กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ประกาศรายชื่อร่วมบุญเครื่องกฐิน เขียนรายชื่อลงบนจีวร
.
รอบวันที่  8  กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562
.

1   คุณเสาวณีย์ ผุสดี และครอบครัว
2   คุณสุภาภรณ์ พุ่มเรืองและครอบครัว
3   คุณอานุ หมื่นจันทร์และครอบครัว
4   คุณชมชนก เผ่าพงษ์ และครอบครัว
5   บริษัทบุญดีทรานสปอร์ตจำกัด
6   คุณลัดดาวัลย์ ภู่ประเสริฐทรงและครอบครัว
7   คุณนวรัตน์  สวัสดีเตชาภัทร์และครอบครัว
8   คุณสมเกียรติ เจือสุวรรณ์ และครอบครัว
9   คุณบัญชา ศรีเดช พร้อมครอบครัว
10   คุณอัศฎาภรณ์ สิทธิฤทธิ์ และครอบครัว
11   คุณธัญภรณ์ ประกอบเพียร และครอบครัว
12   คุณราวี​ ทิว​ทอง​และครอบครัว
13   คุณทรงพล จิตรบรรจง-คุณญาณัฐนิตา ธนพัฒน์ถิระกุล และครอบครัว
14   คุณสิริพร อัมพรรุ่งจรัสและครอบครัว
15   คุณแม่ประสาน  เกษมพงษ์และครอบครัว
16   คุณนฤมล ชัยยะ และครอบครัว
17   คุณเต็มตะวัน เกษเพ็ชร์ และญาติ
18   คุณเพ็ญนภาภรณ์ ศิริกันตราภรณ์ และครอบครัว
19   MISS THUNYAPAT VIWATANANT
20   คุณวณิชชญา หาญวานิช และครอบครัว
21   คุณศุภกิจ วัชรินทร์กาญจน์ และครอบครัว
22   คุณปาริฉัตร ชืทซ์และครอบครัว
23   คุณศุทธสิทธิ์ มหาวิเศษศิลป์และครอบครัว
24   คุณณภัชกมล เทพกัน พร้อมครอบครัว
25   คุณวนิชา เจริญนานและครอบครัว
26   คุณมาริษา ส่างมนพร้อมครอบครัว
27   คุณปุณยนุช จันสีหา และครอบครัว
28   คุณรักตาภา ศรีกมล และครอบครัว
29   คุญอนุธิดา เล้งหยาง และครอบครัว
30   คุณสายสุณี ศรีชุติยโสภณ และครอบครัว
31   คุณเทียมซุม แซ่ตั้น
32   คุณขาเฮี้ยง แซ่โหวงและครอบครัว
33   คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และบุตรหลาน
34   คุณสิรกาญจน์พิชญสัจจาและครอบครัว
35   คุณแฟง เปาโรหิตย์และครอบครัว
36   คุณรัชนก แสนสุข
37   คุณภิญญาพัชร์ พงษ์ภรณ์พิภพ
2
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู
.
รอบวันที่ 31 สิงหาคม 2562 - 17 กันยายน 2562
.

1   คุณนวรัตน์ - คุณทองสุข สว้สดีเตชาภัทร์
2   คุณบุญดี ตะกูลแสงรัศมี
3   คุณยุทธศักดิ์ มีศิลสัตย์
4   คุณภัทรภัสสร์ ทองใบ
5   คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
6   คุณวิทยา​ สุข​สุ​เมฆ​
7   คุณดาวรุ่ง  ทับทิมทอง
8   คุณณัชชวรา ยิ้มวิทยา
9   คุณแม่กิมฮวย แซ่เฮ้ง และครอบครัว
10   คุณศุภะรุจ เลื่องอรุณ (เศารยะ)
11   คุณชัยโรจน์ อธิพัชระวัฒ์
12   คุณพรภินันท์ อธิพัชระวัฒน์
13   คุณปัณณรุจน์ อธิพัชระวัฒน์
14   คุณปัณณวิชญ์ อธิพัชระวัฒน์
15   ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
16   คุณสุชาดา คงคาสุริยฉาย
17   คุณกิติมา กาญจนะโภคิน และ คุณเจมส์ ฟอลแมน 3
18   คุณแสนสุข วรรธะมานี
19   คุณวรนิษฐ์ จิระพิชญาศักดิ์
20   คุณริญญภัสร์ จิระพิชญาศักดิ์
21   คุณอัญรินทร์ จิระพิชญาศักดิ์
22   คุณอิงครัตน์ จิระพิชญาศักดิ์
23   คุณปัณณวิชญ์ จิระพิชญาศักดิ์
24   คุณศิริพร อนิวัฒนานนท์
25   คุณสิทธิชัย จันทศิริ
26   คุณเอื้อ กฎมัจฉา
27    คุณปัณณวิชญ์ จิระพิชญาศักดิ์
28   คุณสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิทย์และครอบครัว
29   คุณกัลป์ภรณ์ พงษ์ภรณ์พิภพ
30   คุณสมพิศ เสถียรศรี
31   คุณพีรญา สนทอง
32   คุณไกรพิพัฒ พงษ์ภรณ์พิภพ
33   คุณภิญญาพัชร์ พงษ์ภรณ์พิภพ
3
ประกาศรายชื่อสร้างพระพุทธรูปทองเหลืองปางจักรพรรดิ "กินบ่เซี่ยง(กินไม่หมด)" ขนาดใหญ่ประมาณ 30 นิ้ว จำนวนมากถึง 6 องค์
.
รอบวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 17 กันยายน 2562
.

1   คุณทองศรี ไชยวงศ์
2   คุณนภาวรรณ ไชยวงศ์
3   คุณสุชาพิชญ์ ไชยวงศ์
4   คุณวีรินทร์พิมล ไชยวงศ์
5   คุณพิชามญชุ์ ไชยวงศ์
6   คุณรมิดา ไชยภรธรรม
7   คุณศุภกร ไชยภรธรรม
8   คุณณธีพงศ์ สุทธินลินพงศ์
9   คุณนวรัตน์ สวัสดีเตชาภัทร์
10   คุณทองสุข สวัสดี
11   คุณทศพล เอี๊ยะไจ๊
12   คุณณรัช โอฬารก้องเดช
13   คุณบัญฑิต นิลผ่องอำไพ
14   คุณทัศนัย สายแสงจันทรฺ
15   คุณสุพัตรา สายแสงจันทร์
16   คุณปารียา สายแสงจันทร์
17   คุณวราลี. สายแสงจันทร์
18   คุณสรายุทธ ศรีราจันทร์
19   คุณปุณยนุช ศรีราจันทร์
20   คุณณัฐกิตติ์ ศรีราจันทร์
21   คุณณัฐกุล ศรีราจันทร์
22   คุณ ณัฐชนันท์ สุนทรา
23   คุณบุษยา จักรวรรณพร
24   คุณสมใจรัก เองตระกูล
25   คุณกฤษิญา ณ ระนอง
26   คุณณัชชา โพธิ์เกษม
27   คุณญาณิฐา ณ ระนอง
28   คุณนภัทร ณ ระนอง
29   คุณบุญสิทธิ์ ณ ระนอง
30   คุณดวงกมล โฮริกุจิ
31   คุณพจนีย์ ส้มดี
32   คุณพิพัฒน์ ผลสุขขา
33   คุณประภาพร สุขเขียวอ่อน
34   คุณทัชพล ตันวัฒนะ
35   คุณธนพล ตันวัฒนะ
36   บริษัท บุญดีทรานสปอร์ต จำกัด
37   คุณบุญดี ตระกูลแสงรัศมี
38   คุณกมลพร อัศวรัตนากร
39   คุณรัฐไกร เลิศศรีปรียา
40   คุณธิติชญาน์  ธนาพัชร์สิริกุล
41   คุณตรีทิพย์นิภา เตชะเพิ่มผล
42   คุณวรางคณา เก้าเอี้ยน
43   คุณกีรติ นิภากรสัมพันธ์
44   คุณจุฑามาศ คล้ายนิล
45   คุณกิมฮวย แซ่เฮ้งและครอบครัว
46   คุณยุพดี ทักษิณา
47   คุณสมนึก ทักษิณา
48   คุณสมพงษ์ ทักษิณา
49   คุณสุวรรณี เฮ้าวุฒิกุล
50   คุณพลพฤทธิ์ รัตนภิญโญกุล
51   คุณเอกสิทธิ์ ต่อวัฒนบุญ
52   คุณปนัดดา ต่อวัฒนบุญ
53   อ.ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ
54   คุณนฤดม ต่อวัฒนบุญ
55   คุณรัชพล ต่อวัฒนบุญ
56   คุณจิรารัตน์ ชาลีวรรณ
57   คุณเยาวเรส ชาลีวรรณ
58   คุณประสิทธิ์ จันทร์งาม
59   คุณอธิวัฒน์ บุญญวัฒน์วณิชย์
60   คุณณิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา
61   คุณมานะ พิมพ์จุฬา
62   คุณเทียมจิตต์ พิมพ์จุฬา
63   คุณพรพจน์ พิมพ์จุฬา
64   น้องถุงเงินถุงทอง
65   คุณสุชานันท์<สุพัฒรา> เพชรชิต
66   คุณสุรเดช จันทะสิน
67   คุณสุภัคสิณี จันทะสิน
68   คุณวนา จันทะสิน
69   คุณสุวรรณิการ์ จันทะสิน
70   คุณระริน จันทะสิน
71   คุณธนวัฒน์ ธุระพันธ์
72   คุณนัทธมน วัฒนกุล
73   คุณชลิดา รัชตะพงศ์ธร
74   คุณกิมกี อินดี
75   คุณกรแก้ว อินดี
76   คุณปวีณา พณิชยางกูร
77   คุณชัยพฤกษ์ พณิชยางกูร
78   คุณศักดา พณิชยางกูร
79   คุณเสาวนีย์ คล้ายนิล
80   คุณบรรณวัฒน์ หิรัญธนาอนันต์
81   คุณราเชน  รำพรรณ์
82   คุณวัฒนา ฉันทนานุกูล
83   คุณพรชัย ทองวานิช
84   คุณผุสดี ทองวานิช
85   คุณชนิกานต์ ทองวานิช
86   คุณชนินันท์ ทองวานิช
87   คุณนันทกานต์ ทองวานิช
88   คุณอัครวุฒิ เทศวิศาล
89   คุณจักรี  เทศวิศาล
90   คุณกาญจนา เทศวิศาล
91   คุณศิรินทร์รัตน์ เทศวิศาล
92   คุณฤทธิรณ  วงศ์นวล
93   คุณอรพรรณ เรืองวิริยะโภคิน
94   คุณศิรินพร  เสือฉ้วน
95   คุณศิรินภา เกียรติไพศาลโสภณ
96   คุณสดใส  ถิรสัตยาพิทักษ์
97   คุณสมชัย จันทร์เลิศเลขา
98   คุณจินดา จันทร์เลิศเลขา
99   คุณทวีศักดิ์ จันทร์เลิศเลขา
100   คุณโชติอนันต์ จันทร์เลิศเลขา
101   คุณทวีกูล จันทร์เลิศเลขา
102   คุณวิชยา จันทร์เลิศเลขา
103   คุณยุพา จันทร์เลิศเลขา
104   คุณสหัทย์พร จันทร์เลิศเลขา
105   คุณศุภสุตา จันทร์เลิศเลขา
106   คุณธียารัตน์ ปันเด็ง
107   คุณมาลี ธนะกองแก้ว
108   คุณมะลิวัลย์ ยามะชิตะ
109   คุณอากิฮิโร ยามะชิตะ
110   คุณชมพูนุท พุทธาน
111   คุณณัฐสุดา พุทธาน
112   คุณชัยพัทธ์ ทิพยคุณ
113   คุณนงคราญ เกาสายะพันธุ์
114   คุณพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง
115   คุณพัชริดา ลิ้มวงษ์ทอง
116   คุณพชรพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง
117   คุณพชรพล ลิ้มวงษ์ทอง
118   คุณรัตนา จันทร์เพ็ญ
119   คุณอรพรรณ จันทร์เพ็ญ
120   คุณสุรเชษฐ์ จันทร์เพ็ญ
121   คุณอรรยา จันทร์เพ็ญ
122   คุณรชตวัน ใจสบาย
123   คุณบุญช่วย รัชฎา
124   คุณเฉลา  รัชฎา
125   คุณพฤหัส รัชฎา
126   คุณชลลดา รัชฎา
127   คุณพรนลิน รัชฎา
128   คุณกณิตา  อุ่ยถาวร
129   คุณจะเด็ด ศรีสุวรรณ
130   คุณสีนวล ปิติเดชา
131   คุณสุนทรี ปิติเดชา
132   คุณภัทรศยา ปิติเดชา
133   คุณ สุขสันต์ มาเยอะ
134   คุณชิดชนก มาเยอะ
135   คุณจันทร์จิรา แจ้งประจักษ์
136   คุณไอศูรย์  เปรมแสง
137   คุณนุชนา เปรมแสง
138   คุณวรวลัญช์ เปรมแสง
139   คุณณัฏฐ์ทิตา เปรมแสง
140   คุณพัทธนันท์ เปรมแสง
141   คุณชัยฤทธ์ ตีระพงศ์ไพบูลย์
142   คุณสุวรรณา  ตีระพงศ์ไพบูลย์
143   คุณณัฐสิทธ์ ตีระพงศ์ไพบูลย์
144   คุณศุภกิตติ์ ตีระพงศ์ไพบูลย์
145   คุณทิวัตถ์  ตีระพงศ์ไพบูลย์
146   คุณพภัสสรณ์ กัญญ์ถพัชญ์
147   คุณดลรัฐ  นรธิปธนัญญา
148   คุณชัยโรจน์ อธิพัชระวัฒน์
149   คุณพรภินันท์ อธิพัชระวัฒน์
150   คุณปัณณรุจน์ อธิพัชระวัฒน์
151   คุณปัณณวิชญฺ์ อธิพัชระวัฒน์
152   คุณอุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช
153   คุณสิริพงษ์ สีบุญเรือง
154   คุณเสาวนิตย์ สีบุญเรือง
155   คุณเกตุกษิต สีบุญเรือง
156   คุณวิชัย ศรีจันทร์ทิพย์
157   คุณเมทินี วงศ์พยัคฆ์โยธิน
158   คุณชัยพจน์ วงศ์พยัคฆ์โยธิน
159   คุณขนิษฐา วงศ์พยัคฆ์โยธิน
160   คุณพรนภา วงศ์พยัคฆ์โยธิน
161   คุณพรพิพัฒน์ วงศ์พยัคฆ์โยธิน 
162   คุณสุบิน บุญญาภิรมย์
163   คุณพเยาว์ บุญญาภิรมย์
164   คุณสุขุมาลย์ บุญญาภิรมย์
165   คุณพยาน จันทร์มี
166   คุณชุติภาส เรืองอัสรานนท์
167   คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ
168   คุณภัทรามณีย์ มามิ
169   คุณพนธ์พันธ์ วิชชุกิจมงคล
170   คุณพันเลิศ สุทธิวงศ์
171   คุณศุภรัตน์ ตรึงจิตวิลาส
172   คุณดรณ์ สุทธิวงศ์
173   คุณธนาภา สุทธิวงศ์
174   คุณสรินทิพย์ สิทธิรัตนชัย และครอบครัว
175   คุณธนธัส จิรัฐธรากร
176   คุณอริญรดา จิรัฐธรากร
177   ด.ญ.กัญณภัทร จิรัฐธรากร
178   ด.ญ.ณัฏฐ์ฐิรา จิรัฐธรากร
179   บริษัท มาม่ากรุ๊ป จำกัด
180   Arinrada Jewelry
181   คุณวรรณพร ชวะวิทย์
182   คุณกรชยุต ชวะวิทย์
183   คุณเปรมิกา จงสถิตย์วัฒนา
184   คุณภาณุพงศ์ ชวะวิทย์
185   คุณสุประวีณ์ นันทเสถียรสิริ
186   คุณรณฤทธิ์ อินเติมมา
187   คุณวาสนา เอบเนอร์
188   คุณพรรณประภา  อดุลสุทธิกุล
189   คุณณภัฏพนธ์ มหาพงศาสิน
190   คุณพงษ์พันธ์ ท้าวมหาวรรณ
191   คุณทัศน์นันท์ ท้าวมหาวรรณ
192   คุณรัตนาภรณ์ ท้าวมหาวรรณ
193   คุณพีรวัส นันท์สุทธิโกศล และครอบครัว
194   คุณพจนินท์ ลิ่มเจริญพัฒนา
195   คุณนพดล ชื่นศิริเกษม
196   คุณกริช ด่านตระกูล
197   คุณรุ่งทิพย์ ด่านตระกูล
198   คุณฐปพล ด่านตระกูล
199   คุณปริชญา ด่านตระกูล
200   คุณกานดา ด่านตระกูล
201   คุณสุพิชฌาย์ ศุภกฤตรัตนวัชร์ และครอบครัว
202   คุณอุษา สิงหพัศ
203   คุณวสุนทรา ภู่สกุล
204   คุณชวัลลักษณ์ คุ้มกัน
205   คุณวีรเชษฐ์ คุ้มกัน
206   คุณวีรยา คุ้มกัน
207   คุณพรพรรณ คุ้มกัน
208   คุณวีรยุทธ คุ้มกัน
209   คุณอภิชา ธนัชชาชัชวัล
210   คุณศุทธภา การิตชลธิศ
211   คุณมนกร การิตชลธิศ
212   คุณชญาภา คงภัควรรธนะ
213   คุณคาเชน คงภัควรรธนะ
214   คุณเบญจลักษณ์ สหกิจภิญโญ
215   คุณจิตรา    ขุนทอง
216   คุณทิพวรรณ หลังนาค
217   คุณมนตรี  บุญญลักษม์
218   คุณพชร  บุญญลักษม์
219   คุณวรษา  บุญลักษม์
220   คุณรัชดาวรรณ  เชวงปานและผู้ร่วมวิบากกรรมในทุกภพทุกชาติ
221   Thomas Schwab
222   คุณปาริฉัตร ชืทซ์
223   คุณยะเอ็ล ชืทซ์
224   คุณสันสนี เปรมเดช
225   คุณกิตติมา มาสงค์
226   คุณวิไล  ชัยชนะศิริ
227   คุณสมบูรณ์  ชัยชนะศิริ
228   คุณธนิดา  ชัยชนะศิริ
229   คุณรัชกร  ชัยชนะศิริ
230   คุณระพีพงศ์  วงศ์ดี
231   คุณธนธัช  วงศ์ดี
232   คุณสุภาพร ตั้งสกุลชัยชาญ
233   คุณเอกพันธุ์ วิพัฒน์ภูวดล
234   คุณขจรเกียรติ ล้อตระกานนต์
235   คุณกรรณิการ์ แซ่เอี๊ยว
236   คุณชุติมา ล้อตระกานนต์
237   คุณศิริลักษณ์ ล้อตระกานนต์
238   คุณสุรเชษฐ โตประเสริฐยิ่ง
239   คุณจุฑามาศ โตประเสริฐยิ่ง
240   คุณนวพล วชิรวงศ์สกุล
241   คุณรัตนาภา โตประเสริฐยิ่ง
242   คุณชนิกา โตประเสริฐยิ่ง
243   คุณณัทกร ชวกุลกาญจนกิจ
244   คุณไกรสอน ตาลทัพ
245   คุณภรดี แสงสุริโยทัย และครอบครัว
246   คุณซูยอน(ณัฐกมล ลิม)
247   คุณ Eunkyu Lim
248   คุณ Sanghyun Lim
249   คุณ Minjung Lim
250   คุณภานุ สุรวิทยาพร
251   ครอบครัวเรืองจิรภาส
252   คุณคมเดช  วสุพันธุ์
253   คุณจำนัล บุญญไกร
254   คุณบุญนอง บุญญไกร
255   คุณบุญทิวา บุญญไกร
256   คุณกนกศักดิ์ บุญญไกร
257   คุณสุกฤษฎิ์ บุญญไกร
258   คุณวนิดา โก่งกระโทก
259   คุณเสาวณีย์ บุญแช่มชู
260   คุณศุภกร บุญแช่มชู
261   คุณกาญจน์มังกร บุญแช่มชู
262   คุณแก้วเจียระไน บุญแช่มชู
263   คุณซุกเจว  แซ่จัง
264   คุณทรรศนีย์  วราสิทธิชัย
265   คุณพัฒนรพี  วราสิทธิชัย
266   คุณวิเชียร  วราสิทธิชัย
267   คุณวิบูลย์    วราสิทธิชัย
268   คุณพิชญา เพิ่มไทย
269   คุณวิโรจน์   เทพธานี
270   คุณเยื่อ  เทพธานี
271   คุณกัญชลี   เทพธานี
272   คุณสามารถ  เทพธานี
273   คุณวลัยลักษณ์   เทพธานี
274   คุณกฤตนัย  เทพธานี
275   คุณกิตติธร  เทพธานี
276   คุณเก็จนภา  เทพธานี
277   คุณนเรศ  เทพธานี
278   คุณจันทร์   มีณรงค์
279   คุณอานันท์อร เรืองธิติภาคย์
280   คุณอาทิตย์ สุขสัตยานนท์
281   คุณวิชัย อ้นสำราญ
282   คุณพจนา อ้นสำราญ
283   คุณพาริศา อ้นสำราญ
284   คุณวรรธนัย อ้นสำราญ
285   Mr.Arun Lepcha
286   คุณจุฑารัตน์ วศินประพุทธิ์
287   คุณกัญญ์พิดา วศินประพุทธิ์
288   คุณสมนึก สุนทรจินตนา
289   คุณณัฐสมน วศินประพุทธิ์
290   คุณธัชเดช-คุณปริษา อธิเมธาภัทร
291   ครอบครัวอุดมเพชรภัณฑ์
