กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1

รายชื่อผู้ร่วมบุญนำไฟฟ้าแรงสูงเข้าติดตั้งสู่สถานธรรมของหลวงตาม้า สาขากบินทร์บุรี
.
ข้อมูล ณ วันที่ 20.10.2020
.

เจ้าภาพใหญ่ ร่วมบุญครอบครัวละ 30,000 บาท
(สลักชื่อได้ทั้งวงศ์ตระกูลและญาติผู้เกี่ยวข้อง ได้สูงสุดไม่เกิน 15 รายชื่อ)
1   คุณกลั่น จางวางแก้ว
2   คุณกวด จางวางแก้ว
3   คุณปัน จันทะวงค์
4   คุณอินตา จันทะวงค์
5   คุณณัฏฐิยาภรณ์ เอแบรเลย์
6   คุณกีโด้ เอแบรเลย์
7   คุณธีรนาถ  วงษ์ศรี
8   คุณกนธี  วงษ์ศรี
9   ด.ช.ปรัชญา  วงษ์ศรี
10   คุณสง่า ทองเพชร
11   คุณธรรมเนียม วงษ์ศรี
12   คุณนิตยา ขนานขาว
13   คุณหมู ขนานขาว
14   คุณปู่สาลี จันทะวงค์
15   คุณย่าแพง จันทะวงค์
16   คุณวิไลภรณ์ พออ่อน
17   คุณจิรพันธ์ ชมเชย
18   ด.ช.เตชินท์ ชมเชย
19   ด.ช.เตชิษฏ์ ชมเชย
20   คุณพ่อเตียง แม่สำราญ พออ่อน
21   ครอบครัวพออ่อนทุกคน
22   คุณพ่อสงัด แม่สุวรรณ์ ชมเชย
23   คุณธชาษร โชคอำนวย และครอบครัว
24   คุณแม่ประทุม ผ่องแผ้ว
25   คุณอรุณชัย วงศ์สิริผ่องแผ้ว
26   คุณเวฬุรีย์ วงศ์สิริผ่องแผ้ว
27   คุณณัฏฐ์ วงศ์สิริผ่องแผ้ว
28   คุณคุณิพิรสร วงศ์สิริผ่องแผ้ว
29   คุณลือชัย ผ่องแผ้ว
30   คุณพรหมพิศ ตั้งเลิศสัมพันธ์
31   คุณรุจิรดา ผ่องแผ้ว
32   คุณวชิรวิทย์ ผ่องแผ้ว
33   คุณประภาส ผ่องแผ้ว
34   คุณลัดดาวรรณ ตั้งเลิศสัมพันธ์
35   คุณชนมน ผ่องแผ้ว
36   คุณธนพร ผ่องแผ้ว
37   คุณพาขวัญ ผ่องแผ้ว
38   คุณจินต์จุฑา ผ่องแผ้ว
39   คุณเตี่ยกวงอู๋ แซ่เฮ้ง
40   คุณแม่กิมฮวย แซ่เฮ้ง
41   คุณสมนึก ทักษิณา
42   คุณสมพงษ์ ทักษิณา
43   คุณกาญจนา เฮ้าวุฒิกุล
44   คุณสุกัญญา ทักษิณา
45   คุณสุวรรณา ทักษิณา
46   คุณสุวรรณี เฮ้าวุฒิกุล
47   คุณยุพดี ทักษิณา
48   คุณรัชนี ทักษิณา
49   คุณพาพิศ ทักษิณา
50   คุณจงกลณี ทักษิณา
51   คุณก๋งลี้ฮีลิ้ม แซ่ลี้
52   คุณอาม่าตั้งอี้ป้อแซ่ตั้ง
53   คุณอาก๋งม่าของเตี่ยกวงอู๋แซ่เฮ้ง
54   คุณปลิดา  ศิระพุฒิภัทร
55   คุณรัชกฤช  ศิระพุฒิภัทร
56   คุณศรีสุดา  จิตรมั่น
57   คุณฐิติชา  จันทรมัสการ 
58   คุณณัฏฐพงศ์ จันทรมัสการ
59   คุณพัชรี เสวตสมบูรณ์ 
60   คุณชนกภณ แป๊ะสมบูรณ์ 
61   คุณเสาวลักษณ์  ตรีวิโรจน์
62   คุณเศรษฐพล  เล็กประยูร
63   คุณวรารัตน์  วราสภานนท์
64   คุณเชษฐศักดิ์  เผด็จสุวันนุกูล
65   คุณสมใจ  เผด็จสุวันนุกูล
66   คุณฐปนัธ  พันธุสา
67   คุณวรา​พจน์​ กิจ​พัฒนา​ศิลป์
68   คุณสุภาวดี  ไตรย์ปักษ์
69   คุณอาภรณ์ พิทยอมร
70   คุณธีรภัตร์ เพียรภัทรสกุล
71   คุณณัฏฐภัทร์ เพียรภัทรสกุล
72   คุณเอื้อน แร่ทอง
73   คุณยิ้ว แป้นสุข
74   คุณอนุชล แร่ทอง
75   คุณอนุพงษ์ แร่ทอง
76   คุณชนิดาภา เพียรภัทรสกุล
77   คุณประดิษฐ์ ทายะมหา
78   คุณฐิตาภา ทายะมหา
79   คุณปณชล ทายะมหา
80   คุณขจร บุญเฉลย
81   คุณจารุณี กำลังเก่ง
82   คุณจรัส กำลังเก่ง
83   คุณนัทธ์ลินี กำลังเก่ง
84   คุณธวัชชัย พรกิตติยา
85   คุณภาวิณี   พรกิตติยา
86   คุณชยพล    พรกิตติยา
87   คุณชยพัทธ์ พรกิตติยา
88   คุณณัชชา    พรกิตติยา
89   คุณนิพนธ์  พรกิตติยา
90   คุณเขมจิรา พรกิตติยา
91   คุณเนาวรัตน์  รวิรุจิพันธุ์
92   บ.ไอเดียเม็ททอลชีท จำกัด
93   บ.บี.เค.เซ็นเตอร์ จำกัด
94   ครอบครัวพรกิตติยา
95   บจกสุพรรณอินเตอร์ พอร์ค
96   ยุภามาศ เรืองเดช
97   ครอบครัวสุพรรณบุรี
98   คุณวรรณฤดี  จิตรติพรสรรค์
99   คุณธัญรัศม์ พีรพิริยะพร
100   คุณกัญญรัตน์  รัตนบุบผา
101   น.พ. ชาเคน  มานิยันต์
102   คุณลั่นทม   ม่วงพันธ์
103   คุณสมพร  มานะเมธาวี
104   คุณปภาดา  ตันบุญยืน
105   คุณบุญยิ่ง กิจพัฒนาศิลป์
106   คุณไชยวัฒน์ กิจพัฒนาศิลป์
107   คุณพภัสสรณ์ กิจพัฒนาศิลป์
108   คุณนิรมล ศากยวงศ์
109   คุณอัญพัชญ์  เสวตรุ่งวิวัฒน์
110   คุณศรีสมร  ธาราแสวง
111   คุณศรัณยา  ธาราแสวง
112   คุณนภัค   ลี้วิริยะ 
113   คุณธงชัย  ภูวคีรีวิวัฒน์
114   คุณเพ็ชรรัตน์ แซ่อึ๊ง
115   คุณพีรดา  ภูวคีรีวิวัฒน์
116   คุณอาภาพิชญ์  ภูวคีรีวิวัฒน์
117   คุณธีรัตม์  ภูวคีรีวิวัฒน์
118   คุณสุนทรี  แซ่อึ๊ง
119   คุณลัดดาวัลย์  พัฒนาพรอนันต์
120   คุณขวัญฤทัย  แซ่อึ๊ง
121   คุณทัศนะ  พัฒนาพรอนันต์
122   คุณประกิจ  ชูแก้ว
123   คุณวิทยา พัฒนาพรอนันต์
124   คุณปาริชาต พัฒนาพรอนันต์
125   คุณศุภวิชญ์  พัฒนาพรอนันต์
126   คุณทรงวุฒิ  พัฒนาพรอนันต์   
127   คุณสมศรี  พัฒนาพรอนันต์
128   คุณกัลย์ฐิตา วชิรวิพัฒน์
129   ด.ช.ณฐกร  ภัทรพงศกร
130   คุณณฌา เกษมพัฒนากิจ
131   คุณแม่เพียงใจ วชิรวิพัฒน์
132   ครอบครัว วชิรวิพัฒน์
133   คุณพ่อสมศักดิ์ วชิรวิพัฒน์
134   บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
135   คุณลฎาภา ทรัพย์ดี
136   คุณพรหมชัย ทรัพย์ดี
137   คุณจักรพันธ์ ทรัพย์ดี
138   ครอบครัวทรัพย์ดี
139   ครอบครัว งามขำ
140   คุณจันทรพร อัศวนิกและครอบครัว
141   บ.ไลฟ์ เฮอเบิล จำกัด
142   คุณภัทรวิทย์ ภัทรพงศกรและครอบครัว
143   คุณเสริม ประดิษฐ์เจริญกุล
144   คุณซุ้ย ประดิษฐ์เจริญกุล
145   คุณชารี ประดิษฐ์เจริญกุล
146   คุณชิน ประดิษฐ์เจริญกุล
147   คุณจรินทร์ ประดิษฐ์เจริญกุล
148   คุณณรงค์ ประดิษฐ์เจริญกุล
149   คุณปราณี ประดิษฐ์เจริญกุล
150   คุณเล็ก ประดิษฐ์เจริญกุล
151   คุณบุศรา โม้พวง
152   คุณพิชิต ประดิษฐ์เจริญกุล
153   คุณนิลวรรณ ประดิษฐ์เจริญกุล
154   คุณชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
155   คุณทองชมพู ประดิษฐ์เจริญกุล
156   คุณนกเเก้ว ขำนำ้คู้
157   คุณสุทิน สิงห์โต
158   อากงเกียงยิ้ม แซ่ตั้ง
159   อาม่าเก็ก ปัญญาศรีวณิช
160   คุณเฉลิมศักดิ์ ปัญญาศรีวณิช
161   คุณภัทราพร ปัญญาศรีวณิช
162   คุณนลินี ปัญญาศรีวณิช
163   คุณวราพร ปัญญาศรีวณิช
164   คุณอารยา ปัญญาศรีวณิช
165   คุณเฉลิมชัย ปัญญาศรีวณิช
166   คุณนันทนา ปัญญาศรีวณิช
167   คุณสาโรช ปัญญาศรีวณิช
168   คุณสรัล ปัญญาศรีวณิช
169   คุณศุภฤกษ์ ทาสินธุ์
170   คุณเฉลิม ทาสินธุ์
171   คุณประเทือง ทาสินธุ์
172   ด.ญ.สิรินทร์ ทาสินธุ์
173   คุณปัทมาวดี ทองกลั่น
174   คุณชวนพิศ ทองกลั่น
175   คุณออกี้ อธิภัทร มีชูขันธ์
176   คุณปนัชดา ทองกลั่น
177   คุณสงการณ์ จูงจิตร
178   คุณโสภิดา โสร่อนเช่ และครอบครัว
179   คุณสุดารัตน์ สุทธิฉันทวงศ์
180   คุณศิริลักษณ์ ศรีปัญญา
181   คุณศิริรัตน์ รุ่งเรืองอาภรณ์ และครอบครัว
182   คุณศุภลัคน์ คำทะเนตร
183   คุณสรพงค์ ชาตยาภา
184   คุณธนันท์ลดา ทวีสุข และครอบครัว


เจ้าภาพสลักชื่อ ร่วมบุญรายชื่อละ 5,000 บาท
(1 รายชื่อ)
1   คุณเรบียา  สุขเนรมิต
2   คุณอรสา ศรีช่วย
3   ครอบครัวสุหร่ายเพชร
4   คุณเพ็ญพิมล ยิ่งเจริญวัฒนากิจ
5   คุณจิตรารัตน์ สพประสงค์
6   คุณจุฑารัตน์ สว่างชัย
7   คุณนุชนารถ พิพัฒน์เสาวพงศ์
8   คุณวรนิพิฐ พลเยี่ยม
9   ครอบครัวศรีเดช
10   คุณชัย  คงพัฒนสิริ
11   คุณชลธิดา ยุทธเสรี
12   คุณศุภฐการ ปิ่นทอง
13   คุณสุภาวดี จองบุญวัฒนา
14   คุณพริมศุภาลักษณ์ พัฒนกลม
15   คุณสิริพร เลียวกิตติกุล
16   คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
17   คุณพิชชาณันท์ ผาสุข
18   คุณเอี่ยมสิริ  ร่มไทร
19   คุณมณีรัตน์ อริยวงศานิติกร
20   คุณสกล อินหล้า
21   คุณสุทธิวรรณ  ตรีรานุรัตน์
22   ครอบครัว รุ่งแสงโสภณ
23   คุณศิริกาญจน์ กรุนด์มันน์
24   คุณกาญจน์สิริ บุญมหาวิเศษณ์
25   คุณจันทร์ติยาภรณ์  พันทา
26   คณะศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
27   ทพญ. โชติกา ชาติชัยทัศ
28   คุณไพลิน สุวรรณเลิศล้ำ
29   คุณโยษิตา  โอภา
30   คณะดวงแก้วนพเก้า
31   คุณพัสตราภรณ์ อธิวาส
32   คุณทักษิณ เหมโพธิรัตน์
33   ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
34   คุณลัดดาวัลย์ วงศ์ไพบูลย์
35   คุณชมนันทน์ กุลเลิศประเสริฐ
36   ครอบครัวตันศรีสกุล
37   บริษัท วิสัยทัศน์ อิเลคทริค จำกัด
38   คุณรังศินี อัฒฑกรณ์
39   คุณโชติกา เบ็ญญาลักษณ์
40   ครอบครัวนิธิณัฐอาภาศิริ
41   คุณรวิพรรณ มักการุณ
42   คุณวาสนา เกตุบุญ
43   คุณนวรัตน์  สวัสดีเตชาภัทร์
44   คุณสันต์พจน์  เตียวประเสริฐกุล
45   คุณปรียนันนท์ อรุณแจ้งวัฒนะ
46   คุณคงพิศิษฏ์​ เหลือง​อ่อน​
47   คุณปาริฉัตร ชืทซ์
48   คุณศิริพร    เร้าเขตร์กิจ
49   คุณบำรุง   เร้าเขตร์กิจ
50   คุณสำเริง ทาเศษ
51   คุณชุลีพร สัจจะบริบูรณ
52   คุณติณห์ธนญาน์  นธิโชติรุจ
53   คุณนิตยา  วิโรจน์เวขภัณฑ์
54   คุณทอปัด ธนะปิติศิริ
55   คุณชนินทร์พร ศรีเตชะ
56   คุณวณิษฐา  ปัญญาทิพย์
57   คุณน้ำทิพย์ หอมขจร
58   คุณณัฐธิดา ตัณยะกุล
59   ครอบครัวพุดไทย
60   คุณชณัศฎา ธาตุทอง
61   คุณนุชนาถ  เพียรเสมอ​
62   ครอบครัวองค์ยลธรรม


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)

2

บุญใหญ่ ขอเชิญร่วมบุญกฐินวัดถ้ำเมืองนะกับหลวงตาม้า
รายชื่อเจ้าภาพภายในองค์หลวงปู่ดู่ ที่กำลังก่อสร้าง ณ สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขากบินทร์บุรี
(ตำแหน่งของการสลักชื่อ จะรบกวนขอเมตตาจากหลวงตา ให้ท่านเป็นผู้กำหนด )
.
3000 บาท ต่อ 1 รายชื่อ
.

ข้อมูล ณ วันที่ 18.10.2020
(ปิดรับรายชื่อเรียบร้อยแล้ว)
.

1   บริษัท พี.เอส.ไทร์ เซอร์วิส จำกัด ( วัชรพล )
2   คุณพิมพ์ชนก นัยเนตร
3   คุณธนัช เปี่ยมกมลกิจ
4   คุณวราพร ภู่ศรีและครอบครัว
5   คุณวรนุช แก้วคำ
6   คุณสุนีรัตน์ นิชิมธุระ
7   คุณชัยพรรษ สิริพัชโรธรณ์และครอบครัว
8   คุณวรายุ ประทีปะเสน และครอบครัว
9   คุณบุญยัง รัตใน
10   คุณณัฏฐ์รดา พรชัยธราโรจน์
11   คุณธัญยธรณ์ พรชัยธราโรจน์
12   คุณวิศรรชัย ธรรมวุฒา
13   คุณรุ่งสุริยัน ฉ่ำเพชร
14   ครอบครัวนิตย์นรา
15   คุณรพีพงศ์ ณภาสุริยวงศ์
16   คุณวัชรีพร กุลพิสิทธิเจริญและครอบครัว
17   คุณสุทธิเกียรติ พรหมนาค
18   คุณณษมา​ อารยารังษี​
19   คุณพันธ์ทิพ วิมลรัตน์
20   คุณกจร ลัทธศักดิ์ศิริ
21   คุณจิตรา วิทยาถาวร
22   ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ
23   ด.ญ.ฐิตารีย์ ลัทธศักดิ์ศิริ
24   คุณจริยา ศิริดำรงสุข และครอบครัว
25   คุณเอ็งจิว  แซ่หลี่ และครอบครัว
26   คุณนิษฐา อนันบุญทริก
27   คุณกนกจันทร์ ภัทรวิทย์
28   ครอบครัวศรีเดช
29   คุณมงคล​  นันทิ​ยะ​ประดิษฐ์​
30   คุณอุบลรัตน์ กชภา และครอบครัว
31   คุณธนา  ธงนำทรัพย์
32   คุณรัตติยา มหัตโกมล และครอบครัว
33   คุณรัศมี ประทุมทิพย์
34   คุณประเสริฐ ลำภู
35   คุณสุนันทา ปัจฉิมบุตรพร้อมครอบครัว
36   คุณอารีรัตน์ สว่างสมุทร(พรหมมา)และครอบครัว​
37   คุณรัสรินทร์ กีรติธนาไชยยศ และครอบครัว ​
38   คุณประสบสุข พุฒาพิทักษ์
39   คุณวันวิสา พุฒาพิทักษ์
40   คุณญาดา พุฒาพิทักษ์
41   คุณจิรายุ พุฒาพิทักษ์
42   คุณวัชรินทร์ ดอนมงคล และครอบครัว
43   คุณพบพร  ตันปลูก
44   คุณเนตร   มณีโนนโพธิ์
45   คุณปลิดา  ศิระพุฒิภัทร และครอบครัว
46   คุณรัชกฤช  ศิระพุฒิภัทร และครอบครัว
47   คุณสมลักษณ์ พนพิเชษฐกุล และครอบครัว
48   คุณมาลัย ศุภกรโอฬารกุล
49   คุณเสริม ประดิษฐ์เจริญกุล
50   คุณซุ้ย ประดิษฐ์เจริญกุล
51   คุณนิลวรรณ ประดิษฐ์เจริญกุล
52   คุณพิชิต ประดิษฐ์เจริญกุล
53   คุณชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
54   คุณทองชมพู ประดิษฐ์เจริญกุล
55   คุณประทุม​ ศิริวงศ์
56   คุณทรงเกียรติ​ วิเศษ​ศรี
57   คุณยุพิน ภูสมนึก
58   คุณรัฐสิทธิ์ จารุตระกูลชัย
59   คุณปวีณา แสงพลอยสุข พร้อมครอบครัว
60   คุณจักรี กิจขาว
61   คุณณภสร  เกลื่อนเพชร
62   คุณสุมัธนา น้อมจิตร์
63   คุณอุทัยวรรณ  สุขศิริ
64   คุณแม่ซุ่ยลั้ง  ตรีทิพย์วาณิชย์และครอบครัว
65   คุณธีระ สุดตา
66   คุณสุนทรี โชคธนากาญจน์
67   คุณสายฝน ตั้งใจตรง
68   คุณญาณี  สุขพงษ์ไทย
69   คุณบุญ​จันทร์​  ศรีลาบุตร
70   คุณวัชรพล วงค์มณีประทีป และครอบครัว
71   คุณแม่ประภา วิสัยจร และลูก
72   คุณณฐมน  เสาะแสวง (สายขิม)
73   คุณเบญจา ปาประกอบและครอบครัว
74   คุณสุธิดา ฮาวีย์และครอบครัว
75   คุณมณีรัตน์ ชมลาและครอบครัว
76   คุณมะลิจันทร์ ชมลาและครอบครัว
77   คุณหมายมาด มุกข์ประดิษฐ์  และครอบครัว
78   ตระกูลภูมิสุขสันต์
79   คุณพิชัย ลีฬหาสกุล
80   ดาบตำรวจทิวากร สังฆะมณี
81   คุณธนาวัตร์ ถนอมดิษฐ์สกุลและครอบครัว
82   ด.ญ.ยะเอ็ล ชืทซ์
83   คุณทองสุข  สวัสดี
84   คุณนวรัตน์  สวัสดีเตชาภัทร์
85   คุณไกรวิชญ์ กรายวงษ์
86   คุณพนัส ลิขิตมนัส และครอบครัว
87   คุณอรวรรณ เมืองไผ่ และครอบครัว
88   คุณพรทิพย์ ชูผะอบ
89   คุณณัฐพงศ์ บุญเย็น และครอบครัว
90   คุณศฤงครินน์ เภดช์ชิ่ง
91   คุณศฤงครินน์ เภดช์ชิ่ง
92   ครอบครัวโชคอำนวย
93   คุณธีระ จรูญโสภณศักดิ์
94   คุณนิตย์ จรูญโสภณศักดิ์
95   คุณกำพล จรูญโสภณศักดิ์
96   คุณดารารัตน์ จรูญโสภณศักดิ์
97   คุณชนะชัย จรูญโสภณศักดิ์
98   คุณนินาท สิริกุตตา
99   คุณจิราพร ประสานทองและครอบครัว
100   คุณชำนาญ โพธิ์นาคและครอบครัว
101   คุณสิริกร เพอร์กินส์
102   คุณร่มฟ้า โบสุวรรณ์และครอบครัว
103   คุณรัตนา ลือเดช
104   คุณจินดารัตน์  โคกกระชาย และครอบครัว
105   คุณฐาปนี โมริโมโตะ
106   คุณศิริพร แมโนน
107   คุณรุ่งนภา สงวนรักษ์
108   คุณจินตนา บุตรใจ
109   คุณรุ่งทิพย์  ชมทรัพย์
110   คุณชยุต เชฐบัณฑิตย์
111   คุณมาลี ทอฤทธิ์
112   คุณสิริบุษกร สุขุมวรรณ์
113   คุณวรนุช ธนาภิวัฒนกูร
114   คุณจุไรรัตน์ ธนาภิวัฒนกูร
115   พี่เตี้ย มช
116   คุณรักษ์ ศรีแจ้
117   คุณกวย  ศรีแจ้
118   คุณจิรัญญา ธนันกรณ์ และ ครอบครัว
119   คุณพัทธวีร์ สังข์เครือ และครอบครัว
120   คุณโชคเกษม  จึงศรีจันทร์
121   คุณจุฑามาศ บูชัยฮะ และครอบครัว
122   ตระกูลศรีงาม
123   คุณสุชัญญา  กาญจนะ
124   คุณภัทราภรณ์  อินทกูล และหมู่ญาติ
125   คุณกลม  อินเบิด
126   ตระกูล​มงคลใหม่
127   ตระกูลคอร์เมียร์
128   ตระกูลถาวรสาลี
129   บริษัทเตียจิงฮ้งจำกัด
130   ตระกูลสิริเนธิวศิน
131   คุณพ่อสุทธิ สุทธิจิตต์โต
132   คุณแม่นงเยาว์  สุทธิจิตต์โต
133   คุณพึงพิศ คำอิ่ม
134   คุณอธิชาติ เบียดกระสินธ์ ครอบครัวและหมู่ญาติ
135   คุณแม่แป๋ว ประพันธ์ และครอบครัว
136   ฉันทณัฏฐ บัทเลอร์
137   คุณพัชรี พรหมปัญญา
138   คุณบุษบง  งามอารีย์   และครอบครัว
139   คุณจินตนา อ้วนมะโฮง
140   คุณศิวกร สุทธิชูไพบูลย์
141   คุณเขมณัฐ สุทธิชูไพบูลย์
142   Mr. Richard Tan Thiam Chye
143   คุณนนทิกาญจน์ บุตรใจ
144   ร.อ.กล้ายุทธ เมตตาวิหารี และครอบครัว
145   คุณธนวัฒน์ ธุระพันธ์
146   คุณสุมณธาทิพ จิตจันทนีและครอบครัว
147   คุณวรวิทย์ นราภิรมย์สุขและครอบครัว
148   คุณวรารัตน์ รสดีและครอบครัว
149   คุณสภัสสรา รสดีและครอบครัว
150   คุณกรปภา ทองสังข์
151   คุณรีนา ดีเมลโล
152   คุณพัชญ์สิตา ธนสิทธิ์รวีกุล
153   คุณนลินี ปัญญาศรีวณิช และครอบครัว
154   คุณพจนีย์ สิริผดุง
155   คุณสุวิมล เสนาจันทร์และครอบครัว
156   คุณสุจิตรา​  คู​ประชา​มิตร​
157   คุณสุดา ธนกูลกิจ
158   ครอบครัวสุหร่ายเพชร
159   คุณพิมพ์ใจ แกมใบ และครอบครัว
160   คุณน้ำทิพย์ หอม
161   คุณรสนันท์ โสดา
162   คุณผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า
163   คุณธนพร กำเนิดเกียรติศักดิ์
164   คุณนิภา ป้อมประภา และครอบครัว
165   คุณมณกร คุตติปกรณ์และครอบครัว
166   คุณกัญญา บูรณ์เจริญ
167   คุณจีระนันท์ จิระประสพสิน พร้อมครอบครัว
168   คุณสายชล เครือเทียนทอง
169   คุณวริษฐา นีละเสถียร
170   คุณอิศราภรณ์  โฮชิโนะ
171   คุณสุวิทย์​ โกมารทัต
172   คุณอิศราภรณ์  ธนทวีวรกุล และครอบครัว
173   คุณดวงกมล วงศ์สายตา
174   คุณอธิสิทธิ์​ ฉันทาธิคุณ
175   คุณตันอิงฮาว และครอบครัว
176   คุณปราโมทย์ เจียรมิ่งขวัญและครอบครัว
177   คุณมรุเศรษฐ์ ปิยรัตนวรสกุล และครอบครัว
178   คุณณัฐพิสุทธิ์ น้อยคำสิงห์
179   ดร.ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ
180   คุณนันท์นิชา ปริกุลพรสิทธิ์
181   คุณกนกวรรณ  นุกูลอุดมพานิชย์
182   คุณนิโลบล วงศ์สายตา
183   นายแพทย์ธีรธรรม เมืองแก้วและครอบครัว
184   คุณทวีป วงศ์วิเศษและครอบครัว
185   คุณชนัญญา ยอดเกวียนและครอบครัว​
186   คุณกฤษฎา​ เอี่ยม​ต​ะ​โ​ก​
187   คุณกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ
188   คุณธนชัย นิสารัตนพร และครอบครัว
189   คุณภัทรา  วงษ์ทะ
190   คุณณัฐธยาน์  เหล่าอภิรัตน์และครอบครัว
191   คุณมารศรี ดวนด่วน
192   คุณชยนัน  สาธุสถิต พร้อมครอบครัว
193   คุณเสาวณีย์ ผุสดี
194   คุณสาโรจน์ บุญทับและครอบครัว
195   คุณภูศณิษา  และครอบครัวสุรัสโม
196   คุณไพโรจน์  และครอบครัวนิภานันท์
197   คุณลิลพัชร์ ทองโสภา และครอบครัว
198   คุณพัทธ์ธีรา บุญฑริกพรพันธุ์
199   คุณอณิตา ตันตสิรินทร์ และครอบครัว
200   คุณรัฎธนไชย อยู่แก้ว​
201   VONGDEUANE LOUANGRATH FAMILY.
202   คุณเศรษฐศักดิ์ อัจฉราภรณ์ และครอบครัว
203   คุณวรจิตต์ ภักดีวิโรจน์
204   ครอบครัวตั้งสินพูลเพิ่ม
205   คุณภัชชรัศมิ์ วัชระจินดาทัศน์และครอบครัว
206   บริษัท ทุ่งทอง เทคโนโลยี จำกัด
207   พญ. ภัสสรา เลียงธนสาร และครอบครัว
208   ครอบครัวพงศ์สวัสดิ์
209   คุณสุนทรี พุ่มฉายาและลูกหลาน
210   คุณธันยวีร์  ศรีสมบูรณ์
211   คุณจรรยา พนมเกียรติศักดิ์
212   คุณภาณุ ส่งเสริม
213   คุณปรีดาวรรณ​ บุญมา
214   คุณณัฐกร  แก้วสมเพชร
215   คุณโศภิษฐ์พรรณ เมืองไทย
216   Mr. Doo Ha Hong
217   คุณเปลี้ยท้ง ฤทธิ์เนติกุล พร้อมบุตรหลาน
218   ครอบครัวอุดมเพชรภัณฑ์
219   คุณกันตพัฒน์ เพชรนิล
220   คุณนิรมล  เกียรติสมทรัพย์
221   คุณพัฒนา พิศกนก และครอบครัว
222   NAN SHWE KYAR ( FAMILY )
223   คุณน้ำทิพย์ หอมขจร พร้อมครอบครัว​
224   คุณศศิมา เศาธยะนันท์
225   คุณสมพร ระวังการ และครอบครัว
226   คุณวิเชียร จินดารัตน์
227   คุณจิราพร โนใหม่
228   คุณกาญจนา เตชะวรินทร์เลิศ และครอบครัว
229   คุณใบทอง จันทร์พิมพ์
230   คุณชัยยศ อุดมกิจวณิชย์
231   คุณ​เด่นนภา​ สุจริต​
232   คุณวันทิพย์ วันแก้ว
233   คุณภมรรัตน์ ธีรวัฒน์
234   คุณแม่ไกรวรรณ เจริญกุล
235   ครอบครัว จึงจตุรพิธ
236   คุณเก่งกาจ ธีรวัฒน์
237   คุณสุชานาถ ธีรวัฒน์
238   คุณอรปรียา  คำสุมาลี
239   คุณพิริยา พูนประชาสินและครอบครัว​
240   คุณวันเพ็ญ  ธรรมมามาศ
241   คุณกัลยารัตน์ วงศ์พานิชและบุตร
242   คุณลลิตา ศรีวิลัย และครอบครัว
243   คุณธิดาพร ศิรโรจน์สถิต พร้อมครอบครัว
244   คุณเนาวรัตน์ ธรรมสวยดี
245   คุณสุประภาดา ปิ่นประภาภรณ์ และครอบครัว
246   คุณสุวัฒนา ปัทมดิษฐ์และครอบครัว
247   คุณอารยา ชลสายพันธ์
248   คุณสุริผล ภู่แสและครอบครัว
249   คุณวาสนา บุญจิตต์
250   คุณวรางคณา อุทัยรัฐนิธิกุล
251   คุณปาริฉัตร ชืทซ์
252   คุณชัญญา เศรษฐบุตร
253   คุณตวงพร เจริญเนื่องนิตย์
254   คุณจิตธนา เจริญเนื่องนิตย์
255   คุณณภัชมล เจริญเนื่องนิตย์
256   คุณอรรพิณ เจริญเนื่องนิตย์​
257   คุณทอปัด ธนะปิติศิริ
258   คุณพิสิษฐ์ ติยะรัตนาชัย
259   คุณเตียง มูลสันเทียะ
260   คุณปลอดภัย มูลสันเทียะ
261   คุณสำเภา พานงูเหลือม
262   คุณพัทธนันท์ วรกิตสิทธิสาธรและครอบครัว
263   คุณนงนุช พุทธคุณบวร
264   คุณติณห์ธนญาน์ นิธิโชติรุจและครอบครัว
265   คุณอุทัยพร้อมครอบครัวแคล้วศรี
266   คุณธนินท์ธร  นุกาศ
267   คุณสมเกียรติ เธียรสิน และครอบครัว
268   คุณพรธนิตย์ ผลิตลาภ
269   คุณฉัตติภัศช์  ตั้งทองกูร และครอบครัว
270   คุณรมล ประเสริฐวงศ์ชัยและครอบครัว
271   คุณวรัชญ์  ธนัตถ์นันท์
272   คุณชัณธร เกียรติอาภากุล
273   คุณณิษฐ์ศากาณ เกียรติอาภากุล
274   คุณกาญจนา สิ้นเซ่ง และครอบครัว
275   คุณพัตสา ตรีรัตน์  และครอบครัว
276   คุณดวงดี สุขสราญจิต
277   ครอบครัวศรีกมล
278   คุณศราวุธ  ไหมดำและครอบครัว
279   คุณดลพร  พรมตอง
280   คุณวนิดา โอวาททัศนีย์
281   คุณณัฐพัชร์ ติยะรัตนาชัย
282   คุณฐิติวัชร์ ติยะรัตนาชัย
283   คุณบงกชรัศมิ์ โชติเทวากุล และครอบครัว
284   คุณมีนา เสมอภาค
285   คุณแม่ประจิม อรุโณ และครอบครัว
286   คุณรัตนา   หาญหิรัญ
287   คุณสำอางค์ ชิตพลกรัง
288   คุณไพโรจน์  ทับคง
289   คุณจารุพิชญ์ สังขวร
290   คุณสโรชา ช้างน้อย
291   คุณยุทธชัย เตยะราชกุล
292   คุณกัลยากร เตยะราชกุล
293   คุณภัทรชนก สุวรรณเตมีย์
294   คุณศุภสุดา ไชยปัญหาเเละครอบครัว
295   คุณพรทิพย์  เตชะอาภรณ์ชัย
296   คุณจรรยา อึ๊งภาดร
297   คุณวณัชพร เล้ารัตนโกมุท
298   ครอบครัวจิรโชติมณีภรณ์
299   คุณบุญญาพร อุดมลาภสกุล
300   คุณอารียา ดำสูงเนิน และครอบครัว
301   ตระกูลแก้วรอด
302   คุณอรุษ พุ่มเหมือน
303   คุณวิชาดา พุ่มเหมือน
304   คุณธนกฤต รัตนญาณสิริ
305   คุณเรืองวิทย์ ศรัณยคุปต์
306   คุณกัณฑมาศ พงษ์สุรพิพัฒน์
307   คุณยมาพร พงษ์สุรพิพัฒน์
308   คุณรุจ พงษ์สุรพิพัฒน์
309   คุณธนวัฒน์ ใจแสน และครอบครัว
310   คุณธรรศญา ปานย้อยและครอบครัว
311   คุณสมบูรณ์ ปานย้อยและครอบครัว
312   คุณปภพร เจนธรรมคุณ​และครอบครัว​
313   คุณธัญนิตย์  หลวงศรีใจและครอบครัว
314   คุณไพรินทร์ สาครขันธ์​
315   คุณสุธาสินี กลั่นแก้ว และครอบครัว
316   คุณพิศาล หาญสงคราม
317   คุณเปี่ยมสุข ลีกิจวัฒนะ
318   คุณเรืองฤทธิ์ ลีกิจวัฒนะ
319   คุณฐิติกานต์ ลีกิจวัฒนะ
320   คุณฐิตินันท์ ลีกิจวัฒนะ
321   คุณก้องณที ธีรวัฒน์
322   คุณปานรดา เขียวสังข์
323   คุณสุรสา ธรรมวิรัช  และครอบครัว
324   คุณพีระศักดิ์ รุ่งเจริญวัฒนกิจและครอบครัว​
325   คุณวราพร เลิศสุนทรัพย์และครอบครัว
326   คุณลลิลภัทร์​  รัตนะ​วงศ์​สิริ​
327   คุณสังวาลย์​   ปราณี​
328   คุณนันทภัค สำเร็จกิและครอบครัว
329   น.ต.สุชาติ เพชราภิรัชต์
330   คุณนารี นิลทวี
331   คุณอชิดา โพธิกุลธนะ 
332   คุณสุมาลี สิทธิโชติโภคิน
333   คุณสมใจ แสงวณิช
334   พระณัฐชาติ (หมิง)
335   คุณสุทธิเดช แสงวณิช
336   คุณลิฏฉะวี แสงวณิช
337   คุณศิริวัฒ แสงวณิช
338   คุณญาณ์ศิกาญจน์  รุ่งรัตนพงษ์พร 
339   คุณนพรัตน์ เชาว์ประเสริฐกุล
340   ทพญ.โชติกา  ชาติชัยทัศ
341   คุณวรกร ชาติชัยทัศ
342   คุณธรรศ ชาติชัยทัศ
343   คุณปาลิดา ชาติชัยทัศ
344   ด.ช. รัชกฤช  ชาติชัยทัศ
345   คุณเจิดนภางค์ ม้าทองและครอบครัว
346   รศ.สาโรช ศิวโมกษธรรม
347   ดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม
348   ร.ต.ท.บุญเลิศ หลักเพชรและครอบครัว
349   คุณสมศักดิ์  ลิ้มพาณิชย์ชัย
350   คุณสุนีย์  ลิ้มพาณิชย์ชัย
351   คุณณิชา  ลิ้มพาณิชย์ชัย
352   คุณธิติ  ลิ้มพาณิชย์ชัย
353   คุณมรกต นีรนาทภูรี
354   คุณวิเชียร พรมมีสี
355   คุณมณเฑียร ขำประคองทรัพย์ และครอบครัว
356   คุณอมรินทร์ บุรินทร์กุล และครอบครัว
357   คุณรณชัย ขุมทอง
358   คุณประสิทธิ์  งามนิตยาหงส์
359   คุณสุรัตน์  งามนิตยาหงส์
360   คุณไพลิน  งามนิตยาหงส์
361   คุณเดชณรงค์ เจ็งใจบุญ
362   คุณชลธิชา กลิ่นขจรพร้อมครอบครัว
363   คุณลำพา  หิรัญวงศ์
364   คุณรินรดา ยะคะเรศ
365   ตระกูล นิลผ่องอำไพ
366   ตระกูล ปานน้ำผึ้ง
367   Madame Phrompatsorn Rossel
368   คุณสุภาวดีกฏมัจฉา อูเลเส็นเเละครอบครัว
369   คุณประทีป ทรงลำยองและครอบครัว
370   คุณอุณาโลม คล้ายทิม
371   คุณธวัช วัฒนากูล
372   คุณสิริพร เลียวกิตติกุล
373   คุณเกสรา ครองแถว และครอบครัว
374   คุณวาริช  วัฒนศักดิ์พิศาล
375   คุณประพิม วัฒนศักดิ์พิศาล
376   คุณกันตยากร โมปุก​
377   คุณศาสตรา แก้ววิเชียรและครอบครัว​
378   คุณสายสุนีย์  ศรียาภัย
379   คุณรัชนี รัตนรักษ์ และครอบครัว
380   คุณรัตติยา ชอบทำกิจ และครอบครัว
381   คุณดุริยา พันธุนะ และครอบครัว
382   คุณยิ่งเยาวลักษณ์ สีสุขและครอบครัว
383   คุณมณีรัตน์ อริยวงศานิติกร​
384   คุณวรัญญา พันธ์สายเชื้อและครอบครัว
385   คุณกัณฑ์วิรัฎ จตุรานน
386   คุณพัชสนันท์  ศรีแท่นแก้ว พร้อมครอบครัว
387   คุณศิริลักษณ์ มงคลมุรธากุล
388   คุณศุภรัส  ศิริภาณุรักษ์
389   คุณวีระ ช้อยนิยม
390   คุณธัญวรัศม์  ทองมานิตย์​
391   คุณนพปฎล อินยาศรี และครอบครัว​
392   คุณกุลกัญญา คำโถ และครอบครัว
393   คุณณัชชา​ พวงเงินและครอบครัว​
394   คุณจรัสศรี  ก่อบรรทัด
395   คุณสิริชัย สาครวิศวพร้อมครอบครัว
396   คุณพัชรีย์ กิจวานิชขจรและครอบครัว
397   คุณภัสราพรรณ  ห่อหุ้ม และครอบครัว
398   คุณเอกลักษณ์ จอดพิมาย
399   คุณมทินา ช่างเรือน
400   คุณสกล อินหล้าพร้อมครอบครัว
401   คุณสุกัญญา อ่ำพันธุ์
402   กองบุญสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิฯ(ดู่)
403   คุณชุมพล​ อัครพุทธิ​พร
404   คุณอนุสรา​ อัคร​พุทธิ​พร
405   คุณพลสรณ์​ อัคร​พุทธิ​พร
406   คุณยุพดี มงคลพิทักษ์ทวี และครอบครัว
407   คุณบุญมา  สุขแสนสุข
408   คุณเธอฮุ้ยล้ง แซ่เตียว และครอบครัว
409   คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
410   คุณศักดิ์มงคล มังกรกิมและครอบครัว
411   คณนงเยาว์ รัตนจิตบรรจงและครอบครัว
412   คุณแม่บุบผา  อินทนู 
413   คุณสมหมาย  อินทนู 
414   คุณประภาพร   อินทนู 
415   คุณฐิตารีย์  เศรษฐจิรัสกุล
416   คุณลิบฮึง แซ่อึ๊ง
417   คุณซิ้วเช็ง แซ่เตียว
418   คุณนภาพร แซ่อึ๊ง
419   คุณรุ่งอรุณ พัฒนาพรอนันต์
420   คุณขวัญฤทัย แซ่อึ๊ง
421   คุณสุนทรี แซ่อึ๊ง
422   กลุ่มของธัญญ์นรี พงศ์สิรินทร์
423   คุณธนเสฏฐ์ อธิชาจิรโรจน์
424   คุณรัชตา พุทธประสาทพร
425   คุณศุภิกา โพธิ์โตและครอบครัว
426   คุณศิริพร มุกดาม่วง นิลเส็นเเละครอบครัว
427   คุณยุพดี ทักษิณา และครอบครัว
428   คุณกมลปภัทร วารปรีดี
429   คุณดลชนมน รอดเอียด
430   คุณกมลวรรณ นามศักดิ์สวัสดิ์ และครอบครัว
431   คุณสุภวุฒิ โทมัส และครอบครัว
432   คุณนาถลีลา สุทธิสารรณกรและครอบครัว
433   คุณทิพย์วรรณ ชินพันธุ์ และครอบครัว
434   คุณดนณพัต อัครธนสกุณ
435   คุณกรรณิกา ธรรมไพศาล
436   คุณสมพร เพิ่มสุข
437   คุณแก้วมณี ถือศิล และครอบครัว
438   คุณพรทิพย์  กันยะมี และครอบครัว
439   คุณเซาะไล้ แซ่หรือ และครอบครัว
440   คุณงวงเอ็ง แซ่โง้ว
441   คุณแม่กิมน้อย แซ่ตั้ง
442   คุณสุวิมล พิสิฐตระกูลพร
443   คุณยุทธนา เชวงทรัพย์
444   คุณเอกภาพ เชวงทรัพย์
445   คุณปริตา เชวงทรัพย์
446   คุณแม่บุญผ่องใส​ วรสุทธิพิศิษฎ์และครอบครัว
447   คุณฐานิดา​ เดช​บุญ
448   คุณพิศมัย  วัยวุฒิ และครอบครัว
449   คุณพิษณุ วัยวุฒิและครอบครัว
450   คุณวันดี นิตยเมฆินทร์
451   คุณฐิติมนต์(นราทิพย์) ถาวรธีรเสฎฐ
452   คุณนพวรรณ ตั้งอุดมสุข
453   คุณปุณณภา แสนสมัคร
454   คุณจุฑารัตน์ สว่างชัย และครอบครัว
455   คุณวิศิษฐ์ ภัทรเฉลิมวัฒน์ และครอบครัว
456   คุณตวงรัตน์ ภัทรเฉลิมวัฒน์
457   คุณสิริพรชัย ภัทรเฉลิมวัฒน์
458   คุณศรีนวล อัตกลับและครอบครัว
459   คุณบัญชา คงประเสริฐพงษ์และครอบครัว
460   คุณชัยโรจน์ อธิพัชระวัฒน์และครอบครัว
461   คุณเปรมฤทัย พรพิมลมิตรและครอบครัว
462   ด.ต.ฉัตรชัย. ปัญญาเยาว์
463   คุณวิไลเลขา นวสุริยะนันท์
464   คุณพชร เพชราภิรัชต์ และครอบครัว
465   คุณอรุณี  บุญสุภาพร
466   คุณลำปาง ถาวร
467   คุณมยุรี ชีพพานิชไพศาล
468   คุณนิมิตร ชีพพานิชไพศาล และครอบครัว
469   คุณปรเมศวร์ บนกระโทก
470   คุณอาคม งามแสง
471   คุณพีระเดช ปริดิพันธ์
472   คุณดรุณี ศรีสุข
473   คุณบดินทร์ ศิวิลัย และครอบครัว
474   พ.ต.ต.หญิง พิชญ์สินี วัฒนจึงโรจน์
475   คุณกมล ภู่เจริญศิลป์
476   คุณนิตยา  วิโรจน์เวชภัฑ์
477   คุณพัชร์ ลัธธนันท์
478   คุณชลิดา สุระกาล
479   คุณอารายา อติโพธิพงศ์และครอบครัว
480   คุณอชิรวุฒิ  เสนาพรหม
481   ด.ญ. หนูดีนะ  เสนาพรหม
482   Mr.Ng kim poh Singapore
483   คุณกรมัย    ปานมี
484   คุณเพลินตา  จันทร์​เลิศลักษณ์
485   คุณวิภาวรรณ์ ช่วยสงค์ และครอบครัว
486   คุณกฤตภาส ศรลัมภ์ และครอบครัว
487   คุณพรทิพย์ ภูริหิรัญธัญศิริและครอบครัว
488   ครอบครัววีรเรืองรัตน์
489   ครอบครัวนางนิด พาชีรัตน์
490   คุณณฐพัณณ์ ผดุงขุมทรัพย์
491   คุณทิพย์เกษร สาลีกุล
492   คุณอำภา สาโรช​สกุลพันธ์และครอบครัว​
493   คุณฐิติภัค  เจริญรัตนสกุลและครอบครัว
494   ครอบครัวย้อยแสง
495   คุณภาวริศ บุญวงษ์
496   คุณเสาวลักษณ์ นาคพงษ์
497   คุณวีระญา​ อ่วยกระโทก
498   คุณณิชชา สมสุระ และครอบครัว
499   คุณวิสูตร แก้วอำรัตน์
500   คุณจันทร์ทิรา หลักทองและครอบครัว
501   คุณธีระพงษ์  ศรีเสริม และครอบครัว
502   คุณณฐานันท์  สุขศรีเบญจพลและครอบครัว
503   คุณมณธากาญจน์ ลีลากุลเศรษฐ์
504   คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
505   คุณณัฐสินี พงศ์ศิริธนากุล
506   คุณวรดาหลักทอง คินส์เล
507   คุณน้ำทิพย์ หอมขจร
508   คุณกุลิสรา แจ้งขำ
509   คุณวรินทร์ธร พัฒนธีระนันท์
510   คุณรมิดา สุริยเสนีย์ และครอบครัว
511   คุณสุนีย์ สุขคุ้ม และครอบครัว
512   คุณทวีทรัพย์ ทองเจือ และครอบครัว
513   ครอบครัวฮอร์มาน
514   คุณรวิพรรณ มักการุณ
515   ตระกูลกำหนดศรี
516   คุณสุรีย์พร ประดาพล
517   คุณสุวรรณา กลิ่นกุล


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
3

รายชื่อผู้ร่วมสร้างองค์หลวงปู่ดู่เนื้อเรซิ่นขนาดเท่าองค์จริง
(กองบุญละ 999 บาท /1 รายชื่อ)
.

ประจำเดือน กันยายน 2563
1   คุณกฤดากร พูลพงศ์และครอบครัว
2   คุณสิรีรัศมิ์ ฉัตรตะวัน
3   คุณกชพรรณ ม่วงภาษีและครอบครัว
4   คุณศรัญญา มั่นวงษา​
5   คุณอุบล ตั้งสินพูลเพิ่ม
6   คุณสายสุดา ไวท์เฮด
7   คุณกัณฑ์วิรัฎ จตุรานน
8   คุณนาวินี วัชรโยธิน
9   คุณชนายุส  วันสุทะ
10   คุณสุฤดี  นามชวัด(ครูติ๋ม)
11   คุณรังศินี  อัฒฑกรณ์
12   คุณธัญญารัตน์ อัครเจริญธีรคุณ
13   คุณโชติกา เบ็ญญาลักษณ์และครอบครัว
14   คุณนฤมล สุทธิพงษ์
15   คุณสุภาวดี สงวนพงษ์
16   คุณพรทิพย์ แสงมะณี
17   คุณปาลียา ศรีปัญญาและครอบครัว
18   ครอบครัวริ้วรัตนมงคล
19   คุณสุภาวดี จองบุญวัฒนา
20   คุณนว​สินธุ์​ ชำมะ​รี​
21   คุณอมรภัค กรสิรีชัย
22   คุณมนัญญา พาลมูลและครอบครัว
23   พระบุญเลิศ จนฺทโก
24   คุณนฤมล​ อรุณเจริญกุลและครอบครัว
25   คุณณัฐิมา เชาว์ประเสริฐกุล
26   พล.ต.สมภพ รุ่งทอง
27   คุณปรียา สาระสุทธิ
28   พ.ต.อ.กิตติภพ จงอุตส่าห์
29   คุณชวรีย์  แก่นเสน
30   คุณสมบัติ ศิริยิ่ง
31   คุณดารณี บุญญกิจจินดาและครอบครัว
32   คุณสมหมาย  อินทนู 
33   คุณประภาพร  อินทนู
34   คุณฐิตารีย์ เศรษฐจิรัสกุล
35   คุณวราภรณ์ พันธ์มานะเจริญผล
36   ด.ญ.มนสิชา จันทร์ลา
37   คุณอรณัฐ​ อัศนธรรม
38   คุณธภร มีชูชีพ
39   คุณณัฐมณฑ์ ตรีกรุณสวัสดิ์
40   คุณวชิรารัตน์ คุณจันทร์ทักและครอบครัว
41   คุณกาญจนา จิรสิริธรรม
42   คุณสุดาทิพย์ สุขสอาด
43   คุณแม่วิริยา นิ่มสุวรรณ
44   คุณวรรณา บุญนวน
45   คุณสุชัญญ์ญา อัศวสุนิศัย
46   คุณศรีวิไลย์  พรหมชนะ
47   ด.ญ.พัฒน์ธนันตร์  เตมียศร
48   คุณพ่อบุญศรี - คุณแม่ทองคำ วงศ์ไพบูลย์
49   คุณพูนสิน  รัตนเรืองจำรูญ
50   คุณธนภัทร รัตนเรืองจำรูญ
51   คุณศุภกฤต กุมารสิทธิ์ พร้อมครอบครัว
52   คุณวาริศา จำรัสเจริญ เบลคและครอบครัว
53   คุณคำพร ว่องสมบูรณ์สิน
54   คุณภัคฐรินทร์   อวัสดาวีระโชติ
55   คุณมณฑา เจริญราษฎร์
56   คุณเปรมปภา เหล่าพงศ์พันธุ์งาม และครอบครัว
57   คุณแม่บุญ​ผ่องใส​ วร​สุทธิ​พิศิษฎ์ พร้อมลูกหลานและครอบครัว
58   คุณนิตยา  วิโรจน์วชภัณฑ์
59   คุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
60   คุณสิรกาญจน์ พิชญสัจจา
61   คุณจินดา ชูสุวรรณ
62   คุณชวิศา วิสัชนาม และครอบครัว​
63   คุณสุพินดา ติษยาธิคม และครอบครัว
64   ตระกูลพุ่มเรือง
65   คุณสมนึก ทักษิณา
66   คุณสมพงษ์ ทักษิณาและครอบครัว
67   คุณนงค์รัก โอซุลลิแวน พร้อมครอบครัว
68   คุณสุนีย์ บุญเย็นและครอบครัว
69   คุณภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
70   คุณภัทรานิษฐ์ กิตติพิมลรัตน์
71   คุณจารุวรรณ จุ้ยมอญ
72   คุณประทุมทิพย์  (ปทุม) Nishi
73   คุณมานิดา สว่างเวช และครอบครัว
74   คุณวันเพ็ญ  สแตนนีแลนด์
75   คุณนำพร รังสฤษฏ์พาณิชย์
76   คุณอารีวรรณ ชูวันพัด
77   คุณสุนทร หัตถมาศ
78   คุณสมใจ หัตถมาศ
79   คุณสุวรรณ หัตถมาศ
80   คุณภัสวัลลิ์ อัครพันธุ์
81   คุณนิติวิทย์ พิชญนิติธรรม
82   คุณพิสิษฐ์ สมทรัพย์และครอบครัว
83   คุณปาริชาติ จีรังกุล และครอบครัว
84   คุณนิศากร  ประจักษ์สมสุข
85   คุณเสาวณีย์ ผุสดี
86   คุณสุพัชกาญน์ ทองทับทอง
87   คุณปาณิสรา มาลยเวช
88   คุณอณัษญา  กนกประภารักษ์
89   คุณศรัญญา(กุ้ง)จินาพรรณ
90   คุณสมพร เพิ่มสุข
91   คุณนันทวรรณ ทานาค และครอบครัว
92   คุณอำพันทอง แซ่บ่าง และครอบครัว
93   คุณวาสนา เมธิยะพันธ์
94   คุณวราภรณ์ ศรีจันทร์
95   คุณสุทธิรัตน์ ทวีลาภ และครอบครัว
96   คุณศุภกิจ วัชรินทร์กาญจน์
97   คุณวรรณา เสริมจันทรศิริ และครอบครัว
98   คุณพิมพ์อุษา ศรีรังกูร
99   คุณอัมพา ส่วนพรไพศาล
100   คุณกิจจา ฟ้าภิญโญ และครอบครัว
101   คุณประภาภรณ์ บรรเจิดประยูร
102   ครอบครัว "ลภัสธนะโชค"
103   คุณสงวน   ดวงดารา
104   คุณโสฬัส อมาตยกุล
105   คุณไพลิน สุวรรณเลิศล้ำ
106   คุณวิภา เชิดไชยธำรง
107   คุณแม่สุนีย์ สุริยะอมาตยวดี
108   คุณพ่อบุญมี สุริยะอมาตยวดี
109   คุณยุวดี ทัพรุ่ง
110   คุณกฤตภาส ศรลัมภ์
111   คุณนงนุช ขวัญแพ
112   คุณสุภี เกิดแค
113   คุณบุญช่วย ศรีจันทราพันธุ์
114   คุณนวรัตน์  สวัสดีเตชาภัทร์
115   คุณนัยนันทร์ โงว  และครอบครัว
116   คุณศตพร ดิสกรและครอบครัว
117   คุณศิริวรรณ วงษ์ไกรสรและครอบครัว
118   คุณทอปัด ธนะปิติศิริ
119   คุณย่าศุภร โสตถิทัต
120   คุณอรัญญา ชินสกุลเจริญ
121   คุณเพ็ญประภา ชินสกุลเจริญ
122   คุณศรีวรรณ แซ่ลิ้ม
123   คุณยุพดี ทักษิณา
124   คุณพัชสนันท์ ศรีแท่นแก้ว
125   คุณชลิดา  สุระกาล 
126   คุณชัยวัฒน์ บุดดาวงค์
127   คุณหทัยชนก บุดดาวงค์ .
128   คุณพัสตราภรณ์ อธิวาสและครอบครัว
129   คุณประทีป อินอำคา
130   คุณแม่บัวนำ ทาธิ พร้อมครอบครัว
131   คุณแสงดาว ศรีจันทร์
132   คุณย่าปราง รอดทิม​
133   คุณเสงี่ยม อรรคศรีวร
134   คุณรส  อรรคศรีวร
135   คุณทิน  อรรคศรีวร
136   คุณชญาภา วัฒนศิลป์กุล
137   คุณภัทรลักษมณ์ ​สินธุ​ชัย​
138   คุณวิไลวรรณ  จันตะเสน  และครอบครัว​
139   คุณส่าย พิทักษ์กุล
140   คุณ เบญ ภูมมาเร่ (Ben Pomare)
141   คุณวิมลรัตน์ ชัยบัว พร้อมครอบครัว


ประจำเดือน ตุลาคม 2563
1   คุณภรนภา ทรัพย์ศิริสาคร และครอบครัว​
2   คุณนงเยาว์ ศิริภิโญสุข และครอบครัว ​
3   คุณธนภรณ์ พุ่มแก้ว


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
4

รายชื่อเจ้าภาพบุญสร้างโครงชั้นที่ 1 สถานปฏิบัติรรรม พุทธพรหมปัญโญสาขากบินทร์บุรี
.
วันที่ 20.10.2020
.

(กองบุญ 50,000 บาทขึ้นไป)
1   คุณนวลลออ เชิงดี           
2   คุณเสรี พงษ์อร่าม             
3   ด.ญ ออนไลน์ พงษ์อร่าม
4   คุณเศวตชัย โอฤทธิ์ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด


(กองบุญ 3,000 บาทขึ้นไป)
1   คุณบุษบา พัตรสงวน และครอบครัว
2   น.อ.หญิงผกากรอง เพิ่มพลัง และครอบครัว
3   น.พ.นิติพงศ์ เพิ่มพลัง
4   ครอบครัวศีลเสมอ
5   คุณรังศินี  อัฒฑกรณ์และครอบครัว
6   คุณกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร
7   คุณณธรรม​  วัฒนศิริพงศ์และคณะ
8   คุณวิภาดา วรชัยกมล และ ครอบครัว
9   คุณกัญญา แสนวิเศษ
10   คุณรัตนากร จันสร้างทรัพย์ และครอบคร้ว
11   คุณพิศมัย  วัยวุฒิ และครอบครัว
12   ตระกูลวรชัยกมล
13   คุณชนม์วรี ปานมุข
14   คุณกมลชนก  ศรีบุญเรืองและครอบครัว
15   คุณสุภาสี พันธ์โสภา
16   คุณพัฒนะ สมดีและครอบครัว
17   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ. กิตติ อังศุสิงห์ และครอบครัว
18   คุณไพรัตน์  เอี่ยมพิทยารัตน์และครอบครัว
19   คุณอธิชา พรหมะจุล และครอบครัว
20   คุณศิริกาญจน์ กรุนด์มันน์
21   คุณพรวิไล โกมลวาณิชย์
22   คุณปิยะวุฒิ รุ่งประดิษฐ์​


เจ้าภาพบุญคอนกรีต
1   คุณโสภา สิมะกุล และหมู่ญาติ


สลักที่เสาบัลลังก์ 1 ต้น
1   คุณบัลลังก์พรหม จันทร์กระจ่าง
2   คุณสุทธิรัตน์  โพธิพานิช


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
5

รายชื่อเจ้าภาพใหญ่กุฏิ สถานปฏิบัติรรรม พุทธพรหมปัญโญสาขากบินทร์บุรี
.
วันที่ 18.10.2020
.

กองบุญละ 50,000 บาท
1   จ.ส.อ.ทองหล่อ - คุณเล็ก เสือพุก


กองบุญละ 10,000 บาท
1   คุณนภัสนันท์ สินภัคสวัสดิ์
2   คุณปกรวัชร์  อุตตะมัง
3   คุณปณิศา ศรีวชิระประภา
4   คุณพศิพงศ์ หลิน
5   ด.ญ.ศศิร์อร หลิน
6   คุณเตี่ยกวงอู๋ แซ่เฮ้งและครอบครัว
7   คุณแม่กิมฮวย แซ่เฮ้ง
8   ครอบครัวศีลเสมอ
9   คุณแม่ซุ่ยลั้ง  ตรีทิพย์วาณิชย์และครอบครัว
10   คุณสมนึก ทักษิณาและครอบครัว
11   คุณสมพงษ์ ทักษิณาและครอบครัว
12   คุณยุพดี ทักษิณาและครอบครัว
13   คุณติณห์ธนญา นิธิโชติรุจและครอบครัว
14   คุณกาญจนา เฮ้าวุฒิกุล
15   คุณสุกัญญา ทักษิณา
16   คุณสุวรรณา เลิศเอนกสิน
17   คุณสุวรรณี เฮ้าวุฒิกุลและครอบครัว
18   คุณรัชนี ทักษิณาและครอบครัว


กุฏิส่วนต่อเติม (10000 บาท)
1   คุณสิรีรัศมิ์ ฉัตรตะวัน และครอบครัว
2   คุณบุษบง งามอารีย์และครอบครัว
3   คุณพิศมัย  วัยวุฒิ และครอบครัว
4   ตระกูลวรชัยกมล


เจ้าภาพเครื่องปรับอากาศ
1   คุณณิชาภา คงสิม และครอบครัว
2   คุณสุธาศินี  จันทร์เณร และครอบครัว


เจ้าภาพตู้เย็น   
1   คุณสุธาศินี จันทร์เณร และ​ครอบครัว


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
6

รายชื่อเจ้ากาพสร้างห้องน้ำในสถานปฏิบัติธรรรม พุทธพรหมปัญโญสาขากบินทร์บุรี   
.   
วันที่ 9.7.2020 - 1.10.2020   
.

เจ้าภาพเหมาห้องน้ำทั้งห้อง​ ห้องละ​ 35,000​ บาท
จะได้รับการสลักชื่อบนแผ่นทองเหลือง​ ติดไว้​หน้าห้องน้ำ​ของสถานปฏิบัติธรรมฯ
(รอบสอง)
1   คุณพสิษฐ์ ชัยพัชร์วัฒนะและครอบครัว


เจ้าภาพห้องน้ำกองบุญละ​ 2,000​ บาท
จะได้รับการสลักชื่อไว้บนแผ่น​ศิลาของสถานปฏิบัติธรรม​ฯ
(1 กองบุญ​ / ต่อ​ 1 รายชื่อ)
(รอบสอง)
1   คุณวีระ ช้อยนิยม
2   คุณพ่อชวน ยี่กิ้มและครอบครัว
3   คุณอัมพา จิรภิวงค์ และครอบครัว
4   คุณอำนวย อภิชัยกุล
5   คุณกชพรรณ ม่วงภาษีและครอบครัว
6   คุณมณีรัตน์ อริยวงศานิติกร
7   คุณทาซิน อูและครอบครัว
8   พ.ต.ท.สิงหา ควรบำรุง และครอบครัว
9   คุณสุนทรี พุ่มฉายา และลูกหลาน
10   คุณอธิสิทธิ์ ฉันทาธิคุณ
11   คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
12   เตโอฟิลโบรยานิโก้


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
-------------------------------------------
เจ้าภาพเหมาห้องน้ำทั้งห้อง​ ห้องละ​ 35,000​ บาท
จะได้รับการสลักชื่อบนแผ่นทองเหลือง​ ติดไว้​หน้าห้องน้ำ​ของสถานปฏิบัติธรรมฯ
(รอบแรก)
1   คุณโสภา สิมะกุล
2   คุณลิบฮึง แซ่อึ๊ง
3   คุณใบทอง​ ​วงษ์​ปัจฉิม​ พร้อมครอบครัว
4   บริษัท บุญดีทรานสปอร์ต จำกัด
5   คุณวรรณวิมล ขจรศักดิ์สาคร และครอบครัว
6   คณะศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
7   คุณแม่กิมฮวย แซ่เฮ้ง(ทักษิณา)และครอบครัว
8   คุณสุภาพร อรุณพูลทรัพย์และครอบครัว
9   คุณแม่ประทุม​ ผ่องแผ้ว​และลูกหลาน
10   คุณวิชฆ์สรุฐ  ฉัตรภัทรสิริ
11   คุณนิลุบล สิริจริยาพรและครอบครัว
12   คุณนัทธมน สายสมบัติ
13   คุณธีราสิทธิ์ คงมณีพิทักษ์และครอบครัว
14   คุณกวงอู๋ แซ่เฮ้ง(ทักษิณา)และครอบครัว
15   ครอบครัวตั้งสินพูลเพิ่ม
16   คุณฉันทนา เชี่ยวชาญเวชและครอบครัว
17   คุณธีรศักดิ์ เชี่ยวชาญเวชและครอบครัว
18   คุณจรัสศรี  ก่อบรรทัดและญาติธรรม
19   คุณยุพดี ทักษิณาและครอบครัว
20   ครอบครัวศีลเสมอ


เจ้าภาพห้องน้ำกองบุญละ​ 2,000​ บาท
จะได้รับการสลักชื่อไว้บนแผ่น​ศิลาของสถานปฏิบัติธรรม​ฯ
(1 กองบุญ​ / ต่อ​ 1 รายชื่อ)
(รอบแรก)
1   คุณรุ่งเจริญ ศิลารักษ์
2   คุณศิริวัฒ แสงวณิช
3   คุณเสงี่ยม ยารังษี
4   คุณมทินา ช่างเรือน
5   คุณฐาปนี  โมริโมโตะ และครอบครัว
6   คุณอมรินทร์ บุรินทร์กุล
7   คุณทวิช บุรินทร์กุล
8   คุณเสาวณิต บุรินทร์กุล
9   คุณณัฏฐิยาภรณ์ เอแบรเลย์
10   คุณปัน จันทะวงค์
11   คุณอินตา จันทะวงค์
12   คุณกนธี วงษ์ศรี
13   คุณธีรนาถ วงษ์ศรี
14   คุณรานี วุฒิบัณฑิตวงศ์
15   คุณโชตนา วัจนมาลา
16   คุณศุภลักษณ์  สรีระศรีฤทธิ์
17   คุณสมศักดิ์ ชยันต์นคร
18   คุณณภาภัช แสงจันทร์
19   ครอบครัวเบ็ญญาลักษณ์
20   คุณพรชรินทร์ ฐิตินันท์กีรติ
21   คุณลักษิกา สุขประเสริฐ
22   MR. Saw Tin soe
23   คุณพิชญสินี สุริยะวงศาสกุล
24   คุณสุภาพ  ทองใบ และครอบครัว
25   คุณอภิณห์พร จินดารัตนทิพย์
26   คุณภัสราพรรณ ห่อหุ้ม
27   คุณบงกช เลาหวิโรจน์
28   คุณอัชชวรรณ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
29   อาจารย์เก๋ ทัสดา
30   คุณศุทธสิทธิ์ มหาวิเศษศิลป์
31   คุณพัชญ์สิตา ธนสิทธิ์รวีกุลและครอบครัว
32   คุณณรงค์เศรษฐ์ ปัญจวรญาณ
33   คุณณัฐวัตร อรุณรัตนไพศาล และครอบครัว
34   คุณสิรีรัศมิ์ ฉัตรตะวัน
35   คุณบัณฑิต ฉัตรตะวัน
36   คุณยุพร จานประดับ
37   คุณแม่บุญผ่องใส​ วรสุทธิพิศิษฎ์และครอบครัวพร้อมลูกหลาน
38   คุณชนัญชิดา วัฒนาพงษากุล และครอบครัว
39   คุณชัชวาลย์  วิเศษศรีพงษ์ และครอบครัว​
40   คุณสายใจ  ใจผ่อง
41   คุณสุธิดา​ ศรีกลิ่น
42   คุณธนภัทร​ ศรีกลิ่น
43   คุณสุวรรณา  พิสิทธิวิทยานนท์​
44   คุณณัฐสุภา เขียวเม่นและครอบครัว
45   คุณสุริยพร สรรวัชญ์ณิชกุล
46   คุณนงนุช สุวรรณสาร
47   ด.ช.วรรณวีรัช คงสิม
48   คุณเสริม ประดิษฐ์เจริญกุล
49   คุณซุ้ย ประดิษฐ์เจริญกุล
50   คุณนิลวรรณ ประดิษฐ์เจริญกุล
51   คุณพิชิต ประดิษฐ์เจริญกุล
52   คุณชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
53   คุณทองชมพู ประดิษฐ์เจริญกุล
54   คุณเพ็ชรศรี  พจน์สมพงส์
55   คุณกีรดิต พจน์สมพงส์ 
56   คุณศุกล ป้อมหนู
57   คุณประทุมมา ชมภู
58   ครอบครัวติษยาธิคม
59   คุณภัสราพรรณ​ ห่อ​ห่อ
60   คุณพัชรี กองพลสวัสดิ์
61   คุณสันสนี เปรมเดช
62   คุณเสาวณีย์ ผุสดี
63   คุณศิรินภา  สุทธิประภา และครอบครัว
64   คุณภัสวัลลิ์ อัครพันธุ์
65   คุณอารยา ชลสายพันธ์
66   คุณจิดาภา เตชะวณิชย์และครอบครัว
67   คุณพิสิฐ เวชสุวรรณมณี
68   คุณสาวิตรี เวชสุวรรณมณี
69   คุณวิภา เทพคุ้มกันและครอบครัว
70   คุณกชพร สุริยันต์
71   คุณมงคล ใหม่อ่อง
72   คุณประทุมพร พรมโคตร
73    คุณธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติและครอบครัว
74   คุณวรวิทย์ บุญชูช่วย
75   คุณพิสัย นิมมานานุเคราะห์
76   คุณชุติญาภรณ์ ธีรอชิรญา
77   ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์  เตมียศร
78   คุณธนวัฒน์ ธุระพันธ์
79   คุณแม่นิ่มน้อย มาละวิชัย
80   คุณเพ็ญพิมล ยิ่งเจริญวัฒนากิจ และครอบครัว
81   คุณวิภาวดี ยอดบุญมา
82   คุณดนัย คฤโฆษกุล
83   ร้อยตรี พรศักดิ์  กิตติปาโล
84   คุณวลัยพร  ใจเพียร
85   คุณวาณี บุนนาค
86   พญ.รัตนา เมืองไทย
87   คุณโศภิษฐ์พรรณ เมืองไทย
88   คุณวิวัฒน์ คำแพ่ง
89   คุณบุบผา  กุลเมืองน้อย
90   คุณจารุวรรณ พรหมรักษา
91   คุณกรรณิกา วัชรินทร์กาญจน์
92   คุณศุภกิจ วัชรินทร์กาญจน์ และครอบครัว
93   คุณปานธิศา ภพอนันต์
94   คุณอารียา อินทร์ติยะ
95   คุณลักษณา การะเกตุ
96   คุณดาลัด ภูติจันทร์
97   คุณรัตติยา มหัตโกมล และครอบครัว
98   คุณกนกวรรณ สุธาเบญจาประดิษฐ์ และครอบครัว
99   คุณศาสตรา แก้ววิเชียร
100   คุณอธิตา ไมตรีเปรม
101   คุณชลวัฒน์ ปัญญา และครอบครัว
102   คุณพิมพ์อุษา ศรีรังกูร
103   คุณชนัญชิดา ภัทรธนาสมบัติ
104   คุณน้ำทิพย์ หอมขจร
105   คุณแม่ซุ่ยลั้ง  ตรีทิพย์วาณิชย์และครอบครัว
106   คุณอนุวัตร นิธิจิตราภรณ์
107   คุณวุฒิกร เอี่ยมศิริแสงทอง
108   คุณสุทธิรัตน์ ทวีลาภ
109   คุณพิชัย ปั้นปัญญา
110   คุณสุฤดี  นามชวัด
111   คุณจุฬารัตน์ ปั้นปัญญา
112   ด.ญ.ณัฐนพิน ปั้นปัญญา
113   ด.ช.ทนุธรรม ปั้นปัญญา
114   คุณนวพร พรวงษ์สิริ
115   คุณหลิว ยี่ซง
116   ด.ช.ธนกฤต ตั้งอำไพสกุล
117   คุณมะลิวรรณ ยุวะบุตรและครอบครัว
118   น.พ.นิติพงศ์ เพิ่มพลัง
119   น.อ.หญิงกรองทิพย์ จันทร์อินทร์
120   น.อ.หญิง นันทรัตน์ ตันยุวรรธนะ
121   คุณนิ่มนวล ศรีประสิทธิ์
122   คุณอาคม งามแสง
123   คุณกัญญ์ภาคิณี ธัญมณีลักษมี
124   คุณสุภัทสร ปาระมีศรี และครอบครัว
125   คุณกชพร  พงษ์ทองและครอบครัว
126   คุณโสรยา แจ่มเที่ยงตรง
127   คุณจินตนา อ้วนมะโฮง
128   คุณศศิมา เจตสุภาเจริญและครอบครัว
129   คุณวณิษฐา  ปัญญาทิพย์
130   คุณบุญญาภา นัญญฤทธิ์และครอบครัว
131   คุณชลลดา รัชฎา และครอบครัว
132   คุณอริยากร โอรักษ์ และครอบครัว
133   คุณภาณุวัฒน์ เตชะกสิกรพาณิชย์
134   คุณนันทิรา เอกวราวงษ์
135   คุณประคอง พรมเสนา
136   คุณบังอร เสมา
137   คุณมาลินี เตี๋ยวประสงค์
138   คุณรุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว
139   คุณสิทธิญา ศรีจันทร์แก้ว
140   คุณสมลักษณ์ พนพิเชษฐกุล และครอบครัว
141   คุณจิตรา สมจิตร
142   คุณกิรณา ศรีพงษ์พันธุ์กุล
143   นายแพทย์ธีรธรรม เมืองแก้ว
144   ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
145   คุณกนกวลี​ เอ่งฉ้วนและครอบครัว
146   คุณวันเพ็ญ ธรรมมามาศ
147   คุณเกศินี สภาพไทย และครอบครัว
148   คุณสังเวียน สภาพไทยและครอบครัว
149   คุณกชพรรณ ม่วงภาษี และครอบครัว
150   คุณลักษิกา เจริญสุข
151   ครอบครัวมีจิตร
152   คุณพรรณี ศรีฉ่ำและครอบครัว
153   ดร.ธนภร นิลพยัคฆ์
154   คุณพิมพ์ลดา อภิฉัตรนิรันดร์
155   คุณเกษม เเก้วชัยเจริญกิจ
156   ครอบครัวภัทรพิทักษ์กูล
157   คุณณัฐวุฒิ  ศรีสุริยวงศ์​
158   คุณเซี่ยมเกียว สินพรและครอบครัว
159   คุณสิทินันท์ พันธุ์ทอง และญาติมิตร
160   คุณหยูอี้ หมิงลี
161   ผอ.ณรงค์ นิยมสุข และครอบครัว
162   ผอ.กิจจา เนตรเจริญ และครอบครัว
163   คุณภัทรา ศรบุญทอง
164   คุณประภาภรณ์ บรรเจิดประยูร
165   คุณอำไพ  ไชยแก้ว
166   คุณดนณพัต อัครธนสกุณ
167   คุณดาวรุ่ง ทับทอง
168   คุณกฤตธี ศศิวิมล
169   คุณบงกช ศศิวิมล
170   คุณกัณฑมาศ พงษ์สุรพิพัฒน์
171   คุณเสฏฐีญาณี  พยัคฆ์กุลและครอบครัว
172   ครอบครัวพงษ์สุรพิพัฒน์
173   คุณยายมาด พอก๊ะ
174   คุณชนิดาภา  กุลสุนทรวิโรจ   และครอบครัว
175   คุณสุภัทรา แย้มสรวล และครอบครัว
176   คุณณัชชา​ พวงเงิน
177   คุณเชษฐา ทับทิมทอง
178   คุณประทีป ทรงลำยอง
179   คุณวราภรณ์ ศรีจันทร์
180   คุณธภร มีชูชีพ
181   คุณนภัสนันท์ สินภัคสวัสดิ์
182   คุณธรรมรงค์  อุตตะมัง
183   คุณปกรวัชร์  อุตตะมัง
184   คุณธนะวินทร์ ธนธัญพัฒนธรณ์
185   คุณณิษฐ์วรา  สินภัคสวัสดิ์
186   ร.ต.อ.อดุลย์​ รักษาดี​ พร้อมครอบครัว​
187   คุณพงศกร สิงห์พลี
188   คุณปวรปรัชญ์ แย้มถนอม
189   คุณภัทรานิษฐ์ ครุฑธา
190   คุณชัยภัทร นิบุณวงศ์
191   คุณชยุตพล นิบุณวงศ์
192   พลตรีอดิศักดิ์ แสงฤทธิ์
193   คุณจินดาสร แสงฤทธิ์และครอบครัว
194   คุณภาคิน​ อดกลั้น
195   คุณชุติมา คงเพียรธรรม
196   คุณโชติพัฒน์ โชติหิรัญธนนนท์
197   คุณวรรณกร พัทธ์ศวงและครอบครัว
198   คุณศรุภา กรมณีนนท์และครอบครัว
199   คุณภัณฑิรา กวีศิลป์มณีนนทีและครอบครัว
200   คณะคุณดาจิ๋ว
201   คุณปรียา อ้วนใหญ่
202   คุณปาริฉัตร ชืทซ์
203   คุณดารณี บุญญกิจจินดา
204   คุณสุนีย์ บุญเย็น
205   คุณสุรภา ธนินโชติกร
206   คุณภัทรานี ภัทรประสิทธ
207   คุณศิริพร แก้วกุลพัฒน์
208   พระบุญเลิศ จนฺทโก
209   คุณพรวิภา องคมงคล และครอบครัว
210   คุณณิชชา สมสุระ​
211   คุณอินทิรา จิตศรีพิทักษ์เลิศ
212   คุณบุษบง ปัญสุวรรณ์
213   คุณบุษบา  พัตรสงวน
214   คุณวทิดา  ปัญญาทองและครอบครัว​
215   คุณณภาพร วะสัตย์และครอบครัว
216   คุณวัชหทัย จุลตระกูล
217   คุณปิยะวัฒน์  ลาภวัตเจริญผล
218   คุณอนุศักดิ์ บางไตรรัตน์และครอบครัว
219   คุณเสงี่ยม อรรคศรีวร
220   คุณวินัย แซ่ลิ้ม​
221   คุณพิสุทธิ์ พุทธขันธ์
222   คุณวุฒินันท์ พุทธขันธ์
223   คุณกิตติพันธ์ พุทธขันธ์
224   คุณธนานันต์สินี สกุลภาพนิมิต และครอบครัว
225   คุณพิศมัย อยู่โพธิ์
226   คุณธัญญารัตน์ เทพกิดาการ
227   คุณสุภาวดี กฎมัจฉาอูเลเส็น
228   คุณศักดา ด้วงเงิน และครอบครัว
229   คุณศรัณย์ แก้วชัยเจริญกิจ
230   ร้อยตรีสมาน สว่างเทียบ
231   คุณมะลิจันทร์ ชมลาและครอบครัว
232   คุณมณีรัตน์ ชมลาและครอบครัว
233   คุณสุภารัตน์ ตันจงนาวิน
234   คุณมาวลี กรีพานิช
235   ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
236   คุณศุภิสรา เกียรติคณารัตน์
237   คุณขวัญธิพรรณ วงศ์ดวงผาและครอบครัว
238   คุณบุษยา จักรวรรณพรและครอบครัว
239   คุณแม่จุน สัมฤทธิ์
240   คุณอุมา ทองใบและครอบครัว
241   คุณรังศินี  อัฒฑกรณ์
242   คุณพัชนีย์ เตรียมเวชวุฒิไกร
243   คุณณัฐกาญจน์ พันธุ์สุรินทร์และครอบครัว
244   คุณน้อย ไตรตรีเมฆ
245   คุณเกษสุดา คำกุณา
246   ครอบครัวสุทธิสา
247   คุณศรินรัตน์  ตั้งอำไพสกุล
248   คุณระดารัตน์  พรมสิทธิ์
249   คุณวิภาดา วรชัยกมล และครอบครัว
250   คุณพิพัฒน์​ แซ่อึ้ง​ และครอบครัว​


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
7

บุญด่วน บุญแห่งสายน้ำ บุญแห่งความอุดมสมบูรณ์
.
ประกาศรายชื่อเป็นเจ้าภาพเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานปฏิบัติธรรม สาขา กบินทร์บุรี
กองบุญละ 2,000 บาท (สลักชื่อเจ้าภาพ) หรือ ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
.
ณ วันที่ 18.10.2020
.

1   คุณนพวรรณ ตั้งอุดมสุข
2   คุณรัตติยา เสาธง
3   คุณรัฐไกร เลิศศรีปรียา
4   คุณดวงกมล มุมกระโทก
5   คุณธนวัฒน์ ธุระพันธ์
6   คุณบุษกร พยัตยากุล
7   คุณมาลัย ศุภกรณ์โอฬารกุล
8   คุณพัฒชนี สระแก้ว
9   คุณชุลีรัตน์ เพ็ชรพรรณ
10   คุณพิมพ์วลัญช์ แซ่อึ้ง
11   คุณยุพดี  ทักษิณา
12   คุณอุบล พุ่มสะอาด และครอบครัว
13   คุณสมศักดิ์ ไว้เกียรติ
14   คุณบัลลังก์พรหม จันทร์กระจ่าง
15   คุณเพ็ญพิมล ยิ่งเจริญวัฒนากิจ
16   คุณวลัยพร ใจเพียรและครอบครัว
17   คุณชวันรัตน์  ปิยะสาครสิทธิ์
18   คุณฐิตาภัสร์ ปิยะสาครสิทธิ์
19   คุณชาลิณีย์ ปิยะสาครสิทธิ์
20   คุณเจียม โทสูงเนิน
21   คุณระเบียบ โทสูงเนิน
22   คุณสาวธษา โทสูงเนิน
23   คุณภัทชา โนวาค
24   คุณสาวเกศริน โทสูงเนิน
25   คุณพนธกร เพิ่มชาติ
26   คุณชัยรักษ์ โทสูงเนิน
27   คุณพิมพ์พิชชา​ แมนมาศวิหค​ และครอบครัว
28   คุณธงชัย ภูวคีรีวิวัฒน์ และครอบครัว
29   คุณอำพันทอง แซ่บ่าง
30   คุณศิริวัฒ แสงวณิช
31   คุณพรพิไล ฉันทาดิศัยและครอบครัว
32   คุณเอกรัชย์ ศิริคะรินทร์ และครอบครัว
33   คุณรีนา ดีเมลโล และครอบครัว
34   ครอบครัวนามสกุลเบ็ญญาลักษณ์
35   คุณเยาวลักษณ์ นาควงษ์และครอบครัว
36   คุณเสริม ประดิษฐ์เจริญกุล
37   คุณซุ้ย ประดิษฐ์เจริญกุล
38   คุณนิลวรรณ ประดิษฐ์เจริญกุล
39   คุณพิชิต ประดิษฐ์เจริญกุล
40   คุณชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
41   คุณทองชมพู ประดิษฐ์เจริญกุล
42   คุณกัลยาณี ปรารถนาและครอบครัว
43   คุณสุรกิจ เรียว
44   คุณรัมภา เรียว
45   คุณวรสิทธิ์ วงศ์ไพบูลย์
46   คุณศิริกาจญจน์ วงศ์ไพบูลย์
47   คุณชัยวัฒน์ วงศ์ไพบูลย์
48   คุณจารุวรรณ วงศ์ไพบูลย์
49   คุณลาวัลย์ เบญจศีล
50   คุณลัดดาวัลย์ วงศ์ไพบูลย์
51   คุณพรรณวิมล วงศ์ไพบูลย์
52   คุณชัยพร วงศ์ไพบูลย์
53   คุณวณา ยามาโมโต้
54   คุณชัยพรรษ  สิริพัชโรธรณ์และครอบครัว
55   คุณวิทิต ลีนุตพงษ์ และครอบครัว
56   คุณจิรภาส สร้อยมุกดา และครอบครัว
57   คุณรุ่งรัตน์ เหล่าสกุลรัฐ
58   คุณพิษณุ คนเฉียบและภรรยา
59   สรโชติ อัครพิมลและ ครอบครัว
60   ครอบครัวเลิศสุริยธนกิจ
61   คุณเชษฐ์ฐา อังศุธนสมบัติ
62   คุณบรมภัคสรณ์  ธนาปกรณ์ศรีสุข
63   คุณวนัสสิริ นุ่มถึก และ​ครอบครัว
64   คุณปรางค์ สิงหแพทย์
65   ครอบครัวศิริพิทักษ์ฤกษ์และผองเพื่อน
66   ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
67   คุณรัตนา  นิลผึ้ง และครอบครัว
68   คุณสุรีย์พร ประดาพล
69   คุณณภาพร วะสัตย์และครอบครัว
70   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
71   คุณสุพิชาณัฏฐ์  เตมียศร
72   คุณแม่สุพิณ​ อำนวยชัยชนะ​
73   กลุ่มสะพานบุญข้าวสาร
74   คุณณิชนันทน์ ตันทนะเทวินทร์
75   คุณอรนุช​ เมืองพัน
76   คุณชลวัฒน์ ปัญญา และครอบครัว
77   คุณทรงศิลป์ อ้อมอารีและครอบครัว
78   คุณสุสิดา  ศิวะเกื้อและครอบครัว
79   คุณปาณิสรา ฉิมวงษ์
80   คุณปทิตตา บุญถาวรวัฒนและครอบครัว
81   คุณมณีรัตน์ อริยวงศานิติกร
82   คุณนพพล​ เนืองนอง​
83   คุณศิริวัฒ แสงวณิช
84   คุณสายชล จันทร์เจริญผล
85   คุณจินดาวรรณ  ทีมสุวรรณ
86   คุณภัทรภัสสร์ ทองใบ และครอบครัว
87   คุณบุญศรี เเก้วลำหัด
88   คุณนภัสนันท์ สินภัคสวัสดิ์
89   คุณกวงอู๋ แซ่เฮ้ง
90   คุณกิมฮวย แซ่เฮ้ง
91   คุณอนุศักดิ์ บางไตรรัตน์และครอบครัว
92   คุณทอปัด  ธนะปิติศิริ และครอบครัว
93   บริษัท วิสัยทัศน์ อิเลคทริค จำกัด
94   คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
95   คุณธนิดา ชัยชนะศิริ


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
8

รายชื่อผู้ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐมทรงชุดเพชร ขนาดหน้าตัก 4 ศอก เนื้อทองเหลือง
เพื่อประดิษฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรมฯ สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
(โครงการในดำริของพระเดชพระคุณหลวงตาม้า)
.
วันที่ 28.5.2020 - 20.10.2020
.

เจ้าภาพสลักชื่อภายในองค์พระประธาน (ส่วนลำตัว)
รายชื่อละ 10,000 บาท
1   คุณปารมี ตรีทัศน์ และครอบครัว
2   คุณกวงอู๋แซ่เฮ้ง
3   คุณกิมฮวยแซ่เฮ้ง
4   คุณประทีป อินอำคา
5   คุณกัลฯ อุบล เสาธง
6   คุณกิตติ สิริจริยาพรและครอบครัว
7   คุณมาลัย พัฒชนี
8   คุณสิรีรัศมิ์ ฉัตรตะวัน
9   คุณวิพินธ์   รัตนพิลาศวานิชและครอบครัว
10   คุณธารินี ชื่นสุขเกษมกุล
11   คุณกัลป์ภรณ์ พงษ์ภรณ์พิภพ และ ครอบครัว
12   คุณยุพดี ทักษิณา
13   คุณศิริลักษณ์ ฉันทสุวรรณกุล
14   คุณอังสนา​ ลิ้มสมบัติอนันต์
15   คุณสมพงษ์ ทักษิณา
16   คุณธรรมสูติ กิจลิขิต
17   คุณมณีรัตน์ อริยวงศานิติกร
18   คุณสมนึก ทักษิณา
19   คุณสุสิดา  ศิวะเกื้อและครอบครัว
20   คุณกาญจนา เฮ้าวุฒิกุล
21   คุณณภาพร วะสัตย์และครอบครัว
22   ครอบครัวเชาว์ประเสริฐกุล
23   คุณอชิรวุฒิ  เสนาพรหม
24   ด.ญ. หนูดีนะ  เสนาพรหม
25   คุณสุจิตรา ชัยปิยวุฒิรักษ์ และครอบครัว
26   คุณภวิษยา จิตสมานกุล และครอบครัว
27   คุณนายภูดิศ รุ่งแสงโสภณ
28   คุณนลินี ปัญญาศรีวณิช และครอบครัว
29   คุณสิริพร เลียวกิตติกุล
30   คุณอาทิตย์  สุขสัตยานนท์
31   คุณปลิดา  ศิระพุฒิภัทร
32   คุณรัชกฤช   ศิระพุฒิภัทร
33   คุณนิรัติศัย  จิตตบุตร
34   คุณเสาวรัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
35   คุณธีราภรณ์ แจ่มแจ้ง และครอบครัว
36   คุณภรณ์พัทธ์  โชติกันตะพัฒน์
37   Liu Yi Song
38   คุณสุภา ธาราธีรเศรษฐ์และครอบครัว
39   คุณพัชรี พรหมปัญญา และครอบครัว
40   คุณธนกฤต รัตนญาณสิริ
41   คุณนวรัตน์  สวัสดีเตชาภัทร์ และครอบครัว
42   คุณสุภาวดี จัดวัฒนกุล และครอบครัว


เจ้าภาพสลักชื่อภานในฐานพระ (ส่วนฐาน)
รายชื่อละ 2,000 บาท
1   คุณศรินรัตน์ รังสิวราวัฒน์
2   นอ.สุทธิโรจน์ รังสิวราวัฒน์
3   คุณธนินท์รัฐ รังสิวราวัฒน์
4   คุณสาวปวีณรัตน์ รังสิวราวัฒน์
5   คุณผ่อนศรี สุจริตจันทร
6   คุณธริศรา หาญวานิช
7   คุณประสิทธิ์ งามนิตยาหงส์
8   คุณไพลิน งามนิตยาหงส์
9   ร.ท.หญิง ณัฏฐ์พิชา คณิตนันทรักษ์
10   คุณบทมากร ศิริวิรตน
11   คุณแม่ซุ่ยลั้ง  ตรีทิพย์วาณิชย์และครอบครัว
12   คุณอาทิตย์ สุขสัตยานนท์ และครอบครัว
13   คุณพรพิริยา อภิพรจีรภัทร์
14   คุณสุประวีณ์ เบ็ญญาลักษณ์
15   คุณชนิดาภา เพียรภัทรสกุลและครอบครัว
16   คุณเจตนา เรี่ยมประการ
17   คุณชัชพิสิฐ วังวรางกูร
18   พญ.มิตรธิกานต์ จาละ และครอบครัว
19   คุณจิตรลดา คำพลแสนและครอบครัว
20   คุณรณิดา รอดไทยแก้วและครอบครัว
21   คุณเพียว เกษแก้วและครอบครัว
22   คุณธนาวุฒิ จันทร์วิเมลือง
23   คุณสมพร จันทร์วิเมลือง
24   คุณสาวมิ่งขวัญ จันทร์วิเมลือง
25   คุณจณิสตา บุบผาโน
26   คุณโอภาส​ วิริยะดำรงชัย​
27   Mr.Horst  Ernst  Mueller
28   คุณร้อยรัตน์ บัวชุม พร้อมครอบครัว
29   คุณปาณิศา พิชัย และครอบครัว
30   คุณวริยา ทิพยมณฑล
31   คุณสุรินทร์ ประภัศร และครอบครัว
32   คุณพิชาภพ จีรพุฒิธร
33   คุณกรชพรรณ ปัทมจารุวณิช
34   คุณกัลฯรัตติยา เสาธง
35   คุณธวัชชัย สาริกาพร้อมครอบครัว
36   คุณณิชนันทน์ ตันทนะเทวินทร์
37   คุณมณฑล ทิสี
38   คุณสุภาภรณ์ ตันทนะเทวินทร์
39   คุณนางภาวนา  นุ่มอัมพรศิริและครอบครัว
40   คุณสมบูรณ์  นุกูลอุดมพานิชย์
41   คุณกนกวรรณ  นุกูลอุดมพานิชย์
42   ท่าทรายเลิศสุริยรุ่งเรือง
43   ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
44   คุณฐาปนี โมริโมโตะ และครอบครัว
45   คุณศฤงคาร เอี่ยมจิตติรักษ์ และครอบครัว
46   คุณกัณฑ์วิรัฎ จตุรานน
47   คุณรุ่งรัตน์ เหล่าสกุลรัฐ
48   คุณละออ แซ่เอง
49   คุณนภัสนันท์ สินภัคสวัสดิ์
50   คุณธภร มีชูชีพ
51   คุณธนะวินทร์ ธนธัญพัฒนธรณ์
52   คุณณิษฐ์วรา สินภัคสวัสดิ์
53   คุณปฏิพัทธ์ พรมศร
54   คุณกวงอู๋ แซ่เฮ้ง
55   คุณกิมฮวย แซ่เฮ้ง
56   คุณอารายา อติโพธิพงศ์
57   คุณพิมพ์ภัทรา อติโพธิพงศ์
58   คุณฐิตารีย์ อติโพธิพงศ์
59   คุณสุธิดา ตั้งวงศ์ชูเกตุ
60   คุณผณินทร  บุญปั๋นดิ และครอบครัว
61   คุณเสาวนิตย์ สีบุญเรือง
62   คุณพัชมณ พณิชาธราดล
63   คุณเมธินี บีเว่อร์และครอบครัว
64   คุณมยุรี อนันต์
65   คุณชัยพรรษ  สิริพัชโรธรณ์ และครอบครัว
66   คุณชินคริษฐ์ ศรีอาริยากุล
67   คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
68   คุณนิสา วงศ์อยู่
69   คุณกชพรรณ ม่วงภาษี
70   คุณเธอฮุยล้ง แซ่เตียว และครอบครัว
71   คุณซุกเจว  แซ่จัง
72   คุณอนงค์นุช บุญรุ้ง
73   คุณศศินันท์  มังสุขและครอบครัว
74   คุณภัทรา  วงษ์ทะ(ครอบครัว)
75   ครอบครัวกมลพรจันทรโชติชัชวาล
76   คุณวัชระชัย ศิลาคม
77   คุณยุพดี ทักษิณา
78   คุณนิภาพร มั่งหมื่นไว
79   คุณทัศนัย  สายแสงจันทร์ และครอบครัว
80   คุณบุปผาพรรณ ทองสงค์ และครอบครัว
81   คุณชนิญาภา เหมเพ็ชรและครอบครัว
82   คุณลัดดาวัลย์ พัฒนาพรอนันต์
83   คุณรัมภาพัชร์ แสนโสมฐตานนท์ และครอบครัว
84   คุณภาวิณี​ เมฆสองสี​และ​ครอบครัว​
85   คุณธนัญญา  พะยิและครอบครัว​
86   คุณนภรรท​ จิตภูธโรจน์
87   คุณลัดดา​ จิตภูธโรจน์
88   ร.ต.อ. ไพโรจน์​ จิตภูธโรจน์
89   คุณนันทชนก คงสำรวย
90   คุณสุพิชาณัฏฐ์ เตมียศร และ ครอบครัว
91   คุณวี​ระ​ญาณ์  บุณณทรัพย์​ปัญโญ
92   คุณนาตยา-อินทรโคกสูง
93   คุณสมพงษ์ ทักษิณา
94   คุณพราวเดือน ชัยสกุล และครอบครัว
95   ด.ช.ชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ
96   Daniel Alexis Walker
97   คุณบัลลังก์พรหม จันทร์กระจ่าง
98   คุณจินตนา สินธุชัย
99   คุณณปรารถนา สง่าเนตร
100   คุณแม่วีณา อินทับ และครอบครัว
101   คุณศรีลัย  สุปริยศิลป์
102   คุณละออง  เหล่าสกุลรัฐ
103   คุณบุษยา จักรวรรณพร
104   คุณปาริฉัตร ชืทซ์
105   ครอบครัวศิริพิทักษ์ฤกษ์และผองเพื่อน
106   คุณเชษฐ์ฐา อังศุธนสมบัติ
107   คุณตรีทิพยนิภา จงใจงาม และครอบครัว
108   คุณสุภวุฒิ โทมัส และครอบครัว
109   คุณแม่บุญช่วย-อินทรโคกสูง
110   คุณปวรปรัชญ์ แย้มถนอม
111   คุณภัทรานิษฐ์ ครุฑธา
112   คุณสมนึก ทักษิณา
113   ครอบครัวนิลกำแหง
114   คุณสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิทย์และครอบครัว
115   คุณชนัญญ์มาศ  นามนารถ
116   คุณบุญโฮม  จันทะจร
117   คุณสุพิชฌาย์ เบ็ญญาลักษณ์
118   นท.หญิงภัทราวดี ชัยงาม
119   ครอบครัว แซ่เอี้ยว
120   คุณฐานิศวร์   อิสรวงศ์ภักดี
121   คุณธวัลรัตน์ มอร์แกน
122   คุณรัตนา แก้วรักษาวงศ์
123   คุณเอกรินทร์ ผิวตาลดีและครอบครัว
124   คุณสิริเศรษฐ์ วิทยธรรม
125   คุณกรณัฐชา วิทยธรรม
126   คุณธนวัฒน์ ธุระพันธ์
127   ครอบครัวรัตนสกุลชาติ
128   คุณกาญจนา เฮ้าวุฒิกุล
129   คุณวัชรเกียรติ วัฒนภูริพงศ์เเละครอบครัว
130   คุณปวเรศ มีวงษ์
131   คุณศิริวัฒ แสงวณิช
132   ครอบครัวเรือนเพ็ชร
133   คุณศิริวรรณ วงษ์ไกรสร
134   คุณรัชนี หงษ์สุวรรณ
135   คุณสมพงษ์ เชาว์ประเสริฐกุล
136   คุณนพรัตน์ เชาว์ประเสริฐกุล
137    คุณป้องชาติ พัวพัฒนกุล
138   คุณเฉลิมศรี สอนคำ
139   คุณประทุมทิพย์  นิชิ
140   คุณอารียา อินทร์ติยะ
141   คุณศจี พุลเขตร์กิจ
142   คุณสมาน พุลเขตร์กิจ และครอบครัว
143   คุณรุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว
144   คุณสิทธิญา ศรีจันทร์แก้ว
145   คุณนภชนก ทองเป้า
146   คุณเกษม เเก้วชัยเจริญกิจเเละครอบครัว
147   คุณนิติวิทย์ พิชญนิติธรรม
148   คุณพิชญสินี สุริยะวงศาสกุล
149   คุณสรัชชพงศ์ สุริยะวงศาสกุล
150   ด.ช.รพีพิชญ์ สุริยะวงศาสกุล
151   คุณจิรัชยา แก้วดาราและครอบครัว
152   คุณณิชชา สมสุระ
153   คุณศิปภา รุ่งแสงโสภณและครอบครัว
154   คุณทอปัด  ธนะปิติศิริ
155   คุณพิสิษฐ์  ติยะรัตนาชัย
156   คุณฐิติวัชร์  ติยะรัตนาชัย
157   คุณณัฐพัชร์  ติยะรัตนาชัย
158   คุณสายสุนีย์  ศรียาภัย
159   คุณวิมลวรรณ  ไชยโย
160   คุณพิมพ์วิภา  อภิวัฒนา
161   พ.ต.อ.กิตติภพ จงอุตส่าห์
162   คุณอนุศักดิ์ บางไตรรัตน์และครอบครัว
163   คุณยศกร​ ธนา​ภิวัฒ​นกูร​
164   คุณวัฒนา​ นาอุบล
165   คุณวันเพ็ญ​ เหลือง​อ่อน
166   คุณโชติกา เบ็ญญาลักษณ์
167   คุณอาภาสิริ ดันแคน
168   คุณบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
169   คุณซุกเจว แซ่จัง
170   คุณปัญญะวัฒน์ ธนานนท์เจริญ
171   ครอบครัวชมภู
172   คุณนงลักษณ์ คำภูแก้ว
173   คุณลักษณ์กมล เหลืองธรรมะ และครอบครัว
174   ครอบครัวทองมงคล
175   คุณสักก์สีห์ อิสารพายุห์
176   คุณธนา ธงนำทรัพย์
177   คุณรัตติยา มหัตโกมล และครอบครัว
178   คุณสิทธิโชค มหัตโกมล และครอบครัว
179   คุณวันเพ็ญ  ธรรมมามาศ
180   คุณกจร ลัทธศักดิ์ศิริ
181   คุณจิตรา วิทยาถาวร
182   ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ
183   ด.ญ.ฐิตารีย์ ลัทธศักดิ์ศิริ
184   คุณดลชนมน รอดเอียด
185   คุณณัฏฐิยาภรณ์ โชคผโลทัย
186   คุณวิยะดา อิ่มดำ
187   คุณธมน ประดิษฐ
188   คุณภัณฑิลา อภิญญาภรณ์
189   คุณนวพร พรวงษ์สิริ
190   คุณมรุเศรษฐ์ ปิยรัตนวรสกุล และ ครอบครัว
191   คุณวีระศักดิ์ คำธนะ
192   คุณสุริยะ คำธนะ
193   คุณชนากานต์ คำธนะ
194   คุณกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร 
195   คุณประดิษฐ์ กุลกิจกำจร และหมู่ญาติ
196   คุณละออ กุลกิจกำจร และหมู่ญาติ
197   คุณพัชร์ ลัธธนันท์
198   คุณณัทเนตร วัฒน์ธนกฤต​
199   ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร และครอบครัว
200   คุณชลธิชา  คงมีผล
201   คุณแม่วิภา เชวงวรกิจ
202   Thomas Schwab
203   คุณบุญยัง รัตใน
204   พ.ต.ต. ชัย กุลกิจกำจร และครอบครัว
205   คุณศตวรรษ กาละพัฒน์
206   คุณชนัญญา  อดิษะ
207   คุณสุกัญญา  ดีรัตนศรีกุล
208   พระบุญเลิศ จนฺทโก
209   คุณวิเชียร พรมมีสี
210   คุณจีรภา จรัสวณิชพงศ์
211   คุณจิระศักดิ์  จิตตบุตร
212   คุณนิธวัตร วงษ์ไกรสร
213   คุณพ่อย่งชั่ง แซ่อึ้งและครอบครัว
214   คุณชลธิชา เดชทองคำและครอบครัว
215   คุณพิบูล วงษ์ไกรสร
216   คุณรัตนา เจนเขา และครอบครัว
217   คุณจันทร์ วงษ์ไกรสร
218   คุณสมพร เพิ่มสุข
219   คุณสมลักษณ์ พนพิเชษฐกุล และครอบครัว
220   ตระกูล​อักษร​กาญจน์​​
221   คุณวัชรินทร์ ดอนมงคล และครอบครัว
222   คุณพีรภาว์ แก่นเสนและครอบครัว​
223   คุณณัฐฐิญา กงภูธร​
224   คุณร่มฟ้า โบสุวรรณ์ และครอบครัว
225   ทันตแพทย์ อิสริย์ กุลสมบูรณ์
226   คุณแม่เอ็งเหียะ แซ่ฉั่วและครอบครัว
227   คุณฉวี  จ้อยใจสุข
228   คุณสุวรรณา ศุภชลานนท์กุลและครอบครัว
229   คุณณัชสรณ์ อธิบุญศรัณย์และครอบครัว
230   คุณวิมลรัตน์ อธิอภิญญาและครอบครัว
231   คุณชมนา  ทีอุทิศ
232   คุณรัฐสิทธิ์ จารุตระกูลชัย
233   คุณปรเมศวร์ บนกระโทก
234   คุณเสฏฐพล อาษากลาง
235   คุณพิมพ์พรรณ ผลขวัญโชติกา
236   คุณจำเนียร มหาปราบ
237   คุณมะยม  มหาปราบ
238   คุณกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ
239   คุณบุญดี เจ้าเจริญกุล
240   คุณกิรณา  เจ้าเจริญกุล
241   คุณเยาวนา งามสามพราน และครอบครัว
242   คุณขวัญฟ้า ทาอิ่นคำ
243   คุณติณห์ธนญาน์ นิธิโชติรุจ และครอบครัว
244   คุณพิชญนันท์ ศรีมาตร
245   คุณมติ รักหวาน
246   คุณรวิษรา จำหรัด
247   คุณจันทรัสม์ กฤษณเกรียงไกร และครอบครัว
248   คุณกชณิชา คงวิชาการ
249   คุณนันท์นภัส ตูแวหมะและครอบครัว
250   คุณกิรณา ธัญนันทิกร
251   คุณปภณวัชร  บุญดาวิจิตร
252   คุณ เรบียา สุขเนรมิต และครอบครัว
253   คุณก่อพงศ์ กังพัฒนกิจ และครอบครัว
254   คุณวราภรณ์ พรหมบังเกิด
255   คุณสมถวิล  ภู่ทองสุข
256   คุณนันท์นภัส  ภู่ทองสุข
257   คุณอัมพร วงค์นคร
258   คุณสุธาสินี พิริยะภักดีกุล
259   คุณนนทกร แก้วสีปลาด
260   คุณสราดา​ เชษฐศิริ​
261   คุณตวงทิพย์​ อธิพ​งค์​พิชากุล
262   ด.ช ภูวสิษฐ์ อัครปัญญา​ทิพย์​
263   คุณวสุวัฒน์​  อัครปัญญา​ทิพย์​
264   คุณจิรพันธ์ ชมเชย
265   ด.ช.เตชินท์ ชมเชย
266   ด.ช.เตชิษฏ์ ชมเชย
267   คุณวิไลภรณ์ พออ่อน
268   คุณภาวิลักษณ์ นิจอนันต์ชัย
269   ด.ช.ภุมย์วาริน นิจอนันต์ชัย
270   คุณครรชิต มกรสุต
271   คุณจรัสศรี  ก่อบรรทัด
272   คุณพีระศักดิ์ รุ่งเจริญวัฒนกิจและครอบครัว
273   คุณปรียาภรณ์ ฉันทพจน์
274   คุณรุ่งโรจน์ สกุลภาพนิมิต
275   คุณวิภาส สกุลภาพนิมิต
276   คุณณพวัฒน์ สกุลภาพนิมิต
277   คุณอภิชัย สกุลภาพนิมิต
278   คุณธนานันต์สินี สกุลภาพนิมิต
279   คุณฉลิมเกียรติ หันหาบุญ
280   ตระกูลวรชัยกมล
281   คุณชลิดา กันภัย
282   คุณทัศนีย์ พงษ์วัฒนาสุข
283   คุณนุชจรี โอภาสสถาวร
284   คุณธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลและครอบครัว
285   คุณจิดาภา หลังแก้ว
286   คุณกฤตภัค จิรเดชธรากุล
287   คุณนิตยา  วิโรจน์เวชภัณฑ์
288   คุณวิโรจน์  วิโรจน์เวชภัณฑ์
289   คุณวาสนา เกตุบุญ
290   คุณสุชาดา วัฒนาแก้วศรีเพชร
291   คุณอัฐวิชญ์ เอื้ออนุวงศ์ (จุ้ย) และครอบครัว


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
9
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู (เพิ่มเติม)   
.
"ปิดรับ 15.3.2020"   
.


1   คุณภูริวัจน์ โกศลอิทธิศักดิ์
2   คุณธันย์สุตา โกศลอิทธิศักดิ์
3   ด.ญ.ธันยากานต์ โกศลอิทธิศักดิ์
4   คุณณัฐกิตติ์ โกศลอิทธิศักดิ์
5   คุณพัชร์ปพน โกศลอิทธิศักดิ์
6   คุณพิมลวรรณ โกศลอิทธิศักดิ์
7   คุณฮวด แซ่เจ็ว
8   คุณฮ่องบี้ หลักฐาน
9   คุณเจี๊ยง แซ่หลิม
10   คุณซ่า แซ่หลิม
11   คุณชวันรัตน์ โรจนรุจิพัฒน์
12   คุณชัยวิทย์ โรจนรุจิพัฒน์
13   คุณทวี จันทร์เจริญ
14   คุณบุญมา จันทร์เจริญ
15   คุณธวัช จันทร์เจริญ
16   คุณมุ่ยเจ็ง จันทร์เจริญ
17   คุณจำเนียร จันทร์เจริญ
18   คุณอิ้วเรี๊ยบ แซ่จัน
19   คุณซุ่นเฮียง แซ่จัน
20   คุณเงียบส่วน แซ่เจียง
21   คุณกิมหล่วน แซ่เจียง
22   คุณยุ่นปุ่น แซ่ตู
23   คุณบู่ แซ่ตู
24   คุณพันธ์ประภา  พงศ์สวัสดิ์
25   คุณสาวนภาพรรณ  พงศ์สวัสดิ์
26   คุณฉลอง  พงศ์สวัสดิ์
27   คุณบุญนาค  พงศ์สวัสดิ์
28   คุณนิรันดร  หวันทา
29   คุณนครินทร์  พงศ์สวัสดิ์
30   หลวงปู่ทวด สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์
31   สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรํสี
32   หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
33   หลวงตาม้า วิริยธโร
34   คุณเอกมล ผาละนัด พร้อมครอบครัวและหมู่ญาติ
35   คุณอุลา บุญรักษ์ พร้อมครอบครัวและหมู่ญาติ
36   ด.ญ.ธัญวรัตน์ ผาละนัด
37   ด.ญ.อรปรียา ผาละนัด
38   คุณวีระ ผาละนัด พร้อมครอบครับและหมู่ญาติ
39   คุณดวงปี ผาละนัด
40   คุณธัญญาทรัพย์ แสงพรมชาลี พร้อมครอบครัว
41   คุณสาวบัวลักษณ์ ใจเกษม พร้อมครอบครัว
42   คุณเสกสรรค์​   จิอู๋​   พร้อมครอบครัว
43   คุณสาวดวงใจ​  อ่อนปุย​  พร้อมครอบครัว
44   คุณปิยะธิดา รอดพึ่งผา
45   คุณนงนุช รอดพึ่งผา และครอบครัว
46   คุณกรกชโตอุรวงศ์ และครอบครัวโตอุรวงค์
47   คุณสุณัฏฐนันท์ เพชรพันธ์ และครอบครัว
48   คุณนิชานาฏ  สร้อยอาภรณ์  และครอบครัว
49   คุณอภิสิทธิ์ ศรีวิชัย และหมู่ญาติ
50   คุณรจนา วิกุล
51   คุณจรรยอร วิกุล
52   คุณคำตัน ศรีวิชัย
53   คุณสุภาพ ศรีวิชัย
54   คุณสุกัญญา สิงห์ชัย
55   คุณสาวณัฎฐณิชา บุญพินิจ
56   คุณปิยะ แก้วพิลา
57   คุณสุพัตรา ทิพย์ชัย
58   คุณญาดา มีคำ
59   คุณโสภิดา แก้วพิลา
60   คุณจริญญา แวมประชา
61   ด.ช สิทธิกร นวลแตง
62   คุณวัชรพล เทจุรันต์พร้อมหมู่ญาติ
63   คุณธาราริน ศิลป์ประกอบ
64   คุณประชา แจ้งเจริญ
65   คุณเศรษฐ์วิสสุต แจ้งเจริญ
66   คุณอัฑฒ์สนันตน์ แจ้งเจริญ
67   คุณเลิศ ศิลป์ประกอบ
68   คุณวิไลวรรณ ศิลป์ประกอบ
69   คุณนันท์ธนัชพร ศิลป์ประกอบ
70   คุณกัญญณันทน์ ศิลป์ประกอบ
71   คุณวรินทร ศิลป์ประกอบ
72   คุณวุฒิภัทร ศิลป์ประกอบ
73   คุณอขิรัธ ศลิลวรกุล
74   คุณวิณภัค สลิลวรกุล
75   คุณญริดา สลิลวรกุล
76   คุณอุไรวรรณ สุวรรณเทศ
77   คุณแสนสุรศักดิ์  มาลัย
78   คุณศศิกาญจน์  สาระนาค
79   ด.ช.กรธวัช  มาลัย
80   คุณณัฐธยาน์  จันทร์สมบัติ
81   คุณปภังกร พร้อยส์
82   คุณประกาย ประภาสัย
83   คุณชลวัฒน์ ปัญญา และครอบครัว
84   คุณยงวุฒิ พันธุ์สุรินทร์
85   คุณณัฐกาญจน์ พันธุ์สุรินทร์
86   คุณธนนท์ พันธุ์สุรินทร์
87   คุณธัญพร พันธุ์สุรินทร์
88   คุณมั่งมีศรีสุข พันธุ์สุรินทร์
89   คุณจันทร์สม พันธุ์สุรินทร์
90   คุณคำ พันธุ์สุรินทร์
91   คุณสุแก้ว พันธุ์สุรินทร์
92   คุณประไพ ธรรมสถิตย์
93   คุณประเดิม ธรรมสถิตย์
94   ร.ท.อุดม ระบายเพชร
95   คุณวิมลนาค ระบายเพชร
96   คุณพสิษฐ์ บุญญาวิชัยวัฒน์
97   คุณรัตตินันท์ บุญญาวิชัยวัฒน์
98   คุณกิตติวัฒน์ บุญญาวิชัยวัฒน์
99   คุณเสน่ห์ บุญญาวิชัยวัฒน์
100   คุณภัณฑิรา บุญญาวิชัยวัฒน์
101   ด.ช.ธนิตศักดิ์ บุญญาวิชัยวัฒน์
102   คุณศรีวุ่น เดินแปง
103   คุณวุฒิไกร ตั้งนภากร
104   คุณธนัชพร บุญญาวิชัยวัฒน์
105   ด.ญ.พิชชานันท์ ตั้งนภากร
106   ด.ช.ชิษณุชา ตั้งนภากร
107   คุณพิพัฒน์ ตั้งนภากร
108   คุณอุริษา ตั้งนภากร
109   คุณอรนุช ตั้งนภากร
110   คุณสุภรทิพย์ ตั้งนภากร
111   คุณรุ่งโรจน์ ตั้งนภากร
112   คุณธิติวัฒน์ บุญญาวิชัยวัฒน์
113   คุณคำปัน ปินตา
114   คุณกุ่ย แซ่เอียบ
115   คุณนงลักษณ์ แซ่เอียบ
116   คุณแจ้ สุขนิตย์
117   คุณประจวบ สุขนิตย์
118   คุณประสพ สุขนิตย์
119   คุณวาน สุขนิตย์
120   คุณชุงเค็ง แซ่ตั้ง
121   คุณตั่ง แซ่ตั้ง และทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกผู้ทุกนาม ทุกภพทุกภูมิ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหลาย สัมมาอาชีพของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวล และผู้มีพระคุณกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทั่วทั้งดินแดนสามโลกธาตุ
122   คุณคุณ​  หล้าหลวง​
123   คุณจะก้อ เชิดชูพนา
124   คุณพัฒนา​  ปีกด้วง
125   คุณแสงเมือง​  ปีกด้วง
126   คุณอุดม​  คีรีแก้ว
127   คุณตุ่น​  แสงหนอ
128   คุณสุพรรณ​  แสงหนอ
129   คุณสุพรรษา​  เอกธนวงษ์
130   คุณเพชร​  แสงหนอ
131   คุณสาวรติกร​  จะอื่อ
132   คุณนากา​  จะอื่อ
133   ด.ญ.กนกวรรณ​  แสงหนอ
134   ด.ช.พงศพัค  เอกธนวงษ์
135   คุณนิติภพ​  เชิดชูพนา
136   คุณเยาวลักษณ์ โมกขรัตน์
137   คุณมาญา มอทซ์
138   คุณอเล็กซานเดอร์ มอทซ์
139   คุณบับภา โมกขรัตน์
140   คุณช่วง โมกขรัตน์
141   คุณประจวบ โมกขรัตน์
142   คุณประสงค์ โมกขรัตน์
143   รต.สุทิน​ จันทร์นคร
144   คุณไฉน​ จันทร์นคร
145   คุณณัฏฐนันท์​ หรือนิพาพร​ จันทร์นคร
146   คุณศิริธร​ จันทร์นคร
147   พจอ.อาณัติ​ จันทร์นคร
148   คุณสุทัศน์​ จันทร์นคร
149   คุณณัฏฐณิชา จันทร์นคร
150   คุณประภาสิริ​ สอนง่าย
151   คุณสาธิกา  อ่อนมั่นคง
152   คุณตามิ่ง​ สอนง่าย
153   คุณยายเสนอ​ สอนง่าย
154   คุณปู่แห่ย่าเนือง​ จันทร์นคร
155   คุณประภา​ศ​ ขุนจันทร์
156   ตระกูลสอนง่ายและบุุคคลที่เกี่ยวข้อง
157   ตระกูลจันทร์นครและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมู่ญาติ​ทั้งหลาย​ เจ้ากรรมคุณเวรทั้งหลาย​ ทุกสิ่งทุกอย่าง​ ทุกผู้ทุกนาม​ ทุกภพทุกภูมิ​ ทั่วทั้ง3แดนโลกธาต ตั้งแต่อดีต​ ปัจจุบัน​ อนาคต​ทั้งหมดทั้งมวล
158   คุณสมบัติ ตั้งใจ
159   คุณวรารักษ์ วิจะสิกะ
160   คุณวิภัช อรัณยภูติ
10

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู (เพิ่มเติม)   
   
1   คุณสำเนียง​ สำโรง​
2   คุณ​พิเชษฐ​   สำโรง​
3   คุณพิรสรรค์​   สำโรง​
4   คุณสาวพริสร​   สำโรง​
5   คุณจำนงค์​   คำแสน​
6   คุณพรพจน์​   คำแสน​
7   คุณเฟื่อง​   สำโรง​
8   คุณสาว​ดรุณี​  สำโรง​
9   คุณสาว​พัชรี​  สำโรง​
หน้า: [1] 2 3 ... 10