัคฆ์
นางอรทัย ไทรวัฒนะศักดิ์ และครอบครัว
นางเอี้ยฮ้อ โตศักดิ์สิทธิ์
นางสุวรรณา โตศักดิ์สิทธิ์
น.ส.ไปรวรรณ โตศักดิ์สิทธิ์
นายสง่า โตศักดิ์สิทธิ์
คุณปัณณธร ทมวิรัตน์
คุณฐัภภิญา แววมณี
คุณพวงทิพย์ นิลประดับแก้ว
น.ส.พนอ จันทร์เรือง
คุณสุหรรษา อำนาจสิทธิกุล
นางชุติมา พิลาล้ำ และครอบครัว
พ.ท.เบญจพล ประจง และครอบครัว
นายอัครพัชร์ วัฒนกุลพณิช
คุณสิริวรรณ สิทธิไชย
คุณศรัญญา มั่นวงษา
นางปภาอัณ สกุลหลิม และครอบครัว
นายกฤษฏ์ สกุลหลิม และครอบครัว
คุณพ่ออุ๊น พึ่งเมือง
คุณเอี้ยวตง แซ่ลี้
คุณสุรียพร ธวัชวิบูลย์
คุณนุชรา ธวัชวิบูลย์ผล
นางกันตสุดา งามเลิศ
น.ส.ดีพอ เจริญเกียรติมานะ
นายอัครพล เขียวดอกน้อย
นางณัฐธยาน์ มาลีสะท้าน พร้อมครอบครัว
น.ส.ณัฐรดา มาสมพงษ์
นายสมนึก แซ่หว่อง และครอบครัว
นางบุญศรี เอี่ยมธีระไพบูลย์
นายภูวศิษฐ์ ธนบวรพิมพ์กุล
นางสำรวย นาดี และครอบครัว
นายกิตติศักดิ์ ศศิภัทรกุล
นางศิณัฐ ไพบูลย์สมบัติ
น.ส.ศรีวรรณ แซ่ลิ้ม
นางวิมลพร กระวารี
ครอบครัวธนวัชรพุฒิ
นางพัชรภัสสร์ ดุษฐดินต์ธร
นายอภิชาติ ดุษฐดินต์ธร
นายเอกรัชต์ ดุษฐดินต์ธร
น.ส.นิชาภา ดุษฐดินต์ธร
ด.ญ.ลัลล์ลลิล ดุษฐดินต์ธร
ด.ญ.กัญญาณัฐ ดุษฐดินต์ธร
นางเพ็ญศรี ดุษฐดินต์ธร
คุณอนงค์นาฏฐ์ หิรัญบูรณะ และครอบครัวหิรัญบูรณะ
คุณวินัย เกษมวุฒิชัย
คุณอัญชฎา เล็กเจริญ
นางพรทิพย์ เวลล์ พร้อมครอบครัว
น.ส.ปภัสสรา ฟักแก้ว พร้อมครอบครัว
นางนอม แซ่วอง พร้อมครอบครัว
คุณธัญพิมล บุญนาคค้า
น.ส.มณฑา วิชาจารย์
คุณณิชนานันท์ ธนัตถ์อัครนิจ และครอบครัว
คุณลภัสรดา เปี่ยมสุข และครอบครัว
นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ พร้อมครอบครัว
คุณแม่เพ็ชรา วิถีธรรม
คุณบุณฑริก รอดบำรุง และครอบครัว
น.ส.พรสุดา พุทธศร
นางกฤษณา สุวรรณา
คุณศรีสุวรรณเขต ชัยขันติ
น.ส.สามาวดี ตรีกุล
นางรัชนี แสงประทุม และครอบครัว
นายรุ่งนคร เนสุสินธุ์
นางฐิตารีย์ เนสุสินธุ์
แม่ชีปัทมวดี สุวรรณแกม
แม่ประไพ สุวรรณแกม
น.ส.ภิสรา ยืนยงค์
น.ส.วรสินี ยืนยงค์
คุณแม่ทองสุข แซ่เอี๊ยวและลูกหลาน
คุณฐานิดา เหลืองอุทัย
คุณอนัญญา ศิริไชยโสภณ
คุณบงกชณภศร พลธนขจร
คุณนันทิญาพักร ธมลวัฒน์พร
คุณนิลยา ฐิติกุล
น.ส.นัทธมน แสงทอง
คุณศิวกร มาลัยส่งศรี
คุณอธิวัฒน์ วิทวัสบำรุงกิจ
นางฐิติวรดา คาเลส
คุณรมย์ชลี พูลมา และครอบครัว
นางแก้ว แซ่เบ๊
นายจี้เกี๊ยด แซ่เบ๊
นายณรงค์ ผุยมูลตรี
คุณณัทธมน ไทยใหม่
น.ส.พิมพ์รภัช ภักดีอมรสินธุ์
คุณณัฐพงษ์ มีเสนา และครอบครัว