292   คุณธันฐภรณ์ วิธิษณ์กุลศิริ
293   คุณธนวิชญ์ น้อยไพโรจน์
294   คุณกมล ดาวผัด
295   คุณจันทร์ตุ้ม ดาวผัด
296   เวียงท่าแพรีสอร์ต-1
297   คุณปลวัชร  ธรรมอารี
298   คุณเจษฎามานิต ภาภาภัทร
299   คุณปัญญารัตน์ จงคล้ายกลาง
300   คุณกำโชค อารีรักษ์
301   คุณสราญชล. อารีรักษ์
302   คุณกรัณฑพัชร์ อารีรักษ์
303   คุณกรัณฑพงศ์  อารีรักษ์
304   คุณปิยมัณฑน์ วัฒนศิลป์กุล
305   คุณสมจิตร จันทร์เทศ
306   คุณศิริลักษณ์ บูรณะพรสถิตย์
307   คุณนฤมล บูชา
308   คุณอัสกัลยา สันติวงศ์สุขศิริ
309   คุณสุชาวดี เกิดด้วง
310   คุณโกลัญญา รัตรสาร
311   คุณสายชล เพียกแก้ว
312   คุณดนุพล ยางสมบัติ
313   คุณอานนท์ ยางสมบัติ
314   คุณวันชนะ เพียกแก้ว
315   คุณพิศพงษ์ เพียกแก้ว
316   คุณหทัยกานติ์ บวรอัครวงศ์
317   คุณวีรวิทย์ สิริวราสกุล
318   คุณณัฐธยาน์ โตวายุวัฒน์
319   คุณภัทธิรา สิริวราสกุล
320   คุณภัชณภา สิริวราสกุล
321   คุณณัฏฐกาญต์ สิริวราสกุล
322   คุณระวีนันท์ พงศ์ทองเจริญ
323   คุณประวัติ อุ่นประเดิม
324   คุณพรทิพย์ อุ่นประเดิม
325   คุณปาริฉัตร อุ่นประเดิม
326   คุณธีระ ติลกานนท์
327   คุณธิปัตย์ อุ่นประเดิม
328   คุณอาทิตยา วิทยนันท์
329   คุณบุญส่ง บุตรตรา
330   คุณฉลวย บุตรตรา
331   คุณสุมิตตา ยศวิปาน
332   คุณสำเริง ยศวิปาน
333   คุณศุภวรรณ ยศวิปาน
334   คุณบรรเทา เกตุแก้ว
335   คุณอุไรรันต์  เกตุแก้ว
336   คุณหฤทัย เกตุแก้ว
337   คุณบุญเสริม โพธิรักษา
338   คุณลำยอง โพธิรักษา
339   คุณวิไลวรรณ จันตะเสน
340   ศุภปริญ จันตะเสน
341   คุณสมิทธิ์เศรษฐ์ จันตะเสน
342   คุณนรภัทร จันตะเสน
343   คุณปัณณ์พัฒน์ จันตะเสน
344   คุณพัก หร่ายรักษ์
345   คุณวิเชียร ตาลทัพ
346   คุณภัทร หร่ายรักษ์
347   คุณธนกฤต จันทคล
348   คุณสุธรรม อนันต์ศิริโรจน์
349   คุณแก้วบุษรา อนันต์ศิริโรจน์
350   คุณพรรณิภา นาวาศุภพานิช
351   คุณฐาณีญา เอี่ยมพันธ์ และครอบครัวทุกภพชาติตั้งแต่ชาติต้น จนถึงชาติพระนิพพาน
352   คุณรัชกิจ อัศวชินเทพกุล และครอบครัวทุกภพชาติตั้งแต่ชาติต้น จนถึงชาติพระนิพพาน
353   คุณนวพล นรินทร์สรศักดิ์
354   คุณเยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
355   คุณวรัชต์ชนก นรินทร์สรศักดิ์
356   คุณปิยะมาลา นรินทร์สรศักดิ์
357   คุณสุภาศักดิ์ นุตวงษ์
358   คุณชุติมา พูนพิทยะ
359   คุณพรสิรินทร์ พูนพิทยะ
360   คุณพีรเดช พูนพิทยะ
361   คุณชุมพล พูนพิทยะ
362   คุณมยุรี ห้วยจันทร์
363   คุณอัศฎาภรณ์ สิทธิฤทธิ์
364   คุณนิติ เมาลานนท์
365   คุณพิเชษฐ เมาลานนท์
366   คุณกาญจนา เมาลานนท์
367   คุณญาณี เมาลานนท์
368   คุณอัมพรพิมพ์ เมาลานนท์
369   คุณฉัตรชัย เล็กสมบูรณ์
370   คุณวิชัย เล็กสมบูรณ์
371   คุณวาสนา เล็กสมบูรณ์
372   คุณวาริน  เล็กสมบูรณ์
373   คุณชาญคเณศ  เล็กสมบูรณ์
374   คุณอนุวัตร นิธิจิตราภรณ์
375   คุณอมฤต อนันต์ถวัลย์เลิศ และครอบครัว
376   คุณทองบัว จันทร์เลิศลักษณ์
377   คุณเพลินตา จันทร์เลิศลักษณ์
378   คุณวีระเชษฐ จันทร์เลิศลักษณ์
379   คุณจินดา สังข์แก้ว
380   คุณกฤษฏางค์ สังข์แก้ว
381   คุณละอองดาว สังข์แก้ว
382   คุณจามรี สังข์แก้ว
383   คุณดนัยภพ เหล่าพงศ์พันธุ์งาม
384   คุณสำเนียง​  แฟสันเทียะ
385   คุณขาเฮี้ยง แซ่โหงว
386   คุณพรรณทิภา ตันยานนท์
387   คุณนิตญา ตันยานนท์
388   คุณกิตติทัศน์ รัชตะประกร
389   คุณกิตติศักดิ์ รัชตะประกร
390   คุณพิพัฒน์พล ตันยานนท์
391   คุณศศิร์ธัญ วีระพันธุ์วิวัฒน์
392   คุณศศิร์ธา วีระพันธุ์วิวัฒน์
393   คุณณฐาภพ วีระพันธุ์วิวัฒน์
394   คุณเทียมซุน แซ่ตั้น
395   คุณเด็ด โลหะกิจ
396   คุณชมชนก เผ่าพงษ์
397   คุณวรรณา บุญนวน
398   คุณสิโรตม์ บุญนวน
399   คุณปวรุตม์ บุญนวน
400   คุณปวริศา บุญนวน
401   คุณเตียง แซ่ตั้ง
402   คุณอุทัยวรรณ มัวร์เฮ้าส์
403   คุณพอล มัวร์เฮ้าส์
404   คุณตะวันแพทริค มัวร์เฮ้าส์
405   คุณพิมภา ชำนาญวงษ์
406   คุณกัลยา ชำนาญวงษ์
407   คุณศิริชัย จันทร์บัวลา
408   คุณอารีรัตน์ พรหมมา
409   คุณชวน - คุณจรรยา แจ้งจิตร
410   คุณชาตรี แจ้งจิตร
411   คุณพลอยไพลิน แจ้งจิตร
412   คุณพิตรนริทร์ณิชา รัตนพงศ์
413   คุณชวัลณัฏฐ์ดา รัตนพงศ์
414   คุณนภาพร อุดหนุน
415   คุณธปศร จิตวรานนท์
416   คุณโชกุน จิตวรานนท์
417   คุณธันยพร งามขำ
418   คุณธัญธร งามขำ
419   คุณกาไว กุลเมืองน้อย
420   คุณบุบผา กุลเมืองน้อย
421   คุณไพศาล เทศทอง
422   คุณนุทธนา เทศทอง
423   คุณสรัญญา เทศทอง
424   คุณสุภาวรรณ พิมเวิน
425   คุณทองพูล สุวรรณกันทา
426   คุณพิสิฐจรรย์ สิทธิไชย
427   คุณอารีรัตน์ บุญสกุลเดช
428   คุณสมบูรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์
429   คุณกนกวรรณ นุกูลอุดมพานิชย์
430   คุณธัชพล นุกูลอุดมพานิชย์
431   คุณยู่เตียว แซ่เต็ง
432   คุณสุเทพ เกียรติเรืองพงษ์
433   คุณสมหมาย กนกวลี เอ่งฉ้วน
434   คุณแพรประภา เอ่งฉ้วน และครอบครัว
435   คุณนนทวรรณ เอ่งฉ้วน
436   คุณพชร เอ่งฉ้วน
437   คุณจรัส สิงห์แก้ว
438   คุณอุบล สิงห์แก้ว
439   คุณชมพูนุช สิงห์แก้ว
440   คุณบุษรินทร์ สิงห์แก้ว
441   คุณเชวง ไชยสาร
442   คุณกาญจนา ไชยสาร
443   คุณดำรงศักดิ์ ไชยสาร
444   คุณเอนุกา ไชยสาร
445   คุณปาริฉัตร ไชยสาร
446   คุณศุภกร ไชยสาร
447   คุณศุภวิช ไชยสาร
448   คุณศุภิสรา ไชยสาร
449   คุณสุชาดา คงคาสุริยฉาย
450   คุณบุญเกียรติ กาญจนะโภคิน
451   คุณกิติมา กาญจนะโภคิน ฟอลแมน 3
452   คุณเจมส์ ฟอลแมน 3
453   คุณชูเกียรติ นวสุ
454   คุณสุนีย์ นวสุ
455   คุณรัสรินทร์ กีรติธนาไชยยศ
456   Mr.Eric Bouchard
457   คุณกัญญาลักษณ์ กีรติธนาไชยยศ
458   คุณอัครกิตติ์ กีรติธนาไชยยศ
459   คุณวิภาภรณ์ แซ่เซีย
460   คุณกิ่งภัสสรณ์ วชิรมณีพันธุ์
461   คุณเซ่งเซี้ยง แซ่ลิ้ม
462   คุณชิวไน้ แซ่อึ้ง
463   คุณทวีพันธุ์ ปิยาภิชาต
464   คุณพงษ์ศักดิ์ ปิยาภิชาต
465   คุณสุเมธ จานประดับ
466   คุณยุพร จานประดับ
467   คุณสาต์นิธิ จานประดับ
468   คุณพัฒนา ศรีสุวรรณ
469   คุณเวฬุรี ศรีสุวรรณ
470   คุณวัชระศักดิ์ ศรีสุวรรณ
471   คุณพิมพ์รภัช ภักดีอมรสินธุ์
472   คุณธนาเดช เอกรินทรากุล
473   คุณวัชรชล เอกรินทรากุล
474   คุณกษิเดช เอกรินทรากุล
475   คุณกฤษิกร เอกรินทรากุล
476   คุณจักรพงษ์ ธิมาภรณ์
477   คุณทิพวัลย์ ธิาภรณ์
478   คุณเสาวรส ธิมาภรณ์
479   คุณธานี ธิมาภรณ์
480   คุณประพนธ์ คงสำราญ
481   คุณประกอบ กตัญญุตานนท์
482   คุณชุน​ กตัญญุตานนท์
483   คุณบัณฑิต​  กตัญญุตานนท์
484   คุณอภิรัต​ กตัญญุตานนท์​
485   คุณสิริพงศ์​  กตัญญุตานนท์
486   คุณสมสกุล เฉยชมผล
487   คุณนลินรัตน์ พหลแพทย์
488   ร้านThe Emmey Nice Facial Massage
489   คุณอุทุมพร รักบ้านเกิด
490   คุณรัชดาวัลย์ ชุติภัทรวัชริน
491   คุณเทอรรี่ แม๊คเวจ์
492   คุณฐนันท์ธร  วงษ์เสนรุจกุล
493   คุณชูเกียรติ  พนมเจริญโชค
494   คุณวันทิพย์  มัลลิสิทธิชัย
495   คุณพัชรี  กอกรรณิกา
496   คุณพิสุทธิ์ บูรณโสภณ
497   คุณอาง รถมณี
498   คุณจิระชัย สรรญอาสน์
499   Mr.robert James Cook
500   คุณศิตา คลุก
501   คุณวิตอเรีย ริต้า คลุก
502   คุณวรินทร์ทิพย์ ลิ้มสุขะกร
503   คุณสารัตต์ ลิ้มสุขะกร
504   คุณชญาดา ลิ้มสุขะกร
505   คุณพงศ์พีระ มาทรัพย์
506   คุณกัญญดา มาทรัพย์
507   คุณอรุณ ประกอบธรรม
508   คุณสมศักดิ์ น้อยประเสริฐ
509   คุณวันทนีย์ น้อยประเสริฐ
510   คุณนพวรรณ น้อยประเสริฐ
511   คุณมินตรา ชัยสาครธรรม
512   คุณนัฐพล วงศอนันต์
513   คุณธานิน สัจจะบริบูรณ์
514   คุณชุลีพร สัจจะบริบูรณ์
515   คุณวรกูล สัจจะบริบูรณ์
516   คุณสุวกิจ สัจจะบริบูรณ์
517   คุณกรสาร สัจจะบริบูรณ์
518   คุณเพราพิลาส โสรถาวร
519   คุณชุติญาภรณ์ ธีรอชิรญา
520   คุณจิรัตฌ์ปิยา SaiHsai เศรษฐภัคสุข
521   คุณบุญเชิด บุญพร
522   คุณลำดวน อ้อยเพียร
523   คุณเล็ก สาระทิศ
524   คุณมลิวรรณ อ้อยเพียร
525   คุณจรัส เลิศวณิชย์วัฒนา
526   คุณศรีวรรณ เลิศวณิชย์วัฒนา
527   คุณฆรินรัตน์ เลิศวณิชย์วัฒนา
528   คุณสุณีพรรณ เลิศวณิชย์วัฒนา
529   คุณธีระบูลย์ เลิศวณิชย์วัฒนา
530   คุณจักรกฤษ ไกรกฤษสม
531   คุณวาสนา ศรประสิทธิ์
532   คุณจตุพล ศรประสิทธิ์
533   คุณธนาวุฒิ ศรประสิทธิ์
534   คุณชุติมณฑน์ ศรประสิทธิ์
535   คุณปวริศา ศรประสิทธิ์
536   คุณศุภาธนิษฐ์ แสงทอง
537   คุณวรวิทย์ จิตตวิมงคล
538   คุณอมรรัตน์ จิตตวิมงคล
539   คุณปรเมศวร์ จิตตวิมงคล
540   คุณยุทธนา จิตตวิมงคล
541   คุณปัทมา จิตตวิมงคล
542   คุณธิตินันท์ จิตตวิมงคล
543   คุณณัฐชา จิตตวิมงคล
544   คุณณัฐสิทธิ์ จิตตวิมงคล
545   คุณนพดล แจ้งพร
546   คุณจันทิมา แจ้งพร
547   คุณปิยะพงศ์ แจ้งพร
548   คุณศุภิสรา วีรพลิน
549   คุณจีรศักดิ์ ทองร่วง
550   คุณเดชาภัค จิรกิจเธีนร
551   คุณภัทรภร จิรกิจเธียร
552   คุณพรพจน์ สุจิณเจริญพร
553   คุณอมรรัตน์ สินธุปัน
554   คุณเพ็ญนภา พุฒิวิญญู
555   คุณสดศรี วิภาตกุล
556   คุณนวลพรรณ วิภาตกุล
557   คุณนพวรรณ วิภาตกุล
558   คุณกรณรัสย์ วุฒิเกตุ
559   คุณทองสุข ศรีเดช
560   คุณบัญชา ศรีเดช
561   คุณนงนภัส บุญประกอบ
562   คุณฌาณวิตร ศรีเดช
563   คุณปาง บุญเลิศ
564   คุณสอน ทองเทศ
565   คุณปรดา จีรงคเสนีย์
566   คุณต้อย แซ่อึ้ง
567   คุณจิราวรรณ จันทร์สุข
568   คุณศีระญา บุญประกอบ
569   คุณเติมศักดิ์ ศรีเดช
570   คุณภาสินี วีรงคเสนีย์
571   คุณวิบูลผล ศรีเดช
572   คุณวิชญา อุทา
573   คุณกิตติพัฒน ศรีเดช
574   คุณสุภาพร อรุณพูลทรัพย์
575   คุณภาคภูมิ ยิ้มวิทยา
576   คุณณัชชวรา ยิ้มวิทยา
577   คุณเอกลักษณ์ ยิ้มวิทยา
578   คุณปภัสสร์อนงค์ ยิ้มวิทยา
579   คุณสุปราณี โท่มาก
580   คุณกุลธิดา ศิริโพธิ์สกุล
581   คุณกนกวรรณ ศิริโพธิ์สกุล
582   คุณมานพ ศิริโพธิ์สกุล
583   คุณสังวน ศิริโพธิ์สกุล
584   คุณมาลัย ปัจจุทธรณ์
585   คุณวณิชชญา หาญวานิช
586   คุณธีระพงศ์ หาญวานิช
587   คุณธนกร หาญวานิช
588   คุณสุวรีย์ กลิ่นอุบล
589   คุณดำรง กลิ่นอุบล
590   คุณดวน อุส่าห์ดี
591   คุณทองมี อุส่าห์ดี
592   คุณวรวุฒิ จิรโชติปานรดา
593   คุณกัลย์วีร์ จิรโชติปานรดา
594   คุณชัญญาภัค จิรโชติปานรดา
595   คุณณัฐกฤตา จุมพล
596   คุณวิชุตา ปุเลนเต
597   คุณปราณี  แก้วศรีบุญเฮือง
598   คุณเกษียน แก่นสาร์
599   คุณอมรศรี แก่นสาร์
600   คุณคำ นามเมือง
601   คุณยา นามเมือง
602   คุณฆฤณ นามเมือง
603   คุณเพ็ญนภา ถิ่นกมุท
604   คุณชฎาภา อินทรพานิชย์
605   คุณวิศิษย์ อินทรพานิชย์
606   คุณกษิดิศ อินทรพานิชย์
607   คุณลิบฮึง แซ่อึ๊งและผู้เกี่ยวข้อง
608   คุณซิ้วเช็ง แซ่เตียวและผู้เกี่ยวข้อง
609   คุณนภาพร แซ่อึ๊งและผู้เกี่ยวข้อง
610   คุณรุ่งอรุณ พัฒนาพรอนันต์และผู้เกี่ยวข้อง
611   คุณผาด เข็มแจ่มและผู้เกี่ยวข้อง
612   คุณติติม แซ่อึ๊งและผู้เกี่ยวข้อง
613   คุณทัศนะ พัฒนาพรอนันต์ และผู้เกี่ยวข้อง
614   คุณวิทยา พัฒนาพรอนันต์และผู้เกี่ยวข้อง
615   คุณทรงวุฒิ พัฒนาพรอนันต์และผู้เกี่ยวข้อง
616   คุณขวัญฤทัย แซ่อึ๊งและผู้เกี่ยวข้อง
617   คุณเพชรรัตน์ แซ่อึ๊งและผู้เกี่ยวข้อง
618   คุณสุนทรี แซ่อึ๊งและผู้เกี่ยวข้อง
619   คุณมนตรี ชยาภิรมย์
620   คุณกชมน ชยาภิรมย์
621   คุณมณีรัตน์ ชยาภิรมย์
622   คุณกฤพร ชยาภิรมย์
623   คุณภัทรพล คู่พิทักษ์ขจร
624   บริษัทธรรมชาติ5871 จำกัด
625   คุณณัฏฐ์ชาพร วรโชคเศรษฐกุล
626   คุณวิทยา ขำขาว
627   คุณอารี ปัดกอง
628   คุณสลา ปัดกอง
629   คุณมหชัย ปัดกอง
630   คุณศศิธร สุขแสวง
631   คุณภูมิแผ่นดิน ปัดกอง
632   คุณอัญชฎา เล็กเจริญ
633   คุณวิภาดา ธนากิตติธัญญา
634   คุณมาลินี งอกศิลป์
635   คุณฐิติวัสส์ ธนากิตติธัญญา
636   คุณเมทยา ธนากิตติธัญญา
637   คุณธนัท ธนากิตติธัญญา
638   คุณภาณุมาศ วัฒนะลาภา
639   คุณชนิดา โกวิชสกุล
640   คุณภคิน วัฒนะลาภา
641   คุณยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา
642   คุณจุรี วัฒนะลาภา
643   คุณวิภาพรรณ เอี่ยมศรี
644   คุณรังสฤษฎิ์ เอี่ยมศรี
645   คุณวันวิสาข์ อ่อนตระกูล
646   คุณวิไลลักษณ์ ปัญญารักษ์
647   คุณก่อเกียรติ เอี่ยมศรี
648   คุณมนตรี หลิมเจริญ
649   คุณอัมพา หลิมเจริญ
650   คุณจิรศักดิ์ หลิมเจริญ
651   คุณลักขณา หลิมเจริญ
652   คุณศักดา พยายาม
653   คุณกฤตภาส พิศลยาจักรดุลย์
654   คุณปุญญิสา โชติอารยะพร
655   คุณปริมชยาภรณ์ พลจิระวัฒน์
656   คุณพิมศุภกานต์ ณัฐภูวราวัฒน์
657   คุณคริสตี้ น้ำมนต์ กิลเบิร์ต
658   คุณกันยาลักษณ์ วรศรี
659   คุณพัชรากร เดชาวรกิจ
660   คุณวรรณี พรหมชัย
661   คุณจิตร์ ธัญลักษณ์ภาคย์
662   คุณปริยษิฏฐา ศรีธนนันท์
663   คุณณิชนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์
664   คุณพนิตษา ธัญลักษณ์ภาคย์
665   คุณนราธิป ธัญลักษณ์ภาคย์
666   คุณธนัชพงศ์ พรวรพิพัฒน์
667   คุณจเร บุญเสริม
668   คุณภาวินันท์ บุญเสริม
669   คุณแมททิว โลล์ สิเสโร่ว์
670   คุณวีรวรรณ โลล์ สิเสโร่ว์
671   คุณจิตรมณี เทียมศรีรัชนีกร
672   คุณเดช บุนนาค
673   คุณเพ็ญศรี บุนนาค
674   คุณยาใจ บุนนาค
675   แม่ชีรัชดา อมาตยกุล
676   แม่ชีภูรพี อ่ำปั่น
677   คุณธงชัย ล่ำซำ
678   คุณมณทิรา ล่ำซำ
679   คุณจรัสพงษ์ ล่ำซำ
680   คุณปิยภัทร ล่ำซำ
681   คุณอิสสรีญา ล่ำซำ
682   คุณทิพย์นารี อมาตยกุล
683   คุณโสฬัส อมาตยกุล
684   คุณณัฐพงษ์ อมาตยกุล
685   คุณบุญธิดา โฆษิตทรัพย์
686   คุณวรเดช ฉันทศาสตร์โกศล
687   คุณณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน
688   คุณกชพรรณ ม่วงภาษี และครอบครัว
689   คุณเสน่ห์ หยวกทอง
690   คุณลำภู หยวกทอง
691   คุณธัญนนท์ ทองคำ
692   คุณเนตรนภา ทองคำ
693   คุณปวีณ์ธิดา ทองคำ
694   คุณวิกานต์วัฒน์ เศรษฐภูริวัฒน์
695   คุณวีระ คำหอม
696   คุณสุวรรณา คำหอม
697   คุณวิภา คำหอม
698   คุณภาณุวัชร์ คำหอม
699   คุณจรัญ สากูต
700   คุณไชยวัฒน์ คำหอม
701   คุณศิริจันญา คำหอม
702   คุณสุวัชชัย คำหอม
703   คุณพูลสุข  คำหอม
704   คุณนวพร   สร้อยสอาด
705   คุณสายทอง บุญคร้ำ
706   คุณบงกช ธนยศเจริญ
707   คุณศุภมงคล ธนยศเจริญ
708   คุณวิมลศรี ธนยศเจริญ
709   คุณสุปรีดา ธนยศเจริญ
710   คุณชัยรัตน์ พัฒนาพรอนันต์
711   คุณประกิจ ชูแก้ว
712   คุณรัตนา กุลวานิช
713   คุณฐิติกร กุลวานิช
714   คุณธัญญารัตน์ พัฒนาพรอนันต์
715   คุณสิริชัย กิจวรเมธา
716   คุณนริศ กิจวรเมธา
717   คุณอรุณี กิจวรเมธา
718   คุณนิโลบล บุญเจริญสมบัติ
719   คุณอรรจนา บุญเจริญสมบัติ
720   คุณศักย์ศรณ์ ตันติพงษ์
721   คุณสุริยะ สร้อยทอง
722   คุณสัญญา ธูปทอง
723   คุณเวฑิต  จันทรขรินทร
724   คุณสราลี  จันทรขรินทร
725   คุณคมกริช  จันทรขรินทร
726   คุณดิษยา  จันทรขรินทร
727   คุณวัชหทัย จุลตระกูล
728   คุณประจวบ​ ปิ่นโมรา
729   คุณสุดารัตน์​ ปิ่นโมรา
730   คุณณัฐวุฒิ​ ปิ่นโมรา
731   คุณณีรายา​ อิ่มอก
732   คุณสำเนียง​ อิ่มอก
733   คุณตรีวิทย์ ธีระวราพฤกษ์
734   คุณสุทัศน์-คุณศิริพร อนิวัฒนานนท์
735   คุณณัฏฐิรมย์ อนิวัฒนานนท์
736   คุณศีลวัต อนิวัฒนานนท์
737   คุณประดิษฐ์ คุณารักษ์
738   คุณกฤษณะ คุณารักษ์
739   สถานสวดมนต์ สาขาพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) สาขา 1-2 กทม.
740   คุณสมศรี พัฒนาพรอนันต์ และผู้เกี่ยวข้อง
741   หน่อยน้อย​ ฉิมพลีมาลีหอม​
742   คุณวีระศักดิ์ ดำรงพงษ์
743   คุณแก้วพิมพ์ รังสิมันต์ไพบูลย์
744   คุณพิมณดา ดำรงพงษ์
745   คุณพงษ์ศักดิ์ ดำรงพงษ์
746   คุณวไลพร ดำรงพงษ์
747   คุณเพ็ญพร กองสีหา
748   คุณวิรัช โสภณสกุลสุข
749   คุณเมธา โสภณสกุลสุข
750   คุณวัชร โสภณสกุลสุข
751   คุณณัฐพงศ์ โสภณสกุลสุข
752   คุณทศพล ไหลสงวนงาม
753   คุณสุนิชา สิงห์ไชย
754   คุณธนภรณ์ ไหลสงวนงาม
755   คุณอิงณิชศมน ขาวพันธุ์ดี
756   คุณสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์,
757   คุณทัศนีย์ ชวาลวิวัฒน์
758   คุณโชติกา ชวาลวิวัฒน์
759   คุณอดุลวิทย์  หงษ์วัฒนาชัย
760   คุณสุภาภรณ์  เตชทิพากร
761   คุณภูษณิศา  เตชทิพากร
762   คุณอัครวุฒิ เตชทิพากร
763   คุณวัชรีภรณ์. สตารัตน์
764   คุณแม่กิมเฮียง  แซ่แต้
765   คุณรมิดา วัชรานุกูร
766   คุณอาริยา เตชทิพากร
767   คุณกฤษฎา เตชทิพากร
768   คุณนิรินธน์ สถิรสมบัติ
769   คุณสมชาย กงทอง
770   คุณกิตติ์ธเนศ อภิฉัตรนิรันดร์
771   คุณพิมพ์ลดา อภิฉัตรนิรันดร์
772   คุณอธิวัฒน์ อภิฉัตรนิรันดร์
773   คุณวีรวัชร์ อภิฉัตรนิรันดร์
774   คุณนีโม่ อภิฉัตรนิรันดร์
775   คุณชินโชติ  ปลัดชัย
776   คุณภูมิพัฒน์ ธนิตกุล
777   คุณนงลักษณ์ ธนิตกุล
778   คุณพสิษฐ์ ธนิตกุล
779   คุณณัฏฐขัย ธนิตกุล
780   คุณบุญชุบ ธนิตกุล
781   คุณยุพเยาว์ คงธรรม
782   คุณคงคุณา คงธรรม
783   คุณวสันต์ คงธรรม
784   คุณณัฐวัฒน์ วงศ์โชติกมล
785   คุณจรงค์พร วงศ์โชติกมล
786   คุณนึ้ง แซ่ฉื้อ
787   คุณวันเพ็ญ เจียมจิตตน
788   คุณสุชาดา เจียมจิตตน
789   คุณวัชรพล เจียมจิตตน
790   คุณสิริกุล เจียมจิตปิติ
791   คุณวชิรวิชญ์ บัวมี
792   คุณจำลอง พรรณพวก
793   คุณพรรณี พรรณพวก
794   คุณรัตนา พรรณพวก
795   คุณวันชาติ วงษ์มณี
796   คุณวรวิทย์ วงษ์มณี
797   คุณเยื้อน ฟักภู่
798   คุณทองมาก ฟักภู่
799   คุณสมศักดิ์ ฟักภู่
800   คุณละออ ฟักภู่
801   คุณสุรพงษ์ ฟักภู่
802   คุณศิริวรรณ สมบูรณ์
803   คุณอรทัย มรกตเกรียงไกร และครอบครัว
804   คุณกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร
805   คุณพัชนีย์ เตรียมเวชวุฒิไกร
806   คุณวรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
807   คุณอรทัย เตรียมเวชวุฒิไกร
808   คุณเพ็ญจันทร์ พิมเสน
809   คุณพนา รัตนเวชวุฒิไกร
810   คุณสมบัติ มาสถิตย์ชัย
811   คุณน้ำผึ้ง เต็มกุลวดี
812   คุณตำหนิ ทองเรือง
813   คุณทองดี ทองเรือง
814   คุณยุทธิชัย ทองเรือง
815   คุณหัสทะพล ทองเรือง
816   คุณธนัญญา ชื่นบุญ
817   คุณปรางค์ทิพย์ ทองแย้ม
818   คุณวิไลลักษณ์ กุลเกลี้ยง
819   คุณธีระพงษ์ วาพันสุ
820   คุณราตรี วาพันสุ
821   คุณวัชรพงษ์ วาพันสุ
822   คุณอลิศา วาพันสุ
823   คุณศราวุธ วาพันสุ
824   คุณรัชนี ตั้งใจใหญ่
825   คุณกำธร ตั้งใจใหญ่
826   คุณธนภพ ตั้งใจใหญ่
827   คุณประติชญา ตั้งใจใหญ่
828   คุณติณณภัทร์ ตั้งใจใหญ่
829   คุณสุปรียา เกียรติอัมพรกุล
830   คุณมาซามิชิ คุโบะ
831   คุณธารารัตน์ คุโบะ
832   คุณอายาโนะ คุโบะ
833   คุณโซตะ  คุโบะ
834   คุณยูกิเอะ คุโบะ
835   คุณสุรัส เกษมศานต์กิดาการ
836   คุณเฉลิมขวัญ ทาแฮ
837   คุณจิราภา  เกษมศานต์กิดาการ 
838   คุณน้อง   เกษมศานต์กิดาการ
839   คุณชำนาญ  เกษมศานต์กิดาการ 
840   คุณศิริวรรณ  เกษมศานต์กิดาการ
841   คุณ พัชรา  เกษมศานต์กิดาการ
842   คุณสุชิน  เกษมศานต์กิดาการ
843   คุณขุนตี้ แซ่ด่าน
844   คุณฮุยเกียง แซ่ด่าน
845   คุณนารา สะสีมา
846   คุณสมชาย นามศักดิ์สวัสดิ์
847   คุณกมลวรรณ นามศักดิ์สวัสดิ์
848   คุณพีรวัส นันท์สุทธิโกศล
849   วิสสุตา นามศักดิ์สวัสดิ์
850   วริทธิ์ นามศักดิ์สวัสดิ์
851   คุณญาณวโรตม์ ณทิพยปภาพัฒน์
852   คุณสุวิมล รุ่งวิทูรย์รัตน์
853   คุณนภารัตน์ อินทรภักดี
854   คุณณัฐดนัย โปร่งสันเทียะ
855   คุณปริยากร โปร่งสันเทียะ
856   คุณพนมพร กองเงิน
857   คุณเขมจิรา กองเงิน
858   คุณรัตน์ติภรณ์ ทองดอนยอด
859   คุณสยามภูมิ ทองดอนยอด
860   ผู้ร่วมสร้างพระมหาจักรพรรดิกินบ่เซี่ยง คณะลูกหลานหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมดทั้งมวล ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทุกรูปทุกนาม
861   คุณอูซี่ คุ้มทอง
862   คุณเอกวัฒน์ โศภิษฐ์สิริกุล
863   คุณทองใบ โศภิษฐ์สิริกุล
864   คุณเพ็ญจันทร์ โศภิษฐ์สิริกุล
865   คุณประวัติ โศภิษฐ์สิริกุล
866   คุณพรสุข โศภิษฐ์สิริกุล
867   คุณวิมลลักษณ์ บุญยืนอนนต์
868   คุณมลนิธิศ แก้วมีศรี
869   คุณทองใบ กลมไธสง
870   คุณเอกวิทย์ แก้วมีศรี
871   คุณณฐภัทร แก้วมีศรี
872   คุณโชติกา  พุทธิกุลภัทร์
873   คุณศุลักษณ์ ทิพย์อลงกต
874   คุณศุภากร พิภัชปวัน
875   คุณนาถลดา พิภัชปวัน
876   คุณเบญญาถา พิภัชปวัน
877   คุณชวดล พิภัชปวัน
878   คุณศรัณยา พัทยาวรรณ
879   คุณฐานุพัฒน์ วิริยธรานนท์
880   คุณดลรพี วิริยธรานนท์
881   คุณจิรัฎฐ์ วิริยธรานนท์
882   คุณจิณณพัตท์ วิริยธรานนท์
883   คุณวิเชียร สุวรรณเขต
884   คุณจำลอง สุวรรณเขต
885   คุณฉลอง สุดใจ
886   คุณหนู ขุนไชยทอง
887   คุณวิโรจน์ จุฑาธิปัตย์
888   คุณเล็ก แซ่โค้ว
889   คุณมงคล จุฑาธิปัตย์
890   คุณกัลยา จุฑาธิปัตย์
891   คุณชูเกียรติ จุฑาธิปัตย์
892   คุณวาสนา สุขพุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
893   คุณพีรพล วิบูลย์รณรงค์
894   คุณสมร วิบูลย์รณรงค์
895   คุณปานอุษา วิบูลย์รณรงค์
896   คุณประภากร โทมโคกกรวด
897   คุณสกาวจันทร์ วิบูลย์รณรงค์
898   คุณสิริญา ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
899   คุณอภิญญา มาเมือง
900   คุณเสก ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
901   คุณคำตา ยิ้มฟุ่งเฟื่อง
902   คุณสันต์ ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
903   คุณรภัสพร สร้อยสน
904   คุณดวง พรมกุล
905   คุณพลทศักดิ์ ค้ำคุณคำ
906   คุณจารุวรรณ ค้ำคุณคำ
907   คุณพัทธ์ธีรา ค้ำคุณคำ
908   คุณพนมกร ค้ำคุณคำ
909   กลุ่มทิดสวนป่า
910   คุณผุสดี ปุยอรุณ
911   คุณพิชญ์ชญานิษฐ์ คำจันทร์
912   คุณศรีวรรณ์ เจื้อง
913   คุณกฤษณ์ ทุนกาศ
914   คุณณัฐพล ต่อทรัพย์สิน
915   บริษัท คูณคเณศร์ จำกัด
916   คุณจินตนา ร้อยทอง
917   คุณเบญจวรรณ  สายพงษ์ 
918   คุณอธิชา พรหมะจุล
919   คุณธันยพร จิตภิรมย์
920   คุณณรงกรณ์ มีจันทร์ และญาติมิตร
921   คุณสมศรี ศรีสุวรรณและครอบครัว
922   คุณพนิดา เจริญกัลป์ และครอบครัว
923   คุณยุวดี อินทร์ลอย และครอบครัว
924   คุณสุพรรณ์ ตองติดรัมย์ และครอบครัว
925   คุณชัยกาญจน์ ทองปลูก และญาติมิตร
926   คุณนันทพร สุนสาระพันธุ์ และครอบครัว
927   คุณปภากร วันเมืองเก่าและครอบครัว
928   คุณอภิชาติ อาจารยางกูร และครอบครัว
929   คุณนิภาพร โมรา และครอบครัว
930   คุณมณฑิรา พงษ์พยัคฆ์ และครอบครัว
931   คุณนงนุช พลเทพ และครอบครัว
932   คุณกมลชนก เนานอกและครอบครัว
933   คุณผกามาศ มีจันทร์ และครอบครัว
934   คุณอนงค์นาฎ เกิดทอง และครอบครัว
935   คุณสะถินา กุระจินดา และครอบครัว
936   คุณกมลวรรณ ธรารักษ์ และครอบครัว
937   คุณชูชาติ ประสบเนตร และครอบครัว
938   คุณกมล-คุณจิ้มลิ้ม เจริญกัลป์ และครอบครัว
939   คุณอรุณ มีจันทร์ และครอบครัว
940   คุณวาสนา หาญมนตรี และครอบครัว
941   คุณลิต้า สีบุญเรือง และครอบครัว
942   คุณแสงเทียน คำชาญ และญาติมิตร
943   พระปัญญา ฐานิโย(ดวงแก้ว) และญาติมิตร
944   คุณมณีรัตน์ สุรางค์มธุรศธรรสว่างกุล(แม่มณี) และครอบครัว
945   คุณพัชรา โยฮานส็อน
946   คุณมณี แจ่มมณี
947   คุณแจ๊ว แจ่มมณี
948   คุณปรีชา แจ่มมณี
949   คุณผกาทิพย์ ทองหาญ
950   คุณสมลักษณ์ กัณฑารัตน์
951   คุณบุญชัย วิบูลย์ลาภ
952   คุณเกสินี กังเสถียร
953   คุณอุริษา กฤตธนไพศาล
954   คุณอลิสา ห่านศรีสุข
955   คุณศุภณัฐ เลอลัคนา
956   คุณปาลินรดา ศิริสุขจัง
957   คุณวันดี รุ่งเรืองศรีแสง
958   คุณวารินทร์ รุ่งเรืองศรีแสง
959   คุณฐิติวัตน์ รุ่งเรืองศรีแสง
960   คุณนงนุช รุ่งเรืองศรีแสง
961   คุณบุญเลิศ โมละกุล
962   คุณไซ้เง็ก แซ่โง้ว
963   คุณรัชนี โมละกุล
964   คุณรัชนก โมละกุล
965   คุณสมจิตต์ แสงจันทร์
966   คุณมณี เขียนน้อย
967   คุณจำเริญ เขียนน้อย
968   คุณณรงค์ เขียนน้อย
969   คุณธีระพล ไพโรจน์สกุลสุข
970   ด.ญ.ณัฐณิชา ไพโรจน์สกุลสุข
971   ด.ช.ธีรัช ไพโรจน์สกุลสุข
972   คุณศุภรัส ศิริภาณุรักษ์
973   คุณวิมลพรรณ ศิริภาณุรักษ์
974   คุณสมพร แซ่กิม
975   คุณพิมพ์อุษา ศรีรังกูร
976   คุณเสริมภญญ์ ไพรศรี
977   คุณพรศรี ไพรศรี
978   คุณกฤษณะ ไพรศรี
979   คุณธนพล  ไพรศรี
980   คุณจุฑามาศ ไพรศรี
981   คุณนวลักษณ์ เกียรติยศเจริญ(แคทรียา ซู)
982   คุณสุพร เกียรติยศเจริญ
983   คุณศรินพักตร์ เกียรติยศเจริญ
984   คุณวีระชัย เกียรติยศเจริญ
985   คุณศรินลักษณ์ เกียรติยศเจริญ
986   คุณธนภัทร ศิวะสัมปัตติกุล
987   คุณเสาวณีย์ ผุสดี
988   คุณปุณณภาภัค หงษ์คะนาน
989   คุณกษิด์เดช หงษ์คะนาน
990   คุณฮิโรโตะ โคบายาชิ
991   คุณปิ่นนภา หงษ์คะนาน
992   คุณสมคิด หงษ์คะนาน
993   คุณอนันต์  พฤทธยานันต์
994   คุณจุมพฎา สรวงท่าไม้
995   คุณกีรติ บุตดีวงษ์
996   คุณสุดารัตน์ เสนนวล
997   คุณเรณู เจริญนิตย์
998   คุณโกวิท สรวงท่าไม้
999   คุณวจนะ เขมะวิชานุรัตน์,
1000   คุณวิทวัส
1001   คุณทวีศักดิ์
1002   คุณยุวารี
1003   คุณวทัญญู สิทธิวัชรพงศ์
1004   คุณกัญญาภัค บุญทวี พร้อมครอบครัว
1005   คุณดวง- บุศราวดี บุญทวี
1006   คุณจินตหรา โคตรนายูง
1007   พ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา พ่อปู่มุจรินทร์นาคราช
1008   คุณนิลวรรณ สีจุมพล
1009   คุณญาธิกา เวดวิค พร้อมครอบครัว
1010   คุณปิยวดี บุญญรัตน์
1011   คุณสมปรารถนา โทราช พร้อมครอบครัว
1012   Mr.Domonkos Csaba
1013   คุณยุพิน ศรเสนา
1014   คุณศิริรัตน์ กองทองและร้านเบญจาศิริ
1015   คุณชนะชัย ต้นครองจันทร์
1016   คุณหนูกร สามารถกูลพร้อมครอบครัว
1017   คุณแม่ฉลอง โพทอง
1018   คุณสงกรานต์ หลานวงษ์
1019   คุณไพรศรีและน้องเมตตา เชลานด์
1020   คุณผกามาศ โกมลวิภาต
1021   คุณมนธิชา โกมลวิภาต
1022   คุณธงชัย ศรียุทธไกร
1023   Mr.Johan Christian Evandt พร้อมบรรพบุรุษ
1024   พระศราวุฒิ เอกธมโม จันดา
1025   คุณพรประภา วราห์บัณฑูรวิทย์
1026   คุณสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิย์
1027   คุณวิชญาพร ราชเพียแก้ว
1028   คุณนภสร วราห์บัณฑูรวิทย์
1029   คุณพรนภัส วราห์บัณฑูรวิย์
1030   คุณนัทธวัฒน์ วราห์บัณฑูรวิทย์
1031   คุณลภัสรดา วราห์บัณฑูรวิทย์
1032   คุณยุพิน อนุราษฎร์
1033   คุณจุฬวดี ลาเห่
1034   คุณกนก กิ่งสุวรรณ
1035   คุณภราดร กิ่งสุวรรณ
1036   Dr. THOMAS  Henry  Lahaie
1037   ร.ต.ท.มังกร อินผิว
1038   คุณวีริณท์ อินผิว
1039   คุณ.ทิพวดี อินผิว
1040   ครอบครัวNCA101บ้านพักห้องตั๋ว
1041   คุณทวีรัสมิ์ อินผิว(วายชน)
1042   คุณจิราภรณ์ แก้วอ่อนแสง
1043   คุณโชติกา โรจพงศกร
1044   คุณโชติ บูรณ์พนากานต์
1045   คุณบัณฑิตา นกนคร
1046   คุณกรลดา บูรณ์พนากานต์
1047   คุณกรรวี บูรณ์พนากานต์
1048   คุณเสริม ประดิษฐ์เจริญกุล
1049   คุณซุ้ย ประดิษฐ์เจริญกุล
1050   คุณนิลรววณ ประดิษฐ์เจริญกุล
1051   คุณพิชิต ประดิษฐ์เจริญกุล
1052   คุณชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
1053   คุณทองชมพู ประดิษฐ์เจริญกุล
1054   คุณปณิชา ฉัตรสินทอง
1055   คุณถ้วน เหงียนวัน
1056   คุณณัฐกฤตา สินธวสกุล
1057   คุณปภาวรินท์ สินธวสกุล
1058   คุณศิรเกด ศิริจันทพันธุ์
1059   คุณภัทรนิดา ศิริจันทพันธุ์
1060   คุณณัฐกฤตา สุขบุญฤทธิ์
1061   คุณสมใจ บุญฤทธิ์
1062   คุณจิตตา สุขวงษ์
1063   คุณหนูพลอย สุขวงษ์
1064   คุณแม่บุญส่ง อ่อนทองหลาง
1065   คุณคิง อ่อนทองหลาง
1066   คุณทัตเทพ เคนนีย์
1067   คุณธนาวดี เคนนีย์
1068   คุณจอร์น เดวิด เคนนีย์
1069   คุณสรศักดิ์ พุทธบูชา
1070   คุณชยนัฐ แสวงมิตร และครอบครัว
1071   คุณธณพล วีระนนท์
1072   คุณพรวน ธรรมศาลา
1073   คุณสนม ธรรมศาลา
1074   คุณเทอดศักดิ์ จันทรังษี
1075   คุณพนอ จันทรังษี
1076   คุณรำพึง ธรรมศาลา
1077   คุณธนกฤต จันทรังษี
1078   คุณศุภกิจ จันทรังษี
1079   คุณลักขณา จันทรังษี
1080   คุณวิไลลักษณ์ ค้อชากุล
1081   คุณภูเมธ จันทรังษี
1082   คุณกัณติกา จันทรังษี
1083   คุณธนกร จันทรังษี
1084   คุณสมหมาย สังข์เสม
1085   คุณอุทัยวรรณ สังข์เสม
1086   คุณอารดา การชาตรี
1087   คุณสมมาตร์ สังข์เสม
1088   คุณวรรณี สังข์เสม
1089   คุณสุทธิภัทร สังข์เสม
1090   คุณเพลิน ทรัพย์กรณ์,
1091   คุณศิวรัตน์ ทรัพย์กรณ์,
1092   คุณอุดม สังข์ขาว
1093   คุณชุ่ม พุ่มสถิตย์
1094   คุณอุทัย สวัสดี
1095   คุณอำรัญ สมณา
1096   คุณอรทัย สมณา
1097   บริษัท เจ อาร์ เค พลัส จำกัด
1098   คุณจิดาภา โอสถ
1099   ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรวัฒน์ข้าวแต๋น
1100   คุณนัทชา ชัยรำลึก
1101   คุณวรวิทย์ บุญชูช่วย
1102   คุณหฤษพรรณ ตรีพงศ์รัตนกุล
1103   คุณประเทือง ภู่รัตน์
1104   สดใส แพปลา
1105   คุณณัฐธยาน์ ธนัตกิจอนันต์ และครอบครัว
1106   คุณชุติณัชชา สวัสดิ์วัฒนากุล
1107   คุณสมยศ ใจมูล
1108   คุณมีชัย สวัสดิ์วัฒนากุล
1109   คุณกุณฑล สวัสดิ์วัฒนากุล
1110   คุณปฐมพงศ์ สวัสดิ์วัฒนากุล
1111   คุณตองชวน แซ่ภู่
1112   คุณสมจิต ภระมามร
1113   คุณอรวรรณ พจนานุรัตน์
1114   คุณธมลวรรณ อิมราพร
1115   คุณธนาพล อิมราพร
1116   คุณปิยนุช ชินกาญจนโรจน์
1117   คุณประยูร ชินกาญจนโรจน์
1118   คุณสุจิตรา ชินกาญจนโรจน์
1119   คุณศศิธร ชินกาญจนโรจน์
1120   คุณฐิติยา ชินกาญจนโรจน์
1121   คุณวัลลภ จาดเงิน
1122   คุณแน่งน้อย สว่างวงษ์
1123   คุณฉันท์ สว่างวงษ์
1124   คุณเชิญ สว่างวงษ์
1125   คุณสำเริง จิตมั่น
1126   คุณอุกฤษ คำเกิด
1127   คุณเอ้ย จันตะวดี
1128   คุณศริยา ชัยอาญา
1129   คุณพงศ์ภัทร ตั้งศิลาถาวร
1130   คุณศักดินันท์ ชัยอาญา
1131   คณศุภศรี ชัยอาญา
1132   คุณทานต์ ชัยอาญา
1133   คุณสุชาดา  หิรัญลลิต
1134   คุณโรเบริต์ วิน
1135   คุณไอรินทร์  สิทธิโรจน์วิน
1136   คุณลาภินี วิน
1137   คุณทยาบันน์ วิน
1138   คุณวันเพ็ญ สแตนนีแลนด์
1139   คุณเจริญ ธาริตฉัตรคุปต์ และครอบครัว
1140   คุณณัฐฐิญา จุลชาต
1141   คุณกิตติเมธท์ จุลชาติ
1142   คุณศุภเมศธ์ จุลชาติ
1143   คุณพนัชกร เดชธำรง
1144   คุณสายสุณี ศรีชุติยโสภณ
1145   คุณสุปราณี ศรีชุติยโสภณ
1146   คุณธีระพงษ์ กาละพัฒน์
1147   คุณรุ่งทิวา กาละพัฒน์
1148   คุณนารีรัตน์ ปุ๊กวันเทียะ
1149   คุณอรพรรณ เฉลิมรักษ์
1150   คุณวราห์ เฉลิมรักษ์
1151   คุณสุภาชัย ดอกตะเคียน
1152   คุณปรมาพร ดอกตะเคียน
1153   คุณวรพล ดอกตะเคียน
1154   คุณศจิกัญญ์ชญาญ์ ยศสมบัติ
1155   คุณสุพรรณ ทองแดง
1156   คุณธีรพันธ์ ทองแดง
1157   คุณพิชญานิน ทองแดง
1158   คุณวลัญช์ชัย ทองแดง
1159   คุณทองย้อย วิมลกลาง
1160   คุณปาราเมศ จารุเมฆิน
1161   คุณเอื้อมพร จารุเมฆิน
1162   คุณแม่เสริมสุข จารุเมฆิน
1163   คุณดวงพร จารุเมฆิน
1164   อุทิศให้ คุณพ่อชุมพล จารุเมฆิน
1165   คุณศจิกัญญ์ชญาญ์ ยศสมบัติ
1166   คุณสำรวย อินธิทัน
1167   คุณถนอมจิตต์ อินธิทัน
1168   คุณชวิศา อินทรทูต
1169   คุณศุภรัตน์ อินธิทัน
1170   ด.ญ.นวรัตน์ รัตนเวชวุฒิไกร
1171   คุณนำพร รังสฤษฎ์พาณิชย์
1172   คุณมนูญ มุกข์ประดิษฐ์
1173   คุณสุนันทา มุกข์ประดิษฐ์
1174   คุณเหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์
1175   คุณหมายมาด มุกข์ประดิษฐ์
1176   คุณสมศักดิ์ อิ่มอก
1177   คุณสำเนียง อิ่มอก
1178   คุณเอกชัย อิ่มอก
1179   คุณประสิทธิ์ เกิดพิทักษ์
1180   คุณชวาลโชติ อิ่มอก
1181   คุณสมใจ แสงวณิช
1182   พระสุทธิญาโน
1183   คุณสุทธิเดช แสงวณิช
1184   คุณลิฏฉะวี แสงวณิช
1185   คุณศิริวัฒ แสงวณิช
1186   คุณจุฑาทิพย์ ชมใจ
1187   คุณวิภาส น้อยคำ
1188   คุณสมจิต  ชมใจ
1189   คุณแพน น้อยคำ
1190   ครอบครัวชมใจ-น้อยคำ
1191   คุณสุรัตน์วดี ปานโพธิ์ทอง
1192    คุณชูศรี พุกพญา
1193   คุณสุจิตต์ สวัสดี
1194   คุณภาณุ สวัสดี
1195   คุณวิภาวนี สวัสดี
1196   คุณภุมริน สวัสดี
1197   คุณสมทรง​เอมโอช
1198   คุณธวัช​  วิจารณ์
1199   คุณกฤตพล​ สาขำ
1200   คุณทัตพล​ สาขำ
1201   คุณทรงสมร​ วิจารณ์
1202   คุณทรงสุดา​  วิจารณ์
1203   คุณจิรศิษฏ์  จองศิริเลิศ
1204   คุณศิรประภา  จองศิริเลิศ
1205   ด.ญ.จินดาภา จองศิริเลิศ
1206   คุณกนกวรรณ พาพัด
1207   คุณปราณี  เรืองฟัก
1208   คุณศิริภัทร รัตนพงศ์เสน และครอบครัว
1209   คุณสมทรง เอมโอช
1210   คุณธวัช วิจารณ์
1211   คุณกฤตพล สาขำ
1212   คุณทัตพล สาขำ
1213   คุณทรงสมร วิจารณ์
1214   คุณทรงสุดา วิจารณ์
1215   คุณจิรศิษฏ์ จองศิริเลิศ
1216   คุณศิรประภา จองศิริเลิศ
1217   คุณจินดาภา จองศิริเลิศ
1218   คุณปราณี เรืองฟัก
1219   คุณนฤมล ชัยยะ
1220   คุณกัลป์ภรณ์ พงษ์ภรณ์พิภพ
1221   คุณสมพิศ เสถียรศรี
1222   คุณพีรญา สนทอง
1223   คุณไกรพิพัฒ พงษ์ภรณ์พิภพ
1224   คุณภิญญาพัชร์ พงษ์ภรณ์พิภพ
1225   คุณวรสกล บุญคุณ
1226   คุณรุจิพร บุญคุณ
1227   คุณปรีดา บุญคุณ
1228   คุณชานิมา บุญคุณ
1229   คุณกนกอร กังวาฬศัพย์
4
ขอความช่วยเหลือ / ขอความช่วยเหลือค่ะ
« กระทู้ล่าสุด โดย Tunchanok เมื่อ มิถุนายน 12, 2019, 02:32:07 PM »
กราบนมัสการหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้าและกราบผู้ดูแลระบบค่ะ ตอนนี้ต้องการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ เนื่องจากประสบกับปัญหาทางการเงิน ครอบครัวมีหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะ /กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะในความเมตตา
5
ขอให้หลวงตาม้ามีอายุยืนนาน มีสุขภาพที่แข็งแรง และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้แก่หลวงตาม้า วิริยธโร สำเร็จทุกสิ่งที่อธิษฐานโดยฉับพลันทันตาเห็นตลอดกาล สาธุ สาธุ สาธุ
6
บุญสลักชื่อ และซื้อที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรม สาขาใหม่ของหลวงตาม้า ในภาคกลาง
.
24/1/2019 - 1/8/2019
.
ร่วมบุญเจ้าภาพ รายชื่อละ 5,000 บาท
.
สลักตัวอักษรปกติร่วมกับญาติธรรมคนอื่นๆ
.
คุณรัตติญาภรณ์ พันธุรัตน์
คุณอัชชวรรณ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา และครอบครัว
คุณสุภาวดี กฎมัจฉาอูเลเส็น และครอบครัว
คุณรัชดาวัลย์ ทองนทีพัฒน์ และครอบครัว
คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ
คุณชัยโรจน์ อธิพัชระวัฒน์และครอบครัว
คุณพรทิพย์ สิมะเสถียร และครอบครัว
คุณกนธี วงษ์ศรี และครอบครัว
คุณอุเทน พรหมมินทร์ (เท่ห์)
คุณกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ
คุณสุวรรณา หิรัญญโชค
คุณอภิชัย ขัตติยาภิรักษ์ และครอบครัว
คุณยู่สี แซ่ตั้ง
คุณลักกี่ แซ่ลิ้ม
คุณอรทัย พนากุลวิจิตร และญาติ
คุณไพลิน สุวรรณเลิศล้ำ
คุณโยษิตา โอภา
คุณรัชกร ชัยชนะศิริ
คุณระพีพงศ์ วงศ์ดี
คุณธนธัช วงศ์ดี
คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
คุณเมวิกรณ์ ถาวรสิริสันต์
คุณแม่วิไล ชัยชนะศิริ
คุณพ่อสมบูรณ์ ชัยชนะศิริ
คุณนิธิวัฏ ชัยชนะศิริ
คุณศรีวรา ชัยชนะศิริ
คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ
คุณนันทวรรณ จรูญพิพัฒน์กุล และครอบครัว
คุณมีนา พุฒยืน และครอบครัว
คุณสำรวย ชาสันเทียะ และครอบครัว
คุณศุภิกา โพธิ์โต และครอบครัว
คุณสิริปรียา กฤษนโสมาและครอบครัว
คุณชนันรัตน์ แสงศรและครอบครัว
คุณทวีพล ประคัลภ์พงศ์ และครอบครัว
คุณดนณพัต อัครธนสกุณ และครอบครัว
ดญ.กัญญนิช ทุ่มทอง และครอบครัว
คุณรพีพร คณิตจินดา และครอบครัว
คุณพ่อเสริม ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณแม่ซุ้ย ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณพิชิต ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณนิลวรรณ ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณทองชมพู ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณพงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ และครอบครัว
คุณสมจิต ภระมามร และครอบครัว
คุณธัญญรัตน์ กระตุดนาค และครอบครัว
คุณนภาภรณ์ แสนสวาท และครอบครัว
คุณธีรนาถ วงษ์ศรี
คุณธรรมเนียม วงษ์ศรี
คุณสุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และครอบครัว
คุณสุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และครอบครัว
คุณทศ บุญปลูก
คุณสุรภา ธนินโชติกร
คุณอรวรรณ พจนานุรัตน์ และครอบครัว
คุณอุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช
คุณกัญจน์ชญา อภิวิชญ์ชญานนท์ และครอบครัว
คุณกีรติ นิภากรสัมพันธ์ และครอบครัว
ครอบครัว พรนิคม
.
.
.
.
ร่วมบุญเจ้าภาพใหญ่ รายชื่อละ 10,000 บาท
.
สลักตัวอักษรใหญ่ รายชื่อจะอยู่ด้านบน
.
คุณนวรัตน์ สวัสดีเดชาภัทร์
คุณทองสุข สวัสดี
คุณวิษณุ วิบุลสันติ
คุณปาลีรัฐ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ และครอบครัว
คุณคมเดช วสุพันธุ์ และครอบครัว
คุณประเสริฐ สุวรรณเลิศล้ำ และครอบครัว
คุณประทิน สุวรรณเลิศล้ำ และครอบครัว
คุณไพลิน สุวรรณเลิศล้ำ และครอบครัว
คุณโยษิตา โอภา และครอบครัว
ครอบครัวอภิพัฒน์วรเดชพร้อมญาติมิตร
คุณจตุเมธ อัศวานุชิต และครอบครัว
คุณซุ่ยลั้ง ตรีทิพย์วาณิชย์ และครอบครัว
คุณกำโชค อารีรักษ์ และครอบครัว
Bravo Win Trade
คุณณัฐทิดา บุญมา และครอบครัว
คุณเปรมยุดา บุญดาวิจิตรและครอบครัว
คุณกมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์ และครอบครัว
คุณธนบดี ม่วงนุ่ม และครอบครัว
คุณปาณิสรา ลม้ายทอง และครอบครัว
ครอบครัวเชิดไชยธำรง
คุณอภิชญา ประสพรัตนชัย และครอบครัว
คุณณัฐนพิน วราเลิศรัตน์
7
ประกาศตรวจสอบครั้งสุดท้าย !!!เพื่อส่งรายชื่อให้ทางวัดดำเนินการสลักชื่อในองค์หลวงปู่ดู่ ที่วัดอนุมัติวงศ์ จ.พะเยา

ประกาศรายชื่อเจ้าภาพผ้าป่าปิดยอดบุญสร้างหลวงปู่ดู่ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
(24.1.2019 - 28.3.2019)

คุณแม่กิมฮวย แซ่เฮ้ง
คุณยุพดี ทักษิณา
คุณวัลภา(กนกนรี) ทับมั่น และครอบครัว
คุณเปรมยุดา บุญดาวิจิตร และครอบครัว
ร.ท.หญิง สุธาสินี ศรีแก้ว และครอบครัว
คุณรวิชานันท์ อริยเมตติสกุล และครอบครัว
คุณล่วนเกียว แซ่นิ้ม และครอบครัว
คุณพริมศุภาลักษณ์ พัฒนกลมและครอบครัว
คุณธัญดา อุดมเพชรภัณฑ์ และครอบครัว
คุณเบญจวรรณ ตันยานนท์ และครอบครัว
คุณอานนท์ ฤทธินนท์ และครอบครัว
คุณเกรียงศักดิ์ คงผล และครอบครัว
คุณนันท์นภัส คงเจริญวิวัฒน์ และครอบครัว
คุณดวงรัตน์ ประศาสน์วิทย์
คุณธนภณ ภู่ดำรงค์ และครอบครัว
คุณจันทร์ทิพย์ เสริมทรัพย์ และครอบครัว
คุณฉัตร์รวี เอกศิริธนเวทย์ และครอบครัว
8
ขอความช่วยเหลือ / อยากให้ช่วยเรื่องการเงินครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย อี๊ด เมื่อ มกราคม 29, 2019, 11:06:22 PM »
กราบเรียนหลวงตาครับ
อยากสวดมนต์ช่วยเรื่องการเงินครับ สวดยังไง อธิฐานแบบไหนครับ

ขอบพระคุณมากครับ
9
บทความ คำสอน / Re: คำสอนหลวงตาม้า
« กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23 เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2018, 04:49:20 PM »
ขอบคุณที่มาแชร์ให้กับทุกคนรับรู้ฉันชอบทุกๆเรื่องราวของคุณมันดีและยอดเยี่ยมมากๆเลย
เที่ยวต่างประเทศ
10
ถาม - ตอบปัญหา / Re: สวดมนต์เป็นกับสวดมนต์ไม่เป็นต่างกันอย่างไร
« กระทู้ล่าสุด โดย Jase เมื่อ พฤศจิกายน 12, 2018, 02:02:38 AM »
หลังจากได้ฟังบรรยายธรรม วันที่ 7 พ.ย.61 กะจ่างแล้วครับ สาธุครับ

               สวดมนต์ทำจิตให้มันเบาจุดใหญ่เลยนะ จิตมันเบาจิตมันนิ่ง พอมันเบาแล้วมันก็ไม่รำคาญ ที่สุดของการสวดมนต์ภาวนาคือไม่รำคาญ ถึงรำคาญก็ไม่นาน
คือจุดสุดๆของมัน ของการสวดมนต์ จนกว่ามันไม่สวด พอเริ่ม "นะ" นิ่งเลยนิ่งเหมือนตอไม้ นิ่งเหมือนเสานั่นแหละ นั่นคือจุดสุดท้าย ถ้าได้ขนาดนั้นนะอย่างไงก็มีฤทธิ์
ควบคุมมันได้ ในอนาคตกำหนดได้ ชั่วโมงหนึ่ง สองชั่วโมง สามชั่วโมง วัน พอ "นะ" มันก็ไปแล้ว วันพอดีลืมตามา ก็พอดีวัน นั่นละคือจุดใหญ่

จากหลวงตาม้าบรรยายธรรม Youtube : 7 พ.ย.61-VDO หลวงตาม้าบรรยายธรรม ที่สวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักร วิริยธโร9 จ.ลำพูน นาทีที่ 24 - 26
หน้า: [1] 2 3 ... 10