คุณอิทธิพัทธ์ วิสุทธาธนพงษ์
นายธนากร พรหมมาอาจ
น.ส.สุภาณี วรบุตร
คุณอมลวรรณ สุทธิพงษ์เกียรติ พร้อมบุตรธิดา
น.ส.สุพรรษา ลี้รุ่งเรือง
นายวันเฉลิม คงเกต
นายจักรกฤษ สุดตาสอน
นางพรพรรณ พงษ์ประเสริฐ และครอบครัว
นายวีระ พูนเดชาลาภ
คุณพิชชาภัทร์ ธนันต์ชัยกิตติ
น.ส.ขวัญใจ ปัดคำ
นางรณกร ดอนจังหรีด และครอบครัว
คุณศิริวิมล อ่อนเป็ง
คุณสุชานันท์ เพชรชิต
นางสุกัญญา เอื้ออาภาเศรษฐ
น.ส.พรทิพย์ รักสุจริต
คุณจักรกฤษ ไกรกฤษสม
นางกุลพร วิชัยดิษฐ
นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่ พร้อมครอบครัว
นายพงศนาถ ชื่นกุศล
นายจตุรภัทร ชื่นกุศล
นายกิตติภพ ชื่นกุศล
คุณปรีดา นนทพันธ์
คุณปราณี นนทพันธ์
คุณกัญญา นนทพันธ์
คุณยุพา นนทพันธ์
นายบุญชัญ หะรารักษ์
นายภัทรกิจ ลาภเกิด
นายกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ และครอบครัว
คุณเปรมจิต นิเทศนพกุล
คุณเนื้อทิพ คำนวณมาสก และครอบครัว
คุณบารมี อริยะเลิศเมตตา
คุณเกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา
นายพิชญะเกียรติ อุดรสถิตย์
คุณสุภาวดี สงวนพงษ์
นางบุษบา ถวิลวิศาล
คุณพรรณี บรรเลงกลอง
คุณแม่รจนา สนใจ และครอบครัว
คุณพรรณี เรืองธีระพันธ์
คุณดวงพร กุสละพัชรินทร์
คุณศรุตา สถิตวรพจนา
คุณนภัสวรรณ จินดามณีรัตน์
คุณอริยพล สมอุดมทรัพย์
คุณธีรศักดิ์ เถื่อนสอน
คุณทวีศักดิ์ เถื่อนสอน
คุณอภิชัย ขัตติยาภิรักษ์
นางพรเพ็ญ เทียมศรี
คุณพิชญา ศรีกาฬสินธุ์
นายชนกภัทร์นันชัย ปิยมัณฑน์
นายณัฐปวินท์ ปิยมัณฑน์
คุณพงษ์พันธ์ ท้าวมหาวรรณ
คุณทัศน์นันท์ ท้าวมหาวรรณ
คุณรัตนาภรณ์ ท้าวมหาวรรณ
คุณณภัฎพนธ์ มหาพงศาสิน
คุณสุทธิดา ระวันประโคน และครอบครัว
นายสาโรจ ตุนอยู่เพชร
ว่าที่ร้อยตรีศุภกร อมาตย์ชยาภา และครอบครัว
คุณสุวารินทร์ เชิดเกียรติตระกูล
คุณสุวิจักขณ์ อรุณเจริญกุล
คุณนฤมล อรุณเจริญกุล และครอบครัว
คุญวิจิตร พิกุล
คุณปราณี ผลประเสริฐ
น.ส.มีนา แก้วศรี
นางเกศินี เหลียน
คุณธนภร หิรัญนันทิกร
นางชนภัศทร หลอมทอง
คุณชญาภา อ้นประดิษฐ์
คุณบังเอิญ พูลมา และครอบครัว
คุณวิชชา อัษวมานนท์
อุทิศให้คุณแม่ถาวร แจ้งชาติ และตระกูลแจ้งชาติ
นายณัฐพงศ์ คณวัฒน์ชนะสิน และครอบครัว
น.ส.นงเยาว์ รัตนกิจบรรจง
คุณเอกชัย โอเจริญ
คุณมณฑิรา โฮมจตุรัส
คุณฐานิตา ทัพศิริ
คุณจารุณี เชิญกลาง
คุณจุฑารัตน์ กิจอริยศักดิ์
นายนพรุจ ชวุฒิโท
น.ส.วิชชุดา ด้วงมั่ง
คุณสรัญญาพิชญ์ โสภา
คุณพีรยา กลิ่นมาลี
ด.ญ.ศิรภัสสร ชูเลิศ พร้อมญาติๆ
พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก
คุณดนณพัต อัครธนสกุณ
คุณนพมาส มัตสรรกฤษณ์
น.ส.อัณณ์ชญาณ์ ไชยวงค์
คุณสุภาวดี กฎมัจฉา อูเลเส็น
คุณจุฑารัตน์ วศินประพุทธิ์
คุณกัญญ์พิดา วศินประพุทธิ์
ร.อ.ชโณทัย สาพา
ชั้นนายพันเหล่าทหารการเงิน รุ่นที่ ๕๙
น.ส.วิรัลพัชร แสงสุข
คุณแสนสุข ชูเชิด
คุณพัทธ์นันท์ ธนสุวรรณวัฒนา
นางทิพย์นารี ฟิลลิปส์ และครอบครัว
คุณมาลินีร์ โกสะรุททะ
คุณณัฐพร กันหา แฮนสัน
นางน้อย ปัญญาคง
นางอภิญญา ฉัตรพิมลกุล
นายพิพิธชัย ลีลภัสธนพงษ์ พร้อมครอบครัวและบริวาร
คุณจันทร์โสดา พามี พร้อมครอบครัว
คุณวิชชุดา วีระบริรักษ์ และครอบครัว
น.ส.วรรณภา ชอบสูงเนิน ฮุป และครอบครัว
คุณต้องใจ เดชาติวัฒนา
นายเสน่ห์ ประกอบเที่ยง และครอบครัว
น.ส.จุฑารัตน์ นิลประดับแก้ว
นางอรศรี ทัพเพอราท
นายฮันส์ ทัพเพอราท
นายมนัส ภูนาสูง พร้อมครอบครัว
นางเรณู เอี่ยมวงศ์วุฒิ (สุขโสภี)
นายธัชกร เอกบุศย์ ชาตะ 30 ตุลาคม 2508 มะเส็ง
คุณสุขุมาลย์ บุญเรืองศักดิ์
คุณประพจน์ กออวยชัย
นายสุนทร สุทธิลออ
น.ส.สุปราณี เชยชม
น.ส.ลัดดาวัลย์ รติทวีทรัพย์ และครอบครัว
นางสุกัญญา ระวีวัฒน์
คุณนิตยา ผดุงชีพ
คุณกฤษณะ ผดุงชีพบุตร
คุณสมชาย ผดุงชีพ
คุณสมเพียร เครือคำ
คุณจิตรพัฒน์ อุณาสิงห์
นายอำนวย ตันประดิษฐ์ และครอบครัว
นางชลพินทุ์ พิกุลทอง และครอบครัว
นายไพศาล โลมากุล พร้อมครอบครัว
คุณอุดม ตั้งจิตสิตเจริญ
คุณสุทธินี ตั้งจิตสิตเจริญ
คุณธีรวัฒน์ เข็มทอง และครอบครัว
คุณเดชาธร อุ่นใจ
นายสายัณห์ ตันติกิจ
นางตรีทิพยนิภา จงใจงาม พร้อมครอบครัว
น.ส.ศศิภัสส์ อัศวนาคารัตน์
นางเบญญารัศม์ เรืองฐิติรัชต์ และครอบครัว
นายวิทยา ศรีสมานุวัตร และครอบครัว
นายธนวัฒน์ เฑียรปัญญารัตนา และครอบครัว
คุณศรีสุรางค์ ชัยปริญญา
คุณอภิเชษฐ์ จุลกะเศียน และพนักงานบ.เชอิล(ประเทศไทย) จำกัด
ด.ช.ชนธัญ ลิมปนารมณ์
นางทรรชล พิบูลย์
คุณจรัญ สมสันฐาน
น.ส.สุมณีย์ ลีลภัสธนพงษ์ และครอบครัวและบริวาร
คุณโศศิษฐา พัฒนากุล(กะทิ)
น.ส.สุภาภรณ์ พุ่มเรืองและครอบครัว
นายประจวบ ชูเจริญ
นายซุ่ยแซ แซ่ไหล
คุณดวงหทัย กาศวิบูลย์และครอบครัว
นายเดชาวุธ รัตนศักดิ์วิบูลย์
คุณภาวนา สงค์จันทร์
คุณณัฐพงศ์ ติสันเทียะ
คุณธชาษร พลเวียง
.
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ สาธุครับ
  [/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 26, 2017, 06:35:51 PM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร