แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Administrator

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 32
16

รายชื่อผู้ร่วมหล่อหลวงปู่ดู่ 12 องค์ (รอบเก็บตก)
โอนเข้า ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี 017-2-19508-5 


** 2000 บาท ขึ้นไป ** 


คุณกิ่งกาญจน์ ศิริย่านฟ้า
คุณภูเบศ ธนาเชษฐ์
คุณปานรดา ธนาเชษฐ์
คุณบุญญาภา ธนาเชษฐ์
คุณธนภร ธนาเชษฐ์
คุณนรภัทร ธนาเชษฐ์
นายกฤชชัย เชาวนสุภา
นายสำเรียง ขามธาตุ
นางสุมล ขามธาตุ
นางทองคำ งามดิษฐ์ใหญ่
น.ส.นงค์ลักษณ์ งามดิษฐ์ใหญ่
คุณแม่ภัทรา ธงชัยวัฒนอำพล
คุณจำรัส ธงชัยวัฒนอำพล
คุณสรินทิพย์ สุทธิพงษ์ชัยกุล
ดญ.สริญญา ธงชัยวัฒนอำพล
ดญ.สรินดา ธงชัยวัฒนอำพล
คุณพ่ออธิคม ธงชัยวัฒนอำพล
น.ส.นันท์นภัส ธงชัยวัฒนอำพล
นายพัฒนธรณ์ สีมาภานุเศรษฐ์
นายประทีป คิดดี
ด.ช.กิติพัฒน์ พรพิพัฒนศิริ
นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ
คุณอารยา เอี่ยมอุดมกาล
คุณพ่อเตชิต อธิศิลป์ และครอบครัว
คุณสุปัญญา สิริสุนทรานนท์
นายพิตราฑษาพิบูลญ์ ขำนพคุณโชค
คุณกิตติภณ วณิชชาภรกุล
พ.อ.วิเชียรธรรม วิเชียรชุตินาท
น.ส.วรีรัตน์ จุฬากาญจน์
น.ส.กมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์
นางอรนันท์ เอื้อชัยกุล Vincent
น.ส.มณฑินันท์ มานะกูล
น.ส.ธันยพร วัฒนปรีดา
นางสุวัจนา มานะกูล
คุณพิชฌนาถ เกิดสุข
นายสวัสดิ์ ทิมงาม
นางนัฎทกัญ ทิมงาม
นายฐนัท เลิศธีรพร
นายธีรุตม์ เลิศธีรพร
นางฐิติรัตน์ เพ็ชรพล
คุณภัทรภัสสร์ ทองใบ
คุณ ธัญมาศ ศรีทอง
น.ส.พัชรินทร์ คณาวุฒิ พร้อมครอบครัว
น.ส.นัฐอนันตา ธนานันท์วีรภัส
นายปพนพัชร์ นนท์ธนาจิรฤทธิ์
นายมานัส เตชธนกิจเลิศ
อุทิศให้แม่กรรณิการ์ สู้ศึก
นายถวิล จีหุมา
นายพิชัย เลาหวิโรจน์
นายอนุพงษ์ เลาหวิโรจน์
นางอุษณีย์ เลาหวิโรจน์
คุณภาพร ร่วมพัฒนา
น.ส.ชัญญานุช สุดกังวาฬ
คุณสุรสันติ์ เต็งไตรรัตน์
คุณอัญชลี เต็งไตรรัตน์
นางอ่อนจันทร์ ฟอสเตอร์ และครอบครัว
พ.ต.ต.ศิโรดม สนุ่นดี และครอบครัว
น.ส.สุขุมาภรณ์-ด.ญ.พลอยใส อุปละ
นางเนตรเดือน สวนกิจ
นางชินรัตน์ ม่วงงาม
น.ส.อรนุช เอื้อชัยกุล
คุณพงพล มหิทธิวาณิชชา
คุณสวรรยา โพธิสุนทร
นาง ฉวี จ้อยใจสุข
น.ส. ภรณิศ จ้อยใจสุข
ด.ช. ภูธเนศ ไตรศิริ
นายจิรัฏฐ์ วรฐิติวัชร์
คุณสมจิตร์ อิสริยะสุนทร
คุณรัสรินทร์ อภิวัฒนธนานันท์
นายสมนึก. ทรงเพ็ชร์มงคล
พ.ต.ต.ศิโรดม สนุ่นดี และครอบครัว
นายอาอ๋า แซ่ตั้ง และครอบครัว
น.ส ณัฐฐ์ศศิ ภารัตตะ ณ พัทลุง
นายฉลอง เทียนทอง
คุณธีรพงศ์ เหลืองวรวัฒนา (บี)
คุณธนรัตน์ ขุนสูงเนิน
คุณรุ่งทวี อินทร์ชูกุล (ตุ่ม) พร้อมครอบครัว
คุณรังสินันท์ สังข์คงเมือง
นางญาธิดา เมอห์เล
นายคาร์ล ไฮนซ์ เมอห์เล
นายศิรพัชร์ รูปช้าง
ด.ญ. แองจีรีน่า กฤตอร เมอห์เล
นายพัฒธณพงษ์ รูปช้าง
นางจรรยามาศ คาเดย์เน่
นายบียอนห์ คาเดย์เน่ Bjorn Gadeyne
นายจักรกริช นิลจำรัส
คุณสุธาสินี ศรีแก้ว
นางสุรภี ราชตา
น.ส.อัมพวา จงอักษร
คุณจิรพรรณ อ้ายบุญเรือง
คุณธนกฤต อินทรเกษม
คุณกษมวรรณ อินทรเกษม
....................................................................
** 1000 ขึ้นไป **


คุณสายฝน วิมานนท์
นายพุฒิชัย พละกาบ
น.ส.ชญาพัฒน์ ศิริมงคลรัตน์
นายบุญเลิศ ไพรเถื่อน
นายเสียม แซ่กัง
นางพูนสุข แซ่ปึง
นางธัญนันท์ แสงโชติ
ด.ช.ณัฐดนย์ วังคีรี
ด.ช.ฐิติณัฎฎ์ วังคีรี
นายเชาว์ไว วังคีรี
คุณธมน ประดิษฐ
น.ส.วรรณพร นาคถมยา
น.ส.สุภาณี วรบุตร
น.ส.ธวัลรัตน์ รัตนโชติชัยสกูล
น.ส.วลัยพรรณ ลาภสมสิทธิ์
นางร้อยรัตน์ยาภา พิตรพิบูลปุณยภา
น.ส.รัชนี ศรีลาชัย
น.ส.กรินทร์ทิพย์ ฉายอิ่ม
คุณเบญจพล ประจง
นางกุลนภา พรหมชัย
คุณธีรวัจน์ ถมยา
น.ส. อภิสรา กรอบเพ็ชร
พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน
คุณอนุชา ชวชัยชนานนท์
นางยุวดี จูสวัสดิ์
จากผู้ป่วยทั้งหลายของคลีนิคหมอสมเกียรติ จ.กระบี่
น.ส.ฐาปนีย์ ขาวหล้า
น.ส.ศรัญญา สุจิกุล
คุณศุจีภรณ์ มี้เจริญ
น.ส.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์
น.ส.บุญชู สุขเอี่ยม
คุณณัฎฐ์นรากร เอกอัครพงศ์
คุณณัฐพงศ์ ติสันเทียะ
น.ส.ธัญวลัย สดากร
คุณศุภณัฎฐ์ วาดวงษ์ศรีภู
นายนวรัตน์ คันธาจละ
คุณสุชาดา น้อยแก้ว(kum)
น.ส.รัตนากร จันสร้างทรัพย์
นางสายทอง อาจหาญศรี
นางนงลักษณ์ ฟักสังข์
นายเสรี เสรีรมย์
คุณเอื้ออารีย์ เสนมา
นางวราภรณ์ นภาสกุลคู
น.ส.อภิชญา ประสพรัตนชัย
น.ส.ชาคริยา วัดเวียงคำ
น.ส.อนัญญา มานิล
คุณรัชปภา ธนูศรี
คุณศรีวรรณ แซ่ลิ้ม
คุณนงคราญ ไชยปัญหา
น.ส.กฤษยา พฤกษานุบาล
นายฐนพล บุตรขุนทอง
นายอนันต์ อนันต์ถวัลย์เลิศ
นางนวนิตย์ อนันต์ถวัลย์เลิศ
คุณรภัทภร พุ่มหิรัญ
นางสาคร พงศ์พันธุ์วัฒนา
นายอนุสรณ์ ธาราธีรเศรษฐ์
นางสุภา ธาราธีรเศรษฐ์
นายธนพล ธาราธีรเศรษฐ์
นายธนภัทร ธาราธีรเศรษฐ์
นายสรรวัชญ์ สมชัยชนะ
น.ส.กาญจนิน สมชัยชนะ
นายณัฐธวัช สมชัยชนะ
นายสมชาย คงประเสริฐพงษ์
นายวิชญ์ภาส คงประเสริฐพงษ์
คุณจักรพันธ์ บุญโตสิตระกูล
คุณรัชตา บุญโตสิตระกูล
นางภัทรญานิษฐ์ นิธิกุลพัฒน์
น.ส.รัตน์ติกรณ์ นิธิกุลพัฒน์
นายวีรพล วัชรผลานนท์
คุณรุ่งณภา มหาชัย
ด.ญ.กมลพรรณ ขัตติวัง
น.ส.คำมี ใจกล้า
นางคำกอง ใจกล้า
นายกิจทวี ยาทองทิพย์
อุทิศให้นายปั่น ใจกล้า
คุณมรกต จงไพศาล
คุณวัฒนาพร เพิงผา
น.ส.นงลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
น.ส.สายทิพย์ หงษ์อ่อน
คุณคมเดช คล้ายสุบรรณ
คุณจามร ศักดินันท์
คุณธนภร นพคุณวิจัย
คุณภัทรดร ศักดินันท์
คุณภาคิน ศักดินันท์
คุณสมศรี ทำไร่
คุณลภาพิมพ์ โสถา
คุณแม่ชุติมา พูนพิทยะ
น.ส.อรัญญา แซ่แต้
น.ส. อนัญญดา แสงสุริฉาย
น.ส.สหัสศร แสงสุริฉาย
น.ส.กัญญ์ชญา แสงสุริฉาย
นายชนินทร์ ชีวศรีพฤฒา
นางอรณัฐ ชีวศรีพฤฒา
ด.ญ.ชณัฐดา ชีวศรีพฤฒา
นางนฤมล ศิระวงษ์
คุณธาดา เฟื่องระย้า
คุณจีระวัฒน์ ปิยะเวช
นาวาตรีประดิษฐ พงษ์เผือก
นายอุททเนศกัณฑ์ ลาภสมสิทธิ์
น.ส.นันนภัท จุลเจือ
คุณปพนพัชร์ วิศิษฐ์วชิระ
นายเอกศิษฏ์ รักสกุลพิวัฒน์
นางมสารัศม์ รักสกุลพิวัฒน์
นายกิตติเชษฐ์ รักสกุลพิวัฒน์
นายกิติพัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
คุณพัทธวรรณ นาคประสิทธิ์
คุณมณฑา เจริญราษฏร์
นางกิ้มผ่าย แซ่หว่อง
คุณสาโรช สุชาติ
นายศิวกร มาลัยส่งศรี
นางยุพดี คุณธีรประเสริฐ
น.ส.วารวี ปัณณธีร์
น.ส.พีรญา ปัณณธีร์
คุณธันย์นิชา เอกอนันต์คงสิน
นายเฉลิมเกียรติ คงศิริวรกูล
คุณพ่อหอมฟุ้ง นาคสวัสดิ์
น.ส.บงกชธร นาคสวัสดิ
นาย ธนพล กำธรกิตติกุล
นางวรรณี เอื้อชัยกุล
นายปราโมทย์ เอื้อชัยกุล
คุณชัญญรัช สถาพร
คุณรัติยา วันเวียน
คุณทิพากร เกษก้าน
น.ส.ธันย์ชนก อินทมาศ
คุณชุตินาถ สุภาจาระพงศ์
คุณปรัชญา สุภาจาระพงศ์
คุณสุมินตรา ผดุงสุนทรารักษ์
คุณนุชจรี เสริมนอก
คุณวรรณ์ลดา หว่องวาณิชย์กุล
พระครู สกุลณัฐปกรณ์ โสภณเกษมวชิร
น.ส เมลดา นันทพานิช
คุณภัทรกร พรมศิริ
คุณไพศาล วจะโนภาส
นายอัครวัชร ตั้งจิตปิยะนนท์
คุณชานล ชัยศักดิ์
คุณชมบุญ ชัยศักดิ์
คุณปุณิกา ชัยศักดิ์
คุณทิวาวรรณ ทองคำ
น.ส.ศุจินันท์ กรอบทอง
น.ส.กัลยรัตน์ อะโคตรมี
นางสุภาพ เกษาทา
นายจุมพล เพ็งแป้น
น.ส.พิมลภรณ์ บรรเทาพิศ
นางวรรณี พรหมชัย
พลตรีมงคลเขต พุ่ม?หิรัญ?
คุณรภัทภร พุ่ม?หิรัญ
น.ส.อำนวย พุ่ม?หิรัญ
น.ส.อนงค์ พุ่ม?หิรัญ
นางเขมจิรา ศรีทอง
นางธนภรณ์ ชนะไพริน
นาง สิริณทิพย์ หินพิมาย และครอบครัว
นายสมชาย กงทอง
น.ส.ปวีณัย บุญปก
นายทองสุข คำนุช
คุณศุภกฤต อัศวชัยพร
น.ส.สิริลักษณ์ วณิชวรนันท์
คุณปัณฐวิชญ์ ดลชัยวรศิลป์
คุณชานน จันทร์ขาว
นางสุดา แซ่อึ้ง
ดร.กณิตา อุ่ยถาวร
น.ส.ประไพรพร ลายภูคำ
นางณิชสมัย เอื้อธรรมวิทยาและครอบครัว
นายเศกสันติ์ แซ่บ่าง
น.ส.สุภาพร ผ่องชนะ
นายสมชัย ตันวัฒนะ
คุณณรงค์ศักดิ์ หาญณรงค์
นายประดิษฐ์ ฐิติวัฒนาการ
นางสุมาลี ฐิติวัฒนาการ
นางจิระวรรณ์ ใจด้วง
นางนวิยา พลชำนิ
นางณัฐิมา ปัจมาภิรมย์
คุณพิสชาภา กิตติวรภัทร
น.ส.กุลพรภัสร์ รุ่งเรืองสหชัย
นายภูวเดช สิริพรจนา
นายวุฒิชัย เรือนจบ
นายวิเชษฐ ศรไชย
ด.ช.ชยณัฐ ศรไชย
คุณวาปี-คุณสตีเว่น เจงกินส์ พร้อมครอบครัว
นายวุฒิเมธ เลิศวิลัย
นายวุฒิชัย รุ่มลุมและครอบครัว
นางสมพราว เหลี่ยมเภา
นางสายทอง อาจหาญศรี
นายณัฏสิทธิ์ ศรีมงคล
คุณเอนก อรรคบุตร
นายวุฒิพงษ์ คงเกตุ
น.พ.ทวี รัตนชูเอก
คุณวรรณกานฬ์ วงศ์นิธิธรณ์
น.ส.นรัฐ พหลกุลบุตร
คุณธัญทิพย์ วงศ์นิธิธรณ์
นางญาณ์ศิกาญจน์ เรืองจิรากุล
น.ส.สุภาณี วรบุตร
นายเอกชัย มณีรัตน์โรจน์
นางปทุม ตั้งจิตนบ
น.ส.ดวงพร ตั้งจิตนบ
น.ส.ธัญวรรณ ศรีสุขประเสริฐ
นางนภสินธุ์ ทองสุก
นายวัลลภ เทพไพฑูรย์
นางรัชฏา เทพไพฑูรย์
น.ส.พุทธพันชาติ เทพไพฑูรย์
คุณดนิตา เอ้งฉ้วนสกุล
น.ส.ดีพอ เจริญเกียรติมานะ
นาย อดุลย์ เชาว์วาทิน
น.ส. พิมพร กองดวง
คุณเสาวนีย์ ศรีดาวเรือง
คุณประพิศ พรมอินทร์
นางนภสรกชพรรณ เหลืองเกียรติคุณ
น.ส.ญาณกรณ์ปารณีย์ สกุลอินทร์
นางกานติมา สิทธิเทพพร
นางวลัยทิพย์ บุญเลิศ และครอบครัว
น.ส.วันเฉลิม จ้อยใจสุข
ส.ต.ต.หญิง ศิร์ณัฐชา ดิษฐใจเย็น
น้องอาทิตย์-น้องจันทรา ดิษฐใจเย็น
นายวรรณกร บำรุงศรี
นางปิ่นทิพย์ ม่วงพันธุ์
คุณทิพย์วรรณ จารุเกษมรัตนะ
คุณคณากร ธาดาธนาศิริ
คุณชัยอานันท์ เรืองสุเพชร
น.ส.ขวัญใจ คงชีพ
คุณกฤชสุรีย์. เปรมัษเฐียร
คุณฐิติภัสร์ วุฒิเรืองวงศ์ ( พยอม ต้นแทนชื่อเก่า)
นางศศิธร สุปิงคลัด
คุณสมชาย อยู่ไสว พร้อมครอบครัว
คุณพิมพ์ภัชชดา ทิมินกุลธนภัทร์ พร้อมครอบครัว
น.ส.วิรากร วงษ์พันคำ
คุณแม่ยุวรี เสมาทอง และครอบครัว
คุณปัณณรุจน์ อธิพัชระวัฒน์
คุณพรภินันท์ อธิพัชระวัฒน์
คุณปัณณวิชญ์ อธิพัชระวัฒน์
นายนพรุจ ปานศิลา
นายกันตพงษ์ อัจกลับ
คุณยายเปรมศรี ขันทอง
นางธนพร ขันทอง
น.ส.พิชญ์นิตา ฐิตวิริยะ
นายภาณุรุจ ฐิตวิริยะ
คุณอรุณี พรหมพล
คุณสุรเชษฐ์ พรหมพล
คุณชุติกาญจน์ ผุดผ่อง
นางนงรัก ยงค์สวัสดิ์ (ชื่อเก่านางสาธินี ยงค์สวัสดิ์)
คุณพลภัทร ลีพรหมมา
น.ส.ธัญนเรศ อุดมศรีมณีรัตนา
นายศตนันทน์ เวชวิบูลย์สม
นายเสถียร วงศ์ใหญ่
น.ส.ขนิษฐา เจียมตน
คุณเกศมณี จิรรัตน์พิทักษ์
คุณเกศรา บุญสาธิตกิจ
น.ส.ประภาสิริ จรุญศักดิ
คุณเชนิสา เกิดท่าพระ
น.ส.ชลธิชา สนั่นเมือง
คุณปัณณวิชญ์ อธิพัชระวัฒน์
คุณสิริธัญกร เต็มสิริธนรัฐ
คุณกุลฉัตร ชินวงษ์
คุณฉัตรชัย แสงจันทร์เรือง
คุณเมธาวี พงศ์หล่อพิศิษฏ์
คุณธัญสิษฐ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์
คุณธัญญ์นรี พงศ์สิรินทร์
คุณรัชพล นรนิธิวรรณ
นายฐิติพันธิ์ อธิกุลภัทร์
คุณวาสนา สกุลสัตตบุษย์
คุณปัญจลักษณ์ สุทธิโสภาพันธ์
คุณพีรศักดิ์ สุวรรณานนท
คุณสมจิต อ่อนเหลา
คุณสุรชัย สุทธิโสภาพันธ์
น.ส.กรรณิกา เพ็ชรพันธ์
คุณลัดดา วิจารณกุล
"น.ส.อมร ไชยต้นเทือก (พร้อมครอบครัว)
ขออุทิศส่วนบุญให้ดวงวิญญาณพ่อสมร ไชยต้นเทือก"
คุณมนตรี ชนชนะ
นายสุพจน์ ไพบูลย์
คุณเปรมจิต นิเทศนพกุล
คุณณัฐปภัสร์ พรรัศมีนนท์
คุณธันยนันท์ พรรัศมีนนท์
น.ส.วันวิสาข์ ไชยพันธ์
คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ
น.ส.ภัครดา สอนแก้ว
นายจำรูญ ชูตรัง
นางวีณา ชูตรัง
นายวทัญญู ชูตรัง
นางจันทนา ชูตรัง
ด.ญ.ฟูฟ้า ชูตรัง
ด.ช.นิธิภู ชูตรัง
นางจิรกานต์ เชียรวิชัย
นายจตุรวิทย์ เชียรวิชัย
ด.ช. จีรวิชญ์ เชียรวิชัย
นายพฤฒิพงษ์ ทองขำ และครอบครัว
ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ เกิดน้อย
พล.อ.ต.นิพัทธ เล็กขาว
คุณปิยวัฒน์ จวบมี
นายวิเชียร อิศรานุวัตร
นางกิม บูรณ์เจริญ
คุณพรรษา พันธุ์โพธิ์
คุณธนภรณ ภู่แก้ว
คุณกิตณรงค์ จันทโสม
คุณอุไรรัตน์ วิจารณกรณ์ (ปลื้ม)
คุณปาณิศา สุนทราวรกุล (ครีม)
คุณพงศ์พล สุนทราวรกุล (คราม)
คุณศิริรัตน์ คงมีสุข
คุณเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ และครอบครัว
คุณวิมลวรรณ รัศมี
นายวิชาญ เพชรขวัญ
พระธนะพลธัญทิพาสกุล
สุวรรณ์ชัย ศิริโอวัฒนะพร้อมครอบครัว
ร้านนำโชคชัย เชียงใหม่ คูเมือง
นายศาศวัต โพธิสุวรรณ
น.ส.ณัฏฐิรา นันทมาศิริกุล
นางพรภินันท์ ภู่พยัคฆ์จิรากุล
นายภูริต ภัทรธราศักดิ์
นายอำนาจ จริยาธรบูรณ์
น.ส.ปวีณสมร จักรุษ
นายธรรศธรณ์ ธนัชพัชรพันธ์
ด.ช.ภูวพิสิฐ ธนัชพัชรพันธ์
ด.ญ.ภูธีรินทร์ ธนัชพัชรพันธ์
น.ส.ภูรดา ยอดบางเตย
นายยงยุทธ เลิศหิรัณย์ไพบูลย์
นางกอบกาญจน์ ธนัชพัชรพันธ์
นายสมศักดิ์ สนทอง
คุณสลิลธาร ลือกำลัง
คุณธฤตา นาคพันธ์ุ
คุณคัคนางค์ ธนกูลกิจ
คุณสุทธิศักดิ์ ทองวัฒนานนท์
คุณลัดดาวรรณ ถาวรขจรไกล
น.ส.กัญภัสสร (พัฒชา) เสตะกสิกร พร้อมครอบครัว
คุณพรเทพ ทองเงิน
น.ส.ฐิติภา โพธิชัย
นาย อู๋ มงคลนิมิตร์
นางชม สว่างศรี
น.ส.เพชรนภา มงคลนิมิตร์
นายนิรันดร์ ชาวบ้านกร่าง
คุณสุดา ทวีพล
หมอพืชอานนท์ แก้วมัน
คุณกิตณรงค์ จันทโสม
คุณวันวิสาข์ ไชยพันธ์
นางรัตนา จันทร์เพ็ญ
นายสุพจน์ อรทัย สุรโชคสิริพร และครอบครัวบุตรหลาน
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ฤกษ์ภัทรสรณ์
น.ส.ณัฐปรานต์ ฤกษ์ภัทรสรณ์
นายกัลป์ชัย รูปช้าง
นายกริณ ณัฐวรานุกูล
น.ส.อมร ไชยต้นเทือก อุทิศให้พ่อสมร ไชยต้นเทือก พร้อมครอบครัว
นายวิทยา ศรีธัญญา
น.ส.พนอ โสกุล
คุณสมศักดิ์ โพธิ์ทอง
คุณชนินทร์ธร พงษ์กัณฑา
นายสนธยา แพทอง
คุณชนากานต์ ทองบุญเพียร
นายภาสกร เหลืองอ่อน
นางวรางคณา เหลืองอ่อน
นางสุดา ธนกูลกิจ
นายจินวัตน์ ศีรอานันแม่สาย และลูกๆทุกคน
คุณสุรศักดิ์ บูรณตระกูล
คุณจิฎากาญจน์ ไกรปิยเศรษฐ์
นายพลอธิป ศิริเวช
คุณปฐมพงษ์ ธูปเพ็ญ
นวลฉวี บุญนาค
นางบัวกนก วัชรปรีดา
น.ส.ภคินี วัชรปรีดา
นายเชาวน์วัศ ไชยวรรณ
นายมารุต แรงฤทธิ์
น.ส.รุ่งทิวา แก่นสา
นางเสฏฐีญาณี พยัคฆ์กุล
"คณะกองทุนบุญรวมนิพพานัง"
อุทิศให้ด.ช.ปลื้มปิติ สร้อยพิมาย
นายอริย์ธัช สมหวังเจริญ
คุณนภาพร โยธาภักดี
คุณกรวิญญฐ์ จิราพงษ์
คุณอิสรีย์ บุญศรีตองอ่อน
น.สวราพร กองมณี
ด.ช.ณัฐพงษ์ สุทธิภูล
น.ส.ทศณันค์ เอบุญมา
คุณณภัทร เล็กสูงเนิน
คุณพัชมณ ศรีสัตย์รสนา
คุณภัสสรา จันทราวิภาต
คุณญาณัฐนิตา ธนพัฒน์ถิระกุล
นายวิชาญ งามหนองอ้อ
น.ส.สุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล
นายจินวัตน์ ศรีอานันแม่สาย
น.ส.เบญญาภา แสงจันดา
คุณปราณี ชื่นยง
น.ส.ลัดดา ศตรัตพะยูน
นายกวี เขียวนนท์และญาติพี่น้อง
น.ส.ผุสดี ปุยอรุณ
นางเค้วหม้อย แซ่ถ่อง
นายบุญส่ง จังตระกูล
นายธวัชชัย จังตระกูล
นางอลงกรณ์ ผาผง
นายณัฎฐชัย จังตระกูล
ด.ญ.กรลดา จังตระกูล
น.ส.สุภาภรณ์ ทาบทา
นายกิตติพงษ์ จันทร์ชูกลิ่น
คุณสิริรัตน์ ภักดีบาง
นายเสริมชัย นำวงษ์สำราญ
คุณดรุณี ศรีสุข
นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม
น.ส.อภัสรา ทองถนอม
น.ส.รวินท์นิภา ศักดิ์รัชชานนท์
พ.ท. กฤษฎา แก้วผลึก
นางอุไร แก้วผลึก
นางอรนุช แก้วผลึก
ร.อ.มนต์ชัย อิ่มสมบัติ
น.ส.อรวรรณ อิ่มสมบัติ
ด.ช.ภัทระ ปุญญรัต
ด.ญ.ธีรกานต์ ปุญญรัต


17

รายชื่อผู้ร่วมหล่อหลวงปู่ดู่ 12 องค์ (รอบแรก)
โอนเข้า ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-226-9647-30


** 2000 บาท ขึ้นไป ** 


ผศ.จุไรพร ตุมพสุวรรณ และครอบครัว
นายพนมพร กองเงิน
นางรัตน์ติภรณ์ กองเงิน
นายสยามภูมิ กองเงิน
ด.ญ.เขมจิรา กองเงิน
นายบุญช่วย กองเงิน
นางเข็มทอง กองเงิน
คุณสำรวย จุมพล
คุณนิยม จุมพล
นายปรีชา พิพัฒน์เสาวพงศ์
นางนุชนารถ พิพัฒน์เสาวพงศ์ และครอบครัว
คุณแม่กิมฮวย แซ่เฮ้ง
คุณยุพดี ทักษิณา
คุณศรีสุพร สุขพานิช และครอบครัว
คุณอัมพิกา เตียบัวแก้ว และครอบครัว
คุณนิธินาถ ณ นคร
คุณ Pasini Coxsey
คุณแม่หุย เจนศาสตรา
น.ส.จรรยา เจนศาสตรา
นางเกศินี เหลียน
คุณมาริษา จำรัสผลเลิศ
นางกุลพร วิชัยดิษฐ และครอบครัว
คุณสุพัตรา ไชยเกล้า พร้อมครอบครัว
คุณศราวรีศ์ ศนิสูตย์
คุณนันท์นภัส จารีย์กุลลวดี
คุณ LEE ANTHONY HOWELLS
คุณสุวรรณา ประจักษ์สมสุข
คุณณัฐนันท์ จารีย์กุลลวดี
นายธวัช ไพรงามเนตร และครอบครัว
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
คุณวรัทยา เหล่านุญชัย
คุณพชระพฤกษ์ งามเนตร
คุณพิชญ์ณิน งามเนตร
คุณศรีวรรณ แซ่ลิ้ม และครอบครัว
คุณสหวัชร์ สรัลรัชญ์วัชร์
นายวันเฉลิม คงเกต และครอบครัว
คุณพัชรา สอาดรัตน์ และครอบครัว
คุณสมบูรณ์ สวนงามดี และครอบครัว
น.ส.พราวนภา อังควัฒนวิทย์ และครอบครัว
คุณจอย พรหมเสนา
น.ส.ปัฑมา มั่นคง
นายณัฐพล คุ้มวงศ์
นางอัณชญาณ์ มูเอนเก้น
นางวิลัยพร จันทุมา
คุณสุชานันท์ เพชรชิต
คุณชนทัต สัจเดว์
คุณวชิระ สัจเดว์
นายนิรัติศัย เมฆมณี
นางพัชรา เมฆมณี
น.ส.นิศารัตน์ เมฆมณี
น.ส.ชลธา ทรัพย์สิรินาวิน
คุณสุรีย์ พรธาดาวิทย์
คุณภิญรดา วรารุ่งตระการ และครอบครัวทั้งหมด
คุณภิญรดา วรารุ่งตระการ และตัวแทนคอนแทคเลนส์โปรเทรนด์คัลเลอร์
คุณกนกพร เพ็งโคตร
นายฉัตรมงคล สนั่นหนู
คุณทัชย์ คำทอน
ส.อ.จักรพรรดิ ภุมรินทร์
คุณปราชญา เจริญบุญ
คุณขณาศิลป์ พระเทพ
นางสุภาวดี แก้วหล้า _ ชูลิขิต(ตุ้ม)
นายชัยวัฒน์ ชูลิขิต(ทอส)
นายสุเมธ จิตรีเหิม
นายศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์
น.ส.ยุพาพรโชติธนาพร
นายพิชญ์ โพธารามิก
นายอัคราวุฒิ สุคนธ์
คุณบุหงา จิรพงศ์ไพบูลย์
คุณหลี่เอ็งจิว
คุณหลี่จั้งลิฟ
คุณจริยา ศิริดำรงสุข
น.ส.ธิดาพร รู้มั่น
คุณเยาวรัตน์ พันธุ์ฟัก
น.ส.ณิชาภา จันทร์แก้ว และครอบครัว
นายพีระพล สิงหทัต
คุณอรุโณทัย คงมงคล
ดร.ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ
คุณนันท์นิชา ปริกุลพรสิทธิ์
คุณกีรติญา กุลถิรธนาชัย
คุณจันทราวดี
คุณสุภาพิมพ์
คุณโสภีพรรณ
คุณภวิตรา วงษ์มหิศร และครอบครัว
น.ส.พิชชาภัทร์ ธนันต์ชัยกิตติ
นางวิรตี ตะสะเวทย์
นายนิธิ พานิชพันธ์
คุณพ่อประสพ แผนดี และครอบครัว
คุณภาณุมาศ วัฒนะลาภา
นางพรรษสรณ์ อภินันทกุล
น.ส.กนกจันทร์ ภัทรวิทย์
คุณจำนงค์ เศษฐา
น.ส.วรารัตน์ แซ่ลี
คุณวสุพล เทพารักษ์ และครอบครัว
คุณชัญญาพัธน์ ทวีวัฒน์โภคิน
คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
คุณณัชชารีย์ กัลยากุลเศรษฐ์
คุณพชร กุลศรีวรทัย
นายประจวบ ชูเจริญ
น.ส.โกลัญญา วระวาท และครอบครัว
น.ส.ธนิดา นนทิภัคประภา
นางมะลิ พิพัฒน์สุริยะ
นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์
น.ส.มานี อนันต์ไพศาลสิน
ด.ช.วศิน ธนสารบริสุทธิ์
ด.ญ.อริสา ธนสารบริสุทธิ์
ด.ญ.ลียา ธนสารบริสุทธิ์
คุณนิพนธ์ วงค์อัศวเทพชัย และครอบครัว
คุณกัญญ์ภัสสร วงค์อัศวเทพชัย และครอบครัว
นายพงศกร ปิงวัง
นายสุภาพ ลิ้มรุ่งเรือง
คุณสมชาติ โชตินิคม และครอบครัว
น.ส.นพรัตน์ สุวรรณชุมเอม และครอบครัว
นายธนพล นานาวัน
คุณณัฏฐิมา ทองสกุล
คุณอภิชัย ขัตติยาภิรักษ์
คุณทิวัตถ์ ตีระพงศ์ไพบูลย์
คุณสุวรรณา ตีระพงศ์ไพบูลย์
นายวรชยุต โสราจิตต์
คุณสุทธิโรจน์ ศุภพิพัฒน์
คุณธัญญพัทธ์ พิมพ์จันทร์
พ่อบุญเชิด บุญพร
พ่อลำดวน อ้อยเพียร
คุณแม่เล็ก สาระทิศ
น.ส.มลิวรรณ อ้อยเพียร
น.ส.นภาพรรณ ใจอิน
น.ส.สุพัตรา หอมสินธุ์
นายไกรสอน ตาลทัพ
นายชาลี สถาวร
นางอาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
พ.อ.พรมงคล พึ่งเสมา
นางกัญญา ไวยวุฒิ
พ.ท.เบญจพล ประจง
คุณแม่พรประภา วราห์บัณฑูรวิทย์ และครอบครัว
คุณสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิทย์ และครอบครัว
ร.ต.ภูเบศ อ่อนศรี
น.ส.นิศารัตน์ ชัยชนะโชติวีรกุล
นายฮาจิเมะ วาตานาเบ้
คุณศุภชัย ไทยเจริญ
นายสุชีพ ขจายศรสิทธิ์
นางอัญชุลี ทวีสุข
คุณกนกอร กาญจนเภตรานันท์
น.ส.สุนีย์ แซ่ลี้
นายคมสันต์ หาญพิทักษ์สุข
คุณนิศรา ชมบุญ และครอบครัว
คุณอุนนดา ภควัตฐากุล
คุณวรัญญา ภควัตฐากุล
คุณณัฐกฤตา จุมพล
นายอิทธิพัทธ์ นันธนวัฒน์
คุณจิตต์อารี นรินทร์สุขสันติ
คุณสิรีรัตน์ คีรีวัฒน์
นายสุรเชษฐ์ ตรีธวัช
นางบุญช่วย กาญจนจารี
น.ส.สุทธภา กาญจนจารี
คุณสุภาพงศ์ แก่นสาร์ (และญาติพี่น้องทุกคน)
น.ส.ศิริวรรณ อมรชัยนนท์ และครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย ขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมดด้วยเทอญ
คุณอริย์ธัช ธรรมวัฒน์ปารมี
แม่สิริ - พ่อหยวก โรจนวิภาต บุตร หลาน
นางรัชฎาภรณ์ แสนจักร์
นายบุญธรรม แสนจักร์
น.ส.ธนัชพร แสนจักร์
นายธนพล แสนจักร์
นายชาญณรงค์ แสนจักร์
น.ส.เมวิกรณ์ ถาวรสิริสันต์
กลุ่มจักรพรรดิหลวงปู่ดู่DK
คุณณรงค์ ผุยมูลตรี
คุณทรงสิทธิ์ ธาราธิคุณ
คุณณพลพัทธ์ พรรัศมีนนท์
คุณขจิตพันธ์ พรรัศมีนนท์
นางสุภาวดี บูโชร์
คุณชัชวาลย์ นามสอน
นางบุญสิตา สุฐาปัญณกุล
น.ส.ฉวีวรรณ เลิศกมลชัย
คุณเดชชาติ จันทร์ศรี
คุณอภิชัย สุฐาปัญณกุล
น.ส.อัญชลี สุฐาปัญณกุล
น.ส.ไอลดา สุฐาปัญณกุล
น.ส.มนัสนันท์ มโนมัยโสภณเทพ
นายกิตติพันธ์ มโนมัยโสภณเทพ
นายสิงห์ พาเจริญ
นางรุ้งดาว พาเจริญ
น.ส.กัญญารัตน์ พาเจริญ
นายพงศ์พนัส สุวรรณจันวิภา
น.ส.พัฒธมณฑ์ สุวรรณจันวิภา
น.ส.มณีรัศมิ์ สุวรรณจันวิภา
นางอุดม วังคีรี
คุณวริยา กล่อมใจ
คุณไชยยันต์ ปรัตถพงศ์
น.ส.สวลี ศิริวินิจ
นางภาวิดา ธนาไพศาลสุข (ศิริพร)
คุณทรงกลด นาคปรีชา
นางสมใจ ชำนาญชัยศรี
น.ส.วรีรัศน์ ชำนาญชัยศรี
น.ส.อังคณา โคตะบิน (และครอบครัว)
คุณศุภิสรา เกียรติคณารัตน์ และครอบครัว
นายธนัท ต่วนคำ
นายเริงสรรค์ แก้วมูล
นางโสภา ทองภู
นางศรีวรินทร์ ทองภูพสุพัทธ์
คุณสุทธิโรจน กิตติจรูญวิทย์
คุณธนพล จิรเดชนันท์
นายพลากร สลับศรี
นางกรกนก จันทร์อร่าม
คุณณภคภร บดีพิทักษ์ และครอบครัว
พ.ต.อ.ปกปภพ บดีพิทักษ์
ด.ช.ไศลวิศว์ บดีพิทักษ์
ด.ญ.ปกฐพร บดีพิทักษ์
นางเชิงภู รัตนางศุ และคณะ
คุณธีระยุทธ สินทร
น.ส.เสาวณีย์ ธรรมวิภาส
พ.ต.ท.วสุวัฒน์ โภคินดิษฐวัฒน์
คุณจักรกฤษ ไกรกฤษสม
คุณญาณี สุขพงษ์ไทย
น.ส.กชกร น้อยคง
นางเดือน โฮมมันน์
พท.หญิง กานต์ชีวันธร วิยาภรณ์
คุณอุไร พรศิลปกุล และครอบครัว
คุณเดีย ศรีวัฒนะธรรมา
คุณณฐอร ชินธนากร
น.ส.เขมิกา คงทิพย์
คุณวรรณี สุรวัณณะโรจน์
น.ต.ประธาน คำทอง
นางวาสนา คำทอง
ว่าที่ร.ต.ฤทธิยา คำทอง
น.ส.วรลักษณ์ คำทอง
คุณรัชดาวัลย์ ทองนทีพัฒน์
นายธรรมทัศน์ วัชรวงศ์
นายหาญณรงค์ วรรณธง และครอบครัว
คุณชรินทร์ เหลืองรัตนมาศ
นางสุรภี ราชตา
น.ส.อัมพวา จงอักษร
นายพฤฒิ รัตนพัฒนากุล
นางขนิษฐา วงษ์เที่ยง รัตนพัฒนากุล
นายธีรภัทร รัตนพัฒนากุล
นายกิตติภณ รัตนพัฒนากุล
น.ส.หทัยชนก สายไหม
คุณทักษิณา วิชาโคตร
คุณสมศักดิ์ สมงาม
นายพุทธิพงษ์ โสภาลดาวัลย์
น.ส.พัชรัตน์ โสภาลดาวัลย์
น.ส.พิรญาณ์ โสภาลดาวัลย์
นายพสธร โสภาลดาวัลย์
นายอภิพัฒน์ โสภาลดาวัลย์
นางบุหงา โสภาลดาวัลย์
น.ส.ณัฐฏ์ณัชชา คงเพชรสถิตย์
นางศศิพัชญ์ จันทพลาบูลย์
นายธฤษณุ เกริกสกุลกฤติ
น.ส.ธัญฎา โสเรรัมย์ และครอบครัว
นางบุบผา รัตนประภากุล
นายภูวศิษย์ อัครโชคภัคพงศ์
นายณภัทร รัตนประภากุล
คุณศุภลักษณ์ คล่องแคล่ว
คุณนัทชา ชัยรำลึก
นายณพล เดชาเครือแตง พร้อมครอบครัวญาติ
น.ส.กานต์สิรี เกตุยั่งยืนวงศ์
คุณสมจิตต์ ปิ่นแก้วไพศาล
นายสมศักดิ์ เลิศสาครประเสริฐ และครอบครัว
น.ส.รวิชา เลิศสาครประเสริฐ และสัตว์เลี้ยงของครอบครัว
น.ส.อัณณ์ชญาณ์ ไชยวงค์
นายธนวัฒน์ ธุระพันธ์
น.ส.ธนิดา ชัยชนะศิริ
น.ส.รัชกร ชัยชนะศิริ
นายระพีพงศ์ วงศ์ดี
ด.ช.ธนธัช วงศ์ดี
นายนิธิวัฏ ชัยชนะศิริ
น.ส.สุกฤตา สุขเกษม
น.ส.รติพร ศรีอยู่ยงค์
น.ส.สุมัธนา น้อมจิตร์
น.ส.จารุณี เชิญกลาง
เรือตรีกณภัทร พงศ์เฉลิมพร และครอบครัว
นายมานิตย์ พงศ์เฉลิมพร
นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร
น.ส.ธัญญลักษณ์ พงศ์เฉลิมพร
คุณนลินภัสร์ ดลชัยวรศิลป์
คุณรัตนมณี อรสา หอมขจ
นางพรรณประภา ตันปิชาติ
น.ส.ตะวัน ใจซื่อ
นายอภิพัฒน์ วังอุดม
นาวาอากาศโท ดร.ก้องเกียรติ บูรณศรี
นางกัญญธร บูรณศรี
ด.ช.ศุภกร บูรณศรี
คุณภาราดา จันทร์สุคนธ์ พร้อมครอบครัว
คุณปุณยนุต เอนกทรัพย์
น.ส.ขวัญศิริ ชุมขวัญ
น.อ.(ญ) จิพิชญ์สุดา สุดกล่ำ ร.น.
น.ส.วรินท์ศยา งามละม้าย และครอบครัว
นายชินวัจน์ เทียนประเสริฐ และครอบครัว
นางวิลัยลักษณ์ บุญประสาร
คุณปราณี แก้วศรีบุญเฮือง
คุณพิษณุวัส คำงาม
นายแบรี จอห์น ทรูวิน
นางวรรณภา ทรูวิน
ด.ญ.จัสมิน อัลมา ทรูวิน
ด.ช.โจเซฟ อัลเบริท ทรูวิน
นางเฉลียบ สงทับ
นายชิ้น มะหิรัญ
นางรมินดา ทองปรีชา
นายอภิลักษณ์ แจ่มไพบูลย์
นางวนิดา แจ่มไพบูลย์ และครอบครัว
นายชวาลา ตั้งอยู่ภูวดลและครอบครัว
นายทองอยู่ ตั้งอยู่ภูวดล และครอบครัว
นายอนุวัฒน์ ม่วงแจ่ม
น.ส.ธนภร หุ้นเอี่ยม
คุณบุษยมาส กตบุญอาภา
นายสาญัน อรชุน
นางเบญจวรรณ ญาณิสรางค์กูล
นายวิชัย ญาณิสรางค์กูล
นายวีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ และครอบครัว
นายกิตติชัย ประมงค์
คุณกิตติ ณัฐกฤตานันต์
คุณดนณพัต อัครธนสกุณ
นายลอด วังคีรี
นาวาโทหญิง จุฑารัตน์ ช่อสกุล
จ่าเอกชูชาติ ช่อสกุล
นายธนวรรธน์ ช่อสกุล
นายชัยปกรณ์ วงษ์สุข
กองบุญสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิทุกดวงจิตฯ
นายฐน ตานุชนม์
คุณน้ำทิพย์ ศรี
คุณนรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์
คุณลนา มุณีวรานุวัฒน์
คุณธัญญชล ถาวรวิริยะนันท์
คุณปาริชาต ชมภู
คุณณัฐรดา นามมนตรี ชินพงโฮ
คุณกัลยารัตน์ ตันติพงษ์วณิช
น.ส.อานุ หมื่นจันทร์
คุณณฑัต ปภากรวิจิตร
คุณกนกชล ปภากรวิจิตร
นายเทวกูร ดอนวิชา
คุณเจน แซ่จิว
นายธารณ สว่างวงศ์ และครอบครัว
นายกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ และครอบครัว
คุณนฤมล บูชา
นายกัณตพัฒน์ ดิลกวงศ์วัฒน์
คุณเปรมยุดา เนตรสุวรรณ
ด.ช.ปีย์มนัส พรหมสงฆ์
คุณสาโรจน์ พรหมสงฆ์
นายภูวนาถ จันทร์แดง
นางทัศนีย์ พรัดชู
นายสุรสิทธิ์ แพทย์เมืองจันทร์
น.ส.วิไลลักษณ์ กุลเกลี้ยง
นางสุริยา ภักดี
นายชนยุทธ จันทร์กระจ่าง
น.ส.มยุรา ปัดสา
คุณบังอร สมพงษ์
น.ส.รมิดา ไชยภรธรรม
ด.ช.ศุภกร ไชยภรธรรม
นายณธีพงศ์ สุทธินลินพงศ์
น.ส.ปทิตตา บุญสมพงษ์
นางจารุวรรณ รอดนวล
นายสาธิต รักการพาณิชย์
นางส้มล้ำ รักการพาณิชย์ และครอบครัว
น.ส.ปพิชญ์สรา พรชัยชนานนท์
นายเกรียงไกร กิตติสาเรศ
นายกฤษภาส กิตติสาเรศ
นายสมศักดิ์ แหวนทอง และครอบครัว
นายมนตรี แหวนทอง และครอบครัว
นายบุญฮาน วอน (แดน) และครอบครัว
นางณัฐชานันท์ ปัญจะ และญาติธรรม
นายกฤติน เอี่ยมพิทยารัตน์ และครอบครัว
นายเมธัส เอี่ยมพิทยารัตน์ และครอบครัว
ด.ญ ภ้ทรดา วนะชิวนาวิน
น.ส.มณีรัตน์ สุขกุล และบิดามารดา
คุณบุญญิสา ภรแดนศักดิ์
คุณใบบัว ภรแดนศักดิ์
สถานปฎิบัติธรรมมหาเมตตาบารมี
คุณวรรณา เมฆหมอก
คุณแม่วรรณี อำไพ
น.ส.กริษฐาพัชร อำไพ
นายสมยศ สุทธิขาว
น.ส.อังคณาภา สุทธิขาว
นายโสภณภากร สุทธิขาว
คุณวิชัย เล็กสมบูรณ์
คุณกัญญา จิรดิลกพร
คุณปริยฉัตร กลีบไธสง
คุณแอนนา ศรีใส
คุณแจ๋ สิรกาญจน์
นายเสรี รัตนะ
คุณสุชาติ ขวัญเกื้อ
คุณภูริวัจน์ ขวัญเกื้อเกียรติ
คุณศุภรัสมิ์ ขวัญเกื้อเกียรติ
นางทองหล่อ พรรษา
นางเพ็ญพิชญา ศุภบรรลือรัตน์
คุณกว้องจิว ผังนิรันดร์
คุณสุอิงอร ผังนิรันดร์
คุณธารารัตน์ ผังนิรันดร์
คุณณัฏฐชัย สกุลศรีผ่อง
คุณฌาน สกุลศรีผ่อง
คุณกรัณดา สกุลศรีผ่อง
คุณวรรษพัชร ทรัพย์จิธิติ
นางอ่อนจันทร์ ฟอสเตอร์ และครอบครัว
นางอรชุมา ขุนนารักษ์ และครอบครัว
นายภาคภูมิ สุขสำราญ
คุณชัยโรจน์ อธิพัชระวัฒน์ และครอบครัว
นางณฤดี บุญเรือง
นายเมธิน บุญเรือง
น.ส.ภัสร์สิรีย์ เกตุนิรัตน์
น.ส.กรรวี ศรีไข่มุกด์
นายไพบูลย์ จันทรหัตถ์
คุณสุชาติ โพธิ์งาม
นายวิชชา ศรีเมือง
คุณชัญญานุช เทพเสนา
คุณอธิษฐ์ธชนัน สัจจสกุลเดช
คุณนันทพัทธ์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์
คุณภูรี เขียวป้อง
น.ส.กนกกาญจน์ แซ่จึง
คุณพีระพัฒน์ มายิ้ม
คุณจีรนันทร์ เกตุสิงห์
คุณภานุวัฒน์ มายิ้ม
นายดนัยภพ เหล่าพงศ์พันธุ์งาม
นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ
นายประทีป คิดดี
คุณแม่สิวย่อง กิ้มซื่อ
คุณจริยา กิ้มซื่อ
คุณพ่อเจริญ อินทิศ (เสียชีวิตแล้ว)
คุณแม่เฉลิม อินทิศ (เสียชีวิตแล้ว)
คุณยายกิ้มก้อย นิลอุบล (เสียชีวิตแล้ว)
นางมาลี อัศวรัตน์
น.ส.จันทราวดี เคียงศิริ
นางสุภาพิมพ์ โสภาพงษ์
น.ส.โสภีพรรณ โสภาพงษ์
เรืออากาศตรี สัคคชัย เกิดสุข
นายมณฑล อินทร์สำอาง
เภสัชกรหญิง วรเลขา เกิดสุข
ด.ญ.นภัสศรันย์ อินทร์สำอาง
ด.ญ.นันทน์ปภัสสร อินทร์สำอาง
สิบโทหญิง อุมาพร เกิดสุข
ด.ญ.พิฌาพัชญ์ เกิดสุข
FB : Kannaphat Ngaoprasit
นางรัชฎาภรณ์ แสนจักร์
คุณดิตถกร ปภากรวิจิตร
คุณกชณิชา ปภากรวิจิตร
...................................................................


**  1000 บาท ขึ้นไป  **


คุณสุภาภรณ์ พุ่มเรือง และครอบครัว
คุณศรินญาช์ สุขล้อม
นายจิรเดช พรนคร
น.ส.พิราภรณ์ เจนพิริยะสุนทร
คุณสาวิตรี มีทรัพย์
นายพิสิษฐ์ สุขกลึง
นางปุณณพินทุ์ สุขกลึง
นายณัฐพงษ์ สุขกลึง
คุณทวี ธาดาวิสิฐกุล
คุณชนาภา แสงรอด
คุณกชรัตน์? แจ่ม?จำรัส
น.ส.จินตนา สายมายา
นางชิฌาย์ ใจสืบ
นาย Joerg Thomas Wieczorke
นางฟองคำ ใจสืบ
นายบุญธรรม ใจสืบ
น.ส.กฤตพร ใจสืบ
น.ส.ภัสราภรณ์ ธีระวงศานุรักษ์
คุณศันสนีย์ ติณห์กีรดิศ
คุณนันท์นภัส ทรงประไพ
คุณสิรินญา แซ่ลิ้ม
คุณนพดล เวชวงษ์
น.ส.อัจฉราภรณ์ เศรษฐสุทธิ
นายสัณห์บวร เอื้อธรรมวิทยา
นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร
นายอภิชาติ มูลฟอง
น.ส.อารยา ไพฑูรย์
นายณภัฏพนธ์ มหาพงศาสิน
น.ส.อำไพ ธงชัย
นายเกรียงศักดิ์ บัวเผื่อน
นางอมรรัตน์ บุญเอนก
คุณรัตนลักษณ์ สำราญสุขเขมศรี และครอบครัว
คุณผ่องฉวี คณิตจินดา
คุณรพีพร คณิตจินดา
น.ส.สิทินันท์ พันธุ์ทอง
คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ
คุณศิริวิมล อ่อนเป็ง
นายชีวธัญฐ์ ฐิรญาจิรพัชร
คุณศรินยา สีสิงห์
นายธนิก จือเหลียง
คุณศิวราช เกตุเวช
นายกีรติ พัสสร
นายรัชกฤต สงวนชีวิน
นางเพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์
คุณขวัญใจ ปัดคำ
น.ส.นุจรินทร์ คล้ายอุดม
คุณปราโมทย์ สีแก้วช่วง
คุณทิตยาภรณ์ ทองเจริญ
คุณมณัสนันท์ ตั้งพลพรรธน์
นางวรรณภา อ่างทอง
คุณบุณฑริก รอดบำรุง
นายสมพงษ์ ชัยเจริญ
นางคำสอน อุดม
นายสมศักดิ์ ชัยเจริญ
น.ส.พิสมัย ชัยเจริญ
นายศุภกฤต อำนวยนาจ
นายจิตรภาณุ อำนวยนาจ
ด.ญ.สุพิชชา อำนวยนาจ
น.ส.ปสุตา ภิกิจจาโชติ
นายธัญพิสิษฐ์ ภิกิจจาโชติ
น.ส.กชพร วรรวนัฐบงกช
แม่สุประวีณ์ วรรวนัฐบงกช
นายสิทธิชัย ตระกูลเดช
นางอรุณ ตระกูลเดช
นายอธิษฐ์ ตระกูลเดช
นายพันธกานต์ เนียรสมบูรณ์
นายพริษฐ์ เนียรสมบูรณ์
นายคมศักดิ์ พลอินทวงษ์ และครอบครัว
คุณพัชมน เอกวิฑูรย์
น.ส.รวีวัฒน์ กระฐินทอง
คุณกัญฑิศา แก้วคำไสย์ พร้อมครอบครัว
นางสอางค์ จันทร์แก้ว
คุณบุญหยัด สงวนพงษ์
คุณสุภาวดี สงวนพงษ์
คุณชื่นสุข เรืองไตรภพ
คุณชัยรัตน์ เรืองไตรภพ
คุณอรวรรณ ภาชีรักษ์
น.ส.ชุลีพร สุพร
นางจำนงค์ เจนศาสตรา
นายพิษณุ คนเฉียบ
น.ส.ศุจีภรณ์ ชื่นสมบุญ
คุณรัตนา วงศ์ดีประสิทธิ์
คุณประสพ วงศ์ดีประสิทธิ์
คุณครองขวัญ วงศ์ดีประสิทธิ์
คุณปรางขวัญ วงศ์ดีประสิทธิ์
คุณยุวดี เหล่าพิลัย
นายพจน์ ตั้งเสริมวิทย์
นางสุภาพ พุ่มเรือง และครอบครัว
คุณปภัสรา ศรีลีอรรณพ
คุณ Vivek Kumar Pintu (Gond)
คุณธัญญษร นิลกำแหง
คุณชัยวุฒิ มัคกิติกาล
คุณนิชานารถ มัคกิติกาล
คุณพินทุ์สุดา มัคกิติกาล
คุณรัฐ วนวิสุทธิ์
คุณธนกฤต มัคกิติกาล
คุณสุทธิณี นวนสวัสดิ์
คุณลวัณกร มัคกิติกาล
คุณมิตร ขวัญคม
คุณนิธิศ ขวัญคม
คุณปวริศา ขวัญคม
คุณญาณิชารีย์ ชมภูบุตร
นางวันทนา ชิรวัฒวรกุล
น.ส.ทัศนีย์ อัจฉริยวงศ์กุล
นายสุชาติ ศิริพรวิรัตน์
นางประยูร คูณกลาง
น.ส.วิยะดา ศิริพรวิรัตน์
คุณวัชระ บรรณวัฒน์
น.ส.สิริกาญจน์ วงศ์แสงสุข
น.ส.ชนม์ณนันท์ (เปมิกา) สุ่มมาตย์
นายณภัทรชนน วิชญสมบูรณ์
นายสพลวิชญ์ วิชญสมบูรณ์
นายนเรศ พกมั่น
คุณศรัญญา มั่นวงษา
นายอภิภู กานต์พิบูล
คุณพรรณี เรืองธีระพันธ์
น.ส.ประภาพร บำรุงเพ็ชร
น.ส.ชิษณุชา คงไว้ลาภ
คุณสมหวัง แซ่อึ้ง
คุณกาญจนา แซ่ฉั่ว
คุณอุดม วิมลโสภณกิตติ
คุณวราภรณ์ วิมลโสภณกิตติ
คุณอัทธรัสม์ วิมลโสภณกิตติ
น.ส.ปาริชาติ ชิดปรางค์
น.ส.ปัทมา ชิดปรางค์
เรือเอกหญิงนุศรา นิลแสง
นายสมชาย ปานม่วง
ด.ญ.ภิชย์ฌาดา ปานม่วง
คุณอนงค์ อิ่มเอิบ
นายนันท์พิพัฒน์ กาพย์ชา พร้อมครอบครัว
คุณสิรัตน์ ขำพิมาย
คุณศิวกร มาลัยส่งศรี
คุณสุพรพรรณ์ หวังพรไพบูลย์
นางบุษยา จักรวรรณพร
นายนพพร เอมวรรธนะ
น.ส.ธนภัส ศิริเลิศพรไชย
คุณฐิติรัตน์ งามพล
นายทรยศ ศิลปชัย
น.ส.ธนพร ภู่สาลี
คุณกันยา พงธนู เบ็คเค็ทท์
คุณเจมส์ เอียน เบ็คเค็ทท์
คุณสุนิสา โจแอน เบ็คเค็ทท์
คุณโรเบิร์ต เจมส์ ทอระเวลล์ เบ็คเค็ทท์
คุณสิณัฐมณฑ์ เจิมศิริ
คุณอนุวัตร ชูสกุล
นายมณี เจิมศิริ
คุณวิภาวัลย์ ง้วนประเสริฐ
คุณชนากานต์ เจิมศิริ และครอบครัว
คุณธัญญรัศม์ มุสิพรม
คุณน้ำนอง สีเถื่อน
คุณณรรรภรณ์ เหล่าอยู่สุข และครอบครัว
คุณณรรณรสร์ เจิมศิริ และครอบครัว
คุณวิไล ลิ่มสกุล และครอบครัว
คุณอัมพร ชูสกุล
ร.ต.ทองหยด ชูสกุล
คุณรัชดาภรณ์ ดวงไกรแสง
นางดวงพร เรียงรอด
น.ส.กัญรดา ติณวาณากรณ์
นายประเสริฐ แสงตรีสุ
นายสมชาย ลิ้มตระกูล
นางพจนา ลิ้มตระกูล
นายธนทัต ลิ้มตระกูล
คุณอุทัยรัตน์ แก้วรัชนี
คุณกิติภูมิ บุญยัง
นายพงษ์พัฒน์ โฆษิตวรกิจกุล
คุณมณฑ์สิริ ศรีสุขโข
น.ส.เกวลิน บัวสีดวงรักษ์
พ.อ.อ.อำนาจ ยี่สุ่นแก้ว
ด.ญ.กวินธิดา ยี่สุ่นแก้ว
คุณอัจฉรา กองสีนนท์
นางนารี ลิ้มรุ่งเรือง
นายวริทธิ์ ลิ้มรุ่งเรือง
นายชยากร ลิ้มรุ่งเรือง
คุณพรสุรางค์ พรหมโชติ
นางประภัสสร แสงสวัสดิ์
นายศิริชัย กิจพิมลกุล
นางศิริพร กิจพิมลกุล
นายเจริญชัย กิจพิมลกุล
น.ส.อรอนงค์ นันทะประดิษฐ์
นางพนมพร วงษ์เรือง
นายเอี่ยม มีภูมิรู้
นายสมศักดิ์ ฟักภู่
นางละออ ฟักภู่
นายพรทัศน์ บุญมั่งมี
นางชัฏพร บุญมั่งมี
นายพิภัทร์ บุญมั่งมี
นายสุรพงษ์ ฟักภู่
น.ส.ลักษมาลิน สินณกุล
นายเมธาพันธ์ มาทอง
คุณอภิวิชญ์ มหาชาตรี
นายมงคลชัย สัญญากิจ
นายพงศ์พันธ์ มงคลฉายสุขกุล
คุณภาสกร แสงสว่างโชติ
คุณกานต์สินี แสงบุญเจริญรัตน์ และครอบครัว
นางรัตนา ดาก่ำ
นายสุพจน์ ดาก่ำ
คุณอภิชาต ธาระวานิช
คุณนงเยาว์ อินลวง
น.ส.ปิยนุช สถาวร
นางปณิดา สถาวร
พ.ต.ณรงค์ ประจง
นางอุสนา ประจง
นางชาดา ประจง
ด.ช.ปัณณวิชญ์ ประจง
ด.ญ.ปัทมนัดดา ประจง
คุณธนภร หิรัญนันทิกร
นายสุรพันธ์ วิภูษณะภัทร์
น.ส.นภสร วราห์บัณฑูรวิทย์
ด.ญ.พรนภัส วราห์บัณฑูรวิทย์
ด.ช.นัทธวัฒน์ วราห์บัณฑูรวิทย์
ด.ญ.ลภัสรดา วราห์บัณฑูรวิทย์
น.ส.วิชญาพร ราชเพียแก้ว
คุณฉลาด สีฟอง
คุณแม่กุ่ม สีฟอง
คุณดารินทิพย ชนะคดีรักษ์
คุณจิรพร แซ่บ่าง
คุณขนิษฐา พุ่มชูศรี
นายกิจจา ฟ้าภิญโญ
นางปรารถนา ฟ้าภิญโญ
นายมานิตย์ ปรีวิไล
นายธนากร เปรมพลอย
นายกรรณมิษฐ์ วรรณศรี
คุณอัณณ์จันทน์ ปานะวงศ์
นางธัญยธรณ์ โชคสวัสดิ์
นายพวง แขพรมราช
คุณณิชารีย์ กาญจนการุณ
คุณยินดี ใยบัวเทศ
คุณอธิชา พรหมะจุล
นายประเสริฐ เกียรติสุนทร
นางอาภรณ์ เกียรติสุนทร
นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร
นายกิตติพงษ์ เกียรติสุนทร
นางศลินทร เกียรติสุนทร
ด.ช.ธนภัทร เกียรติสุนทร
พระมหาญาณวรุตม์ ญาณชโย กสิวงศ์
น.ส.สมปอง ทานาแซง
คุณวรวิทย์ จิตตวิมงคล
คุณฐิตาภัสร์ ฐิติวาณิชย์กุล
คุณประณยา ปาปี
นายกมนณพ อุทกภาชน์
น.ส.วิลัยพร มูลแก้ว
คุณปัทมนันท์ ใจดี
น.ส.พนิดา วรรธนะตันติ
น.ส.วิณา พัวบัณฑิตกุล
ทนพญ.วรรณทนี นกกริ่ม
คุณเรวัต ชวนชม
คุณชลัย ใจดี
น.ส.วราภรณ์ จุมพล
คุณธรพิเชษฐ์ จุมพล
คุณวรางคณา จุมพล
คุณวีรยุทธ์ จุมพล
น.ส.ลัดดา จินตามฤทธิ์
นายอรรณพ ลือนภา
น.ส.กฤษฎี ลือนภา
พลเรือตรีเจริญพล คุ้มราษี
คุณวิศเวศ คุ้มราษี
คุณวารินทร์ คุ้มราษี
ว่าที่ ร.ต.ทศพล อุดมโภชน์
นายวิเชษฐ์ กุลสุ
นายวิฑูรย์ พยัคฆ์รัตน์
คุณมานิดา สว่างเวช
นางสริ โรจนวิภาต
นายธวัชชัย ธนาบูรณะสิริ
นางปรียา ธนาบูรณะสิริ
น.ส.ภิญญา ธนาบูรณะสิริ
ด.ช.พรชนิตว์ ธนาบูรณะสิริ
ด.ช.พศวีร์ ธนาบูรณะสิริ
ด.ญ.บุญยวีร์ ธนาบูรณะสิริ
นายยศสรัล อินทร์ภูเมศร์
คุณศิชาภัค ไพสิฐภัทรานันท์
คุณวราภรณ์ ศิริเทศ
คุณขวัญบุญ นาวาบุญนิยม
นายกิตติพัฒน์ ขุ่มด้วง
น.ส.อชิรญา จันทร์เทศ
คุณณรงค์ สิทธิวงศ์ไพบูลย์ และครอบครัว
คุณลวิตรา รัตนธนาธิป
นางจักษณา วรรณวาทกุล
นายอดิศักดิ์ นีระภัย
นางมนัสนันท์ จันทรภัทร
นายภูวสิญจน์ โอภาสวานิชและครอบครัว
น.ส.ประภาวรินทร์ พัฒน์นิธิกุล
ร.ต.อ.หญิง ดร.วิชนี นกกริ่ม อุทิศให้ พ.ต.อ.นพสิทธิ์ แก่นสาร
นายพีรวัส รัตน์รอย
คุณพรประภา คูณยากตปุญโญ
นางแดง อุดมทรัพย์
นางนวลลออ เที่ยงกระโทก
นางโสภาพรรณ คายอา
นายภาคิน เที่ยงกระโทก
ตระกูลเลิศสมิตพร
นายฐานทัต เงินดี
คุณสุรางค์ เกษตรสมบูรณ์
คุณภคมน กรรณสูต
คุณภาวัต กรรณสูต
คุณภิญรดา กรรณสูต
คุณธนกฤษ กรรณสูต
คุณกษิดิท กรรณสูต
คุณชวิน คันธาจละ
คุณอิสรีย์ จิตติเจริญไชย
นายสุเมธ เอมสมบูรณ์
คุณรุ่งนภา ยุทธนาการวิกรม
คุณภัทรภร มกรนันทน์
นายณัฏฐวัฒน์ สุขแก้ว
นายทินรัช เหมปัทมภูมิ
นางถานันทา สวัสดีแป้น
นางสมบูรณ์ เอี่ยมชุ่ม
คุณอิทธิพัทธ์ วิสุทธาธนพงษ์
คุณเกรียงศักดิ์ ตั้งเจริญพาณิชย์ และครอบครัว
นางอัมพร ตั้งเจริญพาณิชย์ และครอบครัว
จ.ส.อ.วีระ เหม็งศรี
นายกันตพงษ์ ศิริวงศ์ไพศาล
คุณวารี? พูล?พิพัฒน์?
น.ส.สุจิตต์ สุรโชคสิริพร
กลุ่มใครจะใหญ่เกินกรรม
นายสืบ กล่อมเกลี้ยง
นางรัชฏาวรรณ กล่อมเกลี้ยง
Miss chutimon Fischer
นายจักรพันธ์ อิทธิประภากุล และครอบครัว
คุณณัฐสุภา เขียวเม่น
คุณธนวรรณ เขียวเม่น
คุณอุไรวรรณ เขียวเม่น
คุณจิราภรณ์ สุทินโน
น.ส.มณฑิรา เปี่ยมศักดิ์
นางธมลวรรณ ปิดดวงแก้ว
น.ส.ภัทรภร ชนะการี
คุณทิชา หล่อเพชรสวัสดิ์ เย็นเซ่น
คุณกนกพร ไชยทิพย์
คุณสุชาดา พิศาลเศรษฐพงศ์ แคทสต็อป
คุณศิริพร มุกดาม่วง
คุณสุกัญญา อุดหนุน ลีน
คุณพีรญา ฟรอสตรุป คนูดเซ่น
คุณอุบล ชิกเหี่ยว เนลเซน
คุณลาส คีเลท แฮนสัน
นางพัชรา โยฮันสัน
นางสุดารัตน์ มูเบิร์ก
นางรัชนีวรรณ โทปาโลวิช
นายเดนนิส ฮัมฟริส
ด.ญ.อาแมเลีย ฮัมฟริส
นางจรรยา สวนกนกพรรน
น.ส.สุภาวดี อูเลเซ็น
นายเอื้อ กฎมัจฉา
คุณศุภรพิชญ์ ศรีบุญเรือง
นางศิริชนม์ ประหยัดสิน
น.ส.ภารดี แสนสุนนท์
คุณสุภาพ วงศ์เสนา
นายสุระสิทธิ์ ศรีวิลัย
คุณนิสิต คำหล้า
คุณภัทริยา ดวงพุทธา
น.ส.พิมพ์ชนก โพธิ์ทอง
น.ส.อำพรรณ ไชยพันธ์
คุณสุรศักดิ์ โรจน์สุรางค์
คุณณีรนุช พรเกื้อกูลทรัพย์
คุณจันทร์เพ็ญ เมตต์การุณ์จิต
คุณพรชัย พัชรกุล
นางประเทือง พัชรกุล
น.ส.ศิรัญญา บุญมี
คุณสิริยุพิน นราพิตรธีระภา
น.ส.สศิการณ์ดา เฮงบุณยพันธ์
คุณศิริการย์ ไกรลาศรัตนศิริ
คุณพิมพ์รัชฎา พันธุ์ทองกร
นางศศธร ม่วงศรี
คุณจันทิมา แจ้งพร
คุณบุญเรือน อุดมพานิช
น.ส.มะลิซ้อน เนตรวงศ์
คุณจารุวรรณ ใจบุญ
น.ส.จิรฐา อำยะศิริ
นายสุนทร แสนสุข
นางรัชนก แสนสุข
น.ส.ศิโรรัตน์ แสนสุข
นายโจนาธาน วีลาสโก้
ผศ.ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
พ่อภูมินทร์ รวงงาม
น.ส.พรพรรณ พจนพริ้ง
น.ส.พรรณปวีณ์ โลหาชีวะ
น.ส.บุษบง รักษาทรัพย์
นางพูนพรรณี รักษาทรัพย์
น.ส.สุรีย์พร พจนพริ้ง
น.ส.แฉล้ม บุญลาโภ
นายวรวัชช ชมธวัช
นายชิตเดช ชมธวัช
น.ส.ฐานิตา ทัพศิริ
นายล้อมเดช บูญรักษ์
คุณอาทิตย์ สุขสัตยานนท์
นางกัญญานันท์ เงินดี
คุณวรรณชนาถ ศรีมงคล
นายภาณุพงศ์ ศรีมงคล
น.ส.ญาณิกา ศรีมงคล
นายภาณุพงษ์ อิ่มบุญเจือ
คุณสุรเชษฐ ตันกานนท์
นายปวริศ โคตรธรรม
นายประวิตร พลอยงาม
คุณพรรณศิริ มั่งมีศรี
นายชนะชัย ปุณทวนิช
ด.ญ.ชนันทร์พร ปุณทวนิช
ด.ช.ชายพีระ ปุณทวนิช
ดช.ชายพิรุฬห์ ปุณทวนิช
คุณณรงค์ ศรีวัลลภานนท์
น.ส.มณีรัตน์ ตัณฑัยย์
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
คุณราตรี โคตรโนนกอก
คุณรัชนีกร บุญโท
คุณทรงศักดิ์ หอมเดช
คุณศิริพร หอมเดช
นายจรุง เดโช
นางนันทิยา เดโช
น.ส.พนมณัฐกัญ พจน์กชนันท์
นายฤกษ์ชัย พื้นทองคำ
น.ส.รำไพ เทพพุทธา
นายสมเจตน์ ยาสมาน
คุณทนงศักดิ์ เลิศพงศ์วิภูษณะ
น.ส.ชัญญา พุ่มไทร
นางสำเนียง เอี่ยมโสภณ
คุณนฤมล อุสานนท์
คุณพิราวรรณ ณ วารี
คุณวราภรณ์ ณ วารี
นางวาริศา เข่งทอง
คุณณฐิตา วรกุลอุรชา
คุณศิริรัตน์ ภิญโญภัคดี
นางพิศ เบ็ญมาศ
นายจักรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
น.ส.นริศรา รัตนประสพ
นางณัฐยา บุญรอด
น.ส.ณิชกุล บุญรอด
ด.ญ.พรรวินทร์ บุญรอด
คุณวนิดา ศรีภิรมย์รักษ์
นายภูรีวัจน์ ศิริรัตนากร
แม่ปิว กุลสาร์
น.ส.พัชรินทร์ ธนพรภูวดล
นายธงชัย ธนพรภูวดล
ด.ช.ไอศูรย์ ธนพรภูวดล
น.ส.ชนิตา กุลสาร์
น.ส.กัญญ์นลิน กุลสาร์
นายศรยุทธ พันธ์จีน
คุณพชรมน แสงฤทธิ์ และครอบครัว
นายสุขสันต์ มาเยอะ
น.ส.จินตนา วราห์บัณฑูรวิทย์
คุณภัคฐ์พิชา เธียรญาณโรจน์
คุณนิธิพัส หยวกขาว
นางพิมสิริ กันภัย
น.ส.นภัสกร กันภัย
นางอำนวย กันภัย
น.ส.นันท์นิชา เพชรปฐมชล
นายกลธัช เพชรปฐมชล
คุณจุฑารัตน์ จิรักษา
คุณชุติพัทธ์ เดือนเพ็ญ
คุณชุติกาญจณ์ เดือนเพ็ญ
น.ส.วัน วงศ์สัจจธรรม
น.ส.ชโลบล อินทรเสนีย์
คุณพิรานันท์ จันทร์วิไล
คุณคุณานนต์ สุประดิษฐ์
คุณศุภรัตน์ อินธิทัน
นายรัตน ฉัตรวรารัตน์
นางโศภิษฐ์ ฉัตรวรารัตน์
น.ส.วรา ฉัตรวรารัตน์
น.ส.ฉัตรรัตน์ ฉัตรวรารัตน์
คุณวาริศา เด่นดวง
คุณธารทิพย์ เด่นดวง
คุณปณพ พัชรประกิติ และครอบครัว
คุณพัฒน์ปกรณ์ ปิยะธัญญานันท์
นายเรืองบุญ แย้มอ่วม
นางณฐมน พิลาเกิด
ด.ช.ณธกร ศรีสารา
นายอุธรณ์ โพธิ์ศรี
นางสุรพี โพธิ์ศรี
คุณอุดม-คุณสุทธินี ตั้งจิตสิตเจริญ
คุณรุ่งฤดี ตั้งจิตสิตเจริญ
คุณรัฐภัสร์ วงศ์พุทธรังสี และครอบครัว
คุณรัชนพ เลิศวิชามงคล
น.ส.วราพรรณ ชัยชนะศิริ
น.ส.สมฤทัย ทองธรรมชาติ
นายสุวรรณ เบ็ญมาศ
น.ส.ปทุมรัตน์ อัศวสุดสาคร
น.ส.ศุภลักษณ์ หนันเปี่ยม
คุณบุญญารัตน์ เสริมศรีสุวรรณ และครอบครัว
นางบานเย็น จิรเวศยกุล
น.ส.ประภา จิรเวศยกุล
นายสรรเสริญ เวียงสงค์
นางพวงแก้ว เวียงสงค์
คุณเบญจวรรณ อาจวิชัย
คุณราตรี ดำพลงาม
คุณไสว ศรีเท้า
นางพจนี พลทองถิ่น
นายสุข ฟ้าภิญโญ
น.ส.วรรษมน เลิศสาครประเสริฐ
น.ส.ธัญยธรณ์ ธันยภัทรรัตน์
น.ส.อิงอร แก่นเกษ
คุณสุมัทนา น้อมจิตร์
น.ส.อัณณ์ชญา ธีรฉัตรหน่อแก้ว
น.ส.วรพรรณ อภิชัย
ด.ช.ธรรมศิริ ชุมตรีนอก
ด.ญ.อาภาศิริ ชุมตรีนอก
นายสุรโชติ ชุมตรีนอก และญาติมิตร
นางนิตยา ชุมตรีนอก
นางม่วย บัญชาจารุภรณ์
ด.ญ.ธีร์สุดา บัญชาจารุภรณ์
นายภณสุธัช พัฒนชัยชาญ
นางธภัสธร พัฒนชัยชาญ
คุณชายาพร พัฒนชัยชาญ
คุณพนิดา ธงทอง
นายสุนทร สุริยพงศกร และครอบครัว&บรรพบุรุษ
คุณแม่อารีย์ ป้อทองคำ
คุณพ่อคม ป้อทองคำ
นพ.นำชัย มานะบริบูรณ์
พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์
ด.ญ.ณัฐณิชา มานะบริบูรณ์
ด.ญ.ณฐมน มานะบริบูรณ์
คุณวิทยา สีแปลก
นางลออทิพย์ เลาประเสริฐสุข
นางอรอนงค์ ลมุลทรัพย์
นายวราเทพ วรามิตร พร้อมครอบครัวและดวงวิญญาน ที่มีขันธ์ 5 ทั้งหมดทั้งมวล และวิญญานธาตุรู้
นางชัญญา ปัญญาวิไล
นายพงศ์พิช ประจวบพันธ์ศรี
น.ส.วริศรา ประจวบพันธ์ศรี
ด.ช.พิชยะ ประจวบพันธ์ศรี
น.ส.จีรนันท์ ยะแก้ว และครอบครัว
น.ส.พชรวรรณ COWLING
นายโสพลศิริ นุ่มเจริญ
คุณเหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์
คุณฐรดา สังขจันทร์
คุณจิตรพัฒน์ อุณาสิงห์
คุณจริญา ตุ่มทอง
คุณณิชา ฉายากุล
นางแช่มช้อย ผิวขำ
คุณพันธ์ทิพ วิมลรัตน์
นายเจษฎา สุปินนะ
นางนภาวัณณ์ โรจน์วรุตย์
นายสัญชัย อินทรัมย์
ด.ญ.ปิ่ญชา เลิศปริสัญญู
แม่โปย บุญนอก
น.ส.พิมพ์ชนก วัฒนสินพงษ์
รศ.ดร.พิศมัย อยู่โพธิ์
นายวิวัฒน์ ศิริวัฒโนทัย
คุณศรีลักษณ์ ภูชาญ
นายนเรศ แซ่เจียม
น.ส.อภิญาณีย์ ทองคำ
นายธนภณ สุมงคล
คุณสุเมธ วิวัฒน์วิชา
คุณปัญญา ศรีพระจันทร์
น.ส.ธัญดา แก้วอินถา พร้อมครอบครัว
นายกิรติ อุบล
คุณรณกร กรชวัลนันทะ
นายอัครพงศ์ แก้วบุญเรือง
นางรัตนา ริสเนส
น.ส.อัญชิสา เซเลน่า ศรเดช
นายนนทชา ศุภรตรีทิเพศ
คุณสิทธิรัตน์ จิรานุวัฒวงษ์
นายณัฐวุฒิ เพราะดีงาม และครอบครัว ญาติ
น.ส.สุดปราถนา จันทร์เอียด
คุณพิมพ์วิมล ทินภัทรวรินทร
น.ส.นันท์นภัส มุสิกมาศ
น.ส.ทองสุข แสนใบ
คุณนิเพลิน ตันสา
นายสวัสดิ์ ทัพเจริญธัญ
นางกนกวรรณ ฤทธิ์ละม่อม
คุณวิไลพร สิงห์ตัน
นางทิพย์วรินทร ภูวิศวิราพันธ์
นางฉอ้อน จารุวัตร
นายปุ๊ย จารุวัตร
คุณวรชา หิรัญพฤกษ์
คุณภูมิพงศ์ หิรัญพฤกษ์
คุณเมลดา หิรัญพฤกษ์
น.ส.อัจฉรีย์ สิทธิอลังกานนท์
นายชาตรี สิทธิอลังกานนท์
ด.ช.ปารมี สิทธิอลังกานนท์
คุณชาญณรงค์ บัวแดง
น.ส.วิมล สำรวล
นายสมศักดิ์ กัลยาพงศ์วณิช
คุณจิดาพร ฐิตะสมบูรณ์
คุณเง็กลั้ง แซ่อึง
คุณทัศน์วรรณ เหมบัณฑิต
นางภัสส์ศา ใจสุทธิ
พ.ต.ท.สำเร็จ ใจสุทธิ
นายทิพย์พมนต์ พุ่มพวง
น.ส.ภูริภัทร์ คำมุง
น.ส.ณภัทร วิลาวัลย์
คุณรณกร อมรินทร์เทวะ
คุณวิษณุ ศักดิ์สิงห์
คุณพ่ออนันต์ กอกน้อย
คุณแม่สายคำ กอกน้อย
นางสายน้ำผึ้ง เถาะรอด และครอบครัว
นางอรุณ โสมจะบก
นายวีระศักดิ์ วรรธนะพินทุ
นางผ่องอารีย์ วรรธนะพินทุ
น.ส.ปรียาภัสสร์ วรรธนะพินทุ
นายวสันต์ วรรธนะพินทุ
คุณกวินวัชร์ ธีระบุณยโรจน์
คุณ saovanee steeples
น.ส.สริยา แจ้งยอดสุข
คุณวรรณพร เพิ่มพิพัฒน์ พร้อมครอบครัว
นางชมพูเนกข์ สุวรรณ
นางกรินทร์พร ถึกไทย
ร.ต.อ.อัครินทร์ อดิเทพนรางกูร
นางชนัญชิดา อดิเทพนรางกูร
นายธนายุทธ เพ็งไพบูลย์
นายกันตินนท์ เก่งชน
คุณนภวิชญ์ พินิจ และครอบครัว
คุณฐัภภิญา แววมณี
คุณนาวี อุดมประมวลและบิดามารดา
คุณปริยากร เฟืองนคร
คุณนันท์นภัส เตชเศรษฐพงศ์
คุณศรัณวัชร์ เตชเศรษฐพงศ์
คุณจิรัฐฎ์ เตชเศรษฐพงศ์
นางมินตรา บำรุงวัตร
คุณทรรศนีย์ วราสิทธิชัย
คุณพัฒนรพี วราสิทธิชัย
คุณประเสริฐ รัตนมังสังค์
คุณพิศวง แซ่โง้ว
คุณหมื่นทอง รัตนมังสังค์
คุณสมใจ ปุยนุเคราะห์
นายมังกร รัตนมังสังค์
นายนวพล รัตนมังสังค์
นายเกศสิทธิ์ แจ้งโรจน์
น.ส.ประภาพรรณ เพียรมุ่งงาน
คุณกันยาลักษณ์ วรศรี
นายกฤติณ พฤกษ์อัครกูล
นางพเยาว์ จันทร์แย้ม
นายแสงโสภณ จันทร์แย้ม
คุณอนัญญ์อร สิริวัฒนาวัชร์
คุณธัญญานินท์ ธีระบุณยโรจน์
MR. LARS MOELLER JUWONG-LARSEN
แม่จริยา จูวงษ์ ลาร์เซ่น
น.ส.นาถวศินี เนาว์นิเวศน์
น.ส.ติณณาณัฏฐ์ นิพิธปกรณ์
นายสุริยัณย์ พึ่งผล
คุณดนิตา มหารัตนวงศ์
นายเล็ก ไทยเจริญ
นางนภา ไทยเจริญ
ผีที่มีญาติก็ดี ไม่มีญาติก็ดี
นางพรทิพย์ พันตารักษ์
คุณ Nungruthai Blumrich (พร้อมครอบครัว)
คุณกฤษฏ์สพล ฉัตรพรธรรม
นายธงชัย แพงพาลี และครอบครัว
คุณไกรสิทธิ วงศ์นาค
น.ส.นวรัตน์ อุดมหอม
นายสุวิชัย ธัญธนวัฒน์
น.ส.วีรมลล์ เวียงสงค์
น.ส.อรุณวรรณ เวียงสงค์
คุณลัดดาวรรณ เวชวิบูลย์สม
นายคุณากรณ์ จิตถนอม
คุณรัชพล สาระศาลิน และครอบครัว
คุณเกรียง ประทุมศรี
น.ส.พนาวัลย์ คะหาญ
คุณกาญจนา วิเศษ
กลุ่มบ้านหล่อปู่จัดให้
คุณสมศักดิ์ ศรีเชียง
น.ส.คุณาพร ทิบุญ
นายสรพงษ์ ปันจูวงค์
นางยาณิศา ชมเชย
นางสุธิดา วรารักษ์สัจจะ
น.ส.ชลธิชา แก้วเจริญ
คุณธิดา สมัตถะ
น.ส.อภิชญา ฤๅชัย
นายนนท์ปวิธ คำนึงกิจ
นางเมี่ยวกี่ แซ่ลี้
คุณนิตยา สุคันธา
นายสาโรจ ตุนอยู่เพชร
Line : JeabPat
คุณอมรภัค กรสิรีชัย
คุณดลพร หล่อทอง
คุณณัฐชลัยย์ รัตนพิทยารักษ์
คุณวสันต์ วิทยะกำธร และครอบครัว
นางเฮีย แซ่กี้
น.ส.กอบกุล อนัคฆกุล
นายปริย อนัคฆกุล
คุณชยานิษฐ์ อนันต์ตันติพร และครอบครัว
นายกฤษณ์ เอการัมย์
น.ส.ทิตยพิภา เอการัมย์
คุณกชกร ฉายอรุณ
นายธนกร รุจิราหิรัญ
นายธงชัย แสงวิโรจนพัฒน์
นางบุญเรือน แสงวิโรจนพัฒน์
น.ส.ธัญนันท์ จารุเหตุ
นายสุพัฒน์ แสงวิโรจนพัฒน์
น.ส.ศรุดา สถิตวรพจนา
คุณสิริชาภรณ์ ชูชัยสิงหะกุล
คุณณัฏฐกานต์ ธัญธรรมรัตนะ
นางธนพร นาคสุทธิ
นางแตง นาคสุทธิ
คุณพิทยาภรณ์ เหงจาย
คุณนงเยาว์ ศักดิ์พิบูลรัตน์
คุณอรพรรณ ศรีดาวเรือง
Line : jda
คุณไพบูลย์ เติมอัครถาวร
คุณยุพิน อุดมรัตน์ และครอบครัว
นายวุฒิพันธุ์ จารุชาต
น.ส.ฐาชุดา บุญอนันต์
คุณศศินันท์ อุทัยธิรัตน์
นายธีรวิทย์ ครองสุขศิริชัย
นางยุพารัตน์ ครองสุขศิริชัย และ บุตรในครรภ์
ด.ช.เหมรัศมิ์ ครองสุขศิริชัย
นายกว๋อหยง แซ่อู่
นายสิทธิโชค พุ่มพฤกษ์
คุณธรรมนูญ เจริญสิทธิ์
น.ส.อรกานต์ บุศดี (ชื่อเดิม น.ส.วาสนา บุศดี)
น.ส.สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร
คุณมาณพ ออตยะกุล
คุณนภาลัย จองกิจธนา
นายสุกฤษฎิ์ เกิดโมฬี
นางสุนิสา สุขขัง
นายกฤติ พฤกษ์อัครกูล
นางวัลลภา พฤกษ์อัครกูล
นายกฤตินนท์ พฤกษ์อัครกูล
น.ส.เบญญาภา พฤกษ์อัครกูล
นายเฮกหัน แซ่หลิม
คุณสายรุ้ง วงษ์เกิด
คุณนงคาร เตติตัง
คุณวนัทยา เตติตัง
น.ส.ณัชชาวีย์ ชุ่มชาติ พร้อมครอบครัว
คุณปิยะดา ทิพโกมุท และครอบครัว
นายง่วนเอี่ยม แซ่เตีย
คุณกมล แพรัตนกุล และครอบครัว
คุณธงชัย บุญทา
นายไพโรจน์ ดีบ้านห้วย
คุณศรุษติ ยิ่งเภตรา
คุณปัณณ์ฑิฏา อิทธิไชยศานต์
นายปัญญา เกษมสุข และครอบครัว
นางกัน เกษมสุข และครอบครัว
นายธนาภาส ฉัตรมหากุล และครอบครัว
น.ส.ณัฏฐ์ทิชา เกษมสุข และครอบครัว
นางอำนวยภรณ์ บุญวอน และครอบครัว
คุณมนสิริ(ขนิษฐา) เพ็ชรแก้ว
น.ส.กุ้งนาง เดดอำภาวัน
นายศุภชัย เกษมพิทยาธร
คุณทรงเกียรติ มากทรัพย์ศรี
คุณกันตรัตน์ มากทรัพย์ศรี
คุณวิทัศน์ มากทรัพย์ศรี
คุณวรินดา มากทรัพย์ศรี
คุณสิริกาญจน์ ศิริตระกูล
นายทศพล ป้องเกียรติชัย
น.ส.จิตตานันท์ หนูเซ่ง
คุณสุวิกรานต์ อาชว์ศรีวงษ์
คุณดารานาถ ห้วยใหญ่
คุณชยพล รักพงษ์ไทย
คุณธนัดธ์สิริ สุขกล่ำ
คุณพูนทวีรัตน์ สุขกล่ำ
คุณทรงสมร นิมิตรบรรณสาร
น.ส.เนาวลักษณ์ แสงสนิท
คุณวีระวุฒิ ตันกิม
คุณพรวิภา คเชนทร์ชัย
ด.ต.หญิง พิจิตรา ทองสุกมาก
คุณพินัฐ พฤกษาโรจนกุล
คุณสุรัสวดี วิรวุฒิ
คุณสมจิต อ่อนเหลา
คุณสุรชัย สุทธิโสภาพันธ์
คุณปัญจลักษณ์ สุทธิโสภาพันธ์
คุณพีรศักดิ์ สุวรรณานนท์
น.ส.ลำปาง อ่อนก้อน
คุณศรุตยา ประทุมศรี
คุณศิรภัสสร ประทุมศรี
น.ส.อรวรรณ ก้องปฐพีชัย
น.ส.ศุภิกา โพธิ์โต และครอบครัว
น.ส.วิจิตรา ลิขิตวานิช
น.ส.รวิฐิณัฐ คำโพธิ์
น.ส.เกศินี สภาพไทย
นายสังเวียน สภาพไทย พร้อมครอบครัว
นายกรวิชย์ สำอางจิตร
น.ส.นพรัตน์ สุกใส
คุณศิริธร โอ้วสุวรรณ
นางวันเพ็ญ คำหมู่
นางจารุณี ยอดวันดี
นายประเมิน ยอดวันดี
นายกฤตเมธ ยอดวันดี
คุณพรทิพย์ ไหมทอง
น.ส.ญาณุรัตน์ หิรัญวัฒนะ
ไม่ประสงค์ออกนาม
นายณัฏฐ์ พงศ์วรนันท์
นางนิรดา พงศ์วรนันท์
น.ส.มณฑา อินทรจินดากร
น.ส.เหมือนฝัน ภะมะรินทร์
น.ส.วชิราภรณ์ ดลชัยวรศิลป์
นายพงศธร บวรเกียรติแก้ว
นางแก้ว แซ่เบ๊
นายจี้เกี๊ยด แซ่เบ๊
นายพรชัย แซ่เบ๊
น.ส.กัลยาณี บวรเกียรติแก้ว
น.ส.วารุณี บวรเกียรติแก้ว
น.ส.ขวัญเรือน หอมหวล
นางปราย อะโนรี
คุณคมคิด คูณยากตปุญโญ
น.ส.มานี เสริมบุญครอง
คุณเกศินี สังเวียน สภาพไทย
จ้าวปู่ศรีสุทโธ
จ้าวย่าศรีปทุมมา
น.ส.พุทธา พิบูลนุรักษ์ และครอบครัว
พระครูธำรงวุฒิธรรม (ชนัสถ์นันท์ ศรีจันทร์)
คุณสุณี สมบัติธนสุข และครอบครัว
คุณนุฎา เกษมสวัสดิ์ศรี และครอบครัว
น.ส.รัชต์ฐิต์ชา คณาไพบูลย์
คุณจงชนะ เลิศวณิช
นายวิวรรธน์ เอื้อเฟื้อ
คุณอนงค์ แซ่ภู่
นายกัมพล เอี่ยมอ่อน
นายภูริวัฒน์ เอื้ออาวากุล และครอบครัว
ด.ญ.ลภัสรดา ป้อทองคำ
นางสุนิสา ป้อทองคำ
นายอุกฤษฏ์ ป้อทองคำ
คุณสุรีพร หินพิมาย
น.ส.สุภัทรา แย้มสรวล
คุณทวีรัชต์ เจริญกิจวัฒนาชัย
นายสิทธิชัย แพชนะ
นายอิสระ สีบุญเรือง
พระณรงค์ชัย กิ่งนาค
คุณอรัณร์ รุจธาดาพงศ์
น.ส.เกสรี ธนสมิทธิเวสน์
นายศุภชัย กังวิวรรธน์
นางไกรยง มนต์ธรกิจ
นายยศเอก มนต์ธรกิจ
นายวราเทอญ มนต์ธรกิจ
คุณทิพามน มั่นคง
นางธนนันท์ สมภักดี
คุณมัทนา ศิริรักษ์
FB : Thipamon Tanomkai
นายสาธิต สารรักษ์
น.ส.วัชรินทร์ พรของแม่
นางสมบุญ สารรักษ์
นายโสภณ สารรักษ์
น.ส.บุญรักษ์ สารรักษ์
นายทรงเดช ศรีโพนทอง
น.ส.สมศิริ ขิงสันเทียะ และครอบครัว
คุณธนธรณ์ เคลือบคลาย
คุณลัทธพล ถาวรโชติ
นางเฉิดเฉลา จุนถาวร
คุณสุหรรษา อำนาจสิทธิกุล
คุณสุขสันต์ กันบุตร
ท่านท้าวมหาพรหม
น.ส.สิภาลักษณ์ รังสิมาศุภาพงศ์
คุณนฤมิตร ภาคภูมิ
นางสุรีย์ คุ้มทิศ
คุณวีณา บุญนาที
นางดวงเดือน มงคลชีพ
นายนันทิศักดิ์ ไตรยสุทธิ์
นายไตรสิทธิ์ ไตรยสุทธิ์
น.ส.ทัศนีย์ บัวสุวรรณ
นายภวัต กฤชชัยวุฒิโชติ
นายสหะ ตัณฑเวส
นางวิไลลักษณ์ ตัณฑเวส
นายธนโชติ ตัณฑเวส
นายธนกร ตัณฑเวส
นายวรุตม์ วรรณคำผุย และครอบครัว
คุณสิทธิภัททิก์ ศรีวุทธิโยทัย
คุณเอื้ออังกูร เดชดำรง
คุณพริมศุภาลักษณ์ พัฒนกลม
คุณมยุรา จันทร์นิล
คุณสุพชฌาย์ เหลืองนิลุบล
น.ส.ขจิตณัฏฐ์ อภิรเดชมนตรี
คุณณฐกร บุญสืบ
น.ส.กุสุมา หิรัญหลาย
ด.ช.สหชาติ ศรีทุมมา
คุณเพลินพิศ พงศ์ภานนท์ และครอบครัว
นางเตือนใจ วิโรจน์
นายไตรรงค์ วิโรจน์
น.ส.นก ไชยพรม
คุณอุษา ลิขิตนันท์
คุณจิรชีพ กิจนาวา
คุณเสาวรัตน์ กิจนาวา
คุณสิรวิชญ์ กิจนาวา
ครอบครัวนาควิโรจน์
ครอบครัวนาควิโรจน์
ครอบครัวนาควิโรจน์
ครอบครัวนาควิโรจน์
นายชาญชัย หรรษคุณาฒัย
นางเสาวภา ขันไชย
น.ส.รัสยา รัตนโยธิน
น.ส.ธัญลักษณ์ สมบัติ
ด.ช.พชร สมบัติ
คุณรัตนาวไล ฐิติรัตน์สกุล
นายพิพัฒน์ ขจรชัยโรจน์
นางยุพนันท์ ขจรชัยโรจน์
นายวิสุทธิ์ ขจรชัยโรจน์
นายพิชัยภูษิต เกตุสิงห์น้อย
น.ส.สุขอรุณ พรมณี
ด.ช.ภูษิตพิพัชร เกตุสิงห์น้อย
คุณเฉลา โห้ประเสริฐ
คุณสิริวิมล ชเวียเชค
นายตั่ง หยกก้อง
นางทัศนีย์ ตั่ง
น.ส.อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ และดันกิ้น ทาโร่ โมช่า สีตาล
น.ส.สุนันทา สุนประสพ และครอบครัว
นายพิทยา จารุวดีรัตนา
น.ส.ธนันต์ธรญ์ กุลวิมล
นางณัฐรดา ชาพิศร
นายวรเดช สิริมหาวงศ์
น.ส.สมใจ สายบุญยัง
น.ส.ณิชากานต์ เรือนไทย
นายสุเมธ พงศ์หล่อพิศิษฏ์
นางปาลีรัฐ พงศ์หล่อพิศิษฏ์
คุณนาวิน อินทยศ
น.ส.ปริชมน กาลพัฒน์
ร.ต.อ.วิโรจ อ่อนรัตน์
นางศราวัณ พันโท
คุณวัลลภ เกิดแพ
นางเสงี่ยม หงษ์สาม
ด.ช.กวินทัต สุราฤทธิ์
ด.ช.พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์
ด.ญ.ภูณิสรา สุราฤทธิ์
นางรุจิเรศ มณีพงศกร และครอบครัว
น.ส.อธิชา ขุนนาแดง
คุณเกษแก้ว ภูชื่น
นางศรีสุข บุตรรัตนะ
ดาบตำรวจสง่า พิมใจใส
ศูนย์วิปัสสนาภาวนาพระพุทธบาทเนินฆ้อ
Miss Wannapa Chobsungnoen
Mr. Arne Opsal Hop
นางยั่ง ชัยฤทธินาถ
นายอาณัติ กันธรัตน์
คุณอัชชวรรณ จวูญโรจน์ ณ อยุธยา
คุณฐานิตา ชื้อเล็ก และครอบครัว
ด.ช.พัทธนันท์ วรกิตสิทธิสาธร และครอบครัว
คุณธารารัฏฐ์ สุวรรณอักษร
น.ส.กฤตติกา สุทธินนท์
ร.อ.ชโณทัย สาพา
คุณวณาทิพย์ อัครวัฒน์สุนทร
นางคำ ชมภูงาม
นายเจตนา เมืองมูล
นางสุพรรณี เมืองมูล
นายธรณิช เมืองมูล
นายวิทวัส เมืองมูล
นายธเนศ พูลทรัพย์
นางจันทนา พูลทรัพย์
น.ส.ปภาวี พูลทรัพย์
นายอภินัทธ์ พูลทรัพย์
นายธีระยุทธ์ บัวทองศรี
นายณัฐดนัย ตั้งพิสิษฐ์ไพบูลย์
นายวุฒิพงษ์ คงเกตุ
คุณชฎากาญจน์ เพ็ญสุข และครอบครัว
คุณธนัญกรณ์ เลาหโชติ และครอบครัว
คุณอ่อนติ๊บ หน่อเงิน
น.ส.ชนธินีย์ มีเงิน
คุณวรัญญู วัฒนากรโสภณ
นางมณฑา อินทรัตน์
น.ส.ญาณี สิทธิเดช
นาวาอากาศเอก จิตติ อินทรฤทธิ์
น.ส.ริญญาภัทร์ ผาตูม และครอบครัว
คุณประสงค์ ตันติพัฒนเสรี
คุณประพีร์ ตันติพัฒนเสรี
ด.ญ.กันต์ฤทัย ตันติพัฒนเสรี
คุณวรรณี ปลิ่มกมล
คุณศิริวรรณ สมบูรณ์
คุณจันทิมา วังสนารักษ์
นายโดนัล เอียน เบิร์นส์
นางอัญญมณี เบิร์นส์
น.ส.ชนากานต์ หรั่งทอง
น.ส.ศรัณย์รัตน์ แก้วสุวรรณ
น.ส.ฟองจันทร์ ปันท่าช้าง
นางคำดา กันธรัตน์
น.ส.ดารณี กันธรัตน์
น.ส.อรพรรณ นันตา
น.ส.กมลจรรย์ คุณาจรัสชัยกุล
นางภัคจิรา ชินวสุสิน
นายจิระชัย กุลพฤทธานนท์
นายธนเดช โชติเดชาธนดุล
น.ส.นิดา สุตะโท
ด.ช.เจริญลาภ โชติเดชาธนดุล
น.ส.ณราภรณ์ ธาระเขตต์
คุณสุรัฐฐา พรสุทธิชัยพงค์
น.ส.กชพรรณ พรสุทธิชัยพงค์
นายวิริทธิ์พล พรสุทธิชัยพงค์
น.ส.นศภิสรย์ สิงห์โต
คุณสธนพล ดวงจินดา
นายพงศพรหม โอสถเจริญผล
นางเนตรชนก ไชยคราม
พระคณาวุฒิ กิตฺติโก
นายธนุศักดิ์ กมลตุง
คุณภูริตา พรฤทธิพล
นายอาจหาญ คงเจริญ
นางอุบลวรรณ คงเจริญ
นางณัฐธยาน์ มาลีสะท้าน และครอบครัว
นายพิทยา นพตลุง
คุณภิญญา สังขกุล
คุณภูษิต เดชะกูล
พระปัญญา ยังคง
พระมนัส จามคำแก้ว
นางอารีย์ ทวีสุข
นายไมตรี สิเมฆาเหมินทร์
นางบุญทัน สิเมฆาเหมินทร์
นายชนธีร์ ลิมปศิลป์
ด.ช.ชวัศ สิเมฆาเหมินทร์
น.ส.ณัฐวรรณ สิเมฆาเหมินทร์
น.ส.เพชรรัตน์ ตันติวานิช
นายสันธาน เลาห์ภูติ
นางกัญญ์ณพัช์ เหง้าประสิทธิ์
Mr. George Mcclure และครอบครัว
นายบุณชัย บุณยเกียรติ อุทิศให้มารดา นางส่องศรี บุณยเกียรติ
นายบุณชัย บุณยเกียรติ อุทิศให้บิดา พ.ท.สุริยะ บุณยเกียรติ
คุณธัญญพัทธ์ มาโนช
คุณพนิจตา บัวผัน
คุณอิทธิชน ประเสริฐวรรณกิจ
นางณัฐสรัลพร กวีสิริโชติกุล
คุณธนพัชร์ สุดวาจา
นายจักรกฤษณ์ สดสุชาติ และ น.ส.วรรณา ชีโพธิ์ พร้อมครอบครัว
คุณพิระพงษ์ พงษ์สถิตย์
น.ส.กัญญา บูรณ์เจริญ
ว่าที่ร.ต.ศุภกร อมาตย์ชยาภา
คุณสุนทร ก้อนใหญ่
นายอึ้งโมงัก แซ่อึ้ง และครอบครัว
คุณกิติพัฒน์ จงสวัสดิ์กรกิติ
คุณนิภา วงศ์เรือน
คุณสุพรรญ ศรีเอี่ยม
คุณสุจิรา แสงบัณฑิต
น.ส.วริสร ศรีหาเสน
นางสิริปภา วัฒนาอุดม
น.ส.เบญญพัฒน์ ชาญกล
นางนภาวรรณ อินจารุสร
น.ส.นิสากร อินจารุสร
คุณฉัตรชนก เล็บครุฑ
น.ส.ปรกช สุขภูมิ
คุณณัฐมน สุดแดน
คุณวยุลี หมอกไสย
นายธนพล เอี่ยมแสง
นางสว่างจิต เอี่ยมแสง
น.ส.ธันชนก เอี่ยมแสง
ด.ช.ศุภกร เอี่ยมแสง
คุณยุทธนา ภัทรธนโชติ
คุณเสาวนิต สุวัฑฒนา
คุณวุฒิพล สุวัฑฒนา
คุณพงศธร สุวัฑฒนา
คุณลัดดาวัณ สุขชม
คุณบรรจบ เกิดดี
คุณชัยยา กระจ่างบ้าน
นายรัฐเวช ปัญจเรือง
น.ส.กุลรัศมิ์ โนแก้ว
นางอุรชา บุญสมพงษ์
คุณเพียงใจ ไรเชิล
คุณสมัชญา ลิส
คุณณัฐนันท์ ขวัญประสงค์
คุณปรัศนีย์ เชี่ยวชาญ และครอบครัว
น.ส.ธนัยนันท์ ชมสวนสวรรค์ ในนาม Boss. บุญสัมพันธ์
น.ส.ภรณัฐฏ์ คำปวง
นายอดุลย์ จันทร์ประดิษฐ์
คุณละอองดาว สุวรรณพงษ์
นายขจรศักดิ์ ปุญญรัต
น.ส.อณุภา วงษ์น้อย
นางอัญชลี เป่ยคำภา
นายวีรศักดิ์ ศักดิ์สง่าวงษ์
น.ส.อรอนงค์ ชัยเจริญ
ด.ช.อนุตร ศักดิ์สง่าวงษ์
ด.ญ.วรันธร ศักดิ์สง่าวงษ์
นายพงษ์เทพ ยนต์นิยม
คุณนภัสรพี วิระคำ
น.ส.พิชญ์ณัฏฐ์ เสงี่ยมกลาง
นายดิษย์ทรรศน์ สมบูรณ์ผล และครอบครัว
คุณชยณิช เทพาอภิรักษ์
คุณปณิตา ศรีพงษ์พันธุ์กุล และครอบครัว
คุณดวงพร ประดิษฐ์เทียมผล
นายนิธิศ อินทิราวรนนท์
น.ส.วัชหทัย จุลตระกูล
น.ส.อรทัย พนากุลวิจิตร
นางยู่สี แซ่ตั้ง
นายลักกี่ แซ่ลิ้ม
นายกำพล บุญเฉลย
คุณยอดปรารถนา ครุธโต
คุณกนกอร วรรณวิจิตร
คุณชนัญธร เนตรสุวรรณ
เรือโท คำรณ ไกรลาศ
นางผ่องศรี ภูมินันท์
คุณทองเจือ ไร่ทับทิม
นางภัทรพร พงษ์เสือ
คุณบุญณิสา เกิดกมลคุปต์
นายวินิจ กำแพงเศรษฐ
น.ส.ปลิดา หิรัญรุจิภาส
นายภูเมธ หิรัญรุจิภาส
นางภูษิตา ทวีทรัพย์
นางพยุง โชตินันทน์
นางจุรีย์ ทองท่าชี
นางอำพัน (กานต์รวี) คำแสน
คุณวรลักษณ์ บุญเต่าน้อย พร้อมครอบครัว
คุณกาญจนภัช ฉายอรุณ
คุณอุเทน บัวขาว
นายธีร์กวิน จ้าวสันเที๊ยะ
นางอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ
น.ส.รำไพ แสงนันท์
คุณพวงทิพย์ นิลประดับแก้ว
คุณรัชพล พลฤทธา
คุณปวริศา โพธิ์ศรีทอง
คุณพิชญา ไวพ่อค้า
ว่าที่ รต.หญิง ชมากร ไชยรินทร์
นายคำรณ สุภาษร
นางสุภาพร สุภาษร
นายกฤษณะ สุภาษร
น.ส.สุภาวดี สุภาษร
แม่สว่าง สุภาษร
นางจารุวรรณ บุญสิน พร้อมครอบครัว
น.ส.วิชุตา วิชิตเชื้อ
นางวิไล ฤทธิ์คำรพ และครอบครัว
น.ส.ปวีณา ฤทธิ์คำรพ และครอบครัว
ด.ญ.บัวบูชา ฤทธิ์คำรพ และครอบครัว
นายสมชาย ซื่อวาจา
นางประยงค์ศรี ซื่อวาจา
นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา
นายชนาสิน ซื่อวาจา
น.ส.รักษิตา ซื่อวาจา
ด.ช.ชินภัทร ซื่อวาจา
น.ส.วรัชยา พงค์โสภี
นางอัญญฎา พาพันธ์
นางพิมพาภรณ์ จันทร์เยี่ยม
น.ส.ละมัย ป๊อกงาม
พ.อ.อ.ชายแดน พุทธพฤกษ์
คุณทัศพล ฟอลเล็ต
คุณวิภา ฟอลเล็ต (เขียวเม่น)
นายจตุเมธ อัศวานุชิต
นางเพลินพิศ อัศวานุชิต
น.ส.สุรัติ อัศวานุชิต
น.ส.กิติยา อัศวานุชิต
นายพลจักรอัศวานุชิต
นางฉิ่งหง อัศวานุชิต
ด.ช.จิณณธรรม อัศวานุชิต
นางโสมพิมล อัศวานุชิต (อยู่ดี)
นายวรียุทธ อยู่ดี
นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
แม่ชีวชิราภรณ์ พุทธรสเจริญ
นายสุพจน์ พจนาวราพันธุ์
น.ส.สุลาวัณย์ พจนาวราพันธู์
น.ส.วรกาญจน์ ทวีกูล
นายวีรวิชญ์ อนันต์ศิริขจร
น.ส.อิสรีย์ ขุนนารักษ์ และครอบครัว
นางดลวรัชญ์ โสภานาคา
คุณสุพรรษา ลี้รุ่งเรือง
คุณพิมพ์พรรณ วาทยานนท์
คุณบงกช ประดิษฐ์แสงทอง
คุณมงคล ลิมปวัฒน์กุล
คุณเบญญพัฒน์ พงษภัทร
น.ส.ชญาดา สุขแสนภูมิ
คุณอริชชยา กระจ่างศาสตร์
คุณพัทธ์ธีรา ฐานุพงศ์ณัฐชา
นางณพรรดิ์ชนันทร์ เต็กจำลอง
คุณวรนันต์ สุสมบูรณ์นิธิ
คุณพงษ์บัญชา ภัคชัยพันธุ์กร
น.ส.กนกอร ขุนทอง และครอบครัว
นางพนิดา ทาหนองบัว
คุณเทียมจันทร์ ชัยสิทธิ์
คุณไมตรี แดงสีบัว
คุณสยามรัตน์ อักษรศักดิ์
คุณภาวนา สงค์จันทร์
นายกมล อุทุมพฤกษ์พร
นายชินคริษฐ์ ศรีอาริยากุล
น.ส.วิไล แก่นเรือง
คุณมณฑา วิชาจารย์
นางสุกัญญา เอื้ออาภาเศรษฐ
นายเกียรติยศ อัครธัญกร
คุณภูเกษม ตรีภัทรพร และครอบครัว
คุณกัลยา ลอยเลิศฤทธิ์
คุณประชัน อุ่นเจริญ และครอบครัว
คุณชัญญานุช อุ่นเจริญ
คุณชัญญาวิชญ์ อุ่นเจริญ
คุณมณี กุลสัมฤทธิ์ผล
น.ส.ณัชชวรา ยิ้มวิทยา
น.ส.ภฤศมน เกียรติพงศ์พันธ์
นายจรวย พฤทธยานันต์
ด.ญ.ชฏารัช พฤทธยานันต์
ด.ญ.ณัชชา พฤทธยานันต์
ด.ช.พงศ์พัลลภ พฤทธยานันต์
ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม
ผศ.ดร.อนงค์ เพ็งพุ่ม
น.ส.จันทร์สุดา เพ็งพุ่ม
นางบุญชู แซ่เล้า
นายธนัชญ์พงศ์ ธนปัญจพนต์
นางณัฐธยาน์ ธนรัฐโยธิน
นายรัฐสินธุ์ พัฒนสิทธิชาติ
น.ส.พิมพ์นลิน ธนรัฐโยธิน
นายวิรัชสินธุ์ ธนรัฐโยธิน
นางชนิตา เผื่อนสุข
นายสัญชัย ลาภรุ่งเรืองสิริ
นางสุภาวดี เอี่ยมพิทยารัตน์
นายไพรัตน์ เอี่ยมพิทยารัตน์
คุณธันยมัย เกิดประวัติ
คุณธนัท สังขรักษ์
คุณกฤติน สังขรักษ์
คุณอโนทัย ศรีสิทธิ์
คุณดวงพร เกิดผล
น.ส.ชาดา มหาวรรณ
คุณเกษร บุญเต็ม
นายอัถคคุณ ศรลัมภ์
นายวุฒิเวทย์ วิไลรัศมี
คุณทิพย์วรรณ ศรีจันทร์ และบุตรหลาน
นายวรเศรษฐ์ หาญวงษ์บูรณา
นายรพีพงศ์ ยงค์ประดิษฐ์
คุณอุรุชา สิริอมรธนา
คุณปราณี พอกพูน
นายจรัญ มอญแก้ว
นายอนุรักษ์ ปุญญรัต
นางสุลัดดา ปุญญรัต
น.ส.ลักขณา อิ่มสมบัติ
นายวรเศรษฐ์ หาญวงษ์บูรณา
นายทวีสุข บุญเสริมทวีโชค
คุณวรโชติ เรืองจิรภาส และครอบครัวเรืองจิรภาส
คุณตรีนาถ เรืองจิรภาส และครอบครัวพร้อมญาติมิตร
คุณชัยวัตร เรืองจิรภาส และครอบครัวเรืองจิรภาส
นายสมชาย สันติวัฒนกุล
น.ส.ปารวี สุทธิพิทักษ์
คุณมนัสนันท์ ฉัตรคุณเสถียร และครอบครัว
นายธนวัชร์ สมตัว
คุณจีราพร น้ำกํ่า
คุณณัฏฐณิชา ลายภูคำ
พลเรือโทพฤหัส รัชฎา
นางชลลดา รัชฎา
น.ส.พรนลิน รัชฎา
คุณรชฏ วงษ์จันทร์
น.ส.วราวรรณ รุ่งเลิศชัยกุล
คุณพรรณี เร่งมาตร
นางพะเยาว์ ทรัพย์มาก
คุณเขตต์ขัณฑ์ เนียมณรงค์
คุณนิรันดร์ จันทน์หอมประดิษฐ์
คุณสุรัตน์ มากเกตุ และครอบครัว
คุณภิญญา อัครานุชาต
คุณบุญเหรียญ แซ่โหง้ว
คุณจุฬาภรณ์ ผ่องศรี และครอบครัว
นายอุดม รักราวี
นางนันทวัน รักราวี
น.ส.ทิพวรรณ รักราวี
นายคัมภีร์ รักราวี
นายเสรีพงษ์ รจนา
นางรุ่งเพชร รจนา
ด.ญ.นันทกร รจนา
คุณภารดร ศรีบัวลา
คุณลักขณา เพ็งพุ่ม
คุณโตฟู เพ็งพุ่ม
คุณสงวน เพ็งพุ่ม
คุณณัฏฐสกล เพ็งพุ่ม
คุณญาณธนิก โชติกิตติธร
นายเสฏฐ์สรร เตชะรุ่งเรืองกิจ
นางอนัญพร เตชะรุ่งเรืองกิจ
น.ส.ชลิตา เตชะรุ่งเรืองกิจ
น.ส.จินตนา พลล่องช้าง และครอบครัว
นายฐนเตชินท์ วัฒนาวีรดนย์
นายกวงขัว แซ่หย่าง
คุณสราวุฒ ตาปราบ
น.ส.ศศิธร ฟักเกตุ
คุณพรรณวสา จั่นจ้อย
คุณกฤชวัฏ จั่นจ้อย
คุณพัชรินทร์ นาคทรัพย์
ร.ท.สุรศักดิ์ แสงแก้ว
คุณพจนีย์ เอกอัคร
คุณพิไลพร พานโฮม
คุณอัญชลี ศิริบุตร
คุณ Michal Gustafson
นายชัย รติทวีทรัพย์
นางสายพิน รติทวีทรัพย์
ร.ต.ต.บูรณ์พิภพ เชาว์วิวัฒน์
นางศุภวรรณ เชาว์วิวัฒน์
น.ส.จุฑากาญจน์ เชาว์วิวัฒน์
นายวสันต์ ทิพจร และครอบครัว
นางบุญช่วย ประสมพงษ
น.ส.พรทวี ทาทิพย์
คุณพัชรนันท์ บัวแก้ว
คุณวรัญญา สุธีบรรเจิด และครอบครัว
อาม่า ซิ่วคิ้ม แซ่ตั้ง
นางวราภา สิทธิวงศ์ไพบูลย์
นายดี วาทา
นางคำเลย วาทา
นายชาญพิพัฒน์ สิทธิวงศ์ไพบูลย์
นางนุชติการ สิทธิวงศ์ไพบูลย์
นายเสาร์แก้ว วาทา
นางอินทิรานันท์ วาทา
นายสรวิทย์ โปงกันทา
นายนัฐพันธ์ โปงกันทา
นายสุรชาติ รัดชำ
น.ส.ประนมพร วาทา
นายธราเทพ เป็งยาวงษ์
น.ส.ธนพร เป็งยาวงษ์
ด.ช.ศตคุณ เป็งยาวงษ์
ด.ช.อชิระ เป็งยาวงษ์
นายขจรกฤษณ์ วาทา
ด.ช.ปวริศ วาทา
ด.ญ.เบญจาภัทร วาทา
นางวิมลรัตน์ ชัยบัว
นางวิลาสินี แสงทอง
คุณอรวรรณ ก้องกิตติวณิชย์
คุณวรพจน์ เทียนทอง และสายบุญ
นายอินสถิตย์ ชาประดิษฐ์ และครอบครัว, ผู้ร่วมทำบุญ
พ.อ.ไชยา กลิ่นพยอม
น.ส.สุพาภรณ์ เทศสถาน
คุณสกุลทิพย์ สิริวณิชารมณ์
นางสรวงรัตน์ ทวีเสนีย์พิชญ์
นายคมชลัช ทวีเสนีย์พิชญ์
น.ส.เรติยภัทล์ ปวรัตน์ธนเดชาว์
นางบุษบา ถวิลวิศาล
คุณกนกวรรณ นุกูลอุดมพานิชย์
นายชาญ ประเสริฐภูมิดำรง
นางจตุพร ประเสริฐภูมิดำรง
คุณไพรรินทร์ จางวางคง
นางชมนาด โฆษิตคณิน และครอบครัว
คุณแม่จิต จิตนุเคราะห์
นายทักษิณ เหมโพธิรัตน์
ด.ญ.ภูชิตา คำมุง
คุณสายสุณี ศรีชุติยโสถณ
คุณสุปราณี ศรีชุติยโสถณ
คุณนารีรัตน์ ปุ๊กสันเทียะ
คุณธีระพงษ์ กาละพัฒน์
คุณรุ่งทิวา กาละพัฒน์
คุณศตวรรษ กาละพัฒน์
คุณสวัสดิ์ แซ่คู
คุณชนินทร์พร ศรีเตชะ
คุณธัญทิพย์ กิตติ์รวีธนวัฒน์
คุณแม่ ฮ่งลั้ง เจริญณัฐพงษ์ และครอบครัว
นายพิเชฐร แสนผาบ
นายชาญชัย ไชยพันธ์
นางสุภาภรณ์ ไชยพันธ์
น.ส.ปิยะธิดา ไชยพันธ์
นางศรินภัสร์ ไชยธนวรรตน์
นางดวงใจ อาริยะยิ่ง
นายธรรมนูญ อันสมศรี และครอบครัว
คุณฉันทิดา ทองดี
แพทย์หญิงยิ่งทิพย์ พันธ์พิเชฐ
นายแพทย์มินทร์ พันธ์พิเชฐ
นางทัศนีย์ พันธ์พิเชฐ
น.ส.พัชนี ศรีสวัสดิ์
คุณจันทราวดี เคียงศิริ
นางทิพย์ศารัตน์ วรรณการ และครอบครัว
คุณกฤชบดี เรืองรุจิระ
นายธนกฤต ลีรุจิมงคล
ด.ต.วณณัต เมฆดำรงศรี
อุทิศให้คุณพ่อพงศ์ศักดิ์ พิบูลโพธิรัตน์
อุทิศให้คุณแม่นิศา พิบูลโพธิรัตน์
คุณอรวรรณ แย้มสรวล
คุณณัฐฐิตา สีหุ้น
คุณกซพร เบ็ญสลามัน
คุณชณิดาภา เบ็ญสลามัน
นายเกษม นานานุกูล
นางชวนชื่น นานานุกูล
นายพุฒิชัย? พละ?กาบ?
นายภู เรือนไทย
คุณแสงจันทร์ คำปาแฝง และครอบครัว
นายธนวัฒน์ ดวงเดือน
นางศิริพร ดวงเดือน
น.ส.จันทร์วราวรรณ เกิดสุข
นางยุรินกานต์ พรชาตสุวรรณ
นางอัจฉรานันท์ อภิญญาพงษ์กมล
พระล้วน ทองแสน
นาย เอก คหินทพงษ์
ดร.กนกอร กังวาฬศัพย์
FB: Yok Yok Love
นายสมชาย สง่า
นางจินตนา สง่า พร้อมครอบครัว
น.ส.ศิริลักษณ์ เรืองสุวรรณ์
ด.ญ.นวพร ไทยแท้
นายวีระพล พิมพ์กลาง
ด.ช.ณภัทร พิมพ์กลาง
น.ส.กาญจน์ทิชชา โกมารทัต
คุณสมบูรณ์ ลิ่มบุญพา และครอบครัว
นายญาณเดช ชาญณรงค์
นางสิริน ชาญณรงค์
นางบุญสร้อย ชาญณรงค์
น.ส.วันวิสาข์ ชาญณรงค์
น.ส.ปริชาติ ทองจันทร์แก้ว และครอบครัว
นางทิพย์สุรพรรณ ศรีวิชัย
คุณเตือนจิตต์ สุนทรศร
คุณชูเดช เฉลิมชุติเดช
นางยุพิน รอดประเสริฐ และครอบครัว
คุณยงยุทธ ภูรีโภคิน
นายเสงี่ยม ยารังษี
นางจิตติมณฑ์ วงษ์สุวรรณ์ และครอบครัว
น.ส.วรรษวีร์ คุณธีรประเสริฐ
นายไพบูลย์ สอนเจริญ และญาติทุกคน
นางพเยาว์ สอนเกตุ
น.ส.กัลยาณี สอนเกตุ
นายทวีสุข อุยสุย
คุณพ่อเมือง วงศ์วาสน์
คุณแม่หน่วง วงศ์วาสน์
นายสุวรรณ ตั้งจิตเจริญสิน อุทิศให้คุณแม่สุนันท์ แซ่ตั้ง
นายภูวริศ พระเทพ
คุณแม่สุชินดา แซ่ลิ้ม
คุณปรีดา ยันต์พิเศษ
คุณนิชชิมา แซ่เจี่ย
นส.ฒุติยา บุญเย็น
นายวิเชียร บุญไร่ทับทิม
นายกำธร เมฆเกิดชู
น.ส.มณฑา มณีเรือง
นายณัฐพล จันทร์ดำ และครอบครัว
คุณธนภัทร บุญนาจเสวี
นายก่อเกียรติ เอี่ยมศรี
นางวิภาพรรณ เอี่ยมศรี
นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมศรี
น.ส.วันวิสาข์ อ่อนตระกูล
คุณวสันต์ ศิลป์ประเสริฐ
นางพรเพ็ญ วิทยาภรณ์
คุณกุลรวี ม่วงศิริ
นายสุวิชาญ ลิ้มเจริญ
คุณทิพย์วารินทร์ อรรถวิเวก
นต.ชัยวัฒน์ หลักดี
นางณัฏฐ์ชาภา หลักดี
นายเทพประทาน พลอยศรี
น.ส.จินดา ลีลารุ่งอนันต์
ด.ช.ศุภธัช ลีลารุ่งอนันต์
นางสุชิรา ฟองแพร่
คุณถวิล หมื่นพันธ
คุณฐิติมา วงศ์ชัยเดช
คุณกรุงอาจ พิลาคง
คุณพัชรินทร์ พิลาคง
คุณรัฐภูมิ พิลาคง
คุณณัฐวุฒิ พิลาคง
พระอาจารย์สมิทธิศักดิ์ ธีรธัมโม และคณะสงฆ์สามเณรพระประทีปแก้ว
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
คุณพัชรินทร์ กรอบอนันต์
นางบุญฮอม ปิงน้ำโท้ง
Line : Nattapong
คุณวัลย์ลดา ประสพสุขวัฒนา
คุณปณัฐธกรณ์ เปี่ยมสุวรรณมาศ
น.ส.พรทิพย์ ยังคง เเละครอบครั
น.ส.ถิราลักขณ์ วิริยะพันธ์
คุณจิดาภา สีแปลก
นายฐิติศักดิ์ งามดี
คุณประวีร์ สุทธการ
ด.ช.สิรวิชญ์ สุทธการ
นายชัยนรินท์ ธนาเลิศสมบูรณ์ และครอบครัว
ร้อยเอกไสว บุญทับ
นางละมัย บุญทับ
นาวาเอกสาโรจน์ บุญทับ
น.ส.อนุวรรณ บุญคง และครอบครัว
นายกฤตภาส พิชยอาภากร
นายชยุต พิชยอาภากร
นางณิชาภา พิชยอาภากร
นาย สุธานี บุญ-หลัง
นายปพน ธนชิตขศยา
น.ส.รักษิณา ธนชิตขศยา
คุณแม่ขนิษฐา จันทร์มีศิลป์
น.ส.สุนีย์ อดิพนากิจ
ด.ญ.อรรัมภา โง้วสกุล
นางตา โง้วสกุล
นายอภิวัฒน์ โง้วสกุล
นายสรศิษฏ์ พุฒิฤทธิ์
คุณธนิยาภา เปาวะนานนท์ พร้อมลูกหลานเปาวะนานนท์ และครอบครัวปัญญาวุฒิภัทร
นางภัทรนิษฐ์ ศิริสินทักษ์
คุณศศพร ช่วยค้ำชู
พันตำรวจโท พินัย ศรีสรานุกรม
นางเพทาย ศรีสรานุกรม
นายศักดา พณิชยางกูร
ด.ช.พงศภัค ดิษฐบำรุง
น.ส.ชมณัฏฐ์ชา บุญมี
นายพงษ์พันธ์ ทิมพูล และครอบครัว
น.ส.ดวงพร เทียนทอง
นางมาลี แซ่โก
น.ส.อริชอน ช่อสม
นายตะวัน ทิพย์หนู
นายอนุวัฒน์ ช่อสม
ด.ช.ธนาวิชญ์ ช่อสม
นางล่วน ชูขำ
คุณนันทวัน ไชยมงคล
คุณอรุชา อิทธิฉันทกิจ
นางสำราญ ชาวป่า
นางกัณฐิกา สุขเกษม
คุณยุวิดา ตะโนรี
คุณรุ่งทิวา ศรีเหลืองพงษ์
น.ส.สิริลักษณ์ คำนนท์
นายสิริวัฒน์ ยอดโสดา
นายสำราญ โหมฮึก และครอบครัว
พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ จิตปลอดโปร่ง
พระวรินทร ทองแสน
นายเกลียวทอง โอภาสนิพัทธ์
คุณจีรภา นนท์คลัง
นางสุนีย์ รุ่งรัฐแพทย์
นายสุทธิพงษ์ มูลสาร
คุณธันธำรงค์ อนันต์กิจ?พัฒนา
คุณธีธ์ เตชะไชยชนะ
นางสุธีรา บูลย์ประมุข
คุณรณิดา จันชารีสกุล
นางโสภัคค์ ศรีเลิศ
นางวรรณภา ประสพสุข
น.ส.ดิษยา ศรีสุขใส
Mr.Cotman Yvan
Mr.Van Hecke Etienne
คุณเจริญ ธาริตฉัตรคุปต์ และครอบครัว
คุณพัทธนันท์ ยุทธศักดิ์สุนทร
น.ส.ปทิตตา สีขาว
คุณปุณฉัตร พรหมศิริ
นางสุภาพ แสนล้อม
นายภาสกร แสนล้อม
น.ส.อมรรัตน์ แสนล้อม
คุณธนัน หนุ่มฉางกุล
นายชิฐิพัทธ์ ศรีเลิศวานิช
นางมนัสนันท์ ศรีเลิศวานิช
น.ส.ณัฐปภัสร์ ศรีเลิศวานิช
นายอิทธิเชษฐ์ ศรีเลิศวานิช
นายจิรัฏฐ์ ศรีเลิศวานิช
นายอังศวีร์ ศรีเลิศวานิช
คุณอุทร พรหมสาขาณสกลนคร
นายพรชัย คงบุญ
นางรวีวรรณ คงบุญ
นายวริทธิ์พล คงบุญ
ด.ช.ธนดล คงบุญ
น.ส.กาญจนา สอนใต้
Mr.Toshio Seki
คุณฒุติยา บุญเย็น
น.ส.ธณัฏฐา ห้องทองแดง
น.ส.เปรมฤดี แซ่ปัง
นายอภิรัฐ ผุงศิริวัฒนกุล
คุณคชาภรณ์ ลิ่มอรุณ
คุณธนวัชร์ ดีแสน
คุณรำพรรณ ประสิทธิธรรม
นายณัฐพงษ์ มีเสนา
นายฉัตรชัย ลออวงศ์
นางสุคนธ์ ลออวงศ์
ด.ญ.ปทิตตา ลออวงศ์
ด.ญ.จิดาภา ลออวงศ์
นายเจษฎา สุธินยานุพงศ์
นางลออรัตน์ สุธินยานุพงศ์
คุณวัชรพงศ์ ศรีหนองห้าง
นางสมพร แมดสถาน
น.ส.พรนภา คณารักษ์
นางปรานทิพย์ เดชพิสิทธิ์ธรรม
นายจุติกานต์ คณารักษ์
น.ส.บูรตา เดชพิสุทธิธรรม
ด.ญ.จิดาภา เดชพิสุทธิธรรม
คุณสำรวม แซ่ไล้
คุณศิวกร พณิชไพโรจน์ และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหมด
ด.ช.กฤตภาส จันทร์ชอุ่ม
นางกาญจนา ตระกูลเดิม
นางสุภาพ กองทอง
นางปรีดา วิจารณ์
ร.ต.อ.รวมศักดิ์ จันทรัมพร
นางสมฤดี (ต่อเงิน) จันทรัมพร
คุณรังสรรค์ ศิลป์ประเสริฐ
น.ส.ปริมชยาภรณ์ พลจิระวัฒน์
คุณณัฎฐา จงประสบธรรม
คุณอักษรินทร์ ปัญจมาภิรมย์
คุณแอนญาดา แก้วเดียว
คุณศรีบดินทร์ มงคลศรีศุภกิจ
คุณภัณฑิรา ฟิชเชอร์
คุณสัมฤทธิ์ แพทย์เพียร และครอบครัว
คุณเนตรชนก
คุณเสฏฐาวุฒิ
คุณรัตนพัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์ และคณะครอบครัว
คุณณัฐวัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์ และคณะครอบครัว
คุณณกานดา เลอรักษ์
นางประนอม กิจพรั่งพร้อม
นายศุภวิชญ์ ไชยกุมาร
น.ส.ธนาวรรณ ยศประสงค์
นายธวัช ดรงพรวิสุทธิ์ และครอบครัวตั้งสิริมรกต
นายวิศิษฏ์ ตั้งสิริมรกต
นายปัญญา แก่นดี พร้อมครอบครัว
นางอรชุมา ขุนนารักษ์ และครอบครัว
แม่ชีฐิตาพร สาครเจริญ
คุณกัญญารัตน์ เทพภิบาล
นายสมชาย สถิรวัฒน์กุล
นายรัฐธนินทร์ นวลจันทร์
คุณอรุณ บุญหงษ์
นายสำรวย ฉายอรุณ
นางรุ่งทิวา ศรีเหลือพงษ์
คุณมนฐณวัช จรณวรจัศย์ และครอบครัว อุทิศให้พ่ออุดร สิทธิฤทธิ์ ญาติทั้งหลายทุกดวงจิตที่จะมาเกิด
นายธนภณ สงวนสิน
คุณปนัดดา ทองเกิด
นางพรทิพย์ พันตารักษ์ และครอบครัว
คุณปรัญรัชต์ ขจรพีรโรจน์
นายอุทัย บ่อสุวรรณ
คุณสุประวีณ์ พรหมสวัสดิ์
คุณศิริภัทร รัตนพงศ์เสน
คุณสนั่น คชวรวุฒิ
นายพุธสินธ์ พิมพ์สารี
คุณพรสิรินทร์ พูนพิทยะ
คุณวันวิสาร์ รัตนานก
คุณนัฐฌา สหะรัตน์
คุณสุภาภรณ์ ลือยศ และครอบครัว
คุณพลอยปภัส ธนเศรษฐสรรค์
คุณธัญนันท์ อ่อนดี
คุณแม่ซกฮี ศรีเตชะ
ด.ญ.ไอยวริณ จันทร์ศรี
นางสุภัชญา จันทร์ศรี
น.ส.ศิรดา โกวิทานุพงศ์
นายเอกภพ ฤาชัย และครอบครัว
น.ส.วจีพร เบญจพลาภรณ์
ด.ช.ปาณัท ฤาชัย
น.ส.นริศรารัตน์ ประยงค์หอม
นางพันธิภา ตันเมธา
นางน้ำทิพย์ ณ บางช้าง
นายมาโนช ณ บางช้าง
นายศิริพล คงนคร
นายประสงค์ ชาวดง
นายบรรเจิด ปิ่นสุวรรณบุตร และครอบครัว
นายศุภกิจ วัชรินทร์กาญจน์
น.ส.อารีรัตน์ วัชรินทร์กาญจน์
น.ส.ชวัลนุช วัชรินทร์กาญจน์
ด.ญ.ชวัลลักษณ์ วัชรินทร์กาญจน์
ด.ญ.ธัญญรัตน์ วัชรินทร์กาญจน์
นายกฤษฎา อิ่มทรัพย์
น.ส.ทัศนีย์ ล้วนสละ
นางกชณัท ฟิลด์
นายสุรสิทธิ์ เลาห์วีระพานิช
นางญาณีนันท์ เลาห์วีระพานิช
นายยรัตน์ดุล เลาห์วีระพานิช
นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง
คุณชูชัย อังคสิงห์
คุณภรณ์วิรัตน์ ฝั้นพรหม
คุณณรงค์ สมบัติธนสุข และครอบครัว
นางกัญญา สำนองคำ
น.ส.อรปภา เดชเจริญศุภทา
คุณแม่ถนอม แก้วมณี
คุณกาญจนา แก้วมณี
นายประชุม แก้วพินิจ
นายณัฏฐ์คเณศ ฏีณัฎชญากุล
คุณเบญจมาศ บุญเที่ยง และครอบครัวบุญเที่ยง
คุณวลัยพันธ์ ปิยประภัสรานันท์
นางรวิพร ตันตะวิริยะ
พระชนะวิชย์ อนาลโย (อันยะ)
นายปรเมศวร์ จิตรสมบูรณ์
คุณปิยรัตน์ ตันติบุญชู
น.ส.สมฤทัย โพธิ์งาม
นายอภิชาต สว่างวงษ์
คุณลำดวล คึขุนทด
นายสุรินทร์ อรธยา เศรษฐี
คุณสมบูรณ์ นิปกากร
คุณกนกพรรณ อยู่อ่อน
นายเอกรินทร์ ทรัพย์มาก
นายกฤษฏิ์ชัย กฤตพงษ์เศรษฐ์
คุณภูริพันธ์ อธิโชคธนพันธ์
คุณรัสรันทร์ อธิโชคธนพันธ์
คุณณฐพร เหมทานนท์
น.ส.นภา โชตินพคุณ
คุณนริศ รังสรรค์ปัญญา
คุณพรรณี สิทธิวงศ์ไพบูลย์ และญาติมิตร
นายณภัทร กลิ่นเกษรกุล
นางสมพิศ ฮะเอี๋ยน
นายทลนที ปานทับ
คุณจุฑามาศ ไชยสงค์
น.ส.ศิริรัตน์ ปฏิผลเลิศสกุล
นายบุญรอด รักสุข
คุณณัฐิมา ปัญจมาภิรมย์
คุณธนพร วงศ์ชัยเดช
คุณไชยวัฒน์ วงศ์ชัยเดช
นายอัครเดช พันธ์ขอ
นายอภิสิญจ์ จึงสิริพิทักษ์ และครอบครัว
นายเทวัญ อ้นพงษ์
นายศิวกร มาลัยส่งศรี
คุณพ่อวินัย เดโช
คุณแม่ทองเจือ เดโช
คุณก๋งลิ เข็มทอง
คุณยายจ้อย เข็มทอง
คุณปู่เขียว เดโช
คุณย่าปุย เดโช
น.ส.เสริม ศิริวัน
นายไพรัช เดโช
นายสนอง เดโช
คุณพี่ใฝ เดโช
นางขวัญเรือน เดโช
นางจำนงค์ เดโช
นายธีรยุทธ ขำเกิด
คุณเบญจา วงษ์ศา
นายสุภัททะ ตันเอกอ
นายวิทวัส สิทธิวัชรพงศ์
นายวจนะ เขมะวิชานุรัตน์
คุณมัลวิกา โรจนยุกตานนท์
คุณมณีพรรณ สันติกิจรุ่งเรือง
คุณกนกวรรณ โรจนยุกตานนท์
คุณกฤตภพ วรานิรมิต
คุณวารินทร์ สุขสันติกุล
น.ส.ผ่องเพ็ญ แซ่เฮง และครอบครัว
นางวรัชยา ภาณุเชษฐโยธิน
คุณวรินทร์ธร สมิชารุจิรางค์
น.ส.ณิชากรทรัพย์ เชื้อชาว
น.ส.ธัญรัสม์ ฐิติอัครพรโชติ
น.ส.พิชยารักษ์ ฮัน
ด.ช.ภัทรเวช แป้นเหมือน
คุณธนภรณ์ ศิริวงศ์ไพศาล
คุณวรลักษณ์ เกียรติระบิล
น.ส.ชลธิชา เชื้อต่าย
นายนิรันดร์ อินแสงแวง
นางจันทร์จิรา บุญยัง
คุณณรงศักดิ์ ชูปัญญา
คุณสาวิตรี พรหมเสน
คุณฐานมญชุ์ กันเกา
นางอรยา สุขเกษม
คุณธนธร อ้อนดิษฐ์
คุณธนพร มนต์สา
นางมสารัศม์ อภิเมธีธนากิตติ์
นางรวิมล วิจิตรกานต์วงศ์
นายโกศล วิจิตรกานต์วงศ์
น.ส.พันธกานต์ วิจิตรกานต์วงศ์
นางคำแก้ว แซ่วุ่น
คุณภัสพร เสริญศิริศักดิ์
คุณศิลาธร ยินดีสุข
คุณประสงค์ อู่เงิน
คุณสุทิน สุวรรณบุตร
คุณจินดา ศรีสมบัติ
คุณฉวี ศรีสมบัติ
คุณนงภัส อู่เงิน
คุณณัฐภัคพงศ์ ศรีสมบัติ
ด.ช.นทีพรพัฒนะ ศรีสมบัติ
ด.ญ.งามปาณัสม์ ศรีสมบัติ
ด.ช.ธรรมฉัตร์ ศรีสมบัติ
คุณพิษณุ อู่เงิน
คุณจันทนา โชติชัชวาลย์กุล
ด.ญ.ณิชาภัทร อู่เงิน
คุณรฐา อู่เงิน
คุณอัศวกรณ์ มิลินโชติทัศน์
คุณณภัค อู่เงิน
ด.ช.คหบดีฉัตร์ อู่เงิน
คุณลลดา อู่เงิน
คุณจิตาวรรณ วังชนะกุล
คุณสุวัฒน์ วังชนะกุล
คุณจัตุเวทย์ ศรีสมบัติ
ด.ช.อรรถบูรณ์ วังชนะกุล
ด.ช.ฐานกรณ์ วังชนะกุล
คุณเฉลิม เกื้อสกุล
คุณศุภวรรณ สุวรรณบุตร
คุณแพพิมล รุจิรักษ์พิพัฒน์
คุณกุลรดา อินทรโชติ
คุณกรณ์ นงพรหมมา
ด.ช.ธาม นงพรหมมา
คุณจิณห์ณิมาศ วงศ์ประไพ
คุณไฟศาล ลิ่มมานะกุล
คุณนภา ลิ่มมานะกุล
คุณพิชิต ลิ่มมานะกุล
คุณบรรณสรณ์ อินทนะ
คุณสมจิตร อินทนะ
คุณณลินันต์ อภิวัทธนกิจ
คุณชุติมาส ล้ำเลิศ
คุณชัญญา สารภิรม
คุณหน่อย
คุณจรรยา กลกสินธ์
คุณอำพล จินดาสถาพร
คุณวชีราภรณ์ จินดาสถาพร
คุณศุภกร จินดาสถาพร
คุณภัณทิลา จินดาสถาพร
คุณพัลลภ ประเสริฐสุข
คุณจิดาภา ประเสริฐสุข
คุณชุมพล กลิ่นอักษร
คุณวรรณา ราชอักษร
คุณอุตรานุช กลิ่นอักษร
คุณวรภพ อู่เงิน
คุณธัญชนก อู่เงิน
ด.ญ.ชนกนันท์ อู่เงิน
ด.ญ.ฐิติกัญญ์ อู่เงิน
คุณกชกร รุ่งเรือง
คุณนิตยา แซ่หลี
คุณโชคดี ดำรงณ์รักษ์
คุณอัญมณี อู่เงิน
คุณธัญกมล สุภาพร
คุณนัชชา สุขศิริ
คุณนัทธมน อาบโกเศส
คุณดวงพร แซ่ฮั่ง
คุณเอมอร แซ่ฮั่ง
คุณเยาวเรศ นิตย์นรา
คุณสมัชชา โล้งตั้งชนินทรา
คุณสุมาลี อรุณสว่าง
คุณกรกช โล้ตั้งชนินทรา
คุณกันตภณ โล้ตั้งชนินทรา
คุณณภัทร ฤกษ์สำราญ
คุณณิชชา เรืองโรจน์
คุณธนทรัพย์ เขียววงศ์
ด.ญ.มุกด์สิตางศุ์ เรืองโรจน์
คุณวิฑูรย์ เศวตอาคเย์
คุณอัจฉรา คำหอม
คุณพิทยุตม์ จิรพณิชยานันท์
คุณดนิตา ภาณุจรัส
น.ส.ศิริพร อุ่นเกิด
คุณแม่ประเทือง นมัสสิลา
น.ส.ธันยาวัลย์ ภาณุโรจนอุดม
นายศิริทัต สายสุณี
ด.ช.คฑาวุธ ภาณุโรจนอุดม
คุณแม่รำไพ ยงกุลวณิช
นางสิริมา นิยมศิลป์
นายกษม นิยมศิลป์
นายสุกฤษฏิ์ชัย จันนุกูล
คุณวรินทร สุจริตชัย
ว่าที่ร้อยตรีวาทิน เจนกิจ
น.ส.พรชนิตว์ ทองแจ่ม
คุณร่มเย็น แทน
คุณวิภาดา ซ้ายหนู และครอบครัว
น.ส.ทิพวรรณ ปัทมชัยวิรัตน์
นายไพโรจน์ จันทร์จอม
คุณกนกรัตน์ ศรลัมภ์
คุณอนุสรณ์ ศรลัมภ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ต๊ะถิ่น
นางอัจจิมา มายุรส
คุณปกติ กัลป์จารุ
คุณศศิภัสส์ อัศวนาคารัตน์
นายจิรพัฒน์ ปริชาตินนท์
นายจเร ชอบพจน์
คุณกฤษฏิ์สรัช ปาลพสิษฐ์
คุณนลินรัตน์ ธราดลพรพิทักษ์
น.ส.วิมลลักษณ์ ฉันทนาเลิศ
น.ส.ธัญญมาส พานำมา
ครอบครัววิชชุดากรกุล
ด.ต.ธัญญวิชญ์ เลิศรุ่งวิกรัย
นายอภิรักษ์ นทีรมณ์
นายสุริยันต์ บุญอภัย
นางอุดร สมภักดี
นายศตวรรษ บุญอภัย
นายทศวรรษ บุญอภัย
น.ส.ทัศวรรณ บุญอภัย
น.ส.อมรรัตน์ แสงศศิธร
นายรัฐนันท์ เอี่ยมตระกูล
นายธนกร เอี่ยมตระกูล
นางพุดสุก แซ่ด่าน
น.ส.รัตติกาล สุจริตจันทร์
น.ส.ลาวัลย์ สงวนรัตน์
น.ส.ณัฐิกุลพุฒิฎา ฝ่ายขันธ์ และครอบครัว
นายชัยรัตน์ แก้วนุกูลกิจ
นางโสภา แก้วนุกูลกิจ
นส.นันท์นภัส แก้วนุกูลกิจ
คุณสายฝน วิมานนท์
นายศิวารินทร์ ธีรลักษณ์วรัท
น.ส.วลัยพรรณ จรัสรัตนกุล
คุณธนิดา เอี่ยมอร่าม
คุณภาธิญา กาญจนเสวี
คุณบุญเกิด แพงวิเศษ
น.ส.สมใจ คงประเสริฐพงษ์
น.ส.สมจิตต์ คงประเสริฐพงษ์
น.ส.สมพร คงประเสริฐพงษ์
นายชยางกูร คงประเสริฐพงษ์
คุณพรพิพัฒน์ ชนม์ชูชาติ
นายเจี๊ยะ แซ่เจี่ย และครอบครัว
นางเลี่ยงเจง แซ่ตั่น และครอบครัว
คุณแม่วรรณี ด่านสว่าง
นายเลือก ด่านสว่าง
นายฐิติวัฒน์ ด่านสว่าง
นายวินิจ สหกิจภิญโญ
นางเบญจลักษณ์ สหกิจภิญโญ
น.ส.กมลวรรณ สหกิจภิญโญ
นายนนทพัฒน์ สหกิจภิญโญ
นางฉัฐพร ลิขิตมาศกุล
น.ส.จรรยา เดชอุดม
คุณศักดิ์ณรงค์ เหมือนทัพ
คุณเพ็ญรุ่ง เหมือนทัพ และบุตรธิดา
นางสายทอง อาจหาญศรี
น.ส.ธันย์รดา เชี่ยวจินดากานต์ และครอบครัว
นางสุภาวดี เอี่ยมพิทยารัตน์
นายไพรัตน์ เอี่ยมพิทยารัตน์
คุณศิริพร ปริชาตินนท์
นางเตี้ย สุนิหู และครอบครัว
นางแสงจันทร์ คำปาแฝง
คุณวีรอนงค์ บุญศรีรัตน์ และครอบครัว
นางปภาวรินทร์ ซานโตส
นายฉมาพันธุ์ บาลลา และครอบครัว
แม่ชีวรรนรักษ์ ธนธรรมทิศ
นายกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี
นางรังษิยา ตระกูลเมฆี
นายธีรธรรม เมืองแก้ว
คุณมยุรี แซ่ตัน
นายอริย์ธัช กาญจนพันธุ์
น.ส.กนกวรรณ เครือลอย
นายไตรรัตน์ วงศ์ไชยกิจ
นางณัฏฐิญา วงศ์ไชยกิจ พร้อมครอบครัว
คุณศิริวรรณ์ แซ่หาง พร้อมครอบครัวต้นเงินลำปาง
นายจินวัตน์ ศรีอานันแม่สาย
FB : Kannaphat Ngaoprasit
นายโชคพิพัฒน์ นามวงษ์
FB : เอกชัย เฉินฟู่เฉิน
น.ส.ภัทราวดี อิทธาภิชัย เเละครอบครัว
คุณโอภาส วิริยะดำรงชัย
น.ส.สุภาพร ครึบเฟอร์
นายแฟลิกซ์ ครึบเฟอร์
กลุ่มบุญญาทิพย์
นางสุกัญญา อรุณีวัฒนา
นายฮวนฮัว แซ่ซื้อ
นายธนเดช อรุณีวัฒนา
นายประมัธ แจ้งดี
น.ส.นวภัสร์ แจ้งดี
น.ส.กฤติญา อรุณีวัฒนา
นายรณกร อรุณีวัฒนา และครอบครัว
นายราโชย ร่มสบาย
FB : Supattha T?nkot
นายปุญญพัฒน์ ชอบชื่น
นางพิชญา ชอบชื่น
ด.ญ.สุชานันท์ ชอบชื่น
ด.ช.สิรภัสร์ ชอบชื่น
นายไตรสิทธิ์ เกียรติกมลศรี
คุณไพรรินท์ จางงางคง
นายชัชพิสิฐ วังวรางกูร
น.ส.รัตนา วังวรางกูร และนางเซียมอาย แซ่ฮ้อ
พ.อ.อ.พงษ์พรรณ ดิษฐวิเศษ
คุณณัฎฐ์ บุญชัด
นางจี่ กุรุพินท์พาณิชย์ และครอบครัว
นายจรัญ - นางยุพิน กุรุพินท์พาณิชย์ และครอบครัว


18

รายชื่อญาติธรรมที่ทางคณะส่งภาพที่ระลึกให้กับผู้ร่วมหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทรงชุดเพช วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่ 1500 บาทขึ้นไป สามารถนำเลข ems ไปตรวจสอบสถานะได้ที่เวปของไปรษณีย์ได้ครับ
.
ระหว่างวันที่ 14/10/2560 - 30/10/2560

.

RM 3890 4518 0 TH คุณวชิรวิชญ์ (สุพรรณบุรี)
RM 3890 4525 5 TH คุณจารุพงศ์ (ปทุมธานี)
RM 3890 4524 7 TH คุณกุณฑสี (ฉะเชิงเทรา)
RM 3890 4523 3 TH คุณศรีสุดา (โนนดินแดง)
RM 3890 4522 0 TH คุณอุมาพรรรณวดี (นนทบุรี)
RM 3890 4529 5 TH คุณธนกฤษ (ผักไห่)
RM 3890 4528 1 TH คุณทิพาภรณ์ (สามโคก)
RM 3890 4527 8 TH คุณสำเนียง (คำเขื่อนแก้ว)
RM 3890 4526 4 TH คุณวิลาวัลย์ (มะขาม)
RM 3890 4542 3 TH คุณวรรณี (ปากเกร็ด)
RM 1978 9193 2 TH คุณรักเกียรติ (ระยอง)
RM 3890 4530 4 TH คุณวริทธิ์ (กาญจนบุรี)
RM 3890 4539 7 TH คุณกษิณา (ชลบุรี)
RM 3890 4540 6 TH คุณกุศลิน (ยานนาวา)
RM 3890 4572 9 TH คุณพัชร์พล (ปากเกร็ด)
RM 3890 4543 7 TH คุณอภิสรา (บางขุนเทียน)
RM 3890 4544 5 TH คุณเบญญารัศมิ์ (หลักสี่)
RM 3890 4545 4 TH คุณยุพร (คลองจั่น)
RM 3890 4541 0 TH คุณกัญญ์ภัสสร (ภาษีเจริญ)
RM 3890 3052 5 TH คุณพจน์ (นนทบุรี)
RM 3890 3071 5 TH คุณภัณทิรา (ยางตลาด)
RM 3890 3055 1 TH คุณธนนันท์ (บางละมุง)
RM 3890 3056 5TH คุณสุจิตรภรณ์ (อ่อนนุช)
RM 3890 3057 9 TH คุณประภาวัลย์ (สามเสนใน)
RM 3890 3051 7 TH คุณสมฤทัย (สลกบาตร)
RM 3890 3053 4 TH คุณศิริเนตร (คำเขื่อนแก้ว)
RM 3890 3046 3 TH คุณอารีรัตน์ (โพธิ์ทอง)
RM 3890 3047 7 TH คุณกัลยพัทธ์ (บางขุนเทียน)
RM 3890 3048 5 TH คุณฐิติชญาณ์ (นครราชสีมา)
RM 3890 3042 9 THคุณกัลทิยา (บางบัวทอง)
RM 3890 3043 2 TH คุณพรรณประภา (ภาษีเจริญ)
RM 3890 3044 6 TH คุณวิไล (หนองไฝ)
RM 3890 3045 0 TH คุณอริยะ (บางกอกน้อย)
RM 3890 3070 7 TH คุณปรียา (บางกอกน้อย)
RM 3890 3072 4 THคุณศุภลักษณ์ (ลำลูกกา)
RM 3890 3073 8 TH คุณรัชนี (กะเฉด)
RM 3890 3066 7 THคุณชวิน (สำเหร่)
RM 3890 3067 5 TH คุณธนนันท์ (สมุทรปราการ)
RM 3890 3069 8 TH คุณรังสิต (ชลบุรี)
RM 3890 3062 2TH คุณรุ่งทิพย์ (บางขุนเทียน)
RM 3890 3063 6 TH คุณประพิศ (ลับแล)
RM 3890 4531 8 TH คุณกิตตินันท์ (ศรีราชา)
RM 3890 4547 1 TH คุณฉัตรกาล (ลาดพร้าว)
RM 3890 4548 5 TH คุณนันท์นภัส (สันกำแพง)
RM 3890 4549 9 THคุณสิรินญา (อ่าวอุดม)
RM 3890 4551 1THคุณจำรัส (วังน้อย)
RM 3890 4552 5 TH คุณอรทัย (พล)
RM 3890 4553 9 TH คุณศุณัขญ์ (สงขลา)
RM 3890 4554 2 TH คุณวราภรณ์ (มาบตาพุด)
RM 3890 4555 6 TH คุณวันดี (ปทุมธานี)
RM 3890 4556 0 TH คุณเอกสิทธิ์ (พานทอง)
RM 3890 4557 3 TH คุณธงชัย (รังสิต)
RM 3890 4558 7 TH คุณเขตต์ขัณท์ (สุโขทัย)
RM 3890 4559 5 TH คุณสาธิต (ระยอง)
RM 3890 4560 0 TH คุณปนัดดา (พนัสนิคม)
RM 3890 4561 3 TH คุณวิชชุดา (ภาษีเจริญ)
RM 3890 4562 7 TH คุณยุทธพงษ์ (หาดใหญ๋)
RM 3890 4563 5 THคุณเสาวนีย์ (กระทุ่มแบน)
RM 3890 4564 4 TH คุณพวงพรรณ (สมุทรปราการ)
RM 3890 4565 8 THคุณภชสร (วังทอง)
RM 3890 4567 5 TH คุณกิติพัฒน์ (อุดรธานี)
RM 3890 4568 9 TH คุณลลิตา (คลองจั่น)
RM 3890 4569 2 TH คุณนภัต (ภูเก็ต)
RM 3890 4570 1 THคุณศรีรวี (บางขุนเทียน)
RM 3890 4571 5THคุณอรนุช (หลักสี่)
RM 3890 4566 1 TH คุณนวรัตน์ (รามอินทรา)
RM 3890 4573 2THคุณธนกร (คลองจั่น)
RM 3890 4574 6 TH คุณณัชพล (ยานนาวา)
RM 3890 4575 0 THคุณธนาวิน (ดอยเต่า)
RM 3890 4517 6 TH คุณญาณีนันท์ (อ่อนนุช)
RM 3890 4521 6 TH คุณวริทธิ์ธนนันท์ (ศิลปาชีพบางไทร)
RM 3890 4506 5 TH คุณโกเมนทร์ (ลอง)
RM 3890 4507 4 THคุณฌาตกร (ราชบุรี)
RM 3890 4508 8 THคุณบุญชัย (อุดรธานี)
RM 3890 4457 8 THคุณสิริปภา (สามเสนใน)
RM 3890 4458 1 THคุณจันทิมา (ลาดพร้าว)
RM 3890 44595 TH คุณจิตต์อารี (บางนา)
RM 3890 4460 4 TH คุณมยุรี (บางพลี)
RM 3890 44618 TH คุณศรึสกุล (บางซื่อ)
RM 3890 4462 1 TH คุณเกรียงไกร (ตง)
RM M 3890 4463 5 T H คุณวริทธิ์ธนนันท์ (ศิลปาชีพบางไทร)
RM 3890 4464 9 TH คุณวรางคณา (ราไวย์)
RM 3890 4465 2 TH คุณภรณี (ลาดพร้าว)
RM 3890 44913 THคุณนิสากร (เชียงราย)
RM 3890 4490 0 THคุณจำรูญ (ตรัง)
RM 3890 4497 5 THคุณจารุวรรณ (อ่อนนุช)
RM 3890 4496 1 TH คุณสมเจตน์ (จตุจักร)
RM 3890 4494 4 TH คุณกฤษณ์ (บางพลี)
RM 3890 4488 7 TH คุณมาริษา (สำเหร่)
RM 3890 4487 3 TH คุณชัยยา (ยานนาวา)
RM 3890 4466 6 TH คุณวรวิทย์ (หัวหิน)
RM 3890 4514 5 THคุณวิภา (บางบัวทอง)
RM 3890 4510 5 THคุณสุพรทิพย์ (ลาดพร้าว)
RM 3890 4511 4 THคุณปวริศา (จตุรัส)
RM 3890 4512 8 TH คุณลัดดา (บางขุนเทียน)
RM 3890 4513 1 THคุณนรเศรษฐ์ (จตุจักร)
RM 3890 4519 3 THคุณรุจิเรข (ฉะเชิงเทรา)
RM3890 4532 1 TH คุณเลิศพงษ์ (ปทุมธานี)
RM3890 4533 5 TH คุณกัญญ์ชญา (นครปฐม)
RM3890 4534 9 TH คุณบุษบา (บ้านฉาง)
RM3890 4535 2 TH คุณอารียา (ปัตตานี)
RM3890 4535 6 TH คุณอำนวย (ธาตุพนม)
RM3890 4538 3 TH คุณปานรดา (บางขุนเทียน)
RM3890 4537 0 TH คุณชลธิชา (สามเสนใน)
RM3890 4546 8 TH คุณกัลยกร (แมาสอด)
RM3890 3005 2 TH คุณเยาวเรศ (อ่าวอุดม)
RM3890 2994 7 TH ร้านวินัย (พุนพิน)
RM3890 2995 5 TH กมลวรรณ (ภาษีเจริญ)
RM3890 2996 4 TH จุไรพร (เชียงใหม่)
RM3890 2997 8 TH ตรีนาถ (ยานนาวา)
RM3890 3022 5 TH ธีรชัย (ชลบุรี)
RM3890 3023 9 TH วราพันธ์ (บางพลี)
RM3890 3024 2 TH อนุสรณ์ ( รังสิต )
RM3890 3025 6 TH รัชกฤต (ลาดพร้าว)
RM3890 3018 5 TH ปณัฐกรณ์ (นครปฐม)
RM3890 3018 9 TH ปนัดดา (ขอนแก่น)
RM3890 3020 8 TH สมนึก ( บางพลี )
RM3890 3021 1 TH นิศรา (นครราชสีมา)
RM3890 3014 5 TH ปัทมา (ภาษีเจริญ)
RM3890 3015 4 TH ศรินญาช์ (ลาดพร้าว)
RM3890 3016 8 TH เกษม (รามอินทรา)
RM3890 3017 1 TH พีระพล (พระโขนง)
RM3890 3010 6 TH เหมือนหมาย (บางซื่อ)
RM3890 3011 0 TH สุพจน์ (อุดรธานี)
RM3890 3012 3 TH ไพรสนณ์ (จตุจักร)
RM3890 3013 7 TH อำนวย (วังตะกู)
RM3890 3038 9 TH ธันยพร (นนทบุรี)
RM3890 3034 4 TH เสกสรรณ (ศรีมหาโพธิ์)
RM3890 3030 0 TH วรรณกร (ภูเก็ต)
RM3890 3039 2 TH อภิชาติ (ราษฎร์บูรณะ)
RM3890 3040 1 TH ปุณณพินท์ุ (ราษฎร์บูรณะ)
RM3890 3006 6 TH นพเก้า ( ดำเนินสะดวก)
RM3890 3041 5 TH ภรดี ( นครสวรรค์ )
RM3890 4469 7 TH วิชญาพร (พลับพลาไชย)
RM3890 4470 6 TH พรจิตร์ ( ขอนแก่น)
RM3890 4478 5 TH ศุภิสรา (ฉะเชิงเทรา)
RM3890 4495 8 TH เกรียง (ปากเกร็ด)
RM3890 4480 8 TH สุพัตรา (ยางตลาด)
RM3890 4492 7 TH ชลาลัย (หัวตะพาน)
RM3890 4493 5 TH เจนจิรา (บางขุนเทียน)
RM3890 4489 5 TH เกรียงสิทธิ์ (นครปฐม)
RM3890 4467 0 TH ณัทกร (สันทราย)
RM3890 4468 3 TH สาธิต (นครสวรรค์)
RM3890 4472 3 TH วันทิพย์ (นนทบุรี)
RM3890 4477 1 TH พรชัย (ลาดพร้าว)
RM3890 4473 7 TH ประพันธ์ (ภาษีเจริญ)
RM3890 4476 8 TH ศิชาภัค (ระยอง)
RM3890 4475 4 TH สายชล (ภูเก็ต)
RM3890 4474 5 TH สุรพร (นนทบุรี)
RM3890 4481 1 TH ชีพพร (เชียงใหม่)
RM3890 4479 9 TH มัลลิกา (คลองหลวง)
RM3890 4550 8 TH วิไลพร (อุโมงค์)
RM3890 3049 4 TH วสันต์ (สันทราย)
RM3890 3078 6 TH ศรีสุรีย์ (ยานนาวา)
RM3890 3079 0 TH แสงสุริฉาย (หาดใหญ่)
RM3890 3080 9 TH ศุภวรรณ (บางบัวทอง)
RM3890 3081 2 TH พลอยปภัส (บางบัวทอง)
RM3890 3074 1 TH กาญจน์ทิชชา (คลองหลวง)
RM3890 3075 5 TH ไพศาล (บางละมุง)
RM3890 3076 9 TH ศิรินารถ (ปทุมธานี)
RM3890 3077 2 TH ทนงศักดิ์ (ปัตตานี)
RM3890 3102 7 TH บุญจิรา (คลองหลวง)
RM3890 3103 5 TH สมชาย (คลองหลวง)
RM3890 3104 4 TH อัณชญาณ์ (เดชอุดม)
RM3890 3105 8 TH อุกฤษฎ์ (หัวหิน)
RM3890 3098 0 TH แม่ละออง (ระยอง)
RM 3890 3099 3 TH คุณณักฐารมย์ (ลาดกระบัง)
RM 3890 3100 0 TH คุณภัทรภณ (เชียงใหม่)
RM 3890 3101 3 TH คุณเอกรักพงษ์ (สมุทรปราการ)
RM 3890 3036 1 TH คุณธนพล (บางขุนเทียน)
RM 3890 3037 5 TH คุณฐาน์เสกข์ (สุราษฏร์ธานี)
RM 3890 3031 3 TH คุณพีรวัส (บางละมุง)
RM 3890 3032 7 TH คุณกฤตยา (บางขุนเทียน)
RM 3890 3033 5 TH คุณภัสร์วรา (หางดง)
RM 3890 3026 0 TH คุณนชห์สรเอก (บางปู)
RM 3890 3035 8 TH คุณนิตยา (วิเชียรบุรี)
RM 3890 3027 3 TH คุณรัชดาวัลย์ (จรเข้บัว)
RM 3890 3028 7 TH คุณอนัญญา (จรเข้บัว)
RM 3890 3029 5 TH คุณศิริลักษณ์ (สวรรคโลก)
RM 3890 3054 8 TH คุณเนาวนิจ (นนทบุรี)
RM 3890 3050 3 TH คุณยิ่งสืบ (บางแพ)
RM 3890 3064 0 TH คุณเกียรติพงศ์ (จตุจักร)
RM 3890 3065 3 TH คุณณัฐพล (อ่าวอุดม)
RM 3890 3058 2 TH คุณภรดี (นครสวรรค์)
RM 3890 3059 6 TH คุณอภิชาติ (ศรีมหาโพธิ์)
RM 3890 3060 5 TH คุณทิพวรรณ (จรเข้บัว)
RM 3890 3061 9 TH คุณกชพร (บางปะกง)
RM 3890 3086 5 TH คุณธัญญารัตน์ (อ่อนนุช)
RM 3890 3087 4 TH คุณวิศวะ (ลาดพร้าว)
RM 3890 3089 1 TH คุณนิภา (จตุจักร)
RM 3890 3082 6 TH คุณศิรประภา (อุบลราชธานี)
RM 3890 3083 0 TH คุณปกรณ์ (นครราชสีมา)
RM 3890 3084 3 TH คุณธันยารัศมิ์ (ชลบุรี)
RM 3890 3085 7 TH คุณแพรภคกร (ปากช่อง)
RM 3890 4456 4 TH คุณอนนท์ (คลองหลวง)
RM 3890 4509 1 TH คุณณัฐปภัสร์ (แม่วาง)
RM 3890 4502 6 TH คุณปรีชา (บางขุนเทียน)
RM 3890 4503 0 TH คุณศิรการย์ (คลองจั่น)
RM 3890 4505 7 TH คุณปาลิดา (ลำลูกกา)
RM 3890 4501 2 TH คุณไพบูลย์ (สุราษฎร์ธานี)
RM 3890 4500 9 TH คุณอรพันธ์ (เชียงมวน)
RM 3890 4499 2 TH คุณพัชรินทร์ (ฝาง)
RM 3890 4498 9 TH คุณตรรกพล (ฝาง)
RM 3890 4485 6 TH คุณณัฏฐ์ธารณ์ (ภาษีเจริญ)
RM 3890 4504 3 TH คุณนาถวศินี (รามอินทรา)
RM 3890 4433 0 TH คุณสมชาย (สุรินทร์)
RM 3890 4434 3 TH คุณฉัตรชัย (เดชอุดม)
RM 3890 4435 7 TH คุณกนกนันท์ (มีนบุรี)
RM 3890 4436 5 TH คุณร้านสหยนต์ (อุดรธานี)
RM 3890 4437 4 TH คุณรังสิมา (สำเหร่)
RM 3890 4438 8 TH คุณชมพูนุช (สามเสนใน)
RM 3890 4439 1 TH คุณประภาวรินทร์ (ดอยสะเก็ด)
RM 3890 4440 5 TH คุณไกรสิทธิ์ (ระยอง)
RM 3890 4441 4 TH คุณกรชนก (บางขุนเทียน)
RM 3890 4442 8 TH คุณอริสรา (บางขุนเทียน)
RM 3890 4443 1 TH คุณภาวิดา (ภูเก็ต)
RM 3890 4444 5 TH คุณปิยภร์ (อุบลราชธานี)
RM 3890 4445 9 TH คุณกมนณพ (สำเหร่)
RM 3890 4446 2 TH คุณชัยยุทธ (โซ่พิสัย)
RM 3890 4447 6 TH คุณมานี (บางกอกน้อย)
RM 3890 4448 0 TH คุณปาลิรัฐ (จอมสุรางค์)
RM 3890 4449 3 TH คุณนพดล (สามเสนใน)
RM 3890 4450 2 TH คุณรัตน์นรี (หนองไผ่)
RM 3890 4451 6 TH คุณวราพร (ท่าวุ้ง)
RM 3890 4452 0 TH คุณอรุณี (จรเข้บัว)
RM 3890 4453 3 TH คุณยุพาวัลย์ (ภาษีเจริญ)
RM 3890 4454 7 TH คุณพัทธพศุตย์ (แม่เมาะ)
RM 3890 4455 5 TH คุณปรียา (บางกอกน้อย)
RM 3890 4471 0 TH คุณก้อย (ภูเก็ต)
RM 3890 4486 0 TH คุณสวนีย์ (ภูเก็ต)
RM 3890 4482 5 TH คุณธนะสมบัติ (สุพรรณบุรี)
RM 3890 4483 9 TH ร้านปรียาภัสสร (นาเฉลียว)
RM 3890 4484 2 TH คุณวัฒนา (ลาดบัวหลวง)
RM 3890 4516 2 TH คุณณัฐชลัยย์ (ลาดกระบัง)
RM 3890 4515 9 TH คุณเฉลิมศักดิ์ (หนองคาย)
RM 3890 4641 5 TH คุณกรินทร์พร (ชลบุรี)
RM 3890 4ุ634 4 TH คุณกานต์สินี (บางรัก)
RM 3890 4635 8 TH คุณสุรพล (พลับพลาไชย)
RM 3890 4637 5 TH คุณอัญชลี (นครสวรรค์)
RM 3890 4630 0 TH คุณณพล (ท่าโขลง)
RM 3890 4631 3 TH คุณพีระโรจน์ (ราชดำเนิน)
RM 3890 2975 7 TH คุณภุมริน (ยานนาวา)
RM 3890 2976 5 TH คุณวินัย (สามเสนใน)
RM 3890 2977 4 TH คุณปิยะวัฒน์ (บางปะอิน)
RM 3890 2970 9 TH คุณประไพศรี (พลับพลาไชย)
RM 3890 2971 2 TH คุณทวิช (สิงหนคร)
RM 3890 2972 6 TH คุณสำเนียง (คำเขื่อนแก้ว)
RM 3890 2973 0 TH คุณธนกฤต (วังสะพุง)
RM 3890 2966 9 TH คุณสมชาย (บางพลี)
RM 3890 2967 2 TH คุณกิตติศักดิ์ (น้ำพองเก่า)
RM 3890 2968 6 TH คุณธกฤษณุ (พระโขนง)
RM 3890 2969 0 TH คุณดวงใจ (ราษฎร์บูรณะ)
RM 3890 2962 4 TH คุณณัฐกาญจน์ (ภาษีเจริญ)
RM 3890 2964 1 TH คุณญาณิศา (สุราษฎร์ธานี)
RM 3890 2965 5 TH คุณพงษ์ชนิศ (บางกอกน้อย)
RM 3890 3001 8 TH คุณชัชวาลย์ (พนมสารคาม)
RM 3890 4576 3 TH คุณฐิติภา (คลองจั่น)
RM 3890 4577 7 TH คุณสุชีพ (ภาษีเจริญ)
RM 3890 4590 5 TH คุณสุรพล (พลับพลาไชย)
RM 3890 4586 5 TH คุณชโณทัย (ลพบุรี)
RM 3890 3116 3 TH คุณจักรกฤษ (ชุมแพ)
RM 3890 3117 7 TH คุณพรพรรณ (พระนครศรีอยุธยา)
RM 3890 3110 1 TH คุณพิชชาภัทร์ (เชียงใหม่)
RM 3890 3111 5 TH คุณศศิริภา (ลาดพร้าว)
RM 3890 3112 9 TH คุณรณกร (ปักธงชัย)
RM 3890 3113 2 TH คุณขวัญใจ (สามเสนใน)
RM 3890 3106 1 TH คุณสุกัญญา (คง)
RM 3890 3107 5 TH คุณสุชานันท์ ( บ้านนาลาร)
RM 3890 3109 2 TH คุณพรทิพย์ ( บางปู)
RM 3890 3108 9 TH คุณจักรกฤษ ( บางปะอิน)
RM 3890 3134 0 TH คุณธัญลักษณ์ (แม่โจ้)
RM 3890 3130 5 TH คุณกุลพร (ภาษีเจริญ)
RM 3890 3135 3 TH คุณปรีดา (หาดใหญ่)
RM 3890 3136 7 TH คุณพงศนาถ (บางนา)
RM 3890 4592 2 TH คุณสุพจน์ (พรเจริญ)
RM 3890 4593 6 TH คุณศราวดี (จตุจักร)
RM 3890 4587 9 TH คุณเทพเทพินทร (บางกรวย)
RM 3890 4582 5 TH คุณชะออม (สามโคก)
RM 3890 4588 2 TH คุณภฤศณัฏฐ์ (นนทบุรี)
RM 3890 4589 6 TH คุณธนันท์ (อ้อมน้อย)
RM 3890 4583 4 TH คุณพรรณณี (นนทบุรี)
RM 3890 4578 5 TH พระดำรงกฤศ (วังหิน)
RM 3890 4579 4 TH คุณรติรส (นนทบุรี)
RM 3890 3192 3 TH คุณผไทรัฐ (หลักสี่)
RM 3890 3193 7 TH คุณมัณฑนา (อ่อนนุช)
RM 3890 3186 6 TH คุณณัฐนัน (พรหมบุรี)
RM 3890 3107 0 TH คุณอัจฉริย (บางกอกน้อย)
RM 3890 3188 3 TH คุณประวิทย์ (บางกอกน้อย)
RM 3890 3189 7 TH คุณแม่รุ้งเพชร (ชะอวด)
RM 3890 3152 6 TH คุณกิตติชัย (นนทบุรี)
RM 3890 3153 0 TH คุณอรวรรณ (พลับพลาไชย)
RM 3890 3146 9 TH คุณสุปารณี (คลองจั่น)
RM 3890 3148 6 TH คุณณธกฤต (ลำลูกกา)
RM 3890 3149 0 TH คุณชมพูนุท (ปัตตานี)
RM 3890 3142 4 TH คุณธัญพร (ปากช่อง)
RM 3890 3143 8 TH คุณธนกฤต (นครพนม)
RM 3890 3144 1 TH คุณปัฐมา (ลาดพร้าว)
RM 3890 3145 5 TH คุณวิทยา (สามโคก)
RM 3890 3138 4 TH คุณนันท์นภัส (นนทบุรี)
RM 3890 3141 5 TH คุณสมศิริ (บางใหญ่)
RM 3890 3166 2 TH คุณกมลรัตน์ (ลาดพร้าว)
RM 3890 3167 6 TH คุณภัสส์ศา (จันทบุรี)
RM 3890 4607 7 TH คุณราวี (แม่โจ้)
RM 3890 4602 1 TH คุณพิรสิญฐ์ (หาดใหญ่)
RM 3890 4603 5 TH คุณนัฐดนัย (นครราชสีมา)
RM 3890 4604 9 TH คุณสุพจน์ (ยานนาวา)
RM 3890 4605 2 TH ร้านเฮาล์ฮิปปี้ (บางบัวทอง)
RM 3890 4598 4 TH คุณนฤมล (ปฐมพร)
RM 3890 4600 4 TH คุณยุพดี (ฉะเชิงเทรา)
RM 3890 4601 8 TH คุณภาณิชา (ลาดพร้าว)
RM 3890 4594 0 TH คุณพิมบุลภรณ์ (ภาษีเจริญ)
RM 3890 4595 3 TH คุณปิยะนุช (ดอกคำใต้)
RM 3890 4596 7 TH คุณอธิษฐ์ (พระโขนง)
RM 3890 4597 5 TH คุณธนพล (พระประแดง)
RM 3890 4622 5 TH คุณจิตติมณฑ์ (คลองขลุง)
RM 3890 4623 9 TH คุณอัคราวุฒิ (ปากเกร็ด)
RM 3890 4624 2 TH คุณรุ่งโรจน์ (บางพลี)
RM 3890 4625 6 TH คุณพนมพร (บางพลี)
RM 3890 4621 1 TH คุณณัฎฐ์ฐิติชญา (สันทราย)
RM 3890 4614 5 TH คุณจิรานาลักษม์ (รามอินทรา)
RM 3890 4615 4 TH คุณชุดาภา (บางรัก)
RM 3890 2990 2 TH คุณณฐมน (ลาดกระบัง)
RM 3890 2991 6 TH คุณชนิดาภา (วารินชำราบ)
RM 3890 2992 0 TH คุณชานนท์ (นครสรรค์)
RM 3890 2993 3 TH คุณรัชดาวัลย์ (จรเข้บัว)
RM 3890 2986 2 TH คุณสมชาย (หาดใหญ่)
RM 3890 2987 6 TH คุณมงคล (อ่อนนุช)
RM 3890 2988 0 TH คุณสุนิตย์ (จตุจักร)
RM 3890 2989 3 TH พระมหาสิริเชษฐ์ (อรัญประเทศ)
RM 3890 2982 8 TH คุณวรฉัตร (หัวหิน)
RM 3890 2983 1 TH คุณสุรชัย (รังสิต)
RM 3890 2984 5 TH คุณณรงค์ (รองเมือง)
RM 3890 2985 9 TH คุณรัชนิกุล (ลาดพร้าว)
RM 3890 2978 8 TH คุณทยากร (บางปะกง)
RM 3890 2979 1 TH คุณทักษณา (รามอินทรา)
RM 3890 2980 5 TH คุณวีรอนงค์ (รามอินทรา)
RM 3890 2981 4 TH คุณจิราภรณ์ (รามอินทรา)
RM 3890 3137 5 TH คุณวรรณพร (สันทราย)
RM 3890 3007 0 TH คุณศุภิสร (บางปะกง)
RM 3890 3008 3 TH คุณสมชาติ (ภาษีเจริญ)
RM 3890 3009 7 TH คุณธวัชชัย (พิษณุโลก)
RM 3890 3002 1 TH คุณกัณฑมาลี (พระนครศรีอยุธยา)
RM 3890 3003 5 TH คุณพลพัทธ์ (บางนา)
RM 3890 3004 9 TH คุณภัทรานิษฐ์ (ท่าตูม)
RM 3890 4618 5 TH คุณจอย (สบตุ๋ย)
RM 3890 4619 9 TH คุณนรีลักขณ์ (เชียงใหม่)
RM 3890 4620 8 TH คุณขจรทิพย์ (สำเหร่)
RM 3890 2998 1 TH คุณชนิตา (วังม่วง)
RM 3890 2999 5 TH คุณกนกวรรณ (หลักสี่)
RM 3890 3000 4 TH คุณชนิดาภา (วารินชำราช)
RM 3890 4616 8 TH คุณสนอม (วารินชำราช)
RM 3890 4617 1 TH คุณสุรีรัตน์ (บางแสน)
RM 3890 4610 6 TH คุณอภิชญา (เพชรบุรี)
RM 3890 4611 0 TH คุณณัฐธยาน์ (หลักสี่)
RM 3890 4612 3 TH คุณวิเชียร (นนทบุรี)
RM 3890 4613 7 TH คุณวิภาดา (พลับพลาไชย)
RM 3890 4638 9 TH คุณภัทรกร (คลองจั่น)
RM 3890 4639 2 TH คุณวิภาดา วรชัย (พลับพลาไชย)
RM 3890 4640 1 TH คุณนัยนา (พระโขนง)
RM 1978 0265 4 TH คุณเมฐิธารพรฎิ์ (ลำลูกกา)
RM 1978 0266 8 TH คุณคำรณ (ปทุมธานี)
RM 1978 0267 1 TH คุณจินดา (ลำปาง)
RM 1978 0269 9 TH คุณจาตุรงค์ (กำแพงเพชร)
RM 1978 0270 8 TH คุณสาโรจน์ (พนม)
RM 1978 0271 1 TH คุณนิรุชา (นากลาง)
RM 1978 0272 5 TH คุณวรรณทนี (เพชรบุรี)
RM 1978 0312 0 TH คุณธนิก (บางละมุง)
RM 1978 0307 6 TH คุณศรัญญา (สมุทรสาคร)
RM 1978 0306 2 TH คุณอัครพัชร์ (บางกอกน้อย)
RM 1978 0311 6 TH คุณชุติมา (จอมสุรางค์)
RM 1978 0310 2 TH คุณพนอ (ชัยนาท)
RM 1978 0317 8 TH คุณณัฐธยาน์ (เชียงใหม่)
RM 1978 0316 4 TH คุณสมนึก (สะเดา)
RM 1978 0314 7 TH คุณกิตติศักดิ์ (ร่วมจิต)
RM 1978 0321 8 TH คุณพระครูปลัดทรงชัย (รังสิต)
RM 1978 0320 4 TH คุณพัชรภัสสร์ (นนทบุรี)
RM 1978 0315 5 TH คุณภูวศิษฐ์ (อ่อนนุช)
RM 1978 0293 2 TH คุณอนงค์นาฎฐ์ (ลาดพร้าว)
RM 1978 0375 1 TH คุณไพศาล (เชียงใหม่)
RM 1978 0291 5 TH คุณบุญศรี (ตลิ่งชัน)
RM 1978 0296 3 TH คุณสำรวย (สำเหร่)
RM 1978 0290 1 TH คุณนิลยา (ศรีมหาโพธิ)
RM 1978 0295 0 TH คุณณัฐรดา (คลองหลวง)
RM 1978 0300 5 TH คุณกฤษณา (นาหมื่น)
RM 1978 0301 4 TH คุณสามาวดี (ร้อยเอ็ด)
RM 1978 0294 6 TH คุณฐิตารีย์ (ดุสิต)
RM 1978 0305 9 TH คุณนันทธมน (หลังสวน)
RM 1978 0299 4 TH คุณบุณฑริก (ตาก)
RM 1978 0304 5 TH คุณบงกชณภศร (ปลวกแดง)
RM 1978 0303 1 TH คุณรัชนี (นครปฐม)
RM 1978 0302 8 TH คุณฤทธิธี (ด่านช้าง)
RM 1978 0277 3 TH คุณพรสุดา (บางปะกง)
RM 1978 0363 2 TH คุณกัลยารัชช์ (บุรีรัมย์)
RM 1978 0364 6 TH คุณชาลิสา (สุรินทร์)
RM 1978 0365 0 TH คุณพีริยะอร (นาทวี)
RM 1978 0358 9 TH คุณยศพัทธ์ (ภาษีเจริญ)
RM 1978 0359 2 TH คุณนภวิชญ์ (ระยอง)
RM 1978 0360 1 TH คุณปกิตตา (บางละมุง)
RM 1978 0410 8 TH คุณตรีทิพยนิภา (สิงห์บุรี)
RM 1978 0411 1 TH คุณสุพรรษา (อุบลราชธานี)
RM 1978 0399 0 TH คุณพิมพ์พิชา (จรเข้บัว)
RM 1978 0398 6 TH คุณชนินทรฺ์พร (ลาดกระบัง)
RM 1978 0400 6 TH คุณชมพูนุท (รังสิต)
RM 1978 0276 0 TH คุณภราดร (ศรีราชา)
RM 3890 4584 8 TH คุณสุรพงษ์ (กร่ำ)
RM 3890 4585 1 TH คุณณิชาภา (ปากเกร็ด)
RM 3890 4580 3 TH คุณกรณรมย์ (ปากพนังตะวันตก)
RM 3890 4581 7 TH คุณมลิวรรณ (สมุทรสาคร)
RM 3890 4606 6 TH คุณรติรส (นนทบุรี)
RM 3890 4607 0 TH คุณวิเชษฐ์ (พระนครศรีอยุธยา)
RM 3890 4608 3 TH คุณฤทธิกร (หนองเบน)
RM 1978 0446 5 TH คุณพิมพ์พิชา (จรเข้บัว)
RM 1978 0447 9 TH คุณนิภา (นนทบุรี)
RM 1978 0448 2 TH คุณปภากร (หัวหิน)
RM 1978 0449 6 TH คุณจุฑาทิพ (เสาไห้)
RM 1978 0442 5 TH คุณศิริลักษณ์ (ศรีราชา)
RM 1978 0443 4 TH คุณริชธิณรงค์ (คลองจั่น)
RM 1978 0444 8 TH คุณสืบศักดิ (สัตหีบ)
RM 1978 0445 1 TH คุณอธิวัฒน์ (ราษฏร์บูรณะ)
RM 1978 0441 7 TH คุณอิทธิพันธ์ (จตุจักร)
RM 1978 0434 6 TH คุณอุมลวรรณ (ทุ่งคอก)
RM 1978 0435 0 TH คุณวรรณเฉลิม (สามเสนใน)
RM 1978 0278 7 TH คุณศิวกร (คลองจั่น)
RM 1978 0274 2 TH คุณมณฑา (ปากเกร็ด)
RM 1978 0784 1 TH คุณจุฬดา (ลาดพร้าว)
RM 1978 0785 5 TH คุณชยพล (คลองหลวง)
RM 1978 0778 4 TH คุณkarita (คลองจั่น)
RM 1978 0774 0 TH คุณสุภาวรรณ (ลาดพร้าว)
RM 1978 0436 3 TH คุณศรีบุษย์ (อุดรธานี)
RM 1978 0248 1 TH คุณณิชาภา (เชียงใหม่)
RM 1978 0249 5 TH คุณพิมสิริ (บางนา)
RM 1978 0416 0 TH คุณพรรณี (ปากช่อง)
RM 1978 0257 0 TH คุณธวัชชัย (เชียงใหม่)
RM 1978 0250 4 TH คุณอธิศา (พลับพลาไชย)
RM 1978 0251 8 TH คุณกาญจนา (ชะอวด)
RM 1978 0252 1 TH คุณณัฐณิชา (บางปู)
RM 1978 0253 5 TH คุณกรีตกาญจน์ (บ้านพรุ)
RM 1978 0246 4 TH คุณรพีพร (กำแพงเพชร)
RM 1978 0247 8 TH คุณพรรณธวรรณ (อ่อนนุช)
RM 1978 0242 0 TH คุณอุไรรัตน์ (อ่อนนุช)
RM 1978 0243 3 TH คุุณฐิติวรรณ (ภาษีเจริญ)
RM 1978 0244 7 TH คุณแพร์ (ปทุมธานี)
RM 1978 0298 5 TH คุณสินีย์ภัทร์ (แม่ลาว)
RM 1978 0413 9 TH คุณสุพล (คลองจั่น)
RM 1978 0406 8 TH คุณรัชณีภรณ์ (บางละมุง)
RM 1978 0407 1 TH คุณวิเชษฐ์ (พระนครศรีอยุธยา)
RM 1978 0402 3 TH คุณพัสนพร (กระทุ่มแบน)
RM 1978 0403 7 TH คุณก้องเกรียติ (หลักสี่)
RM 1978 0408 5 TH คุณธัญญปัณณธัมม์ (เทพสถิต)
RM 1978 0404 5 TH คุณจักรินทร์ (บางกรวย)
RM 1978 0409 9 TH คุณอภิภู (ดุสิต)
RM 1978 0454 0 TH คุณสุรางค์ (รองเมือง)
RM 1978 0459 8 TH คุณสถาปนา (บางกอกน้อย)
RM 1978 0465 5 TH คุณกัญจน์ชญา (ดอยสะเก็ด)
RM 1978 0461 5 TH คุณลักขณา (ลำลูกกา)
RM 1978 0450 5 TH คุณพวงเงิน (ปากช่อง)
RM 1978 0759 4 TH คุณประวิทย์ (ท่าอุเทน)
RM 1978 0361 5 TH คุณกิรณา (บางนา)
RM 1978 0354 4 TH คุณพูนศักดิ์ (ชลบุรี)
RM 1978 0355 8 TH คุณเฉลิมชัย (สมุทรสงคราม)
RM 1978 0356 1 TH คุณณัฐมาศ (บางขุนเทียน)
RM 1978 0456 7 TH คุณพลอยไพลิน (บ้านอำเภอ)
RM 1978 0340 8 TH 99 ออโต้ (ตลิ่งชัน)
RM 1978 0341 1 TH คุณสิทธิพล (ตลิ่งชัน)
RM 1978 0366 3 TH คุณนภวิชญ์ (ระยอง)
RM 1978 0367 7 TH คุณธนพร (อุดรธานี)
RM 1978 0368 5 TH คุณกนกอร (ลาดพร้าว)
RM 1978 0369 4 TH คุณสมบูรณ์ (รามอินทรา)
RM 1978 0362 9 TH คุณณัฐมาศ (บางขุนเทียน)
RM 1978 0344 2 TH คุณวราวรรณ (สำเหร่)
RM 1978 0345 6 TH คุณประภัสสร (สุราษฏร์ธานี)
RM 1978 0338 5 TH คุณเพ็ญนภาภรณ์ (พระโขนง)
RM 1978 0339 9 TH คุณวิภา (อ่อนนุช)
RM 1978 0283 5 TH คุณสุพรรษา (สมุทรปราการ)
RM 1978 0284 4 TH คุณสุภาณี (สามเสนใน)
RM 1978 0285 8 TH คุณณัฐพงษ์ (ธัญบุรี)
RM 1978 0281 3 TH คุณณัทธมน (เชียงใหม่)
RM 1978 0280 0 TH คุณกัลยาณี (จรเข้บัว)
RM 1978 0279 5 TH คุณฐิติวรดา (บางละมุง)
RM 1978 0437 7 TH คุณอัคร (ลาดกระบัง)
RM 1978 0462 4 TH คุณธนพร (หาดใหญ๋)
RM 1978 0458 4 TH คุณมะลิ (นาทวี)
RM 1978 0463 8 TH คุณระเบียบ (บางกรวย)
RM 1978 0464 1 TH คุณนิติพงศ์ (ลพบุรี)
RM 1978 0254 9 TH คุณชัยปกรณ์ (พร้าว)
RM 1978 0255 2 TH คุณสุฤทัย (สามเสนใน)
RM 1978 0387 5 TH แม่ชี (ภูเก็ต)
RM 1978 0396 9 TH คุณอิสริยา (ยานนาวา)
RM 1978 0397 2 TH คุณเก็ตน้อย (ลำปาง)
RM 1978 0392 4 TH คุณอโนทัย (ราชดำเนิน)
RM 1978 0393 8 TH คุณพรรณี (เชียงใหม่)
RM 1978 0389 8 TH คุณปิยะนุช (ยานนาวา)
RM 1978 0425 8 TH คุณทรัพย์สิน (จตุจักร)
RM 1978 0424 4 TH คุณอภิพัฒน์ (บางนา)
RM 1978 0423 5 TH คุณขวัญปวีณ์ (นครราชสีมา)
RM 1978 0422 7 TH คุณพิมพ์ภัณฑิรา (ทองแสนขัน)
RM 1978 0390 7 TH คุณเบญจวรรณ (ลาดพร้าว)
RM 1978 0395 5 TH คุณอาภัสรา (หลักสี่)
RM 1978 0391 5 TH คุณลักขณา (หนองจอก)
RM 1978 0452 2 TH คุณปุญญพัฒน์ (ภาษีเจริญ)
RM 1978 0457 5 TH ร้าน wind wood (ลาดกระบัง)
RM 1978 0453 6 TH ri (สงขลา)
RM 1978 0474 3 TH คุณชยาทิพย์ (รามอินทรา)
RM 1978 0478 8 TH คุณสุรีรัตน์ (นครสวรรค์)
RM 1978 0479 1 TH คุณฐรินทร์ยา (บางกรวย)
RM 1978 0480 5 TH คุณพิพัฒน์กรณ์ (ลาดพร้าว)
RM 1978 0770 5 TH คุณคมกริช (บางปะอิน)
RM 1978 0771 9 TH คุณนงนุช (ภาษีเจริญ)
RM 1978 0779 8 TH คุณกัลยกร (นครราชสีมา)
RM 1978 0722 3 TH คุณกัลยกร (หนองจอก)
RM 1978 0737 3 TH คุณสิรินันท์ (ปลวกแดง)
RM 1978 0727 1 TH คุณชญานิศ (รามอินทรา)
RM 1978 0412 5 TH คุณธนเดช (ลำลูกกา)
RM 1978 0796 5 TH คุณสุธัญญา (คลองจั่น)
RM 1978 0777 5 TH คุณชุติพนธ์ (บางกรวย)
RM 1978 0773 6 TH คุณล้อมเดช (มีนบุรี)
RM 1978 0763 4 TH คุณผาติพร (ชลบุรี)
RM 1978 0760 3 TH คุณธนิดา (จรเข้บัว)
RM 1978 0733 9 TH คุณศรีสุพร (บางพลี)
RM 1978 0729 9 TH คุณจักริน (บางพลี)
RM 1978 0724 5 TH คุณจิรโชติ (ยานนาวา)
RM 1978 0725 4 TH คุณเบญจมาศ (เสลภูมิ)
RM 1978 0750 1 TH คุณอิทธิศักดิ์ (จรเข้บัว)
RM 1978 0746 1 TH คุณอุทัยพร (จตุจักร)
RM 1978 0742 7 TH คุณบุษบา (ปลวกแดง)
RM 1978 0738 7 TH คุณณพัต (หาดใหญ่)
RM 1978 0751 5 TH คุณชุสิน (เชียงใหม่)
RM 1978 0477 4 TH คุณเจียมจิตร (บางนา)
RM 1978 0470 9 TH คุณศุภกิจ (อ่อนนุช)
RM 1978 0466 9 TH คุณรัชนก (ภูเก็ต)
RM 1978 0471 2 TH คุณญาณกร (พัทยา)
RM 1978 0467 2 TH คุณเบญจพล (สามเสนใน)
RM 1978 0468 6 TH คุณนพพรณ์ (สว่างอารมณ์)
RM 1978 0473 0 TH คุณศิริรัตน์ (สำเหร่)
RM 1978 0469 0 TH คุณวิภา (จตุจักร)
RM 1978 0726 8 TH คุณเอมอร (คลองจั่น)
RM 1978 0735 6 TH คุณจุฑารัตน์ (นนทบุรี)
RM 1978 0736 0 TH คุณกมลนารี (รามอินทรา)
RM 1978 0731 1 TH คุณเปรมทิพย์ (พิบูลมังสาหาร)
RM 1978 0455 3 TH คุณนิภา (บรรบตพิสัย)
RM 1978 0451 9 TH คุณสุภาพร (สามเสนใน)
RM 1978 0481 4 TH คุณสุรชน (นนทบุรี)
RM 1978 0475 7 TH คุณธนัญญา (ตะพานหิน)
RM 1978 0476 5 TH คุณดรุณี (เชียงใหม่)
RM 1978 0781 5 TH คุณสุนีย์ (บางขุนเทียน)
RM 1978 0419 5 TH คุณปภัสสร (สุราษฏร์ธานี)
RM 1978 0418 7 TH คุณมณีรัตน์ (ไทรโยค)
RM 1978 0401 0 TH คุณภารดี (บางบัวทอง)
RM 1978 0357 5 TH คุณฉมานันท์ (มีนบุรี)
RM 1978 0776 7 TH คุณศิริการย์ (คลองจั่น)
RM 1978 0382 2 TH คุณกฤษฎาพร (เสิงสาง)
RM 1978 0383 6 TH คุณรฐา (ลาดพร้าว)
RM 1978 0384 0 TH คุณพันธ์ศักดิ์ (แม่ริม)
RM 1978 0378 2 TH คุณธิติมา (รองเมือง)
RM 1978 0385 3 TH คุณพรรษชล (สำเหร่)
RM 1978 0286 1 TH คุณวิทยา (อุบลราชธานี)
RM 1978 0273 9 TH คุณสุธาดา (อุดรธานี)
RM 1978 0747 5 TH คุณทัศนีย (ภูเก็ต)
RM 1978 0740 0 TH คุณลักขณาภรณ์ (จตุจักร)
RM 1978 0743 5 TH คุณศุภชัย (อุบลราชธานี)
RM 1978 0748 9 TH คุณกรินทิพย์ (ค่ายบางระจัน)
RM 1978 0749 2 TH คุณปานเทพ (จตุจักร)
RM 1978 0745 8 TH คุณยอดทวี (บ้านฉาง)
RM 1978 0739 5 TH คุณวโรดม (พรุพี)
RM 1978 0351 3 TH คุณสุปรีดา (พระโขนง)
RM 1978 0352 7 TH คุณสุภาภรณ์ (ยานนาวา)
RM 1978 0353 5 TH คุณสุมนณีย์ (กระบี่)
RO 1112 8004 3 TH คุณพัชรา (ไต้หวัน) (Air Mail)
RM 3890 3119 4 TH คุณบุษบา (เชียงใหม่)
RM 3890 3120 3 TH คุณพรรณี (สำเหร่)
RM 3890 3121 7 TH คุณรจนา (ชุมพลบุรี)
RM 3890 3114 6 TH คุณอภิชัย (สามเสนใน)
RM 3890 3115 0 TH คุณธีรศักดิ์ (บางแสน)
RM 3890 3090 5 TH คุณเกตุแก้ว (งาว)
RM 3890 3094 5 TH คุณบุญชัญฯ (ภูเก็ต)
RM 3890 3091 4 TH คุณเนื้อทิพ (หลักสี่)
RM 3890 3092 8 TH คุณสุภาวดี (ราชบุรี)
RM 3890 3093 1 TH คุณทีรณัฐชมน (คลองจั่น)
RM 3890 3118 5 TH คุณพรรณี (นครสวรรค์)
RM 1978 0275 6 TH คุณณิชานานันท์ (อ่อนนุช)
RM 1978 0414 2 TH คุณสุญดา (จอมสุรางค์)
RM 1978 0415 6 TH คุณสิรินันท์ (บางกรวย)
RM 1978 0371 7 TH คุณสุวินา (สมุทรสาคร)
RM 1978 0376 5 TH พระครูวินัย (คลองหลวง)
RM 1978 0372 5 TH คุณวัชรี (หลักสี่)
RM 1978 0377 9 TH คุณรณฤต (สำเหร่)
RM 3890 3097 6 TH คุณกิตติพล (รังสิต)
RM 3890 3096 2 TH คุณเปรมจิต (ลาดพร้าว)
RM 3890 3095 9 TH คุณภัทรกิจ (บางรัก)
RM 1978 0318 1 TH คุณธัญพิมล (อุดรธานี)
RM 1978 0319 5 TH คุณอัญชฎา (บางนา)
RM 1978 0309 3 TH คุณอัครพล (ศรีราชา)
RM 1978 0292 9 TH คุณศิณัฐ (บางบัวทอง)
RM 1978 0297 7 TH คุณธนัตถ์ภูชิชชย์ (บางนา)
RM 1978 0379 6 TH คุณปิยวดี (นนทบุรี)
RM 1978 0380 5 TH คุณดลรดี (นนทบุรี)
RM 1978 0381 9 TH คุณพรนภา (ห้วยแถลง)
RM 1978 0374 8 TH คุณณัฐดนัย (ปากเกร็ด)
RM 1978 0370 3 TH บ. เดวี (ลำพูน)
RM 1978 0324 9 TH คุณสุจิราพัชร (คลองหลวง)
RM 1978 0350 0 TH คุณเดชาวุธ (ภาษีเจริญ)
RM 1978 0331 0 TH คุณพวงทิพย์ (หลักสี่)
RM 1978 0337 1 TH คุณสุหรรษา (มีนบุรี)
RM 1978 0336 8 TH คุณเบญจพล (สามเสนใน)
RM 1978 0335 4 TH คุณสิริวรรณ (เพ)
RM 1978 0330 6 TH คุณปภาอัณ (สมุทรสงคราม)
RM 1978 0334 5 TH คุณสุรียพร (บางรัก)
RM 1978 0313 3 TH คุณดีพอ (ดอยสะเก็ด)
RM 1978 0308 0 TH คุณกันตสุดา (ปากเกร็ด)
RM 1978 0261 0 TH คุณประชุม (คลองจั่น)
RM 1978 0332 3 TH คุณโศศิฐา (คลองจั่น)
RM 1978 0333 7 TH คุณประจวบ (อุทัย)
RM 1978 0326 6 TH คุณดวงหทัย (เชียงใหม่)
RM 1978 0322 1 TH คุณณัฐพงศ์ (ภาษีเจริญ)
RM 1978 0327 0 TH คุณศศิดา (พลับพลาไชย)
RM 1978 0323 5 TH คุณวัชรี (มีนบุรี)
RM 1978 0328 3 TH พระสุภาพ (ขอนแก่น)
RM 1978 0329 7 TH คุณสยมภู (อ้อมน้อย)
RM 1978 0325 2 TH คุณบุญชัย (ภูเก็ต)
RM 1978 0346 0 TH คุณรุ่งฤดี (บางขุนเทียน)
RM 1978 0347 3 TH คุณชนิตา (ศรีประจันต์)
RM 1978 0741 3 TH คุณฉมานันท์ (มีนบุรี)
RM 1978 0767 9 TH คุณสุนัย (ยานนาวา)
RM 1978 0262 3 TH คุณณชิต (เชียงใหม่)
RM 1978 0263 7 TH คุณกันต์กวี (จรเข้บัว)
RM 1978 0264 5 TH คุณบุษยา (ดุสิต)
RM 1978 0259 7 TH คุณจักรพงษ์ (ชลบุรี)
RM 3890 3156 5 TH คุณชิษณุชาส (บ้านสำโรง)
RM 1978 0260 6 TH คุณชัชวัฒ (ลาดพร้าว)
RM 1978 0747 5 TH คุณทัศนีย์ (ภูเก็ต)
RM 1978 0740 0 TH คุณลักขณาภรณ์ (จตุจักร)
RM 1978 0743 5 TH คุณศุภชัย (อุบลราชธานี)
RM 1978 0748 9 TH คุณกรินทพิย์ (ค่ายบางระจัน)
RM 1978 0749 2 TH คุณปานเทพ (จตุจักร)
RM 1978 0745 8 TH คุณยอดทวี (บ้านฉาง)
RM 1978 0739 5 TH คุณวโรดม (พรุพี)
RM 1978 0351 3 TH คุณสุปรีดา (พระโขนง)
RM 1978 0352 7 TH คุณสุภาภรณ์ (ยานนาวา)
RM 1978 0353 5 TH คุณสุมนณีย์ (กระบี่)
RM 3890 3194 5 TH คุณภัทรวดี (หนองบุญมาก)
RM 3890 3195 4 TH คุณบรรจง (ขอนแก่น)
RM 3890 3196 8 TH คุณอภิชญา (เพชรบุรี)
RM 3890 3197 1 TH คุณฉัตรพล (ราษฏร์บูรณะ)
RM 3890 3190 6 TH คุณภัทรมน (บางขุนเทียน)
RM 3890 3191 0 TH คุณอรรถพร (เถิน)
RM 1978 0762 5 TH คุณวิลาสินี (ลาดพร้าว)
RM 1978 0258 3 TH คุณกัลยารัตน์ (ลาดพร้าว)
RM 1978 0752 9 TH คุณเสรี (สมุทรสงคราม)
RM 1978 0753 2 TH คุณเกสรา (บางกอกน้อย)
RM 3890 3171 6 TH คุณชาติชาย (บางซื่อ)
RM 3890 3173 3 TH คุณเอกชัย (อุทัย)
RM 3890 3198 5 TH คุณชัยพิทักษ์ (บางพลี)
RM 3890 3199 9 TH คุณศิวราช (บางบัวทอง)
RM 3890 3200 5 TH คุณบัณฑิต (บางปะอิน)
RM 3890 3178 1 TH คุณวัชหทัย (ดอนฉิมพลี)
RM 3890 3179 5 TH คุณกิตติ (บางรัก)
RM 3890 3180 4 TH คุณปัณณภัสร (อุบลราชธานี)
RM 3890 3181 8 TH คุณทวีสิทธ์ (นนทบุรี)
RM 3890 3174 7 TH คุณศรกาญนน์ (เวียงชัย)
RM 3890 3177 8 TH คุณคมสันต์ (จรเข้บัว)
RM 3890 3172 0 TH คุณอรวรรณ (ธรรมราช)
RM 3890 3175 5 TH คุณอรอนงค์ (พัทยา)
RM 3890 3176 4 TH คุณสมศักดิ์ (จรเข้บัว)
RM 3890 3170 2 TH คุณวิทยา (คลองจั่น)
RM 3890 3151 2 TH คุณสรรพสิทธิ (พระสมุทรเจดีย์)
RM 3890 3161 4 TH คุณยุพาพร (บางละมุง)
RM 3890 3184 9 TH คุณนิชา (บางบัวทอง)
RM 3890 3154 3 TH พระวัชรธาตุ (นิคมคำสร้อย)
RM 3890 3155 7 TH คุณชิษณุ (บ้านสำโรง)
RM 3890 3150 9 TH คุณราตรี (พาน)
RM 3890 3157 4 TH คุณสมฤดี (ฉะเชิงเทรา)
RM 3890 3182 1 TH คุณนันทวัฒน์ (ร้อยเอ็ด)
RM 3890 3183 5 TH คุณไพโรจน์ (ลำลูกกา)
RM 3890 3185 2 TH อภิชา (นครสวรรค์ )
RM 3890 3132 2 TH คุณณกานดา (หาดใหญ่)
RM 3890 3133 6 TH คุณธนะพัฒน์ (บางกอกน้อย)
RM 3890 3126 5 TH คุณชาติชาย (หางดง)
RM 3890 3127 9 TH คุณณฐมน (หล่มสัก)
RM 3890 3128 2 TH โอรส (หางดง )
RM 3890 3129 6 TH คุณ S Visuttiwirakun (พระโขนง)
RM 3890 3122 5 TH คุณมณวริศญ (หาดใหญ่)
RM 3890 3123 4 TH คุณจุพารัตน์ (บ้านอำเภอ)
RM 3890 3124 8 TH คุณณัฐภัทร (ฝาง)
RM 3890 3125 1 TH คุณพรรณพัชร (พระสมุทรเจดีย์)
RM 1978 0730 8 TH คุณณัฎฐา (บ้านพลับพลา)
RM 3890 3168 0 TH คุณกัมปนาท (ยานนาวา)
RM 3890 3169 3 TH คุณอิทธิชน (มหาสารคาม)
RM 3890 3162 8 TH คุณพฤติพงษ์ (พระโขนง)
RM 3890 3163 1 TH คุณสุนทรี (ลพบุรี)
RM 3890 3164 5 TH คุณจิตพัต (นนทบุรี)
RM 3890 3158 8 TH คุณนธญา (ตลิ่งชัน)
RM 3890 3160 5 TH คุณณัฐพร (ธาตุพนม)
RM 1978 0245 5 TH คุณนาราลักษณ์ (จรเข้บัว)
RM 3890 3131 9 TH คุณกริษฐาพัชร (กาญจนบุรี)
RM 1978 0439 4 TH คุณณรงค์ (รังสิต)
RM 1978 0438 5 TH คุณรมย์ชลี (บางขุนเทียน)
RM 1978 0420 0 TH คุณนิภวิชญ์ (ระยอง)
RM 1978 0421 3 TH คุณธัญรัศม์ (ด่านสำโรง)
RM 1978 0764 8 TH คุณบุณยวัต (บางใหญ่)
RM 1978 0765 1 TH พระกฤติธี (ขอนแก่น)
RM 1978 0761 7 TH คุณสิรีกรณ์ (บางพลี)
RM 1978 0723 7 TH คุณชิดชนก (อุดรธานี)
RM 1978 0732 5 TH คุณกัญจนรัตน์ (คลองจั่น)
RM 1978 0734 2 TH คุณสุเมธ (บางซื่อ)
RM 1978 0769 6 TH คุณภิญญตา (ลาดพร้าว)
RM 1978 0775 3 TH คุณคมสันต์ (ราชดำเนิน)
RM 1978 9758 5 TH คุณชยุต (ปทุมธานี)
RM 1978 9754 6 TH คุณสุรโชติ (บางกรวย)
RM 1978 0755 0 TH คุณปวริศา (คลองหลวง)
RM 1978 0756 3 TH คุณพรเทพ (แม่โจ้)
RM 1978 0757 7 TH คุณจินต์ภาณี (สำเหร่)
RM 1978 0782 4 TH คุณเมธาพันธ์ (คลองจั่น)
RM 1978 0783 8 TH คุณพายุพล (ลำพูน)
RM 1978 0440 3 TH คุณพิมพ์รภัช (พลับพลาไชย)
RM 1978 0287 5 TH คุณณิชาภา (เสาไห้)
RM 1978 0288 9 TH คุณณัฐกาญจน์ (จะนะ)
RM 1978 0289 2 TH คุณศิขริณ (รังสิต)
RM 1978 0282 7 TH คุณธานพ (ยานนาวา)
RM 1978 0772 2 TH คุณสุนทร (บางกอกน้อย)
RM 1978 0801 1 TH คุณวรจิตต์ (บางแสน)
RM 1978 0800 8 TH คุณไตรวิชญ์ (บางบัวทอง)
RM 1978 0799 1 TH คุณรัตนพัฒน์ (คลองหลวง)
RM 1978 0798 8 TH คุณมิญภา (กาญจนบุรี)
RM 1978 0768 2 TH คุณรมิตา (บางพระ)
RM 1978 0795 7 TH คุณภัทรวดี (ดุสิต)
RM 1978 0342 5 TH คุณอุษณี (ฉะเชิงเทรา)
RM 1978 9349 5 TH คุณพินท์สุดา (สงขลา)
RM 1978 0797 4 TH คุณณัชพล (บางขุนเทียน)
RM 1978 0348 7 TH คุณสุปราณี (ลาดพร้าว)
RM 3890 3147 2 TH พรเทพ (50290)
RM 1978 0485 9 TH สุภาพิมพ์ (10250)
RM 1978 0394 1 TH จงกล (10220)
RM 3890 4626 0 TH สุขสมร (43000)
RM 3890 4627 3 TH รัชฏาธร (62000)
RM 3890 4628 7 TH ศิริพร (10900)
RM 3890 4633 5 TH ณัฐนันท์ (10260)
RM 3890 2963 8 TH ปารณีย์ (50180)
RM 3890 3139 8 TH ช่อทิพย์ (12110)
RM 3890 3140 7 TH จรรญวรณ์ (10400)
RM 1978 0744 4 TH สุภาพร (33000)
RM 1978 0794 3 TH จงรัก (10520)
RM 1978 0343 9 TH กาญจนา (10160)
RM 1978 0460 7 TH ทิพย์วิมล (20130)
RM 1978 0766 5 TH ฉมานันท์ (10510)
RM 1978 0728 5 TH เนื้อนล (11110)
RM 1978 0373 4 TH สายสุนีย์ (20110)
RM 3890 4599 8 TH สุพรรณี (51120)
RM 3890 4636 1 TH กีรติญา (10500)
RM 1978 0708 1 TH นงเยาว์ (10120)
RM 1978 0388 4 TH ยุวพร (74000)
RM 1978 0386 7 TH ผะดา (71110)
RM 1978 0428 9 TH ชัญญา (10560)
RM 1978 0268 5 TH เดชคม (15000)
RM 1978 0472 6 TH ยุทธยงค์ (86000)
RM 1978 0789 0 TH น้ำหวาน (11130)
RM 3890 3165 9 TH ปรายฟ้ารีสอร์ท (73180)
RM 3890 3201 9 TH ทิพย์นารี (58130)
RM 1978 0786 9 TH ปารณีย์ (50180)
RM 1978 0780 7 THเหรียญฟ้า (21150)
RM 1978 0788 6 TH ชโณทัย (15000)
RM 1978 0787 2 TH ชญาดา (33000)
RM 1978 0486 2TH ชลาลัย (37240)
RM 1978 0487 6 TH รังสรรค์ (12140)
RM 1978 0488 0 TH ศิริพล (85120)
RM 1978 0489 3 TH สุมินตรา (10800)
RM 1978 0490 2 TH สมพจน์ (20000)
RM 1978 0491 6 TH ไพโรจช์ (10150)
RM 1978 0493 3 TH รัชนีวรรณ (20140)
RM 1978 0494 7 TH สุปราณี (12000)
RM 1978 0495 5 TH ตันชัย (10240)
RM 1978 0496 4TH กฤษดากร (50210)
RM 1978 0497 8 TH ร้านตัดผมโครุฉะ (20150)
RM 1978 0498 1 TH สำมบูรณ์ (67250)
RM 1978 0499 5 TH ธนวงศ์ (84190)
RM 1978 0500 1 TH สุพจน์ (41000)
RM 1978 0501 5 TH สุวิมล (10150)
RM 1978 0502 9 TH กมลชนก (13000)
RM 1978 0503 2 THลิลวีร์ (10600)
RM 1978 0504 6 TH มานะ (10270)
RM 1978 0505 0 TH ธนาชัย (20170)
RM 1978 0506 3 TH ธนัดธ์สิริ (10540)
RM 1978 0507 7 TH ธนัตถ์ภรณ์ (10260)
RM 1978 0508 5 TH ณัฐชา (10160)
RM 1978 0509 4 TH ปัณณวีร์ (90110)
RM 1978 0510 3 TH นัทธ์นิตา (21000)
RM 1978 0923 8 TH เรณู (11120)
RM 1978 0922 4 TH วิฑูรย์ (26001)
RM 1978 0921 5 TH ธิญญ์ปัณณธัมม์ (36230)
RM 1978 0920 7TH พระธรรมนูญ (15110)
RM 1978 0919 8TH กัญญารัตน์ (21210)
RM 1978 0918 4 TH ว่าที่ร้อยตรีวาทิน (10160)
RM 1978 0917 5 TH อุเชนทร์ (20160)
RM 1978 0916 7 TH ปณิตา (10900)
RM 1978 0915 3 TH กัญญภา (10500)
RM 1978 0914 0 TH อรพรรณ (56100)
RM 1978 0913 6 TH อรทัย (10170)
RM 1978 0912 2 TH ปัณณธร (10400)
RM 1978 0911 9 TH ธนยศ (11000)
RM 1978 0910 5TH ชัยมาคะ (10250)
RM 1978 0909 6 TH วันเพ็ญ (10700)
RM 1978 0908 2 TH กรแก้ว (24130)
RM 1978 0907 9 TH พตต.ธีรวัฒน์ (46120)
RM 1978 0906 5 TH สุวรรณา (11000)
RM 1978 0905 1 TH ฐัภภิญา (10240)
RM 1978 0904 8 TH ปิยะนุช (56120)
RM 1978 0903 4 TH ธีรวุฒิ (11120)
RM 1978 0902 5 TH กุลจิรา (50300)
RM 1978 0901 7 TH พุธสินธ์ (10310)
RM 1978 0900 3 TH ฐิติรัตน์ (12130)
RM 1978 0899 7 TH เทพีพร (10400)
RM 1978 0940 5 TH สุรชษฐ์ (57160)
RM 1978 0941 4 TH พัชรินทร์ (10220)
RM 1978 0942 8 TH ทัศน์วรรณ (20150)
RM 1978 0943 1 TH สุรานันท์ (73160)
RM 1978 0944 5 TH อารยา (10230)
RM 1978 0945 9 TH สิทธิชัย (20150)
RM 1978 0946 2 TH กฤษณะ (50210)
RM 1978 0947 6 TH นาวาอากาศเอกพลชัย (54130)
RM 1978 0948 0 TH อุลิศา (10230)
RM 1978 0949 3 TH พุทธกาล (20140)
RM 1978 0950 2 TH ชนชม (10170)
RM 1978 0951 6 TH ประพฤติ (13160)
RM 1978 0952 0 TH วัชราภรณ์ (11000)
RM 1978 0953 3 TH วริทธิ์ธนนันท์ (13290)
RM 1978 0954 7 TH ณหทัย (56000)
RM 1978 0955 5 TH ชายธง (12000)
RM 1978 0956 4 TH นเรศ (12120)
RM 1978 0957 8 TH ฉัตรกาล (10310)
RM 1978 0958 1 TH อุมาพรรณวตี (11000)
RM 1978 0959 5 TH วิภา (30110)
RM 1978 0960 4 TH อัมพวรรณ (11110)
RM 1978 0961 8 TH โพธิ์ชัย (41000)
RM 1978 0482 8 TH อานนท์ (73000)
RM 1978 0483 1 TH ประพนธ์ (10130)
RM 1978 0484 5 TH อังคณา (10120)
RM 1978 0790 9 TH กฤษภาส (60000)
RM 1978 0791 2 TH นิติ (11000)
RM 3890 3159 1 TH คุณาพร (52100)
RM 3890 2974 3 TH มณฑินันท์ (10210)
RM 3890 4591 9 TH ดารินทิพย์ (20000)
RM 1978 0793 0 TH กษิญา (20000)
RM 1978 0529 8 TH บุษบา (21140)
RM 1978 0524 0 TH ธัญญพัทธ์ (10400)
RM 1978 0525 3 TH ศุภิกา (11000)
RM 1978 0939 1 TH สราวุธ (10120)
RM 1978 0938 8 TH สุทธิพงษ์ (21140)
RM 1978 0937 4 TH นฤมล (73000)
RM 1978 0936 5 TH บัญชา (21150)
RM 1978 0935 7 TH พัทธ์ธีรา (10240)
RM 1978 0934 3 TH นิศา (10270)
RM 1978 0933 0 TH พิศ (20700)
RM 1978 0932 6 TH ศิรินันทา (50300)
RM 1978 0931 2 TH กมลคลักษณ์ (74000)
RM 1978 0930 9 TH ทรงสุรินทร์ (10220)
RM 1978 0929 0 TH พิชญธิดา (67110)
RM 1978 0928 6 TH เทวกร (24180)
RM 1978 0927 2 TH อาทิตยา (10700)
RM 1978 0926 9 TH ธนัดธ์สิริ (10540)
RM 1978 0925 5 TH นงค์ลักษณ์ (73140)
RM 1978 0924 1 TH อดิศักดิ์ (39170)
RM 1978 0511 7 TH ปรีดิณัฐ (45150)
RM 1978 0512 5 TH สุกฤษฎิ์ (30130)
RM 1978 0513 4 TH ภัทรพล (10700)
RM 1978 0514 8 TH รัชนี (24000)
RM 1978 0515 1 TH มุทิตา (41130)
RM 1978 0516 5 TH มนตรี (13120)
RM 1978 0517 9 TH จีระศักดิ์ (10210)
RM 1978 0518 2 TH กมลวิช (10210)
RM 1978 0519 6 TH พัชญ์สิตา (12000)
RM 1978 0520 5 TH ธีรพล (30250)
RM 1978 0521 9 TH ศุภกร (16110)
RM 1978 0522 2 TH ลัดดา (10400)
RM 1978 0523 6 TH จาตุรงค์ (10400)
RM 1978 0802 5TH คุณชูชาติ (10520)
RM 1978 0803 9TH คุณสมชาย (10600)
RM 1978 0804 2TH คุณมัลลิกา (12120)
RM 1978 0805 6TH คุณดนณพัต (10250)
RM 1978 0806 0TH คุณปนัดดา (20140)
RM 1978 0807 3TH น.ส.วิชชุดา (10240)
RM 1978 0808 7TH คุณจุฑารัตน์ (10510)
RM 1978 0809 5TH คุณฐานิตา (10210)
RM 1978 0810 0TH คุณเอกชัย (20170)
RM 1978 0811 3TH คุณวิชชา (10100)
RM 1978 0812 7TH คุณนพมาส (60000)
RM 1978 0813 5TH คุณทัตตวัน (70000)
RM 1978 0814 4TH คุณพีรยา (57310)
RM 1978 0815 8TH คุณนพรุจ (21000)
RM 1978 0816 1TH คุณจารุณี (73210)
RM 1978 0817 5TH คุณมณฑิรา (10260)
RM 1978 0818 9TH คุณนิพันธ์ (12120)
RM 1978 0819 2TH คุณบังเอิญ (10280)
RM 1978 0820 1TH นางชนภัศทร (45000)
RM 1978 0821 5TH นางเกศินี (72140)
RM 1978 0822 9TH คุณวิจิตร (10700)
RM 1978 0823 2TH ว่าที่ร้อยตรีศุภกร (10270)
RM 1978 0824 6TH คุณณภัฏพนธ์ (50130)
RM 1978 0825 0TH คุณพิชญา (46000 )
RM 1978 0826 3TH คุณชญาภา (10400)
RM 1978 0827 7TH คุณธนภร (90310)
RM 1978 0828 5TH คุณมีนา (47190 )
RM 1978 0829 4TH คุณสุวิจักขณ์ (11120)
RM 1978 0830 3TH คุณสุทธิดา (13000)
RM 1978 0831 7TH คุณชนกภัทร์นันชัย (10140)
RM 1978 0832 5TH คุณณัฐสิทธิ์ (60000)
RM 1978 0833 4TH คุณสรัญญา (นภัสวรรณ) 10310
RM 1978 0834 8TH คุณคณวัฒน์ (10240)
RM 1978 0835 1TH คุณจันทร์โสดา (39140)
RM 1978 0836 5TH คุณวรรณภา (30170)
RM 1978 0837 9TH คุณเสน่ห์ (25000)
RM 1978 0838 2TH คุณต้องใจ (10210)
RM 1978 0839 6TH คุณวิชชุดา (10160)
RM 1978 0841 9TH คุณกัลยรัตน์ (30250)
RM 1978 0842 2TH คุณทิพย์นารี (58130)
RM 1978 0843 6TH คุณไพศาล (50000 )
RM 1978 0844 0TH คุณแสนสุข (81210)
RM 1978 0845 3TH คุณพัทธ์นันท์ (21140)
RM 1978 0846 7TH คุณจุฑารัตน์ (57120 )
RM 1978 0847 5TH คุณธนวัฒน์ (10100)
RM 1978 0848 4TH คุณชัยสิทธิ์ (10120)
RM 1978 0849 8TH คุณสิริปนัดดา (24000)
RM 1978 0850 7TH คุณทรรชล (92130)
RM 1978 0851 5TH คุณนันท์นภัส (10900)
RM 1978 0852 4TH คุณเบญญารัศม์ (10210)
RM 1978 0853 8TH คุณกัลทิยา (11110)
RM 1978 0854 1TH คุณสศิภัสส์ (12150)
RM 1978 0855 5TH คุณสายันห์ (83000)
RM 1978 0856 9TH คุณธีรวัฒน์ (10250)
RM 1978 0857 2TH คุณทบพร (80160)
RM 1978 0858 6TH คุณฉัตรชัย (85000)
RM 1978 0859 0TH Kusalin (10120)
RM 1978 0860 9TH คุณศิริการย์ (10210)
RM 1978 0861 2TH ร้านกาแฟใต้ร่มมุจลินท์ (90310)
RM 1978 0862 6TH คุณพลทัต (60000 )
RM 1978 0863 0TH คุณแม่ทองใบ (10160)
RM 1978 0864 3TH คุณสรวีย์ (10150)
RM 1978 0865 7TH คุณเอ้ นันท์นภัส (10900)
RM 1978 0866 5TH คุณบุญเพียร (77000)
RM 1978 0867 4TH คุณทิพวรรณ (50300)
RM 1978 0868 8TH คุณนิกร (50130)
RM 1978 0869 1TH คุณภาคภูมิ (32170)
RM 1978 0870 5TH คุณชนภา (10400)
RM 1978 0871 4TH คุณนิตยา (10400)
RM 1978 0872 8TH คุณลัดดาวัลย์ (74000)
RM 1978 0873 1TH คุณสุนทร (11000)
RM 1978 0874 5TH คุณสุขุมาลย์ (73000)
RM 1978 0875 9TH คุณมนัส (46120)
RM 1978 0876 2TH คุณจุฑารัตน์ (12010)
RM 1978 0877 6TH คุณธัชกร (10250)
RM 1978 0878 0TH คุณประพจน์ (95000)
RM 1978 0879 3TH คุณนิพันธ์ (12120)
RM 1978 0880 2TH คุณสุกัญญา (22240)
RM 1978 0881 6TH คุณสมเพียร (11110)
RM 1978 0882 0TH คุณชลพินทุ์ (31260)
RM 1978 0883 3TH คุณจิตรพัฒน์ (41150)
RM 1978 0884 7TH คุณพัทธ์ธีรา f10240)
RM 1978 0885 5TH คุณเนณัฐชา (46120)
RM 1978 0886 4TH คุณวชิระ (10150 )
RM 1978 0887 8TH คุณเพ็ญศรี (11000)
RM 1978 0888 1TH คุณภัคณัฏฐ์ (10400)
RM 1978 0889 5TH คุณภาวิดา (83000)
RM 1978 0890 4TH คุณอำไพ (90110 )
RM 1978 0891 8TH คุณศุภรัศมิ์ (10100)
RM 1978 0892 1TH คุณสมศรี (10170)
RM 1978 0893 5TH คุณพึงภิส (10100)
RM 1978 0894 9TH ร.ท.เกียรติศักดิ์ (10210)
RM 1978 0895 2TH คุณประพันธ์ (10310)
RM 1978 0896 6TH คุณพรประภา (10540)
RM 1978 0897 0TH คุณจิรเดช (77110)
RM 1978 0898 3TH คุณมนสิชา (10240)
RM1978 0530 7TH คุณชนันรัตน์ (10120)
RM1978 0531 5TH คุณธนิดา (25190)
RM1978 0532 4TH คุณกัมพล (10700)
RM1978 0533 8TH ส.ต.ต.หญิง ศิร์ณัฐชา (10900)
RM1978 0534 1TH คุณกรณภัค (20150)
RM1978 0535 5TH คุณอุทัย (10600)
RM1978 0536 9TH คุณวิลาสิณี (10310)
RM1978 0537 2TH คุณกวิน (67110)
RM1978 0538 6TH คุณจิรวัฒน์ (50190)
RM1978 0539 0TH คุณสมใจ (64000)
RM1978 0540 9TH คุณสายฝน (50170)
RM1978 0541 2TH นาวาอากาศเอกพูนชัย (54130)
RM1978 0542 6TH น.ส.พิมพ์นิภา (10700)
RM1978 0543 0TH น.ส.ณัฐธยาน์ (50310)
RM1978 0544 3TH นายชาญชัย (20150)
RM1978 0545 7TH คุณนภัสกร ( 63110 )
RM 3889 7450 1 TH คุณเพ็ชรา (49130)
RM 3889 7451 5 TH คุณกิตติพันธ์ (83000)
RM1978 5046 5TH คุณอิสรีย์ (40000)
RM1978 0547 4TH คุณตันชัย (10240)
RM1978 0548 8TH คุณสิริพัชร์ (10250)
RM1978 0549 1TH คุณอุกฤษฎ์  (77110)
RM1978 0550 5TH คุณอริสชา (10140)
RM1978 0551 4TH คุณพิมพ์งานพรรณ  (40000)
RM1978 0552 8TH คุณชนันรัตน์  (10120)
RM1978 0553 1TH คุณชนาภัทร  (10200)
RM1978 0554 5TH คุณปชญา  (45120)
RM1978 0555 9TH คุณธีระยุทธ์  (21150)
RM1978 0556 2TH คุณภควดี (42000)
RM1978 0557 6TH คุณรณิดา (12120)
RM1978 0558 0TH คุณจุฑามาศ  (24120)
RM1978 0559 3TH คุณชิษณุชา (10600)
RM1978 0560 2TH คุณกมลรัตน์  (10240)
RM1978 0561 6TH คุณวิชาญ (10510)
RM1978 0562 0TH คุณณัฐฐิตา (11130)
RM1978 0563 3TH คุณสุรัชชฎา  (34190)
RM1978 0564 7TH คุณอานนท์  (81210)
RM1978 0565 5TH คุณณัฐฐิรา (10220)
RM1978 0566 4TH คุณมานิดา (10210)
RM1978 0567 8TH คุณพิชญ์ณัฎฐ์  (40120)
RM1978 0568 1TH คุณวิฑา (15220)
RM1978 0569 5TH พระเจริญ (41000)
RM1978 0570 4TH คุณปวิช (50120)
RM1978 0571 8TH คุณณัฐพล (41000)
RM1978 0572 1TH คุณฐณิชา (84210)
RM1978 0573 5TH คุณมนูญ (10120)
RM1978 2574 9TH คุณบุญฐินีย์ (10230)
RM1978 0575 2TH คุณณิชาพัฒน์ (21000)
RM1978 0576 6TH คุณมานะศักดิ์  (52130)
RM1978 0577 0TH คุณสุริยาพร (30000)
RM1978 0578 3TH คุณกันยา (12120)
RM1978 0579 7TH คุณชัยวรรณ (42110)
RM1978 0850 6TH คุณขนิษฐา (53150)
RM1978 0581 0TH คุณพิษณุ (11110)
RM1978 0582 3TH คุณชำนาญ  (84190)
RM1978 0583 7TH คุณถนอมทรัพย์ (13210)
RM1978 0584 5TH คุณภัทร์ธริน (10540)
RM1978 0585 4TH คุณกิตติชัย (11000)
RM1978 0586 8TH คุณสุรางค์ (90000)
RM1978 0587 1TH คุณภิญญาภัทร (10130)
RM1978 0588 5TH คุณปารณีย์   (50180)
RM1978 0589 9TH คุณนันท์นภัส (11000)RM1978 0526 7 TH คุณทิพย์เกสร 27250
RM1978 0527 5 TH คุณฉวีวรรณ  38000
RM1978 0528 4 TH คุณพิศมัย 10900
RM3890 4632 7 TH คุณพิทยา 10520

19

ญาติธรรมท่านใดที่ร่วมบุญกฐิน วัดถ้ำเมืองนะ 8 ต.ค. 2560 รบกวนตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล , ยอดบริจาค , จำนวนของที่ระลึก


*** เพื่อไม่ให้เป็นการติดหนี้สงฆ์ ในภายหน้า หากจำนวนของที่ระลึกที่ได้รับ ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่รวมบุญ กรุณาแจ้งทีมให้ตรวจสอบแก้ไข ***


*** แจ้งแก้ไขได้ที่ คอมเม้นท์ ของโพสต์ ในเพจ ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า เพืียงช่องทางเดียวเท่านั้น ***


รายนามผู้ร่วมบุญกฐิน วัดถ้ำเมืองนะ  8 ต.ค. 2560
รายชื่อผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐิน
**ไม่รับของที่ระลึก***********************************************************


-Ric Santo    200    (ไม่รับของที่ระลึก)
- น.ส.วิไลพร พันธ์ไพศาล    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39(ไม่รับของที่ระลึก)
น.ส.ปิยะพร พันธ์ไพศาล      
นายนิพนธ์ พันธ์ไพศาล      
นางปรภัณฑ์ พันธ์ไพศาล      
นางสายัณห์ พันธ์ไพศาล      
นางท้อ พันธ์ไพศาล
-คุณสมาน ปะนัดเต    1,000    (ไม่รับของที่ระลึก)
คุณกาญจนา ปะนัดเต      
คุณปนัดดา ปะนัดเต      
คุณปวีณา ปะนัดเต      
คุณปณิดา ปะนัดเต   
- นายนิกร ญาณโรจน์    500    (ไม่รับของที่ระลึก)
น.ส.กฤษฎาพร กันทะวัง พร้อมครอบครัว
-นายเสริมพร วันดี    1,000    (ไม่รับของที่ระลึก)
นางรุ่งทอง วันดี      
ด.ญ.พุทธรักษา กองสีนนท์      
ด.ช.นภาดล กองสีนนท์
- ร.ต.อ.หญิง สุพรรณี พงษ์ภมร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (**ไม่รับของที่ระลึก**)
จ.ส.ต.ศุภกร จอมคำสิงห์      
ด.ญ.เทวิกา จอมคำสิงห์ พร้อมครอบครัว   
- Line ศร    300    (**ไม่รับของที่ระลึก**)
- นางอรอุษา จารุจินดา    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (**ไม่รับของที่ระลึก**)
-นายจรัส แก้วอนันต์    300    (**ไม่รับของที่ระลึก**)
- คุณกันตินันท์ ถาวร    199    (ไม่รับของที่ระลึก)
- Simon Cory-Writght    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39(**ไม่รับของที่ระลึก**)
Lam Cory-Writght      
Christopher Ben Cory-Writght      
Kate Cory-Writght      
Isie Cory-Writght
- นายคม ป้อทองคำ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว(**ไม่รับของที่ระลึก**)
นางอารีย์ ป้อทองคำ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว(**ไม่รับของที่ระลึก**)
นายอุกฤษฏ์  ป้อทองคำ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่ (**ไม่รับของที่ระลึก**)
นางสุนิสา ป้อทองคำ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
ด.ญ.ลภัสรดา ป้อทองคำ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
เพื่อนร่วมงานเทศบาลเมืองหัวหิน     (**ไม่รับของที่ระลึก**)
- นายสมหมาย ประกอบกิจ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่ (**ไม่รับของที่ระลึก**)
นางสตรีรัตน์ ประกอบกิจ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
นายวัฒนา ประกอบกิจ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
นายธีร์กวิน จ้าวสันเที๊ยะ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
นางอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
ด.ช.ศิรวัจน์ จ้าวสันเที๊ยะ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
ด.ญ.พิชญ์ศศิ จ้าวสันเที๊ยะ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)


***************************************
รายนามผู้บริจาค    ยอดบริจาคกฐิน   รายการของที่ระลึกที่ได้


นางสุพรทิพย์ ชาญวลิชล    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางวิภา ศิริเลิศพรไชย    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายชัยยา เจียรมิ่งขวัญ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณพ่อประสิทธิ์ พวงชื่น    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางปุณณพินทุ์ สุขกลึง และครอบครัว 499    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)และล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่  (1)
น.ส.ธันยพร จิตภิรมย์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณกรแก้ว อินดี กองที่ 1    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณกรแก้ว อินดี กองที่ 2    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
พ.ท.เบญจพล ประจง และครอบครัว3,500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (1) และเหรียญเปิดโลก ปี 39(1)
นายเกรียงไกร กิตติสาเรศ    600    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นาวาอากาศเอกพูลชัย บุญปก    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นางนิตยา บุญปก    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายพูนโชติ บุญปก      
นายพููนชื่น บุญปก      
นางสังเวียน กาวีวน      
- นายเกรียงไกร อัครธัญกร    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางสาวพัชรา อัครธัญกร      
นายเกียรติยศ อัครธัญกร      
นายทศพร อัครธัญกร      
- นางสุกัญญา เอื้ออาภาเศรษฐ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางพรจิตร์ เตชะเรืองอัมพร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณพีรพงษ์ ตังเดชะหิรัญ   100   เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณเตือนจิต สุนทรศร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณวัชรพงษ์ วิมลใย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นาย จำนงค์ ดอนเงิน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางจันทร์ ดอนเงิน      
นายชวน ดอนเงิน      
ด.ญ.ปภาวรินทร์ ดอนเงิน      
น.ส.ยุวรัตน์. บุญนำ      
น.ส.จิรัชญา ดอนเงิน
- คุณศราวรีศ์ ศนิสูตย์    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
คุณวิสุทธิ์ เหมจินดา    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
น.ส.วิลาวรรณ์ เหมจินดา    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายภูริทัต เหมจินดา      


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** นางชัญญาณิษฐ์ ธนิษฐ์นันท์    400    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


คุณวรรธนะ ใจอ้ายพร้อมครอบครัว100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
น.ส.อัมพา สุวรรณวงศ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** คุณระพีพรรณ พิพัฒนกุล      200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


คุณชโลธร รัตนพรชัย และครอบครัว500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** นายชาญวิน เหล็กกล้า และครอบครัว200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


คุณโอภาส ยศจิรนนท์    2,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (4)
นายมนัส ภูนาสูง       393    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายวันเฉลิม คงเกต และครอบครัว3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณดวงดาว รัตนะ    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณณัฐฐา นากาโอคะ และครอบครัว500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายพุฒิชัย พละกาบ และครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณรังสรรค์ ศรีสวัสดิ์    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณสมชาย ภากะสัย อุทิศให้ บิดา มารดา
และญาติพี่-น้องที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมเจ้ากรรมนายเวร500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นางปุณยวีร์ กองกันหา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายสมเกียรติ กองกันหา      
ด.ญ.อภิญญา กองกันหา      
นายสงวน ทองขาว      
นางสละ ทองขาว      


- นางวัชรี นิสลา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายสนิท นิสลา      
นายพีรณัฐ นิสลา      
ด.ญ.พิรญาณ์ นิสลา      


- คุณณัฏฐาพัชร์ เพ็ชรวงษ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณพรเพ็ญ เพ็ชรวงษ์   
คุณนพดล แซ่เจี่ย      
ด.ญ.ศรัณย์ลักษณ์ แซ่เจี่ย      
ด.ช.ศรัณย์ภัทร แซ่เจี่ย      
คุณชนาธิป เพ็ชรวงษ์      


- นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ ลูกหลานอากง-แม่พุฒ แก้วมุกดา199 ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณสุชานันท์ เพชรชิต และครอบครัว 500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณสกาวรัตน์ เชิดชูสุวรรณ     199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นายพุธสินธ์ พิมพ์สารี และครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- คุณภัทราลักษณ์ พรบิดา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณเมธาวี พรบิดา      
ครอบครัวอัศวโรจน์      
คุณพิพัฒน์ นาคีสถิตย์ และครอบครัว      


- นางณฐมน แดงสันเทียะ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายประยุทธ แดงสันเทียะ      
น.ส.กณิกา แดงสันเทียะ      
ด.ช.ปฏิพล แดงสันเทียะ      
นายศุภชัย ธนะชัยขันธ์      


- นายบุญยัง ศิริแสง    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางสมบูรณ์ ศิริแสง      
นายฐิติศักดิ์ ศิริแสง      
นายอธิภัทร์ ศิริแสง      
น.ส.สิริกร หนูเพ็ง      
นายสุรวัจน์ ฐานะยงค์หิรัญ      


- นายวิเชียร รัศมีวุฒิธร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.รัตนา มงคลเดชาชัย      
ด.ญ.รัตติการ รัศมีวุฒิธร      
ด.ช.ธนภัทร รัศมีวุฒิธร      


- นางวัชรี นิสลา พร้อมครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณมนชดา ตี๋สกุล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- น.ส.พนิดา วรรธนะตันติ และครอบครัว50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- น.ส.ณัฐชา สมสุขสุกุลดี และครอบครัว500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง      


- คุณปรียนันท์ ห้วยหงษ์ทอง    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายฐิติกร ห้วยหงษ์ทอง      
ด.ญ.วรวลัญชญ์ ห้วยหงษ์ทอง      
ด.ญ.วรภาดา ห้วยหงษ์ทอง      


คุณฐิติรัตน์ ประสิทธิ์กูล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายปรารถนา จรัสโธสง    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางสมจินตนา จรัสโธสง และครอบครัว      
น.ส.อารยา หุ่นบัวทอง และครอบครัว      


- นายยืนยง คงกระพัน    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายสำรวย คงกระพัน      
นางบุญนิด คงกระพัน พร้อมครอบครัวทั้งหลาย      


- นายสงวน กูลแปง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายรังสิต กูลแปง      
นางกิตติมา กูลแปง      
นายณัฐพงษ์ กูลแปง      
ด.ช.ก้องภพ กูลแปง      
น.ส.กรรณิกา กูลแปง      
นายกรวิทย์ กูลแปง      


- คุณธัญญรัตน์ กฤติชาต    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณลูกนัท กฤติชาต
      
- คุณทินกร นานาวัน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณอรอนงค์ นานาวัน       
คุณวุฒิพงษ์ นานาวัน     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณธนพล นานาวัน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


นายอดิศักดิ์ เอกตาแสง     600    เหรียญมหากำลัง
   
- นายสุประดิษฐ์ หวังในธรรม    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายกฤษดา หวังในธรรม      
นางสุนันท์ หวังในธรรม      
นายพรอินทร์ หวังในธรรม      
นายบุญส่ง หวังในธรรม      
นางนิตยา หวังในธรรม      


- นายริชาด โกเบล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางธนภัค โกเบล      


- นายธนาชัย พรยิ่งวานิช    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางบุบผา พรยิ่งวานิช      
ด.ญ.บุญญาภา พรยิ่งวานิช      


- นางนฤมล สิริพรพัฒนชัย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายพลจิรันตน์ สิริพรพัฒนชัย      


- คุณชัยวัตร เรืองจิรภาส    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณวรโชติ เรืองจิรภาส      
คุณตรีนาถ เรืองจิรภาส และญาติมิตร      


- นางบุหงา ฮุทเทอร์     200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายชารี ฮุทเทอร์      
นางสุภาวดี บูโชร์     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายคอนราด บูโชร์       
นางกองศรี แห้วนคร       
นายนพรัตน์ แห้วนคร      


คุณจีรนันท์ ยะแก้ว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณปัทมา กวางษี และครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- คุณเปมิกา เกษมดิษฐากร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณวสุ เกษมดิษฐากร      
คุณธนภณ เกษมดิษฐากร      


- นายเกรียงไกร จำปาบุญ    120    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายกฤตบุญ โศกชาตรี      
นายจักรี สิทธิสิน      
นายกฤษดา นนทะพา      
นายณัฐพล คำฤๅชัย      
นายปริยัติ สุนทรไชยา      
นายอภิวัฒน์ อุตตราช      


- น.ส.นิศา สุดถ้อย    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายทองใบ สุดถ้อย      
นางสุพิน ศิริรัตน์      
นายสุชาติ สิทธิสำอางค์      


- คุณธนัดธ์สิริ สุขกล่ำ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณภิญญดา สุขกล่ำ      
คุณแพรวพรรณ สุขกล่ำ      
คุณกิติศักดิ์ สุขกล่ำ       
คุณรัชพล สุขกล่ำ      
คุณพูนทวีรัตน์ สุขกล่ำ      


- นายอนุวัฒน์ ปัญจมาภิรมย์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางณัฐิมา ปัญจมาภิรมย์      
น.ส.อักษรินทร์ ปัญจมาภิรมย์      
น.ส.ณัฐกมล ปัญจมาภิรมย์      
นายฐิติวัชร์ ปัญจมาภิรมย์      
น.ส.ณภัทรา ปัญจมาภิรมย์      


- นางรัตนา หวานเพราะ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณสุพรรษา พรมพันธ์ใจ      
น.ส.ศุภาวดี สมภักดี      
ด.ญ.ณัฐิตา สมภักดี      
นายชัยมงคล หวานเพราะ( พร้อมครอบครัว)      
น.ส.สุกัญญา อนุมาตร ( พร้อมครอบครัว)      
อุทิศให้ นายชาย หวานเพราะ      


- นายเกียรติวิชาญ ก้อนเกษ300 หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณสวพร ปงใจ      


- นายญาณเดช ชาญณรงค์300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางสิริน ชาญณรงค์      


- คุณเอ็งจิว แซ่หลี่    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณเซ็งมิ้ง แซ่หลี่500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณเซ็งบู้ แซ่หลี่      
คุณจั้งลิฟ แซ่หลี่      
คุณจั้งฮง แซ่หลี่      
คุณจั้งฮุ้ย แซ่หลี่      
คุณจั้งงั๊ก แซ่หลี่      
คุณตงเจียว แซ่เบ๊      
คุณหลี่เงี่ย แซ่หลี่      
คุณเฮี่ยวตัว แซ่หลี่      
คุณเฮี่ยวฮ้ง แซ่เบ๊      
คุณเซียมเค็ง แซ่เหลี่ยว      


- คุณวิภาดา เมฆมุสิก    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณภคมณี เมฆมุสิก      
นางชูชีพ เมฆมุสิก      


- นายรังษี ศิลาจันทร์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณแม่พรประภา วราห์บัณฑูรวิทย์3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณพ่อฉลาด สีฟอง      
คุณแม่กุ่ม สีฟอง      
นายสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิทย์      
น.ส.วิชญาพร ราชเพียแก้ว      
น.ส.นภสร วราห์บัณฑูรวิทย์      
ด.ญ.พรนภัส วราห์บัณฑูรวิทย์      
ด.ช.นันธวัฒน์ วราห์บัณฑูรวิทย์      
ด.ญ.ลภัสรดา วราห์บัณฑูรวิทย์      
นายสุุชาติ วราห์บัณฑูรวิทย์ และครอบครัว      
นางสุวิมล ตันติวงส์ และครอบครัว      
นางจินตนา วราห์บัณฑูรวิทย์ และครอบครัว      


- คุณจักรวาล วรรณรักษ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณไมตรี ตันคำอ้าย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณพบพร เมืองมา      
คุณเสาวลักษณ์ ตันคำอ้าย      
คุณประวิทย์ โหตะไวทยะ      
คุณธงชัย อินจันต๊ะ พร้อมครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณสุทน เกิดเจริญ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณมณฑา เกิดเจริญ      
คุณสุธีรา เกิดเจริญ      
คุณธนายุทธ เกิดเจริญ      
คุณธนชัย เกิดเจริญ      
รวมถึงญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ตระกูลจำปาเงินและเกิดเจริญ      
คุณชูชาติ จิรรุ่งแสงสถิต      
คุณพิมพ์ใจ ปานแดง      
คุณธนพร ปานแดง      
คุณธนพล ปานแดง
      
- คุณศิริลักษณ์  คงสมบูรณ์และครอบครัว100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณสุภาลิน สุตะนะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณอัครพล นพเก็ง      


- คุณทวีวัฒน์ วีรเรืองรัตน์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณธัญรัศม์ วีรเรืองรัตน์       
คุณณิชารัศม์ วีรเรืองรัตน์       
คุณปัณณวิชญ์ วีรเรืองรัตน์
      
- นางสำเภา อินทร์ตา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายวีรพงษ์ ถาวงษ์เพีย      
นางนิตยา ถาวงษ์เพีย      
น.ส.กาญจนาพร ถาวงษ์เพีย      
น.ส.กฤติญาณี ถาวงษ์เพีย      
นายกิตติพงษ์ ถาวงษ์เพีย      
ด.ญ.กัญญาพัชร ถาวงษ์เพีย
      
- นายธนพล สั่งแสวง    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส.นิสา สุขใจเจริญพร      
น.ส.บุษรินทร์ เสนะวัต      
น.ส.ชุรติ ศรเกษตรินทร์      
- นางมุ้ยเค้ง แซ่เฮ้ง    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายวัชรพล วงศ์มณีประทีป    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางกฤติมา วงศ์มณีประทีป      
ด.ญ.โยษิตา วงศ์มณีประทีป
      
- นางณัฐิพร เสงี่ยมวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายพีรพล เสงี่ยมวงค์      
ด.ช.จิรพัฒน์ เสงี่ยมวงค์      
ด.ช.จิรพนธ์ เสงี่ยมวงค์      


- นายปรีดา ณัฎฐิวุฒานนท์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางจำเรียง ณัฎฐิวุฒานนท์      
นายธีรชัย ณัฎฐิวุฒานนท์      
นางคัทลียา ณัฎฐิวุฒานนท์ และครอบครัว   
   
- คุณแม่กรวิภา ปกป้อง    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
คุณย่าสุรีย์ จิตถนอม      
คุณย่าเสริม งามสะอาด      
คุณแม่ใหญ่ ปกป้อง      
คุณคุณากรณ์ จิตถนอม      
คุณพี่ปาน จิตถนอม      
คุณปูวิเชียร จิตถนอม      
คุณพ่อวิทูล จิตถนอม      
ปูย่าตายายทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ดีเจ้ากรรมนายเวรก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ก็ขอให้รับบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ      


- พระธรรมนูญ สัจจะวาที    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณมณฑ์สิริ ประดิษฐ์โศภิต      
- นายนฤพนธ์ ยี่กฤษฎาวงศ์ และครอบครัว300 หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นายอนุศักดิ์ เทพโยธิน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณทรงกลด ทองคำ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณจงดี ทองคำ      


- คุณสมชาติ โชตินิคม    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณสมจินตนา โชตินิคม      
คุณณิชา โชตินิคม      
คุณพงศ์ภัค โชตินิคม      


- นางกนกวรรณ ฤทธิ์ละม่อม    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายประพันธ์ ฤทธิ์ละม่อม      
น.ส.ศิวะพร ฤทธิ์ละม่อม      
นายสิริโชค ฤทธิ์ละม่อม      
**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- น.ส.ชุรัญญา จัลยานนท์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- คุณจินตะนา พูนขุนทด    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- นางศรีสุรางค์ อำไพกิจพาณิชย์ และครอบครัว    2,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (4)
นายเอกชัย อัศวนฤนาท   
นางอรษา อัศวนฤนาท และครอบครัว
นายสุชัย หวังกิจจินดา   
นางสายสุณีย์ หวังกิจจินดา และครอบครัว      
คุณปราณี แซ่จิว      
คุณอำไพ ตันอนุสิน      
คุณสุเทวี พืชอำนวย      
คุณธันยาพร ฐานะศิริพงศ์      
คุณสุดา รัตนเมธานนท์      
นางสมศรี จีระวิพูลวรรณ      
คถณอภิญญา ฉัตรพิมลกุล      


- คุณเพชรรัตน์ สุทธิพงษ์ไกวัล    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
- คุณณัฐรุจา สุทธิพงษ์ไกวัล    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
- คุณพรรณทิพย์ วัชโรทยาน    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
- น.ส.ลิลวีร์ รัศมีกุลวิทย์ และครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- พลตรีณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางชนภา ละแมนชัย และครอบครัว      
- คุณวีรพจน์ เศกสรรพูนศิริ     200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณกัญญาพัณณ์ ปัญญาโชคชูพันธ์       
นางประภาศรี ใจสุทธิ       
คุณกุมารี ใจสุทธิ       
ด.ช.ณัฏฐ์ภณ กอบตระกูล      


- นายชยพล ลาภวัตเจริญผล    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางฐิติรัตน์ ลาภวัตเจริญผล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายปิยะวัฒน์ ลาภวัตเจริญผล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณกมลวิช ปุญสิริ     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณสุทัศ จำปาขาว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายผจญ คำกอง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางสมหวัง คำกอง      
ร.ต.ท.จรุวิทย์ นเรกุล      
นางจิตรา นเรกุล      
นายก้องเกียรติ นเรกุล      
นางยุลารัตน์ นเรกุล      
ด.ช กฤษณ์วรงค์ นเรกุล      
ด.ญ ฐิตารีย์ นเรกุล      
น้องมีสุข นเรกุล   
   
- นางเนตรนภา อพราเมียน    1,000    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (3)
นายไบรอัน อพราเมียน   
นายพี ขุนภักดี   
นายนพพรณ์ ขุนภักดี   
นางพรรณนิภา ขุนภักดี
      
- นายผลบุญ สุขพืชผล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- แม่อนงค์ ใจฉ่ำ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
พ่อพยอม จั่นแตง      
แม่เลย จั่นแตง      
นายณรงค์พล เครือแส      
นางวรัญญาภรณ์ จั่นแตง      
ด.ต.มนตรี จั่นแตง      
นายอภิสิทธิ์ จั่นแตง      
น.ส.สุชานันท์ จั่นแตง      
น.ส.ลักขณา บำรุงฤทธิ์      
      


-คุณพบ อนันตวรวงศ์    300    เหรียญมหากำลัง
คุณสิริการย์ อนันตวรวงศ์      
ด.ช.นวรินทร์ อนันตวรวงศ์      
ด.ช.นรภัทร อุดม      
- นายณัฒฐพงษ์ ถาวร    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณบุณฑริก รอดบำรุง    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณเอกรัตน์ รอดบำรุง      
คุณพิมพ์ร ภูมิรา      
คุณธนู ภูมิรา      
คุณภัทร ภูมิรา       
ครอบครัวรอดบำรุง      


- คุณสยาม ขุนวิเศษ และครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายวิจารณ์ ศรีธรรมชาติ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายทรงคุณ ศรีธรรมชาติ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส.รุ่ง สุวรรณทอง    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ด.ช.จิรัฎฐ์ ศรีธรรมชาติ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ด.ช.ธันวา ศรีธรรมชาติ      


- วิทย์​ ตันมี    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
สุชาติ​ บัวพรวน      
จำนวน​ บัวพรวน      
อนุชาต บัวพรวน​ และครอบครัว​      


- คุณพ่อบูรณ์ เอการัมย์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
พ.ต.ท.อภิชิต เอการัมย์      
นายกฤษณ์ เอการัมย์      
น.ส.ทิตยพิภา เอการัมย์      
นายอภิเชฐ เอการัมย์      
นางปรางทอง เอการัมย์      
นายวุฒิชัย เอการัมย์      
ด.ช.อนุศักดิ์ เอการัมย์      


- คุณสุวิมล ชมภู     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายคมคิด คูณยากตปุญโญ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.พรประภา คูณยากตปุญโญ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นายคมวิทย์ คูณยากตปุญโญ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางปราย อะโนรี      
- น.ส.ภัคธนิกา บุญกล่อม    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางพัชราสอาดรัตน์      
นายภานุวัฒน์ ศรีบุญงาม      
นายรัชพล บุญกล่อม      


- นางสำเรียง เกิดช่อ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นางแต๋ว จีนเกา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นายปพณัช หลวงโคตร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.ภวิตา อะโนรี      
นาง บังอร อะโนรี      


- คุณประสงค์ คันธาจละ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณประนอม คันธาจละ      
คุณนวรัตน์ คันธาจละ      
คุณนฤมล คันธาจละ      
คุณชวิน คันธาจละ      
คุณคณธร คันธาจละ      
คุณแต้ม ตุงคะสามน      
คุณถวิล จวติช      
คุณสมจิตต์ จวติช      
คุณจิรวุฒิ จวติช      
คุณอ้อย จวติช      
คุณณัฐปคัลภ์ จวติช      
คุณกวิสรา จวติช      
คุณธวัชชัย ไทยอุส่าห์      
คุณนันทวัลย์ ไทยอุส่าห์      
คุณทาทอง ไทยอุส่าห์      
คุณพยนต์ คอนเมือง      


- นายประเทือง เสนาะพิน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางสมาน เสนาะพิน      
นายชัยพฤกษ์ เสนาะพิน      
นายสุเทพ เสนาะพิน      
นายทัศนัย เสนาะพิน      
นายชนก เพิ้งจันทร์      
นายเบี่ยง เพิ้งจันทร์      
นางมลิ เพิ้งจันทร์      
นายหรุ่น เพิ้งจันทร์      
นางเฟ้อ เพิ้งจันทร์      
ด.ญ.ภัคมล เพิ้งจันทร์      
ด.ญ.ศิริชนก เพิ้งจันทร์      
นางภัคศุภางค์ เสนาะฟิน      


- นายชัยรัตน์ ตรังเมธีวัฒน์ และครอบครัว300    เหรียญมหากำลัง
- นางนาถ จำปา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- น.ส.ศิริลักษณ์ จำปา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายเพียง จำปา      
นางปราณี จำปา      
นายศักดิ์ศรี จำปา พร้อมครอบครัว      


- นายอำพล คำเปลี่ยน    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
ด.ญ.กฤษฎาพร คำเปลี่ยน      
น.ส.เบญจวรรณ ภุมมาลี      
คณะพนักงานอู่อนันต์เซอร์วิส จ.เชียงใหม่      


- น.ส.จินตนา สายมายา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายประมวล สายมายา      
นางลุน สายมายา      


-นางศุภลักษณ์ คล่องแคล่ว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายทรงศักดิ์ คล่องแคล่ว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายทรงสิทธิ์ คล่องแคล่ว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส.ชนัญธิดา คล่องแคล่ว      
น.ส.กุลธิดา คล่องแคล่ว      


- นายสง่า โตธนะคุณ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางสุวรรณี โตธนะคุณ      
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ      
น.ส.กัลยรัตน์ โตธนะคุณ      
นายธิติพงค์ โตธนะคุณ      


- นายเกลื่อม ศิริวัฒน์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางเฉี้ยง ศิริวัฒน์      
นายลิขิต ไชยคชบาล      
น.ส.วิภาดา ศิริวัฒน์      
ด.ช.นนทวัฒน์ ไชยคชบาล      
ด.ญ.อณิชฐาม์ ไชยคชบาล      
น.ส.สุวิมล ศิริวัฒน์      


- นายธีรพล ไหมกระโทก    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางทองมี ไหมกระโทก      
ด.ช.รติกร ไหมกระโทก      
แม่ทองอินทร์ ไหมกระโทก      


- น.ส.วิมุตตา ปิยธิดารัตนา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายธนกฤต อัมพุธ      


- คุณธนัชญา ทองเหลา     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณขนิษฐา ทองเหลา     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณสถาพร ทองเหลา       
คุณวรนิษฐา ทองเหลา      
นางอำไพ นวลครี       
นายเทือน คชรัตน์       
คุณกมลวรรณ ปัญญาแห่      


- น.ส.ชิษณุชา คงไว้ลาภ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายชัยสิทธิ์ คงไว้ลาภ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางเนาวรัตน์ คงไว้ลาภ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายเอกชัย คงไว้ลาภ      
น.ส.สุพิชา คงไว้ลาภ      


- คุณธัญพิมล บุญนาคค้า    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณพรพิมล ศรีมูล      


- นายเจษฎากร ดอกสันเทียะ    300    เหรียญมหากำลัง
นางสุรดา ดอกสันเทียะ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณพรทิพย์ ดอกสันเทียะ      
นายเชี่ยวชาญ ดอกสันเทียะ      
น.ส.ฉัตรกมล ดอกสันเทียะ      


- นางญาณิชารีย์ ชมภูบุตร    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายวงศ์วริศ ชมภูบุตร      
นายสหัสวรรษ ชมภูบุตร      
นายณทศธร ชมภูบุตร      
น.ส.ฐิรพร อัศววิศรุต      
น.ส.สุทธิณี อัศววิศรุต      
นายสนิท วิวรรณพงษ์      


- นายฉัตรชัย ลออวงศ์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางสุคนธ์ ลออวงศ์       
ด.ญ.ปทิตตา ลออวงศ์       
ด.ญ.จิดาภา ลออวงศ์      


- คุณวลัยพร สุวรรณพงษ์กูล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณณัฐภัท ชัยยะ      
คุณวัฒนา ชัยยะ      
คุณเพชรา เกรียงไกรเพช      
คุณสังวาลย์ สุวรรณพงษ์กูล      


คุณมลฤดี เจริญสุขพร้อมครอบครัว100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


นางอัณชญาณ์ มูเอนเก้น    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายคริสเตียน มูเอนเก้น      
ด.ญ.ลินเนอา อัณณ์ณิชา มูเอนเก้น      
นายวิชัยรักต์ นราธนาวรเกียรติ      
นางณัฐชานันท์ นราธนาวรเกียรติ      
นายธนาพนธ์ นราธนาวรเกียรติ      


นายไพบูลย์ รอดภิญโญ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
อุทิศให้ นางบุญชง สืบสาย      
- เพื่อนคุณวรพรรณ (ยังไม่แจ้งชื่อ)100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณพรพรหม จิตรจำนงค์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณดารารัตน์ สุริยางค์ และครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณระจิต บุญมั่น     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณสำเริง-คุณแสงโสม อัมพร และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณสุดาภรณ์ เจริญรักษ์ - ด.ช.ธนกฤต มุกดาสนิท200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณนงลักษณ์ สมจิตต์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายณัฐพล ศุภศิลป์      


- พระพิศาล โชติญาโณ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณสุนิตย์ พวงเพ็ชร์      
คุณสุนิว ลี      
คุณชลธิชา สุเสวี      
คุณชวนันท์ สุเสวี      
คุณมุ้ยเกียว แซ่ตั้ง     300    เหรียญมหากำลัง
คุณเซี่ยมเกียว สินพรและครอบครัว     300    เหรียญมหากำลัง
คุณสมใจ พฤกษาเอกอนันต์     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณง้วนซิว แซ่อึ้ง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณฉัตตรี พัววิริยโสภณ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณสุรเดช นามเขต    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณประครอง นามเขต      
คุณปรีดิณัฐ นามเขต      
คุณอัครเดช นามเขต      
คุณปัทมนันท์ นามเขต      
คุณก้องกิดากร นามเขต      


- นายจีระศักดิ์ พิลาน้อย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- นายมนตรี พุฒิสนธิ์ และครอบครัว199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณดำรงค์ชัย เดชาธร อุ่นใจ    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง(1),หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(1), ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่(1)


- คุณนวรัตน์ แสงนาค และครอบครัว200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นายธนกฤต เดชาเจริญสิริ     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางภาณิชา เดชาเจริญสิริ       
ด.ญ.กุลญดา เดชาเจริญสิริ       
ด.ช.ภูกริช เดชาเจริญสิริ       
ด.ญ.รชิตา เดชาเจริญสิริ      


- คุณนัทธ์นิตา ดลธนาธรทรัพย์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณวุฒิพงษ์ ขาวดี       
คุณนานา รัตนุ่มน้อย   


- นายฐปนน คุ้มภัย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางพรพลอย ฦาชา      
นายเสรี จันทรเสนา      
ด.ช.ฐาปกรณ์ คุ้มภัย      
น.ส.ปรารถนา จันทรเสนา และครอบครัว   
   
- ดร.อุดมทัศนีย์ ยังประภากร    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณกาญจนา วิเศษ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- น.ส.ปัณณวีร์ ฉายศิริพันธ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- บริษัท ไทยอาคเนย์ อินเตอร์ เทรด จำกัด และครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณกีรติกาญจน์ กุลศิริธนะอังกรู    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณณัฐพร ชัยมงคล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นางวิไล มานะวิริยะกุล    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายเจริญศักดิ์ มานะวิริยะกุล      
น.ส.ศุภิกา โพธิ์โต      
นางงาม โพธิ์โต      
นายนำ โพธิ์โต      
น.ส.ดวงหทัย โพธิ์โต      


- คุณปุณณภา วงษาธรรม    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณสุภวรรณ เลาหศิริวงศ์      
คุณยายนำ ลาดบัวขาว      
คุณแม่ศศิวิมล วงษาธรรม      
คุณธรธร วงษาธรรม      
คุณไชยา วงษาธรรม      


- คุณณัฐชา เพ็งรักษ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณกรองทอง เพ็งรักษ์      
คุณสโรชา เพ็งรักษ์      
คุณดุสิดา  นิลประพันธ์      
คุณชาลี นิลประพันธ์      
คุณสิริลักษณ์ นิลประพันธ์      
คุณชนิดาภา นิลประพันธ์      
คุณวิชัย  อรรฆยากร      
คุณเกตุชยา อรรฆยากร      


- คุณนงนุช ฟูชุม และครอบครัว     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณนงเยาว์ รัตนจิตบรรจง    300    เหรียญมหากำลัง


- คุณกิรณา ศรีพงษ์พันธุ์กุล และครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณปณิตา ศรีพงษ์พันธุ์กุล      


- คุณนิคม เดนยางหวาย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณรัชพร ศรีพงษ์พันธุ์กุล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นายสมศักดิ์ ทิบุญ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางรุ้งนภา ทิบุญ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส.คุณาพร ทิบุญ      
ด.ญ.พรพิพัชร์ ศรีนามเพ็ง      
ด.ช.อภิภู ศรีนามเพ็ง      
นายสรพงษ์ ปันจูวงค์      


- คุณทวีวัฒน์ ศรุติปรีชาโรจน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณนลินธรณ์ ศรุติปรีชาโรจน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณปัณณภัสร์ ศรุติปรีชาโรจน์    400    เหรียญมหากำลัง
คุณปภัสริญจ์ ศรุติปรีชาโรจน์      


- คุณยุทธนา คานาวา    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณจิราภรณ์ แก้วประเสริฐ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณสุกัลญา ชูชาติ      
- คุณกรินทร์ทิพย์ ฉายอิ่ม และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณณิชาพัฒน์ วงศ์วณิชวัฒนะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- นายอภิวัชร์ ญาโณภาส    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
ด.ช.อภิมุข ญาโณภาส      
ด.ช.ภิตินันท์ ญาโณภาส      
นางอภิรดี รัตนมหาวิชัย      


- คุณนิดติยา บัณฑิตย์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณสายใจ สีแก้ว      
คุณณัฐนันท์ สืบสิงห์      
คุณฉริยชล บานเย็น      


- ธัญญรัตน์ บุตรเรียง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณกมลชนก โรจน์กฤติตานนท์    600    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณมนณกร โรจน์กฤติตานนท์      
คุณชนกวรัณฐ์ โรจน์กฤติตานนท์      
คุณธงชัย เสนารักษ์      
คุณกฤติเดช เกิดบารมี      


- นายวรเศรษฐ์ พีระเดชาพันธ์    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
น.ส.ณิชาภา จรัสธารีกุล และครอบครัว      


- นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นางสุนันทา มุกข์ประดิษฐ์      
น.ส.เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์      
นายหมายมั่น มุกข์ประดิษฐ์      
น.ส.เหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์      
น.ส.หมายมาด มุกข์ประดิษฐ์      


- คุณธนัตถ์ภรณ์ วิรัชวิสิฐ และครอบครัว    500    เหรียญมหากำลัง
คุณภาณุภัทร กำมหาวงษ์ และครอบครัว      


- นางสีนวล ทูลจินดา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส สุจิตรา ทูลจินดา และครอบครัวทูลจินดา      


- นายพลอง ชัดขุนทด    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายดำรงค์ พูขุนทด      
นางรำเพย พูขุนทด      
นายชาญชัย ชัดขุนทด      
น.ส. สุภารัตน์ พูขุนทด      
น.ส. หทัยพัชร์ (อรรถพร) พูขุนทด      
น้องหนุน พูขุนทด      
ตระกูล ชัดขุนทด พูขุนทด และครอบครัว      


- นายปฐวีภาพย์ ขุมนาค    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางวรนุช ขุมนาค      
นายเหลี่ยม ขุมนาค      
นายธีรวุฒิ ขุมนาค      


- นายสมศักดิ์ เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางพรทิพา เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางเล็ก เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.รวิชา เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.วรรษมน เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
และสัตว์เลี้ยงของครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นายชัยยา ทามะฤทธิ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายชัยยา ทามะฤทธิ์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณอภิชัย ขัตติยาภิรักษ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณจันทรเพ็ญ ชาญสุทธิกนก    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณปรียาภรณ์ ขัตติยาภิรักษ์      
คุณนัฐพล ขัตติยาภิรักษ์      
คุณวรรณพร ขัตติยาภิรักษ์      


- นางสำราญ ชาวป่า    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายไพโรจน์ รักวงษ์      
บรรพบุรุษและลูกหลานตระกูล 'เด่นเลิศชัยกุล'    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
บรรพบุรุษและลูกหลานตระกูล 'กัลปตานนท์'    300    เหรียญมหากำลัง
นายประสาน  เด่นเลิศชัยกุล    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางแดง  เด่นเลิศชัยกุล      
นายชยธร  มนต์ชัยนนท์      
ด.ญ.วรัญชยา  มนต์ชัยนนท์      
นายศักดิพัฒน์  กัลปตานนท์      
น.ส.กัลยพัทธ์  เด่นเลิศชัยกุล      
น.ส.สิริพันธุ์  อยู่สวัสดิ์ และครอบครัว      
Mr. Heinz Joachim Hoffmann and family.      
นายสมยศ ชุ่มอารมณ์ และครอบครัว      


- นายประชา แซ่เตีย    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางรุจี แซ่เตีย      
น.ส.ชงโค ชัยวัฒน์      
น.ส.ลาวัณย์ ชัยวัฒน์      
นายเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน      
นายธีรชัย กิตติศักดิ์นาวิน      
นายวัชรชัย กิตติศักดิ์นาวิน      
นายอภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน      
นายอภิชัย กิตติศักดิ์นาวิน      
น.ส.สุทธิวัฒน์ กิตติศักดิ์นาวิน      
นายเชวงพัฒน์ กิตติศักดิ์นาวิน      
และครอบครัวกิตติศักดิ์นาวิน      


- นายสัมฤทธิ์ กังวาฬศัพย์    400    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางทวี กังวาฬศัพย์      
ดร.กนกอร กังวาฬศัพย์      
ร.ต.ท.สังวาลย์ กังวาฬศัพย์      
น.ส.ชลอ กังวาฬศัพย์      
น.ส.ลัดดา กังวาฬศัพย์      
นายปราโมทย์ จตุปาริสุทธิ์      


- คุณชัยวัฒน์ อึ้งศรัทธา     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณวัชราภรณ์ วงษ์สุนทร    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นายธีรินทร์ บุญเบญจศิริ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณวัลลิกา ทองวิเชียร      
นายศุภกิจ บุญเบญจศิริ      
น.ส.เบญญาภา บุญเบญจศิริ      


-คุณชนชม เตชะเสน    300    เหรียญมหากำลัง
- คุณทรงเกียรติ มากทรัพย์ศรี    300    เหรียญมหากำลัง
- คุณเทวเดช แสงพิรุณ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณนฤมล อุสานนท์     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณพิราวรรณ ณ วารี      
- น.ส.สุทิชา พัทรพันธ์ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
น.ส.ปิยะฉัตร บุญจินดาทรัพย์ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณขวัญเรือน หอมหวล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางสมจินตนา จรัสไธสง     200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายปรารถนา จรัสไธสง       
อุทิศให้ครอบครัวหมู่ญาติมิตรทั้งหลาย      
คุณพ่อแถม จรัสไธสง       
คุณพ่อเสงี่ยม หุ่นบัวทอง และครอบครัวทุกคน      


- นายทิวธง ต่อหยกสกุลชัย     200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางสำเริง อรรถศิริปัญญา       
นายทัศนพล ต่อหยกสกุลชัย       
น.ส.โสธราภรณ์ ต่อหยกสกุลชัย      


- นายจี้เกี๊ยด แซ่เบ๊    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางแก้ว แซ่เบ๊    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายพรชัย แซ่เบ๊      
น.ส.วารุณี บวรเกียรติแก้ว      
น.ส.กัลยาณี บวรเกียรติแก้      


- คุณปภาดา จันทมินทร์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณวินัย จันทมินทร์    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณพุฒิเศรษฐ์ จันทมินทร์      
คุณประคอง ฤทธินานนท์      


- นางอ่อน ศรีวะรมย์ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณตวพรรณ  มั่นศักดิ์  และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณพรสุรางค์ พรหมโชติ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณประสงค์ อยู่แก้ว      
คุณณัฐภัสสร อยู่แก้ว      
ครอบครัวพรหมโชติ      


- ดต.สิทธิเดช พรหมลังกา     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณยุวพร พึงพิพัฒน์และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- น.ส.มนัสนิตย์ สุระอามาตย์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
จ.ส.อ.ภาสกร สมยอม      
ด.ญ.นันท์นภัส สมยอม      
- พ่อเล็ก กองทอง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
แม่สำเนียง กองทอง      


- คุณภัคฐ์พิชา เธียรญาณโรจน์ พร้อมญาติพี่น้องและครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- น.ส.ชุติมา หนูคำหอม    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายชลอ หนูคำหอม      
น.ส.ประภัสสร หนูคำหอม      
น.ส.นิชาภา ฐานเจริธนา      
นางวรรณิภา ฐานเจริญ      


- นายเกรียงไกร กิตติสาเรศ    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
- นายบุญโรจน์ อัศวพนากิจและครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- ส.อ.ปริญญา เทพปริวัฒน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณภัทรนิษฐ์ กุลเศรษฐ์ธนกิจ      
คุณธัญญาทิพย์ กุลเศรษฐ์ธนกิจ      
ด.ญ.แก้วขวัญ เทพปริวัฒน์      
นายวัฒนะชัย หัสดี      


- คุณวรวรรณ บำรุงนอก    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายสุทโธ บำรุงนอก       
นางกองแก้ว บำรุงนอก      
น.ส.กษิรา บำรุงนอก      
นายสุรชัย บำรุงนอก      
ด.ช.ณเดช บำรุงนอก       


- นายธนเสฏฐ์ พงศกรภิวัฒน์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางศศิร์อร พงศกรภิวัฒน์      
นายพิสิษฐ์ พงศกรภิวัฒน์      
น.ส. ธัญญ์ธิชา พงศกรภิวัฒน์      
น.ส. กัญญ์ชิสา พงศกรภิวัฒน์      


- นางพรทิพย์ ตั้งธนะพงษา    400    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณประดิษฐ์ โพธิกุดไสย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณสมัย งามฤทธิ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณสมจิตร ธรรมโชติ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณเสรี โพธิกุดไสย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายสมยศ ศรีบุณยาภิรัตและครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายศิริพงษ์ ศรีบุณยาภิรัตและครอบครัว    60    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
ด.ช.วุฒิภัทร วะชังเอินและครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายภูมิพัฒน์ หนาแน่น    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายทองสุข เทพยา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางสงวร เทพยา      
นางณัฐนัชา ทองสุวรรณ      
ด.ญ.วรรณิดา ทองสุวรรณ      
ด.ญ.ณิชากร ทองสุวรรณ      


- คุณพูนทวีรัตน์ สุขกล่ำ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณอวิรุทธิ์ สุขกล่ำ      
คุณจักรกฤษ สุขกล่ำ      
คุณลลิตา สุขกล่ำ      


-คุณขวัญปวีณ์ จรินพันธุ์ พร้อมครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
-นายสมบูรณ์ กวีผาติ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางนารีรัตน์ กวีผาติ      
นางสุภาพร กวีผาติและครอบครัว      
นายสุนทร กวีผาติและครอบครัว      
นายสุเนตร กวีผาติและครอบครัว      
นายสุวัธน์ กวีผาติ      
นายสินาท ทินนโชติ      
นางเยาวลักษณ์ ทินนโชติ      
คุณธนัฐชพร ทินนโชติ      


- น.ส.อังค์วรา อุปละ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
-Nid Angwara     100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- นางจ๋อย ช่าวน่าน    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางบัวแฝง ชาวน่าน      
น.ส. ณขวัญปราณ นันตา      
น.ส. หนึ่งฤทัย กาบคำ      
น.ส. ฤทัยรัตน์ กาบคำ      
น.ส. อุไรรัตน์ กาบคำ      


- คุณวิภา ละออรัตนศักดิ์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
ด.ช ภูภิทัศ พรหมจรรย์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
      
- ร้อยเอกเฉลิม สุดกล่ำ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นางประไพ สุดกล่ำ      
นาวาเอกหญิง จิพิชญ์สุดา สุดกล่ำ      
นายกฤษฏา สุดกล่ำ      
พลเรือตรีกฤติธร ธีรานุตร      
ด.ช.ปกรณ์ สุดกล่ำ      
- นายอนงค์ จันทรส    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.สุกัลยา กุลนาฝาย      
น.ส.ศศิธร จันทรส      
น.ส.อรอุมา จันทรส      


- คุณมุกดา รุ่งทิพย์     492    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณอารีรัตน์ ศรีนาคคล้ำ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณภาคภูมิ สุขสำราญ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณชโลบล อินทรเสนีย์ และครอบครัว      


- แม่ลำยง ภู่แก้ว และครอบครัวลูกหลาน    50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
ครอบครัวสังข์สอน      
แม่หอมเย็น พันธุ์ศรีและครอบครัวลูกหลาน      
ครอบครัวม่วงทอง      
น.ส.วาสนา บุตรโสภาและครอบครัว      
นางศิริพร ทองสุก      


- คุณเอกชัย โอเจริญ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- คุณอัณณ์ชญาณ์ ไชยวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณสายัณ ไชยวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณบัวผัด ไชยวงค์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณกอรวิกา บุรัตน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณอรอนงค์ -นิสัย บุรัตน์      
คุณไวสมอน บุรัตน์      
คุณชลนกันย์ ลาศา      
คุณจิตพิพัทร ลักขษร      
คุณดารี ศรีทอง      
คุณเพ็ญรุ่ง สิงห์ทอง     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายไชยวัฒน์ ทันสม      


- น.ส เดือนเพ็ญ ไกรสวัสดิ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณจันทิมา แจ้งพร     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณพีระเดช ปริดิพันธ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณดรุณี ศรีสุข    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณพ่อเฉลียว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณแม่เจือ ศรีสุข    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
จ.ส.อ.ยศพัฒน์ ศรีสุข      
คุณอรษา ชุ่มเย็น      
ด.ช กานต์ ชุ่มเย็น      
คุณประจัก ศรีสุข      
คุณธนาธิป ศรีสุข      


- คุณสิริพัชร์ มิตินันท์วงค์    300    เหรียญมหากำลัง


- นางพิมพ์นารา อุปละ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
น.ส.สุขุมาภรณ์ อุปละ      
ด.ญ.พลอยใส อุปละ      
ด.ช.ชนกันต์ ทรงกาย      


- ส.ต.ต.หญิง ศิร์ณัฐชา ดิษฐใจเย็น    300    เหรียญมหากำลัง
ด.ช.อาทิตย์ ดิษฐใจเย็น     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
ด.ญ.จันทรา ดิษฐใจเย็น      
นางธิดา ดิษฐใจเย็น      


- คุณกาญจนา ภัยวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณณัฐรัชต์ เกิดศุข      
คุณสมบท เกิดศุข      


- คุณสมบูรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณกนกวรรณ นุกูลอุดมพานิชย์       
คุณธัชพล นุกูลอุดมพานิชย์      


- คุณณัฐณิชา วิเศษ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณฐิติพันธิ์ อธิกุลภัทร์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณกัญจน์รัตน์ อธิกุลภัทร์      
คุณธนเดช อธิกุลภัทร์      
คุณภคิน อธิกุลภัทร์      
คุณกฤตภัค อธิกุลภัทร์      
คุณทิติภา อธิกุลภัทร์      
คุณปูชิตา อธิกุลภัทร์      
คุณรุ่งรดา อธิกุลภัทร์      
คุณทัตชญา ธนะสุขตระการ      
คุณภูกริช รัตนวิศ      
คุณพันธนะ รัตนวิศ      
คุณณัชพร สิรินุกุล      


- น.อ.สมชาย จันทโรธร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.อ.หญิงเบญจมาศ จันทโรธร      
- เดือน จันทร์เพ็ญ (FB)    109    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณทรงศิลป์ อ้อมอารีย์พร้อมคณะ    600    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว 2)


- คุณจิตตานา เลิศอารยะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณปภังกร เลิศอารยะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณชนิสรา เลิศอารยะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณชัยวัฒน์ กิตติเรืองทอง    50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณปิยรินทร์ พัวศรีสุวรรณ      
คุณมนชุดา วัชรินทร์กูล      
คุณสุวรรณี มหัทธนิยางกูล             


- คุณแม่จูลั้ง แซ่เลาและคุณพ่อเอี่ยมเฮง แซ่แต้และครอบครัว     20    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุุณธัญชนก ปุณฑริกานนท์ และครอบครัว    20    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นส.อิสรีย์ ขุนนารักษ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
-คุณฐานิตา ทัพศิริ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณฐานิตา ทัพศิริ และครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
-คุณอภิดา ยุกตะนันทน์    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
คุณอยุทธ์ ยุกตะนันทน์      
คุณอนาวิล ยุกตะนันทน์      
คุณกิตติพงศ์ ยุกตะนันทน์      
คุณอโณทัย อภัยยานุกร      
คุณณัฐพงศ์ ธาระวานิช      
คุณพัชรี เทศทอง      
ด.ช.ณัฐวิทย์ ธาระวานิช      
ด.ญ.เพชรลัดดา ธาระวานิช      


- นางวิภา กาญจนวาทศิลป์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายอาณัติ กาญจนวาทศิลป์      
นายอนุรักษ์ อุ่นเอม      
นางชนิดา อุ่นเอม      
นายชนิตพล อุ่นเอม      
นางสุนันทา บุญประเสริฐ      


- นายปรีชา พงศ์วรนันท์    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
นางณภัทร พงศ์วรนันท์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายณัฏฐ์ พงศ์วรนันท์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางนิรดา พงศ์วรนันท์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ด.ช.ณัฏฐ์คเนศ พงศ์วรนันท์      
นางปิยะพร พงศ์วรนันท์      
น.ส.ปิยะดา พงศ์วรนันท์      
น.ส.ณภัษฎา บิลก่อเด็ม      


- คุณประชุม แก้วพินิจ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณนิสา แก้วพินิจ      


- คุณณัฐกาญจน์ พันธุ์สุรินทร์ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณแม่วิไล ไพศาลอัศวเสนี    300    เหรียญมหากำลัง
คุณณัฐกาญจน์ พันธุ์สุรินทร์ และครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณณัฐกาญจน์ พันธุ์สุรินทร์ และครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


-ไอยเรศ นวดเพื่อสุขภาพ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณลัดดาวรรณ ศรีจันทร์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณสุวิจักขณ์ พิรุฬห์ดนย์      
ด.ญ.สุวิกรานต์ พิรุฬห์ดนย์      
ด.ช.สุวิวัฒน์ พิรุฬห์ดนย์      


- คุณเกลียวกวี สิงห์แดง    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณนภษร สมิตกาญจน์      
คุณบุญเกิด - อำนวย สิงห์แเดงพร้อมครอบครัว      
คุณสรรพสิริ - วิชภา สมิตกาญจน์ พร้อมครอบครัว      


- นางเหรียญ ฉิมวงษ์    300    เหรียญมหากำลัง
นางปาณิสรา ฉิมวงษ์      
คุณปุณศยา ไชยะอ่อน      


- น.ส.กนก จันทร์กระจ่าง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายนนทกร มหัทธนะสุ      
ด.ญ.ญาธิภา มหัทธนะสุ      


- คุณประทีบ คัมภีร์ศาสตร์    2,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- เชราบ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- นายเทียน คงสอน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางจำนงค์ คงสอน      
นายอณพ คงสอน      
น.ส.วิลาวัลย์ คงสอน      
ด.ช.ณัฏฐชัย คงสอน      


- คุณโกศล ลำใย     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณศุภัชญา ไตรรัตนารมย์ (เก่ง)     100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
ด.ญ.ปรีฎาพรณ์ ไตรรัตนารมย์      
- คุณจิตตานันท์ หนูเซ่ง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณเสน่ห์ หนูเซ่ง      
คุณฉันทนา หนูเซ่ง      
คุณสุภาพ มหันตมรรค      
คุณณัฐวศา หนูเซ่ง      


- นางพิกุล เศรษฐีทรัพย์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายณัฐพงศ์ เศรษฐีทรัพย์      
นายบัณฑิต เศรษฐีทรัพย์      
น.ส.วรารัศ ช่วยบุญส่ง      
น.ส.อังสุมาลิน แสนสุข      


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** - คุณปนัดดา แซ่อึ้ง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณปทิตตา  ศรีสุข    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวังไพร      
ด.ช.ปุณณภพ ศรีวังไพร      


- หวลคนึง ศรีกรณ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
สมรวรรณ เรืองสมบูรณ์      
นิเวศ ชลคุป      
วรรณิภา บำเพ็ญธรรมสกุล      
พลวรรฒ ทองนิตย์      
เตชินท์ รัตนวิศ      
ปพน เลิศชาคร      


- อณัญญา เกื้อการุณย์วงศ์    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
จินตนา เกื้อการุณย์วงศ์      
กมลพร จันทร์สิริวรกุล      
ชัชญาภา โตเอี่ยม      
ชนิดาภา โตเอี่ยม      


- คุณกุญชร แสวงดี    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณอัชราพร แสวงดี      
เด็กชายธีมาธร แสวงดี      
เด็กหญิงศิรภัสสร แสวงดี      


- นายทวีสาร ปงชาคำและครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.ส.วลัยลักษณ์ แก้วไพบูลย์ และครอบครัว      


- นายอำนาจ บุญอนนท์    800    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์      
นางนกแก้ว บุญอนนท์      
นางคล้าย มาดีร์      


- นายวชิรวิทย์ กรรณิกา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายโดม สุวาวัลย์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางสิริการย์ สุวาวัลย์      
คุณแม่ยุพา ดวงใจ      
นายสรณะ ดวงใจและครอบครัว      
น.ส.นนทลี ดวงใจ      
นายรัชตะ ดวงใจและครอบครัว      
นายนันทวิทย์ ดวงใจและครอบครัว      
นายตีระ ดวงใจและครอบครัว      
ณรัชช์อร ปุสเดโว      
สมชาติ ปุสเดโว      
ฤทัย ปุสเดโว      
สมฤกษ์ ปุสเดโว      
นฤมล ปุสเดโว      
ศุภกิจ แช่มชูจิต      
ศุภกร แช่มชูจิต      


- คุณโศศิษฐา พัฒนากุล (กะทิ)    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นางเบญจมาภรณ์ จุศิวะรัตน์ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณฉัตรพล วิศวไพศาล และครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- นางชม อินทสร    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.ส.ภัทรมน อินทสร       
อุทิศให้พ่อสมพงค์ อินทสร      
นายนิรัช เผือกม่วงศรี      
นางนิตยา เผือกม่วงศรี      
นายมนต์ธนต์ เผือกม่วงศรี      
นายมนตรี เผือกม่วงศรี      


- นางบุญเลี้ยง พื้นชมภู    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางณีรนุช พื้นชมภู    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.พัชริดา พื้นชมภู      


- นางเจียมจิตร สุรินทร์รัตน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายธนพล สุรินทร์รัตน์      
นางธารี สุรินทร์รัตน์      
น.ส.ปิยนันท์ สุรินทร์รัตน์      
น.ส.ธีรพร สุรินทร์รัตน์      


- น.ส.พัทธ์ธีรา มงคล พร้อมครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.อังคณา ถามูลแสน    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายพีรพล บูรณะคุณ      
ด.ญ.นภัสสร บูรณะคุณ      
ด.ญ.อารียา บูรณะคุณ      


- คุณสุชาดา ไกรวงษา และครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณสันธาน เลาห์ภูติ  300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- sirinuch    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- นายธานพ ลิ้มรุ่งเรือง    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางมาลี ลิ้มรุ่งเรือง      
นายสุภาพ ลิ้มรุ่งเรือง      
นางนารี ลิ้มรุ่งเรือง      
นายวริทธิ์ ลิ้มรุ่งเรือง      
นายชยากร ลิ้มรุ่งเรือง      


- คุณเฉลิมพล หาญแก้ว และครอบครัว100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุุณสุขุมาลย์ บุญเรืองศักดิ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- น.ส.รัศมี ภูยาดวง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางเสาวลักษณ์ ภูยาดวง      
น.ส.เพ็ญศรี ภูยาดวง      
น.ส.รััศมี ภูยาดวง      
นายณัฐพล ลีรักษาเกียรติ      


- ปนิดา จอยเอกา และครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณจรัญญา เหมือนแสง และลูกๆ500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- คุณฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- คุณสิรินาถ นุ่มจันทร์ และครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- พระ สันต์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์ อุทิศให้คุณพ่อ     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณปณิตา แย้มศรี    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุุณสุภาภรณ์ ล้ำเลิศ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ร.ต.หญิง กมลชนก แพโต และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณปาณิภา คันธารัตนกุล และครอบครัว    600    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น (2)
คุณศุภิสรา เกียรติคณารัตน์    1,000    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง) (3)
- Way    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** - น.ส.นิตยา สายน้อย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- น.ส.ปลื้มกมล เถรแก้ว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายสุรวิช บุตญาพันธ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางศิริญา บุตญาพันธ์      
ร.อ.หญิง ภณิตา บุตญาพันธ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
Dirk Schaarschmidt      


- น.ส.ปริยาภรณ์ สุมารินทร์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- คุณศิริพล คงนคร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุุณสายใจ คงนคร      
คุณชินกฤต คงนคร      


- คุณสุรพล - ด.ช.ธนพัฒน์ ปรีตะนนท์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณพีรวัสส์ ฉัตรทันใจ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- ครอบครัวธนาวัฒนพงศ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นายพิริยพงษ์ วิศิษฏ์ฐากูร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางภัควลัญชน์ วิศิษฏ์ฐากูร      
ด.ญ.รมิดา วิศิษฏ์ฐากูร      
ด.ช.ภูวสิษฐ์ วิศิษฏ์ฐากูร พร้อมญาติมิตร      
คุณแม่จินดาภรณ์ จุนเจิม      
น.ส.จิราธาร พละปัญญากุล      
จสอ.จำรัส คำมูล      
นางมาลี คำมูล พร้อมครอบครัว      
- นางอัญชุลี ทวีสุข    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณณกันยา เลิศชนิสร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ศจี สมสกุลและครอบครัว      
พรรณธิภา ทรงศิลป์      
- Louie Morales    1,500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
Kanchana Morales      
Kaytie Chomdao Wongthawatchai Morales      
Karita Pilar Morales      
Edward Morales      
- คุณลักขณา ห้องทรัพย์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณทักษ์พณิช ชวนิตย์      
คุณภาณุพงศ์ ชวนิตย์      
คุณภูวเดช ชวนิตย์      
คุณภคพร ชวนิตย์      


- Nuch PPP    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณณัฐพล พิมมล    50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณจิราพร ศรีน้อย และญาติๆ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณปัณณ์ธานี กงมะณี และครอบครัว500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณนภัสพลอย อังวราวงศ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณโกศล อังวราวงศ์      
คุณธัญญพัฒน์ อังวราวงศ์      
คุณธนกร ธนาเพชรรัตน์      


- คุณสาโรจน์ อินทิศ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณวิไลพรรณ อินทิศ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
น.ส.ปภัชชญ อินทิศ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายก่อกฤษฎ์ อินทิศ      
คุณอุบลรัตน์ กชภา    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
คุณนันทะ อินทิศ      
คุณพิมภิดา อินทิศ       
นายจิรสิน อินทิศ      
คุณปััญจภญ เจริญพร      
นายถาวร เจริญพร      
นางปราณี เจริญพร      
ด.ช.กรวิทย์ เจริญพร      
ด.ช.พลัฏฐ์ธนิน เจริญพร      


- นายไพบูลย์ รัตนมหาวิชัย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางสังวาลย์  รัตนมหาวิชัย      
คุณอรชุมา ขุนนารักษ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
ธรรมศักดิ์ บุญภูพิพัฒน์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
น.ส.ดวงใจ เตชะธเนศ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายธนา เตชะธเนศ      
ด.ช.เตชพัฒน์ นิธยาภา      
นายปรีชา นิธยาภา      


- คุณมานิดา สว่างเวช    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- น้ำฝน จันทร์โทพร้อมครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- วรรณชัย    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณธีรธันย์ มหภาคโสภณพิศาล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายชินณปพัทน์ มหภาคโสภณพิศาล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นางสรวีย์ ปวเรศขจรพงศ์    300    เหรียญมหากำลัง


- คุณแม่วรรณี อำไพ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.ส.กริษฐาพัชร อำไพ      
นายสมยศ สุทธิขาว      
น.ส.อังคณาภา สุทธิขาว      
นายโสภณภากร สุทธิขาว      


- นายพิษณุ ทรัพย์เกื้อกูล    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายพงศ์กรณ์ ธนากิจธนเกียรติ    999    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
อาจารย์มิญกา ศรีสุวรรณและคณะลูกศิษย์      


- นายวิทา ไล้สมบูรณ์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นางศิริลักษณ์ เลิฟเกรน    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายโทมัส เลิฟเกรน      
น.ส.อาทิตยา ซอนนี่ วงษ์สุนทร      
น.ส.สรินธร ลูน่า วงษ์สุนทร      
ด.ช.อเล็กซานเดอร์ เลิฟเกรน      
นางอุษณี วรรคตอน      
ร.ท.สันติ วรรคตอน      


- นายศิริพล คงนคร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณสายใจ คงนคร      
คุณชินกฤต คงนคร      


- น.ส.ธารารัตน์ อินนุรักษ์    75    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณกานต์สินี แสงบุญเจริญรัตน์    301    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น


- คุณบัลลังก์พรหม จันทร์กระจ่าง    11,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงิน (1), เหรียญเปิดโลกปี 39 (2)
คุณสุทธิรัตน์ จันทร์กระจ่าง      
ด.ญ.ปุณย์รติ จันทร์กระจ่าง      
นางปัทมา สุกมาก      
นายเทอดเกียรติ จันทร์กระจ่าง      
น.ส.วนิดา สุขมาก      
พันตำรวจโทวัลลภ จันทร์กระจ่าง      


- น.ส.รุ่งนภา สังข์ขาว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นายประภาส ตันธิมา    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.ส.นาตยา สะวัง      
ด.ช.ประภากร ตันธิมา      


- นางกัญญ์ชญา เจริญสุข    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายรัชเดช เจริญสุข      
น.ส.จิติกาญจน์ เจริญสุข      


- ไม่ประสงค์ออกนาม    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- น.ส.ภฤศมน เกียรติพงศ์พันธ์และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณกัลทิยา เข็มทองและครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณธีระยุทธ์ คำมี    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นาย วันชัย ภูนพันธ์เอี่ยม    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- น.ส.ช่อทิพย์ ธนประโยชน์ศักดิ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณวงศ์ปกรณ์ โล่สถาพรพิพิธ    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณปรีญาพัชญ์ โล่สถาพรพิพิธ      
คุณพลอยนภัส โล่สถาพรพิพิธ      
คุณSze Wan Ho      
คุณอานนท์ โล่สถาพรพิพิธ      
คุณHuang Shuangqing      
คุณChen Shaofen      
คุณSze Ki Ho      
คุณอาพาพร สิริอมรนที      
คุณวันปีย์ สัจจมาร์ค      
คุณยงยุทธ สิริอมรนที      
คุณสุพัตรา สิริอมรนที      
คุณChoi Sai Fong      


- น.ส.นันท์นภัส เตชเศรษฐพงศ์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นายชยพล รักพงษ์ไทย    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่


- นายสุวินัย  กล้านา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายจอม  กล้านา      
นางหวัง  กล้านา      
นางจิตตา  กล้านา      
น.ส.สุมิตตรา   คันธะชัย      
นายวิเชียร  กล้านา      
นายวิชาญ   กล้านา      


- คุณกมลาภา เอี่ยมสรรพางค์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
จุมพล จันทร์ศรีเกษร      
สุวรรณา ประจักษ์สมสุข      
ณัฐนันท์ จารีย์กุลวดี      
นันท์นภัส จารีย์กุลลวดี    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่


-LEE ANTHONY HOWELLS    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
ANTHONY JOHN HOWELLS      
KELLY HOWELLS      
TEREASA REDMAN      


- คุณวรัทยา เหล่านุญชัย    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39


- คุณพชระพฤกษ์ งามเนตร    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
คุณพิชญ์ณิน งามเนตร      
คุณเรืองนาม งามเนตร      
คุณองอาจ งามเนตร      
คุณนันทพัทธ์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์      
คุณธนานันต์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์      
คุณธนาศักดิ์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์      
น.ส.เยาวลักษณ์ บริหารธนวุฒิ      
น.ส.นิศากร ประจักษ์สมสุข      
น.ส.สาลินี ประจักษ์สมสุข      
อากงลิ่มเทง แช่เตีย      
นางเอียวเจียม แซ่อึ้ง      
น.ส.ทัศนา ประจักษ์สมสุข      
น.ส.ศรัณยา ประจักษ์สมสุข      
น.ส.สิดาภา พรนิคม      
edward Morales      
อัญชิสา วัชรพล ( นสพ.ไทยรัฐ)      
อินทิรา วัชรพล      
ไพจิตร ธรรมโรจน์พินิจ      


- สุุภาพร สิงห์โต และครอบครัว    111    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- น.ส.กมลพิทักษ์ วงเวียน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นางสุนทรี ต่างศรี    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางสุนทรี ต่างศรี    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- คุณนันท์นภัส คีรี พร้อมครอบครัว    1,725    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุุณรัชชานนท์ สุขประเสิรฐ      
คุณพนิตตา อารีรอบ      
คุณณฐา นิ่มน้อย      
คุณชุติมา สมสืบ และครอบครัว      
นายถวิล ต๊ะใจ      
นางลำดวล นันทไชย      
คุณนริศรา วิลัยตรวจ      
คุณปรรณภัชร์ วิลัยตรวจ      
คุณอมร พันธุ์ภักดี      
คุณทวิกา วิลัยตรวจ      
คุณธนะชัย วิลัยตรวจ      
นายอาณัติ สุทธิบุตร พร้อมครอบครัว      
คุณธนสร ขำละเอียด      
คุณเกื้อกูล คีรี      
น.ส.สกุลตรา งอชัยภูมิ      
นางดาว แสงอุทัย      
นายชลอ คีรี      
นายภัทรกร รุ่งโรจน์      


- นายพิษณุ ทรัพย์เกื้อกูล    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณธิดารัตน์ ฝูงดี    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณกาญจนา ภัยวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณพิชญ์ณัฏฐ์ เสงี่ยมกลาง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นางสมบท เกิดศุข    600    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณกัญญาณัท เกิดศุข และครอบครัว      
คุณปกรณ์ มรกตพิทยารักษ์      


- คุณพิชัยภัทร์ สังข์สุวรรณ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณสุพัตรา สุสรรติ      


- นางสุรีย์รัตน์ คุ้มแสง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นางณัฐธยาน์ มาลีสะท้าน พร้อมครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณณรงค์ สมบัติธนสุข    400    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- นายประวัติ ศรีชมภู    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายบุญเจียม ศรีชมภู      
นางภัทราพร ศรีบุญมา      
นายภูวดล ศรีชมภู      
น.ส.อารีรัตน์ ศรีชมภู      


- คุณวรรณพร ศรีเจริญ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณธีรธันย์ มหภาคโสภณพิศาล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายชินณปพัทน์ มหภาคโสภณพิศาล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นางสรวีย์ ปวเรศขรพงศ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- ปรายฟ้ารีสอร์ท กำแพงแสน นครปฐม    1,500    เหรียญมหากำลัง
- น.ส.วิชุตา วิชิตเชื้อ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณณัฐวัฒน์ พันธ์ดำรงกุล    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณวิมลวรรณ รัศมี    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- Iron Loft A T    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- ปนัดดา ปาปะกาย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- วัชระ เรืองพานิชภิบาล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ธนพร เรืองพานิชภิบาล      


- กชมล ทวีพจน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
เพ็ญนภา ทวีพจน์      
สวรรค์ ทวีพจน์      
ด.ช.จักรภพ ทวีพจน์      


- นายจักริน ด้วงสัมรวย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณศศิภาฉัตร์ ธนังวัฒนานนท์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณจันทร ไพเรืองโสม      
คุณศรชัย สุทธิจันทร์เดช      


- น.ส.ประภัตสรณ์ รักษา    900    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (2), เหรียญมหากำลัง(1)
- คุณทาเสิ่น อู    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- ธนัน หนุ่มฉางกูล    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นันทินี ล้อกิตติกูล และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นายรัตนะ หอมทวนลม    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางสุนิษา หอมทวนลม      
ด.ช.กรธวัช หอมทวนลม      
ด.ญ.กฤฬณัน หอมทวนลม      


- นายศิริพงษ์ คงสมร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.ส.อ้อยใจ ธิกุล      
นางทวีภรณ์ สิงห์สี      


- น.ส.สุนันทา พรายมี    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
ศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์    300    เหรียญมหากำลัง
คุณธนากร การเที่ยง อุทิศให้ ธนบดี การเที่ยง      


- คุณพรรณณี สิรสุขเสนีย์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายไรวินทร์ สิรสุขเสนีย์      


- ครอบครัววุฒิพันเลิศ(ร้านรณีภัณฑ์)    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณดนยา ชัยจรูญ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณสมยศ ชัยจรูญ      
คุณยุพิน ชัยจรูญพร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณอนุวัฒน์ พุ่มพิกุล และครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณรัชต์ภาคย์ หิรัญศิรธนากูล และครอบครัว คล้ายสอน    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณประเสิรฐ นาคปมุต    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณภัสสร นาคปมุต    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณวันวิสาข์ นาคปมุต    300    เหรียญมหากำลัง
คุณภูชิตา นาคปมุต    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณสุชัณญา นาคปมุต      


- คุณพัชรินทร์ รัตนพรศิริ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณวิไล รัตนพรศิริ      
คุณอุดม รัตนพรศิริ      
คุณวีระพล โชควิทยารัตน์      


- คุณณัชชา เลขวัฒนะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- นายปิยะนนท์ กำแพงงาม300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางสุุมิตตรา พงษ์นิล
      
- คุณณัฐฐิตา โสคำแก้ว     200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- ธีระ-ปาริฉัตร ติลกานนท์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- ประวัติ-พรทิพย์ อุ่นประเดิม พร้อมบุตรธิดา      


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- นายพิทยา ทิศุธิวงศ์และคณะ พร้อมบุตร-ธิดา    550    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- วรลัญช์ พลังธนสุกิจ    400    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นายณัฏฐภัฏ สมณี    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณกาญจนรัตน์ บุญธวัชชัยพัทธ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- นายมนูญ มหาวัน    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
ปิยาภรณ์ มหาวัน      
และครอบครัว      
คุณรังสรรค์ สามนาค และครอบครัว      
- นางถนอม ธรรมวิภาส    550    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายสุนทร ธรรมวิภาส      
- คุณสุรัชชฎา ชัยธัญสุขยงนิธิ และครอบครัว    99    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นายมานะศักดิ์ พันธ์สุขพร้อมครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- คุณกษมวรรณ อินทรเกษม    20,515    "1.เหรียญ 5000 บาท 3 เหรียญ
2.แหวนกายสิทธิ์ ทอง 4
3.เหรียญ กายสิทธิ์ เงิน 4
4.หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว 10 องค์"
คุณธนกฤต อินทรเกษม    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายดนุพล ทองผิว      


- นายสมเจตน์ ยิ้มยวน    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางกชนิช เกษมสังข์      
นายสุริยา ผาสุข      


- คุณณิชาพัฒน์ นามสวัสดิ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นายบุญฤทธิ์ พานทองรักษ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณณัฐกมล วัชสิริเสรี    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณปัณฑารีย์ ศุภทรัพย์เสนากูล      
- คุณกัญญาลักษณ์ นะสอน    1,500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณสมชาย ไชยสมบุญ      
- คุณธิดารัตน์ แซ่ลี้    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นายเกียรติยศ อัครธัญกร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
   


- คุณจักรรินทร์ จิตรจักร์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
แม่คำ จิตรจักร์      
น.ส.สายฝน จิตรจักร์      


- คุณพงศ์พิพัฒน์ โรจนยุกตานนท์    540    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณกนกวรรณ โรจนยุกตานนท์      
คุณอัญชิสา โรจนยุกตานนท์      
คุณณัฐณิชา โรจนยุกตานนท์      
คุณมัลวิกา โรจนยุกตานนท์    220    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณมณีพันธ์ สันติกิจรุ่งเรือง    220    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณประพันธ์ มนตรีไชย    220    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณประนอม มนตรีไชย      


- เบญจภูมิ แซ่ลี้และครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- สุชาติ ธีรปัญญาวัฒน์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณณพิชญา เทียนทอง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
น.ส.ณพญา เทียนทอง      
น.ส.ภัทรพิดา ทรงแสงธรรม      
นายพจน์ อำไพพรรณ      
ครอบครัวตระกูลเทียนทอง      
ตระกูลสุขใส      
ตระกููลอำไพพรรณ      
ตระกูลทรงแสงธรรม      
ตระกูลชุมนุมพร และเจ้ากรรมนายเวร


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** - คุณวงศ์ปกรณ์ โล่สถาพรพิพิธ    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณปรีญาพัชญ์ โล่สถาพรพิพิธ      
คุณพลอยนภัส โล่สถาพรพิพิธ      
คุณSze Wan Ho      
คุณอานนท์ โล่สถาพรพิพิธ      
คุณHuang Shuangqing      
คุณChen Shaofen      
คุณSze Ki Ho      
คุณอาพาพร สิริอมรนที      
คุณวันปีย์ สัจจมาร์ค      
คุณยงยุทธ สิริอมรนที      
คุณสุพัตรา สิริอมรนที      
คุณChoi Sai Fong      


- ป้าอ้วน ขนมปังสายสอง50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณเจ     50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณตุ้ย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณฐิตาภรฉ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- นายแดนไพร ไชยเดช    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางแสวง สุดแก้ว      


- คุณกิตติชัย แจ่มปรางค์ทอง    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นางสิริวิมล แก้วคำไสย์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายจตุรงค์ แก้วคำไสย์      
น.ส.กัญฑิศา แก้วคำไสย์      
นายวศิน แก้วคำไสย์      
น.ส.พชิรารัตช์ แก้วคำไสย์      
นายสกล ประสานเสียง      
ด.ญ.ณัฐภัสสร ประสานเสียง      
ด.ช.ณัฐวิษิต ประสานเสียง      
น.ส.อัญชนา ภัคพงศา      
น.ส.ภัทรวดี บุญพัน      


- คุณสิรินญา แซ่ลิ้ม    1,000    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (3)
คุณนพดล เวชวงษ์      


- คุณภูริตา มะสุวรรณ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณภููวเดช มะสุวรรณ      
คุณอัญชิสา มะสุวรรณ      
คุณภูษณิสา มะสุวรรณ      


- น.ส.สุนีย์ แซ่ลี้    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายทวี ปรีดาธนาภิรักา      
นายอนันต์ แก้วพนม      
นายอาทิตย์ ปรีดาธนาภิรักษ์      


- ครอบครัวสิทธิวงศ์ไพบูลย์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
ครอบครัวซุง      
ครอบครัวโบทูยัน อุทิศแด่คุณพ่อณรงค์-คุณแม่วราภา สิทธิวงศ์ไพบูลย์ และอาม่า ซิ่วคิ้ม แซ่ลิ้ม      


- ชาญพิพัฒน์ สิทธิวงศ์ไพบูลย์    300    เหรียญมหากำลัง
นุชติการ สิทธิวงศ์ไพบูลย์      
พรรณี สิทธิวงศ์ไพบูลย์      
อิศราภรณ์ ซุง      
วัลชลี โบทูยัน และครอบครัว      


- นภสวรรณ พาหุถิต    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
มาลินีร์ โกสะรุททะ      
กัญญาทิพย์ โกสะรุททะ      


- นายสำรวย นวลดอกรัก    100.99 เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางเสาวนีย์ นวลดอกรัก      
นายอกนิษฐ์ พลาลำ      


- น.ส.รมิตา นวลดอกรัก    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายสุรสิทธิ์ เลาห์วีระพานิช    2,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางญาณีนันท์ เลาห์วีระพานิช      
นายรัตน์ดุล เลาห์วีระพานิช      


- คุณสุชาดา ประพจนาภรณ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณดรุณี บึงไกร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นุชนารถ เหลืองอุทัย    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นุชนารถ เหลืองอุทัย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นุชนารถ เหลืองอุทัย    300    เหรียญมหากำลัง
นุชนารถ เหลืองอุทัย    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- น.ส.นงค์ลักษณ์ งามดิษฐ์ใหญ่    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
อุทิศให้นายเจียม งามดิษฐ์ใหญ่       
นางทองคำ งามดิษฐ์ใหญ่      
น.ส.นิรมล งามดิษฐ์ใหญ่      
นางณรัญญา งามดิษฐ์ใหญ่      
นายปิยะราช งามดิษฐ์ใหญ่      
น.ส.สุทธินันท์ งามดิษฐ์ใหญ่      
นายเจริญ งามดิษฐ์ใหญ่      
เด็กหญิงนงนภัส งามดิษฐ์ใหญ่      
เด็กชายณชพล งามดิษฐ์ใหญ่      
เด็กหญิงนภาวี ห้วยหงษ์ทอง      
น.ส.อรญา อร่ามโภคิน      
นายทรงพล อร่ามโภคิน      
เด็กชายชนาธิป น้อยแก้ว      
เด็กหญิงชมพูนุช น้อยแก้ว      
นายสุทธิพันธ์ เขียวชะอุ่ม      
เด็กหญิงรินรดา เขียวชะอุ่ม      
เด็กชายอิทธิพล หงษ์ทอง      
เด็กหญิงจิราพัชร พงศ์สมบูรณ์      
นางสมนึก    เพ๊งมะณี      
นายกอร์ปศักดิ์  ดุมสูงเนิน      
เด็กชายนัทธ์ชนัน   ดุมสูงเนิน      
นายศรายุทธ แจ่มจำรัส      
นายเจียระไน แจ่มจำรัส      
นางจำรัส แจ่มจำรัส      
น.ส.จันทร์จิรา แจ่มจำรัส      
นายอภิชาติ งามดิษใหญ่และครอบครัว      


- นายจักรกฤษณ์ สาแช    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางรัชฎาธร ครองแก้ว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.ตฤณนภัทร ครองแก้ว      
น.ส.วารุณี ครองแก้ว      
นางกัญญชลา ศิริชัย และครอบครัว      
ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั้งหมดทั้งมวล      


- คุณรฐา วิทยาศาสตร์****    1,500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณปาณิสรา พรพิภา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณหนึ่งฤทัย บลูมริชพร้อมครอบครัว    600    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายวรวุฒิ วัลลา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- น.ส.กัณฐิกา ขุนเสนาะ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- wiew wiew    30    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- นางทองม้วน เนตรหนู    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางประดับ หุ่นแก้ว      
น.อ.ลิขิต หุ่นแก้ว      
น.ส.สุปัญดา หุ่นแก้ว      
นายณฐพจน์ หุ่นแก้ว      


- คุณณฐมน วงศ์วาท    50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณนวล งามแสง    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- สิริยุพิน นราพิตรธีระภา    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- เขมิกา โมกข์ปุณณภา (Bus 2)    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- พิมพ์ปภัสสร บัณฑิตใจ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- คุณสมพร กลิ่นเหมือนจันทร์    700    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (2)และ ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่ (1)
- คุณธนัชพร บุญญาวิชัยวัฒน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (1)
- คุณปนิตา เพียรดี    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณศิริพร ปสิรภัทร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณวธูสิริ ภูมะธน (Bus 1)    600    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณนนทิชา หัสถา (Bus 2)    600    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.กนกนาถ ปุณวราพงศ์ (Bus 2)    1,550    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.อภิชญา ประสาทนัตนชัย และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณกมลลักษณ์ ซื่อสวัสดิ์    1,800    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- ไม่ระบุชื่อ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นางพินิจ - นางวิลัย ถมสวัสดิ์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- พ.ต.อ.หญิง นิลพันธ์ ภารศิลป์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- ส.ต.ต.หญิง นาวิตรี วงส์วัชรโภคัย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- ครอบครัวคิดประเสิรฐ และนางกลม ทองสุข (Bus2)    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณวชิราภรณ์ ผดุงภักดิ์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- ร.อ.หญิง ชนิดาภา แก้วกัญญา และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นางทิพย์วรรณ จารุเกษมวิทยา    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณศิภลักษณ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณสอาด แสงสีทอง    121    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณอังคณา ทวีสุขและเพื่อนที่ทำงาน    489    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณแม่วิมล กุลวชิรพรพงษ์ และครอบครัว    700    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- ไม่่ประสงค์ออกนาม    449    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณอัจฉรา เสารีย์ พร้อมครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.พัทธวรรณ จิตมั่น    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือ
- คุณศิริพร คำบุรี พร้อมสหายธรรม    1,200    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณสรัญญา ติวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณปณิธิ วงศ์แก้ว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว      
- คุณสุภา เดชพันธ์    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุุณฐิตารีย์ ระวังทรัพย์    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายทารี ที - นางเรไร เฮบ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
P'กุ (กลอย)    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณสายสุนีย์ สุขเกษม    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
พี่น้อง (กรุงเทพฯ)    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส.สุขุมาภรณ์ อุปละ    2,100    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น้องพลอยใส อุปละ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายวรศักดิ์ ดอกสันเที๊ยะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายชินโกร สุโข    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณยุพิน คุณนงนุช คุณอภิรดา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส. บุญนภัส สุทธิโพธิ์ทอง    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายสมศักดิ์- สุปราศรัย- ด.ช.ปริญ- น.ส.ธัญมน ถาวรจิระอังกูร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางศรีนวล คัมถีระ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายสุพัฒน์ สุวรรณา    2,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางอลิสา บริราช    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณอรนิสา    1,500    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- Nussara    2,100    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (7 กอง)
Nussara    900    เหรียญมหากำลัง ( 3 กอง)


- Natamorn Tienpapar    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- Thanat wetchanyan    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณณิชากร บุญวิภารัตน์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณพิรามิตร ปัดถา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุุณณัฐปรียา ดีณรงค์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณรพีพันธ์ ตั้งใจ    23,400    "1.เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่ (2)
2.เหรียญเปิดโลก ปี 39 (2)
3.แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (4)
4.หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว(5)
5.เหรียญมหากำลัง(3)"
- ปุ๊ จารุณี เรือนมูล    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นางปาลิดา ชาญยุทธ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ชลธี สรรพโชติ     100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
AnimeKingkong HanzaCodmun      


- นายพาที นุชโสภณ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- Kiranaar Phatharathornphookhin    105    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- Prapra Puya    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- Angel Aunchaya    999    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- กัญจน์ชญา อภิวิชญ์ชญานนท์    6,125    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
- ปัฐมา  ธวัชชัยพรพงษ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายพัฒนฉัตร มุ่งสุข    50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- อารยา เครือเทศน์ และครอบครัว   500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณกฤติยา สอาดกิตตินันท์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- คุณธนกร บวรธรรมวัฒน์    800    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณนพคุณ บวรธรรมวัฒน์      
ด.ช.จิระพงศ์ บวรธรรมวัฒน์      
คุณกรวรรณ แก้วคำ      


- คุณพรพิมล สุวรรณชุ่มเอม    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณนพรัตน์ สุวรรณชุ่มเอม      
คุณจิรพร สุวรรณชุ่มเอม      


- คุณพัฒนา วนะชิวนาวิน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ด.ญ.ภัทรดา วนะชิวนาวิน      


- คุณทิพากร สุวรรณชุ่มเอมเอม    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
น.ส.ฌัลลกัณฐ์ วงค์แก้ว      
- น.ส.จิราภรณ์ จันทร์มะลิลา    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นายวชิรศักดิ์ อุมเสธิกุล    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- น.ส.พัชร์ญา - ร.อ. อโณทัย สาพา    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณเขมิกา โมกข์ปุณณภา    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นางหน่อแก้ว ทรายคำ พร้อมครอบครัว100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณณฐมน จรูญผล      500       แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.ธัญชนก(อุไรรัตน์) สายทอง และครอบครัว   200       ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นายพีรพัทธ อาระยะสมบัติ และครอบครัว   1,000       แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.ธนพรรณ จำปาทอง      500       แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
-น.ส.รดา แมนมาศวิหค และครอบครัว   3,000       เหรียญเปิดโลก ปี 39 และ หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- นายธเนศเมธาทีปต์ เชื้อวงษ์บุญ       100       เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- สุรัชชฎา ชัยธัญสุขยงนิธิ และครอบครัว    99       เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- Phaiboun Vongsay    3,000       เหรียญเปิดโลก ปี 39
20
*** สำหรับรายชื่อแกะสลักรอบแรกสามารถตรวจสอบได้ตามลิ้งค์นี้
http://www.sitmekroo.com/index.php?topic=1317.0 ***


รายชื่อแกะสลักผู้บริจาคสร้างองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ รอบเก็บตก ระหว่างวันที่ 11/9/60 - 14/10/60
.
ชืือ-สกุล ผู้ร่วมบุญ 1,500 บาท ขึ้นไป มีดังต่อไปนี้
.
ด.ญ.พุทธรักษา กองสีนนท์
ด.ช.นภาดล กองสีนนท์
นางรุ่งทอง วันดี
นายเสริมพร วันดี
คุณศศิดา เลิศอุดมมงคล
สุจิราพัชร โกมารทัต
คุณวัชรี นิสลา พร้อมครอบครัว
นายพิสิษฐ์ สุขมงคลวนิต
นายสยมภู พรหมจักร
พระสุภาพ ธีรวํโส (บุตรโคตร)
น.ส.กัลยารัตน์ มีแสงพราว
คุณรพีพร คณิตจินดา พร้อมครอบครัว
คุณพิมสิริ กันภัยและครอบครัว
ครอบครัวโศภาพัทรวิชญ์
น.ส.อารยา วรบุตร
นายธีรพันธ์ วรบุตร
นายองอาจ วรบุตร
นางอร่ามศรี วรบุตร
น.ส.ณิชาภา นามกร (นิชา)
น.ส.ณัฐณิชา วิเศษ และครอบครัว
คุณกัลย์รญาณ์ ศรีภิรมย์
คุณรวมฤดี ศรีภิรมย์
พระจักรพัชร
คุณกาญจนา วิเศษ
คุณเอก ปานทองสิน
คุณมยุรี ปานทองสิน และครอบครัว
ส.ต.ต.หญิง ศิร์ณัฐชา ดิษฐใจเย็น
คุณอธิศา เลิศทรัพย์สุรีย์ พร้อมครอบครัว
คุณอุไรรัตน์ วิจารณกรณ์ และครอบครัว
นางทองเต็ม สุทธิโพธิทอง
ครอบครัวขัติรัตน์
คุณพรรณธวรรณ เอี่ยมศรี
นางพบ อนันตวรวงศ์
นางศิริพร (ภาวิดา) ธนาไพศาลสุข
นายสุทธิพงษ์ มูลสาร
คุณพัทธ์ธีรา ปารย์นิราวาทย์
คุณนฤมล ลิ้มประเสริฐ
น.ส.เนณัฐชา จีรพัฒนพงศ์
นายบัญชา นิลชาติ
คุณวชิระ สัจเดว์ และครอบครัว
คุณพัทธ์ธีรา ปารย์นิราวาทย์
คุณเพ็ญศรี อินทร์โต
พล.ร.ต. อัมพร พุทธนิมนต์
พล.ร.ต. หญิง กาญจนา พุทธนิมนต์
น.ส.นิศา พุทธนิมนต์
ครอบครัวสุริยนนท์รินทร์
ครอบครัวสิมะโรจนกุล
นายพิศ สาพา
คุณบรรยวัสถ์ บุญรัตนาพงศ์
คุณกมลคลักษณ์ บุญรัตนาพงศ์
คุณกัญญารัตน์ นันทราภิวัฒ
คุณศิรินันทา กระแสเวส
คุณกฤษณ์ กระแสเวส
คุณกวิสรา กระแสเวส
คุณวิน กระแสเวส
คุณกฤษณะ หงษ์วิไล พร้อมครอบครัว
นางอำไพ นวลคีรี
นางมยุรี อนันต์
คุณอารยา เอี่ยมอุดมกาล
น.ส.วรพรรณ อภิชัย
นายทรงสุรินทร์ บุนนาค
น.ส.สรานันท์ เดชะทรัพย์กวิน
นางมิตรใจ เฟื่องเรือง
น.ส.พิชญธิดา คำสุข
นางวาสนา อยู่สุข
น.ส.กนกวรรณ จันทร์แป้น
น.ส.ศิริกันยา ดีนา
คุณทัศน์วรรณ เหมบัณฑิต
คุณเทวกูร ดอนวิชา
คุณพัชรินทร์ กรอบอนันต์
คุณอาทิตยา วิทยนันท์
นางทองสา ตรีธวัช
นายสุทัศน์ ตรีธวัช พร้อมครอบครัว
นายสุรเชษฐ์ ตรีธวัช
อุทิศส่วนกุศลให้แม่ทองสา ตรีธวัช
คุณธนัดธ์สิริ สุขกล่ำ
คุณพูนทวีรัตน์ สุขกล่ำ
คุณสราวุธ สายสุพรรณ
คุณปณิตา สุทธิศักดิ์ ภักดี พร้อมคณะ
คุณอุษณีย์ แสงธีระปิติกุล
คุณประวีณ แสงธีระปิติกุล
คุณชนันรัตน์ แสงศร
นายจิรเดช พรนคร และครอบครัว
คุณปิ่นฤดี บุญสุวรรณ
คุณพรประภา คูณยากตปุญโญ และครอบครัว
คุณธีรวุฒิ ภวเวส
คุณประพันธ์ สุรปภา และคณะ ฯ
น.ส.กุลจิรา จิรฐาธนกุล
ร.ท.เกียรติศักดิ์ ดินแดง
นายพุธสินธ์ พิมพ์สารี และครอบครัว
คุณปุญญ์รดา คำอิ่ม
นางฐิติรัตน์ เปี่ยมเพิ่มพูน
นางสมศรี โลกวิทย์ และครอบครัว
นางเทพีพร นาคปรีชา
คุณศุภรัศมิ์ นิธิจรัสรัตน์
คุณปัญญวิชญ์ นิธิจรัสรัตน์
คุณเมลดา กิตติธำรงเวช
คุณปาลิดา กิตติธำรงเวช
คุณชนินทร์นาฏ อัครกุลไชย
คุณภิญญดา กิตติธำรงเวช
คุณธนะสิทธิ์ นิธิจรัสรัตน์
คุณธัญญพัทธ์ นิธิจรัสรัตน์
คุณอัญพัชร์ นิธิจรัสรัตน์
คุณภูริวัจน์ นิธิจรัสรัตน์
คุณสุชัญญา อนัตต์กิจเสถียร์
คุณศุภรัศมิ์ วรรณรัตน์ไชย
คุณเสกสรร แซ่ลิ้ม
คุณสุรศักดิ์ แซ่โค้ว
นายนิติ สดศรีและครอบครัว
นายกรณภัค วงศ์เหรียญไทยและครอบครัว
คุณมนสิชา สุรพิชญ์พงศ์
พ.จ.อ. สืบศักดิ์ สุทธิสวัสดิ์ และคณะ
คุณภาพิมล แย้มวงษ์
คุณน้ำฝน สระบัว
คุณฝันฤดี จำปาลับ
น.ส.มณีรัตน์ สุขกุล พร้อมครอบครัว
นายริชธิณรงค์ ฐปกรณ์ชัยเลิศ
นางประภัสสร แสงสวัสดิ์และครอบครัว
นางศิริลักษณ์ ศิริวัน
นายนิภวิชญ์ พินิจ และครอบครัว
ร.ต.สมเกียรติ ศรพรหมกุล
นางวรินทร ศรพรหมกุล
น.ส.จุฑาทิพ ศรพรหมกุล
น.ส.ธัญรัศม์ โพธิ์ทองภูวนาท
น.ส.ปภาภร กอบสันเทียะ
คุณ Esa Antero Myllari และครอบครัว
คุณวิภา ละออรัตนศักดิ์ และครอบครัว
ด.ช.ภูภิทัศ พรหมจรรย์ และครอบครัว
คุณแม่นิภา จันทมณี
คุณเกษม ศิริกันตราภรณ์
คุณวันดี ศิริกันตราภรณ์
คุณเพ็ญนภาภรณ์ ศิริกันตราภรณ์
คุณธัญญาภัส วิวัฒน์อนันต์
คุณพิมพ์พิชา ศะสิรัตน์
นางประภัสสร แสงสวัสดิ์ และครอบครัว
น.ส.วราวรรณ รุ่งเลิศชัยกุล
นายนภวิชญ์ พินิจ และครอบครัว
คุณณัฐมาศ และครอบครัวศิริเวชพงศ์กุล
คุณสุรางค์ เกษตรสมบูรณ์
คุณเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์
น.ส.ปกิตตา รักษ์คิด
นายสมบูรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์
นางกนกวรรณ นุกูลอุดมพานิชย์
นายธัชพล นุกูลอุดมพานิชย์
คุณยุทธนา ภัทรธนโชติ
คุณกิรณา วราสถิตคุณ
ดร.กนกอร กังวาฬศัพท์ และครอบครัว
นายพูลศักดิ์ คล่องบัญชี และครอบครัว
คุณธนพร เกตุบาง พร้อมครอบครัว
นายเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน
นายนภวิชญ์ พินิจ และครอบครัว
คุณณัฐมาศ และครอบครัวศิริเวชพงศ์กุล
คุณสิทธิพล กาญจนไพศาล
คุณวินท์นิศา กาญจนไพศาล
99 อ้วนออโต้คาร์
คุณพรรษชล จิระศักดิ์วิทยา
คุณรฐา วิทยาศาสตร์
คุณพรนภา คณารักษ์
คุณพันธ์ศักดิ์ ภูวัน
นายณัฐดนัย ตั้งพิสิษฐ์ไพบูลย์
น.ส.ธิติมา เพ็งสุภาพ
น.ส.กัลยารัชช์ ผลประทีปสุริยา
คุณปิยะวดี พาหุภาณุ
ด.ช.อธิคุณ อินวู๊ด
นางชาลิสา เลย์
นางชญาดา สิทธิวิชชาพร
นายสุธร สิทธิวิชชาพร และครอบครัว
คุณดลรดี ค้าขาย
คุณพีริยะอร คงมี และคณะ
คุณไพศาล โลมากูล และครอบครัว
ด.ช.ยศพัทธ์ หนุมาศ
บริษัทเดวี วาเคชั่นจำกัด
น.ส.ศิริพร คำบุรี พร้อมครอบครัว
คุณชนินทร์พร ศรีเตชะ
น.ส.สุวินา หงส์ทอง
ครอบครัวอุดมวงศ์ ทิพากร
นายวรยุทธ ดวงวิเชียร พร้อมครอบครัว
พระครูวินัยธรพนพัฒน์ สีลสุทโธ
คุณพิมพ์พิชา ศะลิรัตน์
คุณวัชรี จุลศรีไกรวัลย์
นายอริย์ธัช พาสนยงภิญโญ
คุณธนวรรธน์ ทัศเกตุ
คุณมาลี ฉัตรสมพร
คุณปราณี ฉัตรสมพร
คุณภารดี ฉัตรสมพร
คุณพลอย ฉัตรสมพร
ครอบครัวฉัตรสมพร
ครอบครัวจันทิมากูร
ครอบครัวฉัตรเจริญมงคล
นางสายสุนีย์ ปูคะวนัช และครอบครัว
นายเชาว์ บุญจินดาทรัพย์ และครอบครัว
คุณชยานิษฐ์ ธีรวัฒน์หิรัญ
คุณปภัสกัญญ์ บุญสุ
น.ส.กฤษฎาพร เตชะวีระกูล
ครอบครัวสิทธิวงศ์ไพบูลย์
น.ส.สุพรรษา ไขว้วงศ์
นางอิสริยา วงศ์อรุณนิยม
นางสิรินันท์ ต้อยปาน
คุณยุวพร พึงพิพัฒน์ และครอบครัว
คุณภัทร์ธริน พูนยา
น.ส.สุญดา ฐานเจริญธนา
แม่ชีเนื่อง หมอยาดี
นางปิยะนุช (บุญฉ่ำ) ชติคเลอร์
คุณผะดา อินทรพรหมและครอบครัว
ร.ต.หญิงสกุล ปินภู่ และครอบครัว
น.ส.พรรณี หาญวิริยะกิติชัย
คุณชัชชมนต์ เป้งทอง และครอบครัว
คุณอัญชลี ลิ้มอำนวย และครอบครัว
น.ส.อโนทัย ไชยแสนชมภู
คุณเบญจวรรณ ศรีนวล
นาวาโทวีระชัย จันทร์ทศ
คุณเก็ตน้อย ปานลักษณ์
นางอาภัสรา กฤษดากำธร
คุณพิมพ์ภัณฑิรา โยชิโมะริ และครอบครัว
คุณสิริรัชต์ สร้างทรัพย์ไพศาล และครอบครัว
คุณขวัญปวีณ์ จรินพันธุ์ พร้อมครอบครัว
คุณกิตติพัศ กิตติพัศนานนท์
คุณอภิพัฒน์ วังอุดม
น.ส.จารุภา ศรีกุลภัทร์ และครอบครัว
นายทรัพย์สิน สกุลขจรเดช และครอบครัว
คุณขนิษฐา ชวาลา และครอบครัว
คุณพิรานันท์ จันทร์วิไล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช พร้อมครอบครัว
คุณชัญญา ปัญญาวิไล พร้อมครอบครัว
คุณพ่อเอี้ยงเลี้ยง แซ่เซี้ย พร้อมครอบครัวและญาติมิตร
น.ท. สุรพล มีกรงาม
พันตรี หญิงรณกร เรือนคง
นายอภิภู กานต์พิบูล
คุณวรรณทนี นกกริ่ม
คุณเมฐิ์ธาพรฎิ์ บวรภัทรพัฒน์
พระปฤนทธว์ริษศร ธัมมสรโณ
นายเมฐิ์ธาพรณ์ บวรภัทรพัฒน์
นางนิรุชา ทัพธานี
นางบุษยา จักรวรรณพร
นาย สาโรจน์ พันธ์เจริญ
นายกันต์กวี อรัญญิก
นายจาตุรงค์ สุรเดข และครอบครัว
คุณณชิต สิทธิธัญญ์
นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลาง
นายธนิก จือเหลียง
นายเดชคม ศรีศุภอรรถ
นางณัฏฐสุมญชุ์ วงค์นภากุล
คุณประชุม แก้วพินิจ
คุณนิสา แก้วพินิจ
ครอบครัวปานลักษณ์
คุณสิทธิเดช นกแสง
สกุลสอนเจริญ
นายคำรณ สุภาษร และครอบครัว
คุณจักรพงษ์ ธิมาภรณ์
คุณทิพวัลย์ ธิมาภรณ์
บริษัท เคมเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณอรวรรณ แย้มสรวล และครอบครัว
นายเฉลียว มะสุทธิ
นายชัยพิทักษ์ ตุ้มทอง
ครอบครัวเกตุเวช
นายบัณฑิต อรุณเสถียร
นางขุ่ม หวังล้อมกลาง
Mr. David Edward Phillips
นางสายฟอง รักวงษ์
คุณภัทรวดี แคงสันเทียะ
คุณบรรจง บุตรทา
อาจารย์อภิชญา ฤๅชัย
คุณฉัตรพล วิศวไพศาล และครอบครัว
ครอบครัวเผือกม่วงศรี และครอบครัวอินสร
นายอรรถพร ธรรมวรัญญา
น.ส.สมปอง วงษ์ปิง
คุณพ่อวิทยา วัชรอาภานุกร
คุณมสฤณา แก้วลังกา
Line ครูหวานหวาน
นายไพโรจน์ จันทร์จอม
คุณนิชา คมสัน
นายอภิชา อภิรัตน์อาภา
น.ส.วัชหทัย จุลตระกูล
คุณกิตติ ณัฐกฤตานันต์
น.ส.ปัณณภัสร์ นรไพบูลย์ภัทร
นายอุเชนทร์ พุกอิ่ม
นายดุสิต และน.ส.อาลิสา หงษ์หยก
นายสมศักดิ์ และ ด.ญ.ชัญญา ไกรทัศน์
นายทวีสิทธิ์ สิงห์ทอง
พระศรนุกาญจน์ อินต๊ะเนตร (ธีรวังโสภิกขุ)
คุณมณฑ์สิริ ประดิษฐ์โศภิต
พระวัชรธาตุมณฑล ฐิตธัมโม
คุณปณิตา แย้มศรี
น.ส.อรอนงค์ จันทร์อ่ำ
นายสมศักดิ์ สุทธิรักษ์ศิริ
นายคมสันต์ หาญพิทักษ์สุข
นายวิทยา มณีไชย
น.ส.สุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล
อาจารย์อภิชญา ฤาชัย
น.ส.ณัฐธยาน์ นิยมธรรม
คุณวิเชียร สุนทรรัตน์
คุณวีรวัช ธำรงดุลภาค
คุณสายฝน ยังบุญยืน และครอบครัว
คุณภัทรภร โพธิ์บุคดี และครอบครัว
คุณวรภร กอบกุลสุวรรณ และครอบครัว
นายภาคิน อดกลั้น พร้อมครอบครัว
นางกรินทร์พร ถึกไทย
นางกานต์สินี แสงบุญเจริญรัตน์ และครอบครัว
คุณสุรพล ปรีตะนนท์
ด.ช.ธนพัฒน์ ปรีตะนนท์
คุณกีรติญา กุลถิรธนาชัย
คุณสมนึก ทรงเพ็ชร์มงคล
คุณดารินทิพย์ ชนะคดีรักษ์
คุณอัญชุลี ทวีสุข
นายณพล เดชาเครือแตง และครอบครัว
นายชาติชาย คำแก่น
นางณฐมน พิลาเกิด
คุณโอรส เรือนตัน
อาม่าเซาะเอ็ง แซ่ก๊วย
น.พ.มนวริศญ สกลนภา
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
นายฤทธิกร มาละเงิน
คุณณัฐจักร ณ เชียงใหม่
คุณเพ็ญพร เจียมศิริเลิศ
คุณพรรณพัชร ลิ้มอิ่มและครอบครัว
คุณราตรี ไชยสม
มะไข่ พม่า
นายสรรพสิทธิ์ ธนาวัฒนพงศ์
คุณยุพาพร พุฒหอมและครอบครัว
พระวิสุทธิวัฒน์ วรปัญโญ รอเช็ค
น.ส.ธัญวรีย์ สุวรรณพิทักษ์
น.ส.ชิษณุชา เกตศักดิ์
น.ส.กมลรัตน์ ไชยถา
นางภัสส์ศา ใจสุทธิ
คุณนัฏฐนันท์ เปลื้องปริด
คุณณัหทัย อุปนันท์
นายกัมปนาท เรืองรายวัน
พระอาจารย์ศุภจักร ภทรวโร
ด.ช.วริทธิ์ พรหมศิลา และคุณพ่อคุณแม่
นายอิทธิชน ประเสริฐวรรณกิจ และครอบครัว
นายพฤฒิพงษ์ ทองขำ และครอบครัว
นางสุนทรี ต่างศรี
นายจิตพัต ยุวเทพากร
ปรายฟ้ารีสอร์ท กำแพงแสน นครปฐม
นางคนึงรัตน์ เผือกผ่องและครอบครัว
นางพันทอง ทองศิริ พร้อมครอบครัว
คุณนธญา วิเศษศิริกุล
น.ส.ณัฐพร ริจันทร์หา
คุณวรรณพร ศรีเจริญ
คุณแม่วรรณี อำไพ
น.ส.กริษฐาพัชร อำไพ
นายสมยศ สุทธิขาว
น.ส.อังคณาภา สุทธิขาว
นายโสภณภากร สุทธิขาว
นางกุลจิรา เพิ่มพูล
คุณณกานดา เลอรักษ์
คุณธนะพัฒน์ โชติจารุสวัสดิ์ และครอบครัว
คุณแม่รุ้งเพชร อุรพีวัชรีวรรณ
คุณหนึ่งฤทัย ขลังวิเชียร และครอบครัว
คุณกิตติชัย แจ่มปรางค์ทอง
คุณอรวรรณ ก้องกิตติวณิชย์
คุณสุปราณี สุโพธิ์
นายณธกฤต เอนกภัทรพร
คุณชมพูนุท ขุนขำนาญ
น.ส.ธัญพร ฉัตรนิรมล
นายธีรพงษ์ พิศาภาค
นายยิ้มจุ้ย ฉัตรนิรมล
อุทิศให้แม่อัมพร ฉัตรนิรมล
อุทิศให้ด.ช.เตชินทร์ ฉัตรนิรมล
คุณปัฐมา ธวัชชัยพรพงษ์
คุณวิทยา สุขสุเมฆ
คณะกัลยาณมิตร
ลูกพระศรีมาตา
คุณช่อทิพย์ อานันทศิริเกียรติ
คุณประวิทย์ กลัดสำเนียง
นายไท้ชอ แซ่เล้า และครอบครัว
นางฮุ้ยซัง แซ่อึ้ง และครอบครัว
น.ส.รินทร์รฐา สิริพฤกษาสิทธิ์ และครอบครัว
คุณจรรญวรณ์ จรณวรจรัศย์ และครอบครัว
คุณสมศิริ ครบุรี
คุณสุพจน์ พรมจันทร์
น.ส.ศราวดี อัญญะโพธิ์
นายเทพเทพินทร ธนาเกื้อวณิช
น.ส.ชญาภา หาเรือนพุฒ(เอื้อม)
นายชะออม จันทร์จำรูญ (ออม)
คุณกฤศณัฏฐ์ คุ้มสมบัติธเนศ
คุณธนัน หนุ่มฉางกูล
คุณพรรณณี สิรสุขเสนีย์
นายไรวินทร์ สิรสุขเสนีย์
พระดำรงกฤดิ ฐานุตตโร
นาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา และครอบครัว
คุณผไทรัฐ พินเนียม และครอบครัว
นางสุมินตรา ผดุงสุนทรารักษ์
คุณมัณฑนา เทียนทอง
นายณัฐนัน สินรับประดิษฐ์
นายประวิทย์ อรุณรัตนกุล
นางกิตติยา อรุณรัตนกุล
พร้อมบุตรธิดา นามสกุลอรุณรัตนกุล
คุณอัจฉริยะ สิงห์เทศ
นายธนกฤต ลีรุจิมงคล
นายสมชาย พึ่งสกุล
นายกิตติศักดิ์ คงธนไพศาลโสภณ พร้อมครอบครัว
คุณธกฤษณุ เกริกสกุลกฤติ และครอบครัว
บริษัท ไทยอาคเนย์ อินเตอร์ เทรด จำกัด
น.ส.ดวงใจ เอื้อพาพรกุล และครอบครัว
นางจันทร์พร สอนบุญทอง
น.ส.อภิญญา สอนบุญทอง
คุณปารณีย์ หล้าเดชา
นายสุคำ มูลธิฟอง
คุณวรางคณา มีอุบล
คุณภาณุมาส ศรีวิชัย
คุณปารณีย์ หล้าเดชา / 1500
คุณนันทรัตน์ เอี้ยวพาเจริญ
น.ส.ญาณิศา อินนิมิตร์
นายจวน อินนิมิตร์
นางประยูร อินนิมิตร์
นางวรรณภรณ์ ทองมา
นายชวรินทร์ ทองมา
นายจักรกริช อินนิมิตร์
น.ส.ฝนทิพย์ ทองปาน
ด.ญ.นัฎฐนันท์ อินนิมิตร์
นายมัฌชศักร์ ทวีวิทย์ชาคริยะ
นายพงศ์ชนิศ ลิ่มสกุล
นายชัชวาลย์ สุริวงศ์
น.ส.พิมพ์งานพรรณ พระลับรักษา
คุณฐิติภา โพธิ์ชัย
น.ส.สรานันท์ เดชะทรัพย์กวิน
นายสุชีพ ขจายศรสิทธิ์ และครอบครัว
คุณสุรพล ปรีตะนนท์
ด.ช.ธนพัฒน์ ปรีตะนนท์
*******************************************************************
.
ชืือ-สกุล ผู้ร่วมบุญ 3,000 บาท ขึ้นไป มีดังต่อไปนี้
.

คุณจินตนา จารุเสน บุญรัตนเรืองเดช
คุณสุมัทนา โกเซ่นบ๊าค บุญรัตนเรืองเดช
ผศ.จุไรพร ตุมพสุวรรณ
นายบุญรัตน์ ตุมพสุวรรณ
นางจันทร์เพ็ญ ตุมพสุวรรณ
นายพุทธิพงศ์ นามเทพ
นายอภิพงศ์ นามเทพ
นายรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ
น.ส.คณิตา ตุมพสุวรรณ
คุณชัยวัตร เรืองจิรภาส
คุณวรโชติ เรืองจิรภาส
คุณตรีนาถ เรืองจิรภาส และครอบครัว
นายปรีดา ณัฎฐิวุฒานนท์
นางจำเรียง ณัฎฐิวุฒานนท์
นายธีรชัย ณัฎฐิวุฒานนท์
นางคัทลียา ณัฎฐิวุฒานนท์ และครอบครัว
นายชยพล ลาภวัตเจริญผล
นางฐิติรัตน์ ลาภวัตเจริญผล
นายปิยะวัฒน์ ลาภวัตเจริญผล
คุณวิรุฬห์ เฉลิมสุขสันต์
คุณนิภา เฉลิมสุขสันต์
คุณประไพศรี เฉลิมสุขสันต์
คุณจรูญศรี เฉลิมสุขสันต์ และครอบครัว
คุณพิชัย เฉลิมสุขสันต์ และครอบครัว
คุณสินชัย เฉลิมสุขสันต์ และครอบครัว
คุณกิจชัย เฉลิมสุขสันต์ และครอบครัว
นายทวิช ขาวล้วน
น.ส.ศิริภัทร รัตนพงศ์เสน
น.ส.ดรุณี สำโรง
น.ส.พัชรี สำโรง
นายภาวัต พยัฆรัตน์
นางทยากร พยัฆรัตน์
น.ส.ปิยธิดา พยัฆรัตน์
ด.ช.มายบุตร พยัฆรัตน์
ด.ช.นวคุณ พยัฆรัตน์
นายธนวัฒน์ พยัฆรัตน์
นางสำลี พยัฆรัตน์
นายเทวา พยัฆรัตน์
คุณทักษญา วีณะคุปต์
นายภาวัต วีณะคุปต์
นางยุพิน บุญศรีรัตน์
นายวัฒนา บุญศรีรัตน์
นางทองมา บุญศรีรัตน์
น.ส.วีรอนงค์ บุญศรีรัตน์
น.ส.วิมลรัตน์ บุญศรีรัตน์
น.ส.ศิรประภา บุญศรีรัตน์
นายฉลวย จันทร์มะลิลา
นางชม จันทร์มะลิลา
น.ส.จิราภรณ์ จันทร์มะลิลา
นายมานพ รวยเจริญ
นางรัชนี รวยเจริญ
นายนพรัตน์ รวยเจริญ
น.ส.ศุภิสร รวยเจริญ
ด.ญ.ธัญญ์ชยา รวยเจริญ
ด.ช.ทศกร รวยเจริญ
คุณสมชาติ โชตินิคม
คุณสมจินตนา โชตินิคม
คุณณิชา โชตินิคม
คุณพงศ์ภัค โชตินิคม
นายไฮ้ ศุภวิทิตพัฒนา
นางอยู้อี่ ศุภวิทิตพัฒนา
นายธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
นางปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
น.ส.ธนัชพร ศุภวิทิตพัฒนา
นายจิรกิตต์ ศุภวิทิตพัฒนา
นายธัชราม คัชมาตย์
นางกัณฑณมาลี คัชมาตย์
น.ส.ปกิตตา คัชมาตย์
คุณณพลพัทธ์ พรรัศมีนนท์
คุณขจิตพันธ์ พรรัศมีนนท์
คุณณัฐปภัสร์ พรรัศมีนนท์
คุณธันยนันท์ พรรัศมีนนท์
พ่อเลย บุญครอง
แม่เปริน บุญครอง
น.ส.ภัทรานิษฐ์ บุญครอง
น.ส.นฤมล บุญครอง
น.ส.นุชรี บุญครอง
นายเรวัต สาริมา
นายไพโรจน์ บุญครอง
ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ บุญครอง
ด.ญ.ศิริวรินทร์ สงวนศักดิ์
ด.ญ.กุลจิราทิพย์ สงวนศักดิ์
นางชนิตา ธนาวรวริศ และครอบครัว
คุณกนกวรรณ โรจนยุกตานนท์
คุณพงศ์พิพัฒน์ โรจนยุกตานนท์
คุณณัฐณิชา โรจนยุกตานนท์
คุณอัญชิสา โรจนยุกตานนท์
ร.ต.วิเชียร แก้วกัญญา
นางรัตนพร แก้วกัญญา
พ.ต.พีระนุช แก้วกัญญา
ร.อ.ชนิดาภา แก้วกัญญา
นายสนอม ทิพยรัตน์สุนทร
นางพิมวิไล ทิพยรัตน์สุนทร
นายสรชัช ทิพยรัตน์สุนทร
ด.ช.ทินกฤต ทิพยรัตน์สุนทร
นายปรัชญา นทีสุวรรณธนิก
นางจิรานาลักษม์ นทีสุวรรณธนิก
ด.ช.ปัณฑ์ธรณ์ นทีสุวรรณธนิก
ด.ช.จิรายุวัฒน์ นทีสุวรรณธนิก
ด.ญ.ชิตาพิพัฒน์ นทีสุวรรณธนิก
น.ส.ศิรินันท์ ผดุงชัยโชติ
น.ส.ชุดาภา ศรีรัตน์
นายประยุทธ แดงสันเทียะ
นางณฐมน แดงสันเทียะ
น.ส.กณิกา แดงสันเทียะ
ด.ชปฏิพล แดงสันเทียะ
นายประหยัด แดงสันเทียะ
ด.ช.เบญจมินทร์ แดงสันเทียะ
คุณวิเชียร แก้วกัญญา
คุณรัตนพร แก้วกัญญา
คุณพีระนุช แก้วกัญญา
คุณชนิดาภา แก้วกัญญา
นายสุข สุรินทร์โส
นางสุขคำ สุรินทร์โส
พ.ต.ท.ชานนท์ สุรินทร์โส
นางชญาดา สุรินทร์โส
นายปรีดิท สุรินทร์โส
ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ สุรินทร์โส
พ.อ.รัตนสรวง วีระรัตน์
นางซาง เลถิ
น.ส.วัน วงศ์สัจจธรรม และบุตรที่ล่วงลับทั้งสอง
นายศรายนต์ ศรีสมุทร
นางศิริเพ็ญ วงค์วิสุทธิศิลป์
นายกิตติศักด์ วงค์วิสุทธิศิลป์
นายเชาวลิต วงค์วิสุทธิศิลป์
นายเกียรติศักดิ์ วงค์วิสุทธิศิลป์
คุณเจษฏา จันทจิรโกวิท
คุณนวรัตน์ จันทจิรโกวิท
คุณอัมรินทร์ จันทจิรโกวิท
คุณสุขประเสริฐ จันทจิรโกวิท
คุณลลิลทิพย์ จันทจิรโกวิท
คุณสิริพร จันทจิรโกวิท
คุณจันทิมา จันทจิรโกวิท
คุณศักดา จันทจิรโกวิท
คุณนริศรา จันทจิรโกวิท
คุณธาดา จันทจิรโกวิท
คุณณัฐนิช จันทจิรโกวิท
คุณสมชาย จันทจิรโกวิท
คุณอภิสิทธิ์ จันทจิรโกวิท
คุณรุ่งสุริยา จันทจิรโกวิท
คุณกฤตภาส จันทจิรโกวิท
นายมงคล ใหม่อ่อง
นายณฐพงษ์ ใหม่อ่อง
นางดวงใจ ใหม่อ่อง
คุณภัทรพร ใหม่อ่อง
พระพิศาล โชติญาณ
คุณสุนิตย์ พวงเพ็ชร์
คุณสุนิว ลี
คุณชลธิชา พวงเพ็ชร์
คุณชวนันท์ สุเสวี
คุณกนกวรรณ สัญญา
คุณจิรสิน สัญญา
รต.อุดม สุวรรณโครธ
คุณแม่สิริฉาย สุวรรณโครธ
ฑันตแพทย์วรฉัตร สุวรรณโครธ
คุณรัตนารมณ์ สุวรรณโครธ
ด.ญ.ปุณณาภา สุวรรณโครธ
คุณพ่อบุญศรี มะธิปิไข
คุณแม่อุไร มะธิปิไข
คุณชูศักดิ์ มะธิปิไข
คุณสุรชัย มะธิปิไข
คุณสุจิตา มะธิปิไข
คุณทิพวรรณ มะธิปิไข
คุณชญานิษฐ์ มะธิปิไข
คุณกฤติน มะธิปิไข
คุณสุณี สมบัติธนสุข
คุณเอี่ยมสุข สมบัติธนสุข
คุณณรงค์ สมบัติธนสุข
คุณอัมพร สมบัติธนสุข
คุณวราพร สมบัติธนสุข
ด.ช.ศุภัช สมบัติธนสุข
คุณนุฎา เกษมสวัสดิ์ศรี
คุณประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล
ด.ญ.จิณณ์ชญา เรืองเลิศสถิตกุล
นายไพรัช ดิษฐะบำรุง พร้อมครอบครัว
นางรัชนิกุล ดิษฐะบำรุง
น.ส.ธัญชนก พนาพิทักษ์กุล
น.ส.อิงค์ชณิก พนาพิทักษ์กุล
นางกิมฮวย แซ่ลี้
คุณยุพดี ทักษิณา
นายธนกฤต เดชาเจริญสิริ
นางภาณิชา เดชาเจริญสิริ
ด.ญ.กุลญดา เดชาเจริญสิริ
ด.ช.ภูกริช เดชาเจริญสิริ
ด.ญ.รชิตา เดชาเจริญสิริ
คุณพ่อดำริ วัจนะรัตน์
คุณแม่ประสานสุข วัจนะรัตน์
คุณณัฏฐ์ชญาภา วัจนะรัตน์
คุณวนิดา วัจนะรัตน์
คุณนลินพร วัจนะรัตน์
คุณอู๊ด วัจนะรัตน์
คุณพิษณุ วัจนะรัตน์
คุณอภิรดี วัจนะรัตน์
คุณพิมบุลภรณ์ วัจนะรัตน์
คุณมงคล วัจนะรัตน์
คุณปัญญา วัจนะรัตน์
คุณอรุณ วัจนะรัตน์
คุณขนิษฐา วัจนะรัตน์
คุณอดิศร วัจนะรัตน์
คุณปพน วัจนะรัตน์
คุณพรปวีย์ วัจนะรัตน์
คุณพิชชากร วัจนะรัตน์
คุณพีรณัฐ์ วัจนะรัตน์
คุณมนัสนันท์ วัจนะรัตน์
นายแอนเดรัส ไทเยอร์ล
นางปิยะนุช ไทเยอร์ล
คุณเบลินดา ไทเยอร์ล
คุณอเล็กซานเดอร์ ไทเยอร์ล
คุณอลิเซีย ไทเยอร์ล
ครอบครัวตระกูลเดช
นายทวี ดาวแจ่ม
นางประเทือง สีสวัสดิ์
นายธนพล ดาวแจ่ม
น.ส.จิตราภรณ์ ดาวแจ่ม
นางจิตติมณฑ์ วงษ์สุวรรณ์
นายชัยวัฒน์ วงษ์สุวรรณ์
นายกันตพัฒน์ วงษ์สุวรรณ์
น.ส.พัทธ์ธีรา วงษ์สุวรรณ์
นายอภิสิทธิ์ โชติธนาพร
นางอนงค์ โชติธนาพร
น.ส.ยุพาพร โชติธนาพร
ด.ญ.ธีรกานต์ โชติธนาพร
ด.ญ.โชติกา โชติธนาพร
นายพันธกานต์ เนียรสมบูรณ์
นายพริษฐ์ เนียรสมบูรณ์
นายพัลลภ เนียรสมบูรณ์
นายวุฒิชัย สุคนธ์
นายพิชญ์ โพธารามิก
นายอัคราวุฒิ สุคนธ์
นายรุ่งโรจน์ ธนากรพรสวัสดิ์
น.ส.อำไพ คำแก้ว
นายพนมพร กองเงิน
นางรัตน์ติภรณ์ กองเงิน
ด.ญ.เขมจิรา กองเงิน
นายสยามภูมิ กองเงิน
คุณณัฐพล พรหมเสนา
คุณจอย พรหมเสนา
คุณนันทนัช พรหมเสนา
คุณณัฐนันท์ พรหมเสนา
นางนรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์
น.ส.ขวัญชนก พิทักษ์ดำรงวงศ์
น.ส.อัญชิษฐา พิทักษ์ดำรงวงศ์
นายวรพจน์ พิทักษ์ดำรงวงศ์
คุณฐานวีร์ ปัญญาวสิษฐ์
คุณชนนพร ธนจิตสิริ
นางขจรทิพย์ เกล็ดมณี
นายกิตติ เกล็ดมณี
นายกฤป เกล็ดมณี
น.ส.กัญช์ เกล็ดมณี
คุณอริญชย์วิชญ์ บุญอ้วน
คุณณัฏฐ์ฐิติชญา บุญอ้วน
ด.ญ.นภาตรา บุญอ้วน
ด.ญ.ศรัญญา บุญอ้วน
ด.ญ.เมธาพร บุญอ้วน
นายสมศักดิ์ ฟักภู่
นางละออ ฟักภู่
นายสุรพงษ์ ฟักภู่
นางสมพร ฟักภู่
นางศิริพร ฟักภู่
นายวรเศรษฐ์ พีระเดชาพันธ์
น.ส.ณิชาภา จรัสธารีกุล และครอบครัว
นายกรณรมย์ วรรณกุล
นางนิธิกานต์ วรรณกุล
นายธนัช วรรณกุล
นายตุลยณัฐ วรรณกุล
น.ส.ปรพรรณ์ วรรณกุล
นายสมศักดิ์ เลิศสาครประเสริฐ
นางพรทิพา เลิศสาครประเสริฐ
นางเล็ก เลิศสาครประเสริฐ
น.ส.รวิชา เลิศสาครประเสริฐ
น.ส.อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ
น.ส.วรรษมน เลิศสาครประเสริฐ
นายตระกูล วินิจนัยภาค
นางภัทรียา วินิจนัยภาค
นายโสภาคย์ วินิจนัยภาค
นางปณิตา วินิจนัยภาค
นายภาคภูมิ วินิจนัยภาค
นายกิตติ์ดนัย วินิจนัยภาค
นายราวี ทิวทอง
ด.ช.เนธัญ ทิวทอง
น.ส.อลิชา ทิวทอง(ตรีโรจนานนท์) และครอบครัว
คุณพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง
คุณณัฐมนต์ พันธุ์เพ็ง
คุณเศรษฐวิทย์ พันธุ์เพ็ง
คุณกนิษฐา พันธุ์เพ็ง
นายนัฐดนัย ศรีลาพันธุ์
นายประสิทธิ์ ศรีลาพันธุ์
นางเนา ศรีลาพันธุ์
นางศรัญญา ศรีลาพันธุ์
น.ส.จันทร์จิรา ศรีลาพันธุ์
คุณไพรวัลย์ คุตนา
คุณวรรณา คุตนา
คุณสุภาพ คุตนา
คุณฟิลิปเป้ คุตนา
คุณสุพจน์ คุตนา
คุณบัณณธร ทองหล่อ
คุณอนัญญา ทองหล่อ
คุณชุติญา ทองหล่อ
คุณชญาดา มีสิกขี
คุณชัญญานุช มีสิกขี
นายปราโมช รอดเนียม
นางเฉลา รอดเนียม
นายโกวิท รอดเนียม
นางนงลักษณ์ รอดเนียม
นายณัฐวุฒิ รอดเนียม
นางธนภรณ์ รอดเนียม
นายไพฑูรย์ รอดเนียม
นางบำเพ็ญ รอดเนียม
นายธนกรฅ รอดเนียม
น.ส.ธนพร รอดเนียม
นางณัฐยา รอดเนียม
นายรวีพร รอดเนียม
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
แม่นางคำ ชมภูงาม
ดร.เจตนา เมืองมูล
นางสุพรรณี เมืองมูล
นายธรณิช(ธรณิศวร์) เมืองมูล
นายวิทวัส เมืองมูล
นายธเนศ พูลทรัพย์
นางจันทนา พูลทรัพย์
น.ส.ปภาวี พูลทรัพย์
นายอภินัทธ์ พูลทรัพย์
คุณจำนงค์ พุดไทย
คุณกรรภิรมย์ พุดไทย
คุณจักรินทร์ พุดไทย
คุณศศิธร พุดไทย
คุณริริน พุดไทย
คุณพรวิสาข์ พุดไทย
นายธนเดช อักษรวรรณะ
นางภาริตา อักษรวรรณะ
น.ส.โชติกา อักษรวรรณะ
นางสำราญ ชาวป่า
นายไพโรจน์ รักวงษ์
คุณสิทธิพล กาญจนไพศาล
คุณวินท์นิศา กาญจนไพศาล
99 อ้วนออโต้คาร์
นายธานพ ลิ้มรุ่งเรือง
นางมาลี บัวเจริญ
นายสุภาพ ลิ้มรุ่งเรือง
นางนารี ลิ้มรุ่งเรือง
นายวริทธิ์ ลิ้มรุ่งเรือง
นายชยากร ลิ้มรุ่งเรือง
นางนิตยา บูรณศรี
นาวาอากาศโท ดร.ก้องเกียรติ บูรณศรี
นางกัญญธร บูรณศรี
ด.ช.ศุภกร บูรณศรี
คุณธฤตา นาคพันธุ์
คุณคัคนางค์ ธนกูลกิจ
คุณสุนันทา ด้วงเงิน
คุณศิขริณ ด้วงเงิน
คุณพรชัย จิรโสภณ
คุณน่านฟ้า จิรโสภณ
น.ส.พัสนพร ยอดกมล
นายวิศนุ ยอดกมล
นางวรรณา ยอดกมล และครอบครัวยอดกมล
นางณัฐกาญจน์ ทางรัตนสุวรรณ
นายธนธร ทางรัตนสุวรรณ
ด.ญ.รัศนิมาน ทางรัตนสุวรรณ
ด.ช.ศุภกิจ ทางรัตนสุวรรณ
นายวิเชษฐ์ กระตุฤกษ์
นางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์
นายภาสกร กระตุฤกษ์
น.ส.ภัทราพร กระตุฤกษ์
นางสอางค์ จันทร์แก้ว
นายนิวัฒน์ จันทร์แก้ว
น.ส.ณิชาภา จันทร์แก้ว
นายทรงพล สาธุสัตย์
นางรัชณีภรณ์ สาธุสัตย์
ด.ญ.กัลยากร สาธุสัตย์
ด.ญ.กัญญาพัชร สาธุสัตย์
น้องนะโม สาธุสัตย์
น้องพุทโธ สาธุสัตย์
น้องถุงทอง สาธุสัตย์
น้องสมศักดิ์ สาธุสัตย์
นายวิทยา มีทอง
นางจิตรลดา มีทอง
ด.ช.ณัฐพงค์ มีทอง
ด.ญ.ณัฐณิชา มีทอง
นายวิชัย ดำรงคะวิริยะพันธ์
น.ส.สิตานัน ดำรงคะวิริยะพันธ์
นางนฬญา ดำรงคะวิริยะพันธ์
น.ส.สมใจ ดำรงคะวิริยะพันธ์
น.ส.มาลี ดำรงคะวิริยะพันธ์
น.ส.สมศรี ดำรงคะวิริยะพันธ์
นายปรีชา ดำรงคะวิริยะพันธ์
นายมาลา ดำรงคะวิริยะพันธ์
นายพรชัย ดำรงคะวิริยะพันธ์
คุณสุภา สุรพิชญ์พงศ์
คุณสุพล สุรพิชญ์พงศ์
นางสุธาดา พงศ์คุณธนรัตน์
ด.ช.สิริภาส พงศ์คุณธนรัตน์
นายธนพงศ์ พงศ์คุณธนรัตน์
คุณลักขณาภรณ์ ปานเนียม
คุณเอกณัฐ ปานเนียม
คุณประจักษ์ ปานเนียม
คุณเฉลียว บุญศรีอาภรณ์
คุณปรีดา บุญศรีอาภรณ์
สต.ณรงค์ฤทธิ์ บุญศรีอาภรณ์
คุณวีกิจ จิโรจจาตุรนต์
คุณชนาภัทร จิโรจจาตุรนต์
คุณชนิสรา จิโรจจาตุรนต์
คุณชยานิษฐ์ ธีรวัฒน์หิรัญ
คุณชิษณุพงศ์ จิโรจจาตุรนต์
นายสหพันธ์ วัฒนเลิศพงศ์
นายนิธินันท์ วัฒนเลิศพงศ์
นายนนทพันธ์ วัฒนเลิศพงศ์
นายภาณุเมศวร์ วัฒนเลิศพงศ์
ด.ช.วรพันธ์ุ วัฒนเลิศพงศ์
นางลัดดา แป้งพั๊วะ
น.ส.วิลาสิณี แป้งพั๊วะ
นายปิยะวัฒน์ แป้งพั๊วะ
นายกิตติพันธ์ นาคาพล
น.ส.ธนฤดี จริยาวัฒน์
คุณไพศาล วจะโนภาส
คุณสุดา วจะโนภาส
คุณสุรีย์ วจะโนภาส
คุณสุนัย วจะโนภาส
คุณวายูน วจะโนภาส
คุณกวิน วจะโนภาส
นายธนวัฒน์ แสงสนธิชัย
นางทิพวรรณ แสงสนธิชัย
นายวิษณุ แสงสนธิชัย
นายธีรวัฒน์ แสงสนธิชัย
นายนิติพงศ์ ใจประสาท
นางบัณฑิตา ใจประสาท
นายนันทวัฒน์ ใจประสาท
น.ส.จิตริณี ใจประสาท
คุณแม่พิศมัย พุทธโครต
คุณแม่ม่งชี ธีรพิทยานนท์
นายไตรศักดิ์ ธีรพิทยานนท์
นางศรีบุษย์ ธีรพิทยานนท์
น.ส.ณัฐณิชาต์ ธีรพิทยานนท์
นายนพณัฐ ธีรพิทยานนท์
นายบุญโฮม ชัยศรี
นางพิมพ์พร ชัยศรี
น.ส.นิภาพร ชัยศรี
น.ส.พรนิภา ชัยศรี
ด.ช.กวีกร ชัยศรี
นายอุดม วงษ์สุข
นางบุญใส วงษ์สุข
นายชัยปกรณ์ วงษ์สุข
นายนนท์ วงษ์สุข
นางนิรากรณ์ วงษ์สุข
ด.ญ.ณัฐกานต์ วงษ์สุข
ด.ช.ณัฏฐกิตต์ วงษ์สุข
นายอัคร ธนะศิรังกูล
น.ส.วริยา ธนะศิรังกูล
นายประธาน ธนะศิรังกูล
นางอมรา ธนะศิรังกูล รวมญาติและไม่ใช่ญาติทั้งหลาย
คุณสุวิทย์ ทรงศิริเดช
คุณอรทัย ทรงศิริเดช
คุณสุฤทัย ทรงศิริเดช
คุณธานี ทรงศิริเดช
คุณทรงธรรม ทรงศิริเดช
คุณศุภศิริ ทรงศิริเดช
น.ส.ธนพร อัศวสุดสาคร
คุณพ่ออรัญ อัศวสุดสาคร
คุณแม่ยุวดี อัศวสุดสาคร
นายวรชาติ พิพัฒน์สุริยะ
นางมะลิ พิพัฒน์สุริยะ
น.ส.น้ำเพชร พิพัฒน์สุริยะ
น.ส.อาทิตยา พิพัฒน์สุริยะ
นายวัชรา ชูบำรุง
นางกรรณิการ์ ชูบำรุง
นายวโรดม ชูบำรุง
พ.ญ ศศิวิมล ชัยกูล
นายสง่า สุมนตรี
นางตุ๊ สุมนตรี
นายอิทธิศักดิ์ สิทธิถาวรวัฒน์
ด.ช.สุรบดี สุมนตรี
น.ส.กาญจนา สิทธิกรรม
Miss Yukie Watabe
นางเบญจมาศ การเกษ
ด.ญ.ชนกเนตร การเกษ
น.ส.ชนกนันท์ การเกษ
นายเสรี รัตนะ
นางเบญจวรรณ รัตนะ
นายบารมี รัตนะ
นายปรัชญา รัตนะ
น.ส.ธัญวรัตม์ รัตนะ
คุณเข่ง สุทธินานนท์
คุณทองเจือ สุทธินานนท์
คุณเกษม สุทธินานนท์
คุณกรรณ์นิการ์ สุทธินานนท์
คุณอุทัยพร สุทธินานนท์
คุณชิดชัย สุทธินานนท์
คุณวันทนา สุทธินานนท์
คุณทวัยวัฒ สุทธินานนท์
คุณเพ็ชร สุทธินานนท์
คุณธวัชชัย สุทธินานนท์
คุณสมบัติ สุทธินานนท์
คุณโสภณา สุทธินานนท์
คุณธนากร สุทธินานนท์
คุณเกศรา ศาสตร์ศิริ
คุณคริสตินน์ วินน์เธอร์
คุณไรย์อัน วินน์เธอร์
นายชวฤทธิ์ ยิ้มเจริญ
นางบุษบา ยิ้มเจริญ
ด.ช.ชาญธวัช ยิ้มเจริญ
นายศุภชัย ดำรงคุณาวุฒิ
นางภัตติกาญจน์ ดำรงคุณาวุฒิ
นายจารุพัฒน์ ดำรงคุณาวุฒิ
น.ส.วิชฌาภรณ์ ดำรงคุณาวุฒิ
ด.ญ.พิมพ์ศุภา ดำรงคุณาวุฒิ
นางทัศนีย์ พลัดชู
นายภูวนาถ จันทร์แดง
นายชวพล อินต๊ะสาร
นางชรินทร์รัตน์ อินต๊ะสาร
น.ส.ชลีพร อินต๊ะสาร
น.ส.นิชาภา อินต๊ะสาร
ด.ช ภูดิท อินต๊ะสาร
คุณทิวาพร พันธุฟัก
คุณพรทิพย์ พันธุฟัก
คุณปานเทพ พันธุฟัก
คุณกฤติน พันธุฟัก
คุณปารมี สุวรรณพหู
คุณกรินทร์ทิพย์ ฉายอิ่ม และครอบครัว ฉายอิ่ม
นางสุภาพร วรกิตสิทธิสาธร
นายจักรพงษ์ วรกิตสิทธิสาธร
ด.ช.พัทธนันท์ วรกิตสิทธิสาธร
ด.ญ.ญาณิศา วรกิตสิทธิสาธร
คุณชูสิน มุนีเวช
คุณสัญชัย มุนีเวช
คุณทิพวัลย์ มุนีเวช
คุณชนมน มุนีเวช
คุณชยสุทธ์ มุนีเวช
นายยอดทวี นาทันตรึก
นางนครรัตน์ นาทันตรึก
ด.ช.ธนภูมิ นาทันตรึก
นนร.ชุษณะ นาทันตรึก
คุณณฑัต ปภากรวิจิตร
คุณกนกชล ปภากรวิจิตร
คุณดิตถกร ปภากรวิจิตร
คุณกชณิชา ปภากรวิจิตร
นางอัมพร โรจน์เรืองรัตน์
นายจิรโชติ โรจน์เรืองรัตน์
น.ส.กมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์
อุทิศให้ คุณพ่อพิชัย รองสำลี
คุณย่าลา รองสำลี
คุณปู่เขียน รองสำลี
คุณยายบุญชู ชมภูศรี
คุณตานาค ชมภูศรี
คุณเเม่เพ็ญวรรณ รองสำลี
คุณพิไลศรี รองสำลี
คุณเปรมทิพย์ รองสำลี
คุณเพ็ชรี รองสำลี
คุณอาคม รองสำลี
คุณสุกัน ทรายขาว
คุณเพียงพิศ ทรายขาว
นจอ พิสุทธิ์ ทรายขาว
นส.พรรณิพา ทรายขาว
คุณพิษณุวัติ รองสำลี
พระพนินัทร ตปสีโล
อทิศบุญให้ญาติผู้ล่วงลับทุกๆคน
นายจักริน ด้วงสัมรวย
นายธนเดช ด้วงสัมรวย
นายธีรบูรณ์ ด้วงสัมรวย
นางเย็นฤดี ด้วงสัมรวย
ด.ญ.จรีณา ด้วงสัมรวย
นายณัฏฐ์กิตติภูมิ จันทวฤทธิ์
นางสิรินันท์นลิน จันทวฤทธิ์
ด.ช.จักริน จันทวฤทธิ์
ด.ช.จาฏุกันตพัฒน์ จันทวฤทธิ์
ด.ญ.พิมพ์ศุภณิช จันทวฤทธิ์
คุณเนื้อนวล พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณมนัสธิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณกล่องเพชร พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณแม่กาญจนา พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณสืบสกุล พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณพ่อสมพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายสมเกียรติ จันทร์ทิม
คุณพ่อเอิบ จันทร์ทิม
คุณแม่ฉุย จันทร์ทิม
คุณปู่ถัน ต๋องเรียน
คุณย่าสี ต๋องเรียน
คุณพ่อเครือ ต๋องเรียน
คุณแม่สิน ต๋องเรียน
ร้อยเอกมาโนชย์ ต๋องเรียน
นายฉัตไชย ต๋องเรียน
นางมาลี มุ้งทอง
นายขัตติยะกุล ภาดี
น.ส.กมลนารี มุ้งทอง
ด.ญ.กีรัตยา อุปยะโสธร
ด.ญ.ณัฎฐ์ภัสสร อุปยะโสธร
นางปราณี สุขพานิช
น.ส.ศรีสุพร สุขพานิช
นายวรวัธก์ สุขพานิช
นางให้ จิรักษา
นางจุฑารัตน์ จิรักษา
นายพิสิษฐ์ เดือนเพ็ญ
นายชุติพัทธ์ เดือนเพ็ญ
น.ส.ชุติกาญจณ์ เดือนเพ็ญ
คุณพ่อฮวดใช้ เนื่องจำนงค์
นายรุ่ง เนื่องจำนงค์
นางราตรี เนื่องจำนงค์
น.ส.ธิวารัตน์ เนื่องจำนงค์
นายสุริยันต์ เนื่องจำนงค์
น.ส.อรวรรณ เนื่องจำนงค์
น.ส.ขวัญเรือนยะพรม เนื่องจำนงค์
น.ส.ชลธิฌา เนื่องจำนงค์
ด.ญ.ชลลดา เนื่องจำนงค์
ด.ช.วสุพล เนื่องจำนงค์
ด.ญ.ฐิติรัตน์ เนื่องจำนงค์
คุณฐิติพันธิ์ อธิกุลภัทร์
คุณกัญจน์รัตน์ อธิกุลภัทร์
คุณธนเดช อธิกุลภัทร์
คุณภคิน อธิกุลภัทร์
คุณกฤตภัค อธิกุลภัทร์
คุณทิติภา อธิกุลภัทร์
คุณปูชิตา อธิกุลภัทร์
คุณรุ่งรดา อธิกุลภัทร์
คุณทัตชญา ธนะสุขตระการ
คุณภูกริช รัตนวิศ
คุณพันธนะ รัตนวิศ
คุณณัชพร สิรินุกุล
นายภักดี เหลืองรุ่งวสันต์
คุณกัลยกร เหลืองรุ่งวสันต์
คุณพีรยุทธ ไตรรัตน์ถนอม
คุณชิดชนก ไตรรัตน์ถนอม
คุณอาภัสรา ไตรรัตน์ถนอม
คุณจิระเดช ไตรรัตน์ถนอม
คุณศศิธร ไตรรัตน์ถนอม
นางเอมอร กิจถาวรรัตน์
ด.ญ.พิมพ์นลิน กิจถาวรรัตน์
ด.ญ.พิมพ์ฐิตา กิจถาวรรัตน์
นายทวีป อ๋องสกุล
นางสิวกิ๋ว อ๋องสกุล
น.ส.สิรินารถ อ๋องสกุล
น.ส.สิริลักษณ์ อ๋องสกุล
น.ส.วาสนา อ๋องสกุล
นายตรีพันท์ อ๋องสกุล
น.ส.ชญานิศ อ๋องสกุล
นายนพวินท์ ทองนำ
นางณัฎฐา ทองนำ
น.ส.ชุติกาญจน์ ทองนำ
น.ส.พันทิกา ทองนำ
คุณสมเหรียญ ภู่ประเสริฐทรง
คุณลัดดาวัลย์ ภู่ประเสริฐทรง
คุณธีระพงษ์ ภู่ประเสริฐทรง
คุณธีระพล ภู่ประเสริฐทรง
คุณนรมน ภู่ประเสริฐทรง
คุณบุญยรัศมิ์ ภู่ประเสริฐทรง
คุณสุเมธ ภู่ประเสริฐทรง
คุณสมศักดิ์ ภู่ประเสริฐทรง
คุณบุญมา ภู่ประเสริฐทรง
คุณณัฎฐกานต์ ภู่ประเสริฐทรง
คุณสมชาย ภู่ประเสริฐทรง
คุณวรัชญ์ณัฎฐ์ ภู่ประเสริฐทรง
นางรัชนก แสนสุข
นายสุนทร แสนสุข
น.ส.ศิโรรัตน์ แสนสุข
นางหัทยา แสนสุข
นายสุขสันต์ แสนสุข
นางเสาวภาคย์ ลีลาเกื้อกูล
ด.ญ.อารยา จริยาธนะกิจ
นางมัชชิมา วีลาสโก้
น.ส.ณัฐสุภา เขียวเม่น
น.ส.ธนวรรณ เขียวเม่น
น.ส.อุไรวรรณ เขียวเม่น
น.ส.วิภา ฟอลเล็ต
นายทัศพล ฟอลเล็ต
นายเฉลิมพงศ์ เขียวเม่น
อุทิศให้คุณพ่อพันคุณแม่สิริ เขียวเม่น
นายศุภกิจ วัชรินทร์กาญจน์
นางศิริรัตน์ ติระรัตนกุล
นายศุภชัย ติระรัตนกุล
นางเจียมจิตร กล่อมพงษ์
นายธนพล สุรินทร์รัตน์
นางธารี สุรินทร์รัตน์
น.ส.ปิยนันท์ สุรินทร์รัตน์
น.ส.ธีรพร สุรินทร์รัตน์
นายพี ขุนภักดี
นางเนตรนภา ขุนภักดี
นายไบรอัน ขุนภักดี
นายนพพรณ์ ขุนภักดี
นางพรรณิภา ขุนภักดี
นายนครินทร์ ขุนภักดี
นางดรุณี ชมธวัช
นายวรวัชช ชมธวัช
นายชิตเดช ชมธวัช
อุทิศให้ พ.ต.ท. เชิดชาย ชมธวัช
นาย บุญส่ง หาญพาณิชย์
นาง ฐิติมา หาญพาณิชย์
นายธงชัย หาญพาณิชย์
นายวรายุ หาญพาณิชย์
นายยุทธยงค์ หาญพาณิชย์
น.ส.นภาพร หาญพาณิชย์
น.ส.จุฑามาศ อัจกลับ
นายภูกิติ์ อ่อนวิกิจ และครอบครัว
พ.ต.ณรงค์ ประจง
นางอุสนา ประจง
พ.ท.เบญจพล ประจง
นางชาดา ประจง
ด.ช.ปัณณวิชญ์ ประจง
ด.ญ.ปัทมนัดดา ประจง
นายโชคอุดม วชิรวณิชกิจ และครอบครัว
นายสุรชน กัณวิจิตร์และครอบครัว
นายญาณกร ภิญูวรเมธ
น.ส.ณหทัย ภิญูวรเมธ
ด.ญ.ณลิณฑ์รัฎ ภิญูวรเมธ
คุณพิพัฒนกรณ์ เอี่ยมศิลา
คุณเอมพิมพร เอี่ยมศิลา
นายพีรเชษฐ์ โสภาธีรธนธรณ์
นางฐรินทร์ยา โสภาธีรธนธรณ์
ด.ญ.ริญญาภัทร์ โสภาธีรธนธรณ์
นายไชยวัฒน์ เลิศวรธรรม
นางสุภาพร เลิศวรธรรม
นายวุฒิพันธ์ เลิศวรธรรม
น.ส.นิกข์นิภา เลิศวรธรรม
นายรณพล เลิศวรธรรม
นางพรรณิต พุ่มไพบูลย์
น.ส.ชยาทิพย์ พุ่มไพบูลย์ และครอบครัวลูกหลาน
น.ส.ธนสร ไพโรจน์
นางนิภา ไพโรจน์
นางสุรีย์รัตน์ คุ้มแสง
นายเชิดชาย คุ้มแสง
น.ส.สุพรรณษา คุ้มแสง
น.ส.สุพัตรา คุ้มแสง
ด.ช.กันเกรียงไกร คุ้มแสง
นายอดุลย์ ดิษพงษา
นางพวง ดิษพงษา
ด.ช.ศุภณัฐ ดิษพงษา
ด.ญ.สุพิชญา ดิษพงษา
นายพร สุทธิสัตตบุษย์
นายกฤษฎาง สุทธิสัตตบุษย์
นายกิจธเนศ สุทธิสัตตบุษย์
น.ส.เก็จขจี สุทธิสัตตบุษย์
น.ส.ภัคจิรา สุทธิสัตตบุษย์
คุณลักขณา ห้องทรัพย์
คุณทักษ์พณิช ชวนิตย์
คุณภาณุพงศ์ ชวนิตย์
คุณภูวเดช ชวนิตย์
คุณภคพร ชวนิตย์
น.ส.ชณิชา กฤตย์ธำรงกุล
นายรชต กฤตย์ธำรงกุล และครอบครัวกฤตย์ธำรงกุล
คุณอภิชาติ สัจจะโชคธรรม
คุณทิพย์วิมล แสงดารา
ดร.ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ และครอบครัว
น.ส.นันท์นิชา ปริกุลพรสิทธิ์ และครอบครัว
พ่อศิริยุทธ์ ปราชญานันท์
แม่ลดาวัลย์ ปราชญานันท์
นายวีรวิชญ์ ปราชญานันท์
ด.ญ.รวีกานต์ ปราชญานันท์
ด.ญ.อลินนันท์ ปราชญานันท์
นายเอกลักษณ์ ยงชัยตระกูล
ด.ช.ณณฐิวัธน์ ยงชัยตระกูล
น.ส.กัญจน์ชญา อภิวิชญ์ชญานนท์
น.ส.พลอยไพลิน กล่องแก้ว
พ.จ.อ.สงวนศักดิ์ กล่องแก้ว
ด.ญ.เบญญาภา กล่องแก้ว
ด.ญ.ณัฏฐณิชา กล่องแก้ว
นายสถาปนา อ่อนจันทร์
พญ.สุรางค์ นุชประยูร
นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
คุณปณต นุชประยูร
คุณณฐภณ นุชประยูร
นายเมธาพันธ์ มาทอง
นายประเสริฐ แสงตรีสุ
สิ-ดาหลา สปา
Superheroes Mania
มูลนิธิเพื่อแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระภัทรมหาราช
คุณสุนีย์ กล่องพระ
นายณัฐพล ต่อทรัพย์สิน
ครอบครัวคุณพนิชกิจ
น.ส.จุฬิดา คุณพนิชกิจ
นางน้อม ลิ้มสกุล
น.ส.เหรียญฟ้า ลิ้มสกุล
ด.ช.มณฑล ลิ้มสกุล
คุณอำนวย เสียงเสนาะ
คุณอภิวัฒน์ เสียงเสนาะ
คุณอรอมล เสียงเสนาะ
คุณชยพล รักพงษ์ไทย
นายคมสันต์ พึ่งรัตนะ
นายวรวุฒิ พึ่งรัตนะ
นายพรเทพ พึ่งรัตนะ
นายศุภสิทธิ์ พึ่งรัตนะ
นายณัฐสิทธิ์ พึ่งรัตนะ
นางกันฐิมา พึ่งรัตนะ
น.ส.กรุณา พึ่งรัตนะ
คุณLouie Morales
คุณKanchana Morales
คุณKaytie Chomdao Wongthawatchai Morales
คุณKarita Pilar Morales
คุณEdward Morales
ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
พ.อ.อ.ชุมพล รอดพ้น
นางกัลยกร รอดพ้น
ด.ญ.รินรดา รอดพ้น
ด.ช.ชยกร รอดพ้น
นายชินคริษฐ์ ศรีอาริยากุล และครอบครัว
นายเป๋งง้วง แซ่ตั้ง
นางสุภาวรรณ แซ่ตั้ง
นางนภาพร แซ่ตั้ง
นายสมเกียรติ แซ่ตั้ง
น.ส.รัตนา แซ่ตั้ง
คุณนงราฎ เข็มอาจ
คุณนงนุช เข็มอาจ
ด.ญ.ชุติรดา Chen เข็มอาจ
คุณสุเทพ เข็มอาจ
นางจันทนา ศุภราภรณ์
นายพรเทพ ศุภราภรณ์
นายนิทัศน์ ศุภราภรณ์
นางวิราศรี ศุภราภรณ์
นส.ปวริศา ปุนหาวงษ์
นายเพลิน วิลาศ สามี
ครอบครัว
พ่อ คำไข ปุนหาวงษ์ บิดา
แม่ หนู ปุนหาวงษ์ มารดา
นางศรีวรรณ ปุนหาวงษ์
น.ส.พรรณงาม ปุนหาวงษ์
น.ส.รัตนพร ปุนหาวงษ์
นายสมศักดิ์ ปุนหาวงษ์
นายสุชาติ ปุนหาวงษ์
นายภาณุวัตร ปุนหาวงษ์
Line : อุบลรัตน์
นางฉวีวรรณ ช่วยศิริ
น.ส.รมิดา ช่วยศิริ
นางอมรศรี ธานี
น.ส.นาตยา ช่วยศิริ
น.ส.พัชรินทร์ ช่วยศิริ
นายสมเจตน์ ผ่านอ้น
น.ส.พุธิตา ผ่านอ้น
นายประดิษฐ์ ธานี
นายขวัญชัย ธานี
ด.ญ.ธิดารัตน์ ธานี
ด.ญ.นันท์นภัส ช่วยศิริ
อุทิศให้นายจันทร์ ช่วยศิริ
นายร่วม ชุมตรีนอก
นางแผ่น ชุมตรีนอก
น.ส.จารึก ชุมตรีนอก
นายสุรโชติ ชุมตรีนอก
นางนิตยา ชุมตรีนอก
ด.ญ.อาภาศิริ ชุมตรีนอก
ด.ช.ธรรมศิริ ชุมตรีนอก
นายทวี น่วมวิจิตร
นางบังอร น่วมวิจิตร
คุณสุภิดา น่วมวิจิตร
คุณภิญญดา น่วมวิจิตร และครอบครัว
นายชยุต แสนทรงสิริ
น.ส.ปริญ แสนทรงสิริ
นายอุทัย แสนทรงสิริ
ด.ช.ธัญดา แสนทรงสิริ
คุณนิวัตน์ บุณยรัตนพันธุ์
คุณพิมพ์ศิริพร บุณยรัตนพันธุ์
คุณบุณยวัต บุณยรัตนพันธุ์
คุณศศินันท์ บุณยรัตนพันธุ์
นายประวิทย์ ไตรเทน
นางจันทร์เพ็ญ ไตรเทน
นางพัชรินทร์ ไตรเทน
นางดารารัตน์ ไตรเทน
นางอัจฉรา ไตรเทน
พระกฤติธี จันทะจักร์
คุณพ่อสฤษดิ์ จันทะจักร์
คุณแม่ทองสี จันทะจักร์
นายปัญญา จันทะจักร์
น.ส.อภิญญา จันทะจักร์
ด.ช.นฤพัทธ์ จันทะจักร์
น.ส.ธนิดา ชัยชนะศิริ
น.ส.รัชกร ชัยชนะศิริ
น.ส.วราพรรณ ชัยชนะศิริ
นายอภิชาติ ชัยชนะศิริ
น.ส.ศรีวรา ชัยชนะศิริ
นายนิธิวัฏ ชัยชนะศิริ
นายกมลวิช ชัยชนะศิริ
คุณแม่วิไล ชัยชนะศิริ
คุณพ่อสมบูรณ์ ชัยชนะศิริ
น.ส.สิรีกรณ์ รัตน์ถิรนนท์
นายกิตติศักดิ์ กุลสิรีนันท์
นายกิตติ์นิธิ กุลสิรีนันท์
ด.ญ.พิชชานันท์ กุลสิรีนันท์
นายสมเกียรติ พูนสวัสดิ์
นางบัวเผื่อน ทองนาคโคกกรวด
นายสาทิพย์ ทองนาคโคกกรวด
นายเหลือง ทองนาคโคกกรวด
นางอวยพร พูนสวัสดิ์
นางอัมพร รอดเพราะบุญ
นายพงศ์กรณ์ ธนากิจธนเกียรติ
อาจารย์มิญกา ศรีสุวรรณ และคณะลูกศิษย์
คุณพ่อเจี๊ยะ แซ่เจี่ย
คุณแม่เลี่ยงเจง แซ่ตั่น
คุณวิรัตน์ เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณวิชัย เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณไกรพุฒิ เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณนฤมล เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณสุวรรณา เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณรัศมี เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณกาญจนา เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณวัฒนา เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณสุวิมล เจียรศักดิ์วัฒนา
คุณรัตนพัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์ และครอบครัว
คุณณัฐวัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์ และครอบครัว
บุตร-ธิดา อภิชิตปิติพงศ์ และคณะ
นายพิทยา กอบกาญจนสินธุ์
น.ส.กมลวรรณ ชูชีพ
นายเซี่ยมอู้ แซ่ลี้
นางเซี่ยมไน้ แซ่โง้ว
นายวิทวัต โยธินนรธรรม
นางมยุรี โยธินนรธรรม
ด.ญ.กัญจน์รัตน์ โยธินนรธรรม
นางยุพิน แสนศรี
นายสยาม แสนศรี
ด.ช.ยุธสลัน แสนศรี
นางศิริลักษณ์ เลิฟเกรน
นายโทมัส เลิฟเกรน
น.ส.อาทิตยา ซอนนี่ วงษ์สุนทร
น.ส.สรินธร ลูน่า วงษ์สุนทร
ด.ช.อเล็กซานเดอร์ เลิฟเกรน
นางอุษณี วรรคตอน
รท.สันติ วรรคตอน
นางทองอยู่ วงศ์ทองดี
นางรสริน ชาญเล็งเลิศ
นายธนะชาติ ชาญเล็งเลิศ
ด.ญ.บุษศรินทร ชาญเล็งเลิศ
ด.ญ.ดุษรีญา ชาญเล็งเลิศ
ด.ช.ปิติภูมิ ชาญเล็งเลิศ
ด.ช.ปิติภัส ชาญเล็งเลิศ
คุณไตรวิชญ์ ภู่เจริญ
บริษัท ซีฟู๊ด เน็ทเวิร์ค จำกัด
คุณพินทุ์สุดา มัคกิติกาล
คุณรัฐ วนวิสุทธิ์
คุณปราณี มัคกิติกาล
คุณชัยวุฒิ มัคกิติกาล
คุณธนกฤติ มัค มัคกิติกาล
คุณลวัณกร มัคกิติกาล
คุณมิตร ขวัญคม
คุณปวริศา ขวัญคม
คุณนิธิศ ขวัญคม
คุณวรจิตต์ ภักดีวิโรจน์
ด.ช.ปัจญศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นางณรัณญภัคณ์ ภักดีวิโรจน์
นายชาญชัย พลังธนสุกิจ
นางสุปราณี พลังธนสุกิจ
น.ส.ชินาพร พลังธนสุกิจ
น.ส.มนัสพันธ์ พลังธนสุกิจ
คุณล้อมเดช บูญรักษ์
คุณสังข์ บูญรักษ์
คุณสำราญจิต บูญรักษ์
นายชิต ธีระวร
นางนัชชดา ธีระวร
นายชานนท์ ธีระวร
น.ส.ชลลดา ธีระวร
คุณณัชพล อนุสรณ์สกุล
นางถนอม ธรรมวิภาส
นายสุนทร ธรรมวิภาส
พันเอกสุรวิช ฟองคำ
นางภัทรวดี ฟองคำ
นายชัชพงศ์ ชูโต
นายชนนพงศ์ ชูโต
นายจรูญ นามเมือง
นางเฉลา นามเมือง
นายชุติพนธ์ นามเมือง
ด.ญ.ธัญญาฎา นามเมือง
ด.ญ.ปภาวริน นามเมือง
ด.ช.นพสรรญ นามเมือง
พตท.เศรษฐภัทร เรืองวานิช
คุณสุธัญญา อนันต์วิโรจน์
นายฐิติธัช กมลพัฒน์
น.ส.อริสา กมลพัฒน์
นายธีระศักดิ์ คำห้าง
คุณอังคณา คำห้าง
คุณธฤติพัฒน์ คำห้าง
คุณธนัญชญาน์ คำห้าง
น.ส.ธัญชนก ชัยวงค์
นางอัมพร ชัยวงค์
นายสวิง ชัยวงค์
นางใจ๋ ชัยวงค์
นายสุรมิ แซ่ลี้
ด.ญ.พรรณ์นันท์ แซ่ลี้
ด.ช.ธนันท์ณัฏฐ์ แซ่ลี้
นายกฤษดากร กำเนิดศิริ
นางสุรีย์พร กำเนิดศิริ
น.ส.สุดาฉัตต์ กำเนิดศิริ
นายธนาวุธ กำเนิดศิริ
น.ส.สกุนตรา กำเนิดศิริ
น.ส.พลอย กำเนิดศิริ
ด.ช.ธนกร กำเนิดศิริ
อุทิศให้นายเจียม งามดิษฐ์ใหญ่
นางทองคำ งามดิษฐ์ใหญ่
น.ส.นงค์ลักษณ์ งามดิษฐ์ใหญ่
น.ส.นิรมล งามดิษฐ์ใหญ่
นางณรัญญา งามดิษฐ์ใหญ่
นายปิยะราช งามดิษฐ์ใหญ่
น.ส.สุทธินันท์ งามดิษฐ์ใหญ่
นายเจริญ งามดิษฐ์ใหญ่
เด็กหญิงนงนภัส งามดิษฐ์ใหญ่
เด็กชายณชพล งามดิษฐ์ใหญ่
เด็กหญิงนภาวี ห้วยหงษ์ทอง
น.ส.อรญา อร่ามโภคิน
นายทรงพล อร่ามโภคิน
เด็กชายชนาธิป น้อยแก้ว
เด็กหญิงชมพูนุช น้อยแก้ว
นายสุทธิพันธ์ เขียวชะอุ่ม
เด็กหญิงรินรดา เขียวชะอุ่ม
เด็กชายอิทธิพล หงษ์ทอง
เด็กหญิงจิราพัชร พงศ์สมบูรณ์
นางสมนึก เพ๊งมะณี
นายกอร์ปศักดิ์ ดุมสูงเนิน
เด็กชายนัทธ์ชนัน ดุมสูงเนิน
นายศรายุทธ แจ่มจำรัส
นายเจียระไน แจ่มจำรัส
นางจำรัส แจ่มจำรัส
น.ส.จันทร์จิรา แจ่มจำรัส
นายอภิชาติ งามดิษใหญ่ และครอบครัว
นายสุนทร เจนกิจ
นางศิริวรรณ เจนกิจ
ว่าที่ร.ต.วาทิน เจนกิจ และคณะ
แม่สริ โรจนวิภาต
พ่อหยวก โรจนวิภาต
น.ส.จงรัก โรจนวิภาต
นายกิตติพงษ์ โรจนวิภาต
น.ส.สุรีรัตน์ โรจนวิภาต
นายยศดนัย โรจนวิภาต
น.ส.สุพัตรา โรจนวิภาต
นายวิโรจน์ โรจนวิภาต
นางธิตยา โรจนวิภาต
ด.ช.ปิยะวัฒน์ โรจนวิภาต
นายจิรเดช ศิรินคร
ด.ญ.ชนัญชิดา ศิรินคร
น.ส.เรวดี ศิรินคร
นางนุชนภา ศิรินคร
น.ส.นงเยาว์ ศิรินคร
เตี่ยหมา ศิรินคร
แม่เชิญ ศิรินคร
ด.ช.ดวงดี ศิรินคร
นางเคลื้อม วิจิตรโสภา
นายหล้าย วิจิตรโสภา
นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
คุณน้ำค้าง วิจิตรโสภา
ด.ญ.โชติกา วิจิตรโสภา
พ.อ.หญิง เยาวภา ทองอร่าม
นายวิฑูรย์ พยัคฆ์รัตน์
ด.ช.กันตินันท์ พยัคฆ์รัตน์
น.ส.สุทธภา กาญจนจารี
นางบุญช่วย กาญจนจารี
นายสร้าง กาญจนจารี
นายสมเกียรติ กาญจนจาร
นายธนวัฒน์ ดวงเดือน
นางศิริพร ดวงเดือน
นายธนภูมิ ดวงเดือน
ด.ช.ศิวัช ดวงเดือน
ด.ญ.โยษิตา ดวงเดือน
นายน้อม ดวงเดือน
นางสุดใจ ดวงเดือน
นางประณยา ศุภราภรณ์
นายปัณณพัฒน์ ศุภราภรณ์
นายพุทธิวรรธน์ ศุภราภรณ์
นายกิตติศักดิ์ ลูทรา
นางจินติ์ภาณี ลูทรา
น.ส จิตตานันท์ ลูทรา
นายแอนดรูว์ ลูทรา
นายธนัตถ์ ลูทรา
คุณคมกริช สินสวัสดิ์
คุณวาสนา ชาเวียง
คุณวชิรวิชญ์ สินสวัสดิ์
คุณชินพัธน์ สินสวัสดิ์
คุณวิไลรัตน์ สินสวัสดิ์
*******************************************************************
ชือ-สกุล ผู้ร่วมบุญ 10,000 บาท ขึ้นไป มีดังต่อไปนี้.
.
นายภมร ภมรรัตนกุล
นางณัทกัญญ์ ภมรรัตนกุล
นายพุทธิวัต ภมรรัตนกุล
นายภุมริน ภมรรัตนกุล
น.ส.ศรีสมร อิ่มสุขสันต์
นายสุเทพ คำสูงเนิน
รวมยอดเพชร อุนาโลม ติดหน้าผากพระจักรพรรดิ
รวมยอดหล่อพระด้วยทองคำ
คุณหยิว ตรงพิทักษ์กุล
คุณวินัย ตรงพิทักษ์กุล
คุณวิโรจน์ ตรงพิทักษ์กุล
คุณวิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล
คุณยุพิน ตรงพิทัก์กุล
คุณยุภา ตรงพิทักษ์กุล
คุณจิราวรรณ ตรงพิทักษ์กุล
คุณพรรณรังษี ตรงพิทักษ์กุล
คุณสุชัญญา ตรงพิทักษ์กุล
คุณกิมเหล่ง แซ่เตี้ย.
.
.หากรายชื่อผู้ร่วมบุญท่านใดตกหล่น หรือ ต้องการแก้ไข สามารถแจ้งได้ที่ ไลน์นี้ line.me/R/ti/p/%40benfever หรือ ไอดี @benfever เท่าน้้น

21
รายชื่อสำหรับผู้ร่วมบุญสร้างองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ 10,000 - 3,000 - 1,500 บาท ทั้งหมด เพื่อนำไปแกะสลัก มีดังต่อไปนี้
.
************ รายชื่อผู้ร่วมบุญ 10,000 บาท ขึ้นไป ************
.
นายพีระโรจน์ ชัยรัตน์ และครอบครัว
คุณอุบลรัตน์ กชภา
คุณปัญจภญ เจริญพร
นาย ถาวร เจริญพร
นาง ปราณี เจริญพร
ด.ช. กรวิทย์ เจริญพร
ด.ช. พลัฎฐ์ธนิน เจริญพร
คุณจันทราวดี เคียงศิริ
คุณสุภาพิมพ์ โสภาพงษ์
คุณโสภีพรรณ โสภาพงษ์
ร.ต.สัคคชัย เกิดสุข
คุณอุมาพร เกิดสุข
คุณพิฌาพัชญ์ เกิดสุข
คุณมณฑล อินทร์สำอาง
คุณวรเลขา เกิดสุข
คุณนภัสศรันย์ อินทร์สำอาง
คุณนันทน์ปภัสสร อินทร์สำอาง
สายสกุลสุขจิตต์
สายสกุลแก้วเชิด
สายสกุลไชยรักษ์
สายสกุลรักษา
นายแบรี จอห์น ทรูวิน
นางวรรณภา ทรูวิน
ด.ช.โจเซฟ อัลเบริท ทรูวิน
ด.ญ.จัสมิน อัลมา ทรูวิน
นายเกียรติคุณ เลิศปริสัญญู
น.ส.รัฏฏาวัลย์ เลิศปริสัญญู
ด.ญ.ปิ่ญชา เลิศปริสัญญู
นางพร้อมลักษณ์ พิคทอล
นางรมินดา ทองปรีชา
นางโปรย บุญนอก
นายสุขสมร สีหาเทพ
นางมนิยม สีหาเทพ
น.ส.ขวัญละดา สีหาเทพ
น.ส.สุภาวดี สีหาเทพ
นางปองพล สีหาเทพ
แม่คำนาง สีหาเทพ
แม่แพง สีสักดา
แม่ชีลัดดาวัลน์ พรหมพิทักษ์
นายสุรศักดิ์ พรหมพิทักษ์
น.ส.นันทนัษฏ์ พรหมพิทักษ์
น.ส.รจิตตา พรหมพิทักษ์
ด.ช.มังกร พรหมพิทักษ์
นายประพัทธ์พงศ์ พรหมพิทักษ์
ด.ญ.พิรานันท์ เอี่ยมสะอาด
นายจักรกฤษณ์ สาแช
นางรัชฎาธร ครองแก้ว
น.ส.ตฤณนภัทร ครองแก้ว
นางจุฑาทิพย์ ครองแก้ว
น.ส.วารุณี ครองแก้วและครอบครัวครองแก้ว
น.ส.จิรวัฒน์ ครองแก้ว
นางกัญญชลา ศิริชัย และครอบครัว
ด.ญ.เคย์ล่า คาว
นายริชาต คาว
น.ส.เบญริสา คาว
นางนารี ประวัติศรีชัย และครอบครัว
นายพิชิช ประวัติศรีชัย
นางวงเดือน ศรีตะลา
นายปฏิภาณ ประวัติศรีชัย
น.ส.ปิยฉัตร ประวัติศรีชัย
น.ส.รุจิรัตน์ เกี้ยวเกิด
แม่ชีพนมจิต จอมเม็ด
น.ส.อัมพร สุทธิประภา
นางคำปัน อินลวง
นายอภิชาต ธาระวานิช
น.ส.นงเยาว์ อินลวง
น.ส.อุษณีย์ อินลวง
นายรณเกียรติ์ อินลวง
ร.ต.อ.สายันณ์ อินลวง
ครอบครัวพี่น้องอ้อย
น.ส.ดรุณี คงมาก
นายพิเชษฐ เกตุแก้ว
นางดวงปราณ เกตุแก้ว
นายประชารัฐ เกตุแก้ว
น.ส.ปิยะนุช ฝั้นโสภา
นายปิยะณัฐ เกตุแก้ว
นางพัชรา เกตุแก้ว
ด.ช.ปิยะพัทธ์ เกตุแก้ว
นายจันทร์ วิญญายอง
นางศรีไพร วิญญายอง
นายปิยะพงษ์ วิญญายอง
คุณอภิชาติ ชมทิศ
คุณจุมพล กวางอุเสน
คุณเอื้ออารีย์ กวางอุเสน
คุณศารทูล กวางอุเสน
คุณญาณิน กวางอุเสน
คุณธวัชชัย เลิศอภิรังษี
คุณศิริพร เลิศอภิรังษี
คุณนภัสนันท์ เลิศอภิรังษี
คุณณภัทร เลิศอภิรังษี
คุณนภคภา เลิศอภิรังษี
.
************ รายชื่อผู้ร่วมบุญ 3,000 บาท ขึ้นไป ************
.
นายคำดี พกมั่น[/t][/t][/t][/t][/t][/t]
นางสมบูรณ์ พกมั่น
นายนเรศ พกมั่น
นายบำรุง พกมั่น
นายนรินทร์ พกมั่น
ด.ช.ณัฐภาคย์ พกมั่น
คุณกวิน ตันมี
คุณปาริชาติ ตันมี
คุณวิทย์ ตันมี
คุณศิริการย์ ไกรลาศรัตนศิริ
คุณพิมพ์รัชฎา พันธุ์ทองกร
นายจัด คงนคร
นางรัชนี คงนคร
นายศิริพล คงนคร
นางสายใจ คงนคร
ด.ช.ชินกฤต คงนคร
นายอนุชาติ คงนคร
นางอุษา คงนคร
น.ส.ปัณฑิตา คงนคร
น.ส.พิมลพรรณ คงนคร
นางฉันทนา คงนคร
นายปรีชา พิพัฒน์เสาวพงศ์
นางนุชนารถ พิพัฒน์เสาวพงศ์ และลูกๆ
นายสร้วง สุรอังกูร
นางปราณี สุรอังกูร
นายภูเบศร์ สุรอังกูร
นายจิรวัฒน์ สุรอังกูร
นางกรรณิการ์ สุรอังกูร
ด.ญ.อสมาภรณ์ สุรอังกูร
ด.ญ.อักษราภัคร สุรอังกูร
ด.ช.ภูวดล สุรอังกูร
นายพสิษฐิ์ เพ็งถมยาสกุล
น.ส.ณัฐปภัสร์ เพ็งถมยาสกุล
ด.ช.ณัฏฐพัชร เพ็งถมยาสกุล
ด.ช.เสฎฐพัชร์ เพ็งถมยาสกุล
นายจิรวัฒน์ คำแดง
คุณบุญชัย ชินศรีวงศ์กูล
นางขาจู ชินศรีวงศ์กูล
น.ส.สุรางคณา ชินศรีวงศ์กูล
น.ส.รัชนี ชินศรีวงศ์กูล
คุณแม่เสนาะ เขาวงษ์
น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ นีระพันธ์
น.ส.พิมพ์นิภา นีระพันธ์
นายสิริกร คุณจิตร
ด.ญ.ปวริศา คุณจิตร
น.ส.ณัฐธยาน์ แสงอุไร
นางสงัด แสงอุไร
นายไฉน แสงอุไร
นายณัฐสิทธิ์ ธนเกียรติศิริ
นางอรณิชา ธนเกียรติศิริ
น.ส.นภัสกร ธนเกียรติศิริ
นายอดิศร ธนเกียรติศิริ
นายพงศ์พันธุ์ เป็งวงศ์
นางปราณี เป็งวงศ์
น.ส.อตินาฏ เป็งวงศ์
นายนนท์ เป็งวงศ์
นายเถิง ขันทะวงศ์
นางคำมูล ขันทะวงศ์
นายอ้วน ขันทะวงศ์
นายอิ่น ขันทะวงศ์
น.ส.ปรียานันท์ ขันทะวงศ์
ร.ต.อ.ผัด ขันทะวงศ์
นางทัตร์ ขันทะวงศ์
น.ส.ปริสชญา ขันทะวงศ์
น.ส.เบญจวรรณ ขันทะวงศ์
พ.ต.อ.ปกปภพ บดีพิทักษ์
นางณภคภร บดีพิทักษ์
ด.ช.ไศลวิศว์ บดีพิทักษ์
ด.ญ.ปกฐพร บดีพิทักษ์
นายเจริญศักดิ์ มานะวิริยะกุล
น.ส.ศุภิกา โพธิ์โต
นางงาม โพธิ์โต
นายนำ โพธิ์โต
น.ส.ดวงหทัย โพธิ์โต
นายโกเมนทร์ พานิชพันธ์
นางจินดา พานิชพันธ์
น.ส.บุณฑริก พานิชพันธ์
นายนิธิ พานิชพันธ์
น.ส.ทับทิม มณีใส
คุณอุดม เศาระบุตร
คุณสุดใจ เศาระบุตร
คุณบุญยเกียรติ เศาระบุตร
คุณวรศักดิ์ เศาระบุตร
คุณรวิวรรณ เศาระบุตร
คุณมัลณิกา เศาระบุตร
คุณสุดาวดี เศาระบุตร
คุณปทิตตา เศาระบุตร
คุณไอรีน่า เศาระบุตร
คุณศรีบุตร พุ่มเทศ
คุณเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง
คุณกานติมา กำปั่นทอง
คุณศิริพร กำปั่นทอง
นายนรเศรษฐ์ จิวประสาท
นายอโนชา นนทิ
คุณลัดดา จาดศรี
คุณกมลชนก จาดศรี
นายบุญผ่อง ศรีเตชานันท์
นายธนกฤต ศรีเตชานันท์
คุณยายตุ๊ เดชภิรัตนมงคล
คุณสมใจ เดชภิรัตนมงคล
คุณจุไร เดชภิรัตนมงคล
น.อ.รุ่งโรจน์ สิทธิเวช
นางณพิศ สิทธิเวช
น.ส.ปวริศา สิทธิเวช
นางสุพรทิพย์ ชาญวลิชล
น.ส.สุดารักษ์ ชาญวลิชล
น.ส.อรสา ชาญวลิชล
นายเอกชัย ชาญวลิชล
ด.ญ.ปวริศา ชาญวลิชล
ด.ช.ปวริศ ชาญวลิชล
นางวิภา ศิริเลิศพรไชย
น.ส.ธนภัส ศิริเลิศพรไชย
นายนพพร เอมวรรธนะ
น.ส.จตุพร เอมวรรธนะ
น.ส.ทวีรัชต์ เอมวรรธนะ
นายสนม เอมวรรธนะ
นายวิศวพร เอมวรรธนะ
นายเอกรินทร์ เอมวรรธนะ
ด.ช.กันตภูมิ เอมวรรธนะ
น.ส.สาวิตรี หงษ์สร้อย และครอบครัว
ด.ญ.โศจิรัตน์ มณีแสง
นายเฉลิมศักดิ์ สีหไตร
นางอุมารินทร์ สีหไตร
น.ส.อุษณีษ์ สีหไตร
น.ส.ศุภากร สีหไตร
นางคำตัน สีหไตร
กลุ่มจักรพรรดิหลวงปู่ดู่DK
นายทองสุข ศิริเถียร
นางชนิดาภา ศิริเถียร
นายธีรยุทธ์ ศิริเถียร
น.ส.จุฑามาส ศิริเถียร
นายชาญชัย ศิริเถียร
ด.ช.กฤตภาส ศิริเถียร
นางจริยา จูวงษ์ ลาร์เซ่น
นายราส มูลเล่อร์ จูวงษ์ ลาร์เซ่น
คุณนาถวศินี เนาว์นิเวศ
คุณติณณาณัฏฐ์ นิพิธปกรณ์
คุณปรัชญา เนาว์นิเวศน์
คุณคาร์ล วีโก้ มอร์เตนเซ่น
คุณธนภณ นนทวีรกุล
คุณธนิดา นนทวีรกุล
คุณปณิตา นนทวีรกุล
คุณปทิตตา นนทวีรกุล
นายเสริม จุลเสน
นางบุญส่ง จุลเสน
นายอาทร จุลเสน
นางสมปอง จุลเสน
นายอุทัย จุลเสน
นายอัครเศรษฐ์ จิวะวิศิษฎ์นนท์
นางพันธุดา จิวะวิศิษฎ์นนท์
ด.ช.พอเพียง จิวะวิศิษฎ์นนท์
ด.ช.เพียงพอ จิวะวิศิษฎ์นนท์
คุณสวนีย์ เขาบาท
คุณประดิษฐ์ เขาบาท
คุณวัชรากร เขาบาท
นายชัยยา เจียรมิ่งขวัญ
นางกุ้ยยิ้น เจียรมิ่งขวัญ
นายปราโมทย์ เจียรมิ่งขวัญ
นางจิรินธร เจียรมิ่งขวัญ
นายปริญญ์ เจียรมิ่งขวัญ
นายปรมัตถ์ เจียรมิ่งขวัญ และครอบครัว
คุณลัดดาภรณ์ จำรัสผลเลิศ
ดร.มาริษา จำรัสผลเลิศ
อุทิศให้คุณสุรศักดิ์ จำรัสผลเลิศ
นายวิระ ธนะสมบัติ
นางอุรัย ธนะสมบัติ
นายธีรพงษ์ ธนะสมบัติ
นายธีรพันธ์ ธนะสมบัติ
นางศิริวรรณ ธนะสมบัติ
ด.ญ.ณัชชา ธนะสมบัติ
ด.ญ.ณิชา ธนะสมบัติ
นายกัมพล ลีโกมล
นายนารถ ลีโกมล
นางสุกัญญา ลีโกมล
น้องเพิ่มบุญ ลีโกมล
นายกฤษฎา ลีโกมล
นายมงคล ลีโกมล
นางกมล ลีโกมล
นายอุทัย ลีโกมล
นางสายใจ ลีโกมล
น.ส.รุจิรา วงศ์ประยุกต์
นายไพบูลย์ ทองโมทย์
นางสาคร ทองโมทย์
นายสถาพร ทองโมทย์
น.ส.อมรรัตน์ ทองโมทย์
นางณภัชชา ทองโมทย์
นายสิทธิพร ทองโมทย์
แม่เฒ่าอ่อง ไชยวงศ์
นายต๊ะ ไชยวงศ์
นายส่วย ไชยวงศ์
นางเต็ง ไชยวงศ์
นายอนันต์ ไชยวงศ์
น.ส.สายฝน ไชยวงศ์
นายไทย ไชยวงศ์
นายจำนงค์ ไชยวงศ์
ด.ญ.ภัทรปภา ตานะกุล
ด.ช.พิชัยภูษิต ปันพร้าว
น.ส.อรทัย ไชยวงศ์
ด.ช.ณัชชานนท์ ไชยวงศ์
น.ส.ปาลิดา จิรทิพย์
นายอินธศักดิ์ ศักดิ์นารายณ์
น.ส.ชมพูนุช โพธิ์เนียม
นายอธิราช โพธิ์เนียม
นางส้มล้ำ รักการพาณิชย์
นายสาธิต รักการพาณิชย์
น.ส.ชญานี รักการพาณิชย์
ด.ญ.กัญญาภัค รักการพาณิชย์
ด.ญ.กาญจนภัสส์ รักการพาณิชย์
ด.ญ.นภัสรัญช์ รักการพาณิชย์
ด.ญ.ศศิพรรัศมิ์ รักการพาณิชย์
ด.ญ.สุจิตตา รักการพาณิชย์
น.ส.ลำจวน วรรณสิงห์
นายนิทัศน์ วรรณสิงห์
นางดรุณรักษ์ สุคนธ์พานิช
น.ส.สาริศา รักไทย
น.ส.ปุญญิศา มอแลภู่
คุณยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา
คุณจุรี วัฒนะลาภา
คุณภานุมาศ วัฒนะลาภา
คุณรัชนีกร วัฒนะลาภา
คุณผกาย วัฒนะลาภา
คุณชนิดา โกวิชสกุล
คุณภคิน วัฒนะลาภา
น.ส.อรพินธ์ พงษ์ไพร
น.ส.รัตติยา วงศ์พระยา
นายบริพันธ์ ชวกุลกาญจนกิจ
นางวิไล ชวกุลกาญจนกิจ
นายณัทกร ชวกุลกาญจนกิจ
น.ส.ณฤภัค ชวกุลกาญจนกิจ
น.ส.นงเยาว์ แซ่ฉั่ว
น.ส.นงคราญ แซ่ฉั่ว
น.ส.นงนุช แซ่ฉั่ว
นายพีระ พงษ์อมรพรหม
นางพัชรินทร์ พงษ์อมรพรหม
นายพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม
นายจักรกริช พงษ์อมรพรหม
น.ส.นพเก้า พงษ์อมรพรหม
นางรัตนา พงษ์อมรพรหม
ด.ช.ธีร์จุฑา พงษ์อมรพรหม
ด.ช.ณฐพัชร์ พงษ์อมรพรหม
นายตรรกพล จันทะโชโต และครอบครัวจันทะโชโต
ด.ช.ฉันทพัฒน์ จันทะโชโต
ด.ญ.กวิสรา จันทะโชโต
นายกฤตธัช รัตนพิทยารักษ์
นางณัฐชลัยย์ รัตนพิทยารักษ์
นายพัชดล รัตนพิทยารักษ์
นายสรกฤต รัตนพิทยารักษ์
นายณัฏฐ์ธารณ์ อุปริภาคย์
นางณัฏฐ์ภรณ์ อุปริภาคย์
ด.ช.สุชัจจ์นันท์ อุปริภาคย์
ด.ญ.จิรัญญ์นันท์ อุปริภาคย์
นายสุเทพ กระจ่างศรี
นางสมบัติ กระจ่างศรี
น.ส.วัฒนา กระจ่างศรี
นายถาวร กระจ่างศรี
นางสมควร กระจ่างศรี
นายฐาปกรณ์ กระจ่างศรี
นายฐิติกร กระจ่างศรี
นายธรรมนูญ กระจ่างศรี
นางนภาเกตุ กระจ่างศรี
คุณกษมวรรณ อินทรเกษม
คุณธนกฤต อินทรเกษม
คุณเกษม อินทรเกษม
คุณราตรี อินทรเกษม
คุณเกรียง ประทุมศรี
คุณศรุตยา ประทุมศรี
คุณศิรภัสสร ประทุมศรี
คุณพ่อสุพล หล่อเจริญโชค
คุณแม่รภัทภร สุขสวัสดิ์
นายนำชัย หล่อเจริญโชค
น.ส.โสภา หล่อเจริญโชค
น.ส.ธิดา หล่อเจริญโชค
นายยุทธพงษ์ โคตรเงิน
น.ส.จารุวรรณ บริสุทธิ์
น.ส.ประภัสสร บริสุทธิ์ และครอบครัว
คุณสมเจตน์ อัศวสุดสาคร
คุณสนอง อัศวสุดสาคร
คุณรภัทภร อัศวสุดสาคร
คุณจารุดา อัศวสุดสาคร
คุณปทุมรัตน์ อัศวสุดสาคร
คุณณัฐธิดา อัศวสุดสาคร
คุณมงคล คำวงษา
คุณฉวีวรรณ คำวงษา
คุณฉัตรชัย คำวงษา
คุณมยุรา คำวงษา
คุณอาทิตย์ คำวงษา
นายจำรูญ ชูตรัง
นางวีณา ชูตรัง
นายวทัญญู ชูตรัง
นางจันทนา ชูตรัง
ด.ญ.ฟูฟ้า ชูตรัง
ด.ช.นิธิภู ชูตรัง
นายจตุรวิทย์ เชียรวิชัย
นางจิรกานต์ เชียรวิชัย
ด.ช.จีรวิชญ์ เชียรวิชัย
น.ส.มณฑินันท์ มานะกูล
นายพิสิษฐ์ มานะกูล
นางสุวัจนา มานะกูล
นายธนัลทร จันบุญแย้ม
นางสุพัตรา คาวีวงศ์
น.ส.กนกพรรณ คาวีวงศ์
นายประไพ ดวงแก้ว
นางเตียน ดวงแก้ว
น.ส.ชลาลัย ดวงแก้ว
นายสมัย ดวงแก้ว
ด.ช.กมล ดวงแก้ว
ด.ญ.อนงค์ ดวงแก้ว
คุณชีพพร ธรรมรักษ์
คุณชยภัทร ธรรมรักษ์
คุณปณพ ธรรมรักษ์
คุณชาลี ธรรมรักษ์
คุณจันทร์ฟอง ธรรมรักษ์
คุณชัยฤกษ์ ธรรมรักษ์
นายวิริยะ ไตรพิทยาดิษฐ
ด.ญ.จรณพร ไตรพิทยาดิษฐ
น.ส.เจนจิรา หลินศุวนนท์
นายเสงี่ยม ยารังษี
นางนิสากร ยารังษี
ด.ญ.ชมพูฟ้า ยารังษี
คุณพ่อประสิทธิ์ พวงชื่น
คุณแม่สมใจ สนริ้ว
คุณกิตติ์รวี อภิชัยเมธาวีร์ และครอบครัว
นายเกรียงสิทธิ์ เหมือนลม้าย
ด.ญ.ณัฏฐ์กันย์ เหมือนลม้าย
ด.ช.ณัฏฐ์วัฒน์ เหมือนลม้าย
คุณพ่อบูรณ์ เอการัมย์
พ.ต.ท.อภิชิต เอการัมย์
นายกฤษณ์ เอการัมย์
น.ส.ทิตยพิภา เอการัมย์
นายอภิเชฐ เอการัมย์
นางปรางทอง เอการัมย์
นายวุฒิชัย เอการัมย์
ด.ช.อนุศักดิ์ เอการัมย์
นายวีระศักดิ์ วรรธนะพินทุ
นางผ่องอารีย์ วรรธนะพินทุ
น.ส.ปรียาภัสสร์ วรรธนะพินทุ
นายวสันต์ วรรธนะพินทุ
คุณรัชตะ เกียรติคณารัตน์
คุณอัมพร เกียรติคณารัตน์
คุณศุภิสรา เกียรติคณารัตน์ และครอบครัว
คุณพิริยะ เกียรติคณารัตน์
ด.ช.เกียรติค์ เกียรติคณารัตน์
ด.ช.ปิยะฉัตร เกียรติคณารัตน์
คุณธนพล เกียรติคณารัตน์ และครอบครัว
นางยู่สี แซ่ตั้ง
นายลักกี่ แซ่ลิ้ม
นายเกรียงไกร กิตติสาเรศ
นายกฤษภาส กิตติสาเรศ
นายสมชาย กิตติสาเรศ
นายสาธิต กิตติสาเรศ
นายสมศักดิ์ กิตติสาเรศ
นายสุดชาย กิตติสาเรศ
นายกษิดิศ กิตติสาเรศ
ด.ช.กมลเทพ กิตติสาเรศ
นางเซี้ยงง้อ กิตติสาเรศ
น.ส.ศศิธร กิตติสาเรศ
คุณศิชาภัค ไพสิฐภัทรานันท์
คุณกิตติโชค ไพสิฐภัทรานันท์
คุณกิตติคุณ ไพสิฐภัทรานันท์
นางพะเยาว์ ทรัพย์มาก
นายสำเร็จ ทรัพย์มาก
นายเอกรินทร์ ทรัพย์มาก
นายนรากรณ์ ทรัพย์มาก
น.ส.อรุณี ทรัพย์มาก
นายปิยะวัฒน์ สุรอังกูร
นางณิชชาภัทร สุรอังกูร
ด.ช.สุภวิชญ์ สุรอังกูร
ด.ญ.ปวริศา สุรอังกูร
น.ส.โสรยา แจ่มเที่ยงตรง
นายนรินทร์ ปัญญารัตนชัย
น.ส.จิรภิญญา ปัญญารัตนชัย
ด.ช.อุ้มบุญ ปัญญารัตนชัย
นายวิเชียร แซ่เลี่ยว
นางพัณณ์นิภา พัฒนะจิรานันท์
นายอธิวัฒน์ พัฒนะจิรานันท์
นายพัฒน์ณัชช์ พัฒนะจิรานันท์
นางธัญญาพัทธ์ พัฒนะจิรานันท์
นางชุภาณัฎฐ์ พัฒนะจิรานันท์
ด.ช.ภาคินณัฏฐ์ พัฒนะจิรานันท์
นายสราวุธ สุวรรณา
นางอรุณี สุวรรณา
ด.ช.อโรชา สุวรรณา
ด.ช.อรุชา สุวรรณา
นายธีรวัฒน์ ชินะอาคตะกุล
ด.ญ.กรณิศ ชินะอาคตะกุล
น.ส.สุวรรณา บุญมา
ครอบครัว หจก.นิธิกรณ์ แสตนเลส
พ.ต.ท.ไสว ชลสาคร
คุณรัตนา ชลสาคร
คุณสุรพร ชลสาคร
คุณโปรดปราณ ชลสาคร
น.ส.ยุพาวัลย์ วิไลเนตรนิล
น.ส.ณัฏฐนันท์ วิไลเนตรนิล
นายเกียรตินิยม วิไลเนตรนิล
น.ส.ศศิรัศมิ์ วิไลเนตรนิล
ด.ญ.ธรรศนรินทร์ วิไลเนตรนิล
นายสายชล ใหม่เอี่ยม
น.ส.สุวภัทร ริมรัตน์ และครอบครัว
นางวันทิพย์ วันแก้ว
นายเจริญ วันแก้ว
นายกิตประพัฒน์ วันแก้ว
นายเก่งกาจ ธีรวัฒน์
นางภมรรัตน์ ธีรวัฒน์
นายก้องนที ธีรวัฒน์
ด.ญ.สุชานาถ ธีรวัฒน์
นายแพทย์นพดล ชื่นศิริเกษม
พันโทหญิงไปรมา ชื่นศิริเกษม
ด.ญ.สุภณา ชื่นศิริเกษม
คุณณกรณ์ ชินธนาคงภัค
คุณกรณิศ จันสร้างทรัพย์
คุณสิริพร จันเทพหฤทัย
คุณประพนธ์ จันสร้างทรัพย์
คุณรัตนากร จันสร้างทรัพย์
คุณประเสริฐ สกาวนภากาศ
ด.ญ.ศรุตา สกาวนภากาศ
คุณสุรพงศ์ จันสร้างทรัพย์
คุณวรารัตน์ จันสร้างทรัพย์
ด.ญ.สุพิชนันท์ จันสร้างทรัพย์
คุณชูพงศ์ แก้วผลึก
คุณพจนีย์ แก้วผลึก
คุณสุรีย์พร แก้วผลึก
คุณประภาศรี แก้วผลึก
คุณธนะพล แก้วผลึก
ด.ช.สราวุฒิ แก้วผลึก
นายณัฐเศรษฐ ก้อนคำ
นายไฝ ก้อนคำ
นายบุญไทย ก้อนคำ
น.ส.ณัชพร ก้อนคำ
คุณสุเมธ พงษ์หล่อพิศิษฏ์
คุณปาลีรัฐ พงษ์หล่อพิศิษฏ์
คุณเมธาวี พงษ์หล่อพิศิษฏ์
คุณธัญสิษฐ์ พงษ์หล่อพิศิษฏ์
คุณวราพร เพียรจัด
นายธนศร ปุญชลักข์
นางนิชนันท์ ปุญชลักข์
ด.ญ.จิรฐา ปุญชลักข์ และบิดามารดา
นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์
น.ส.มานี อนันต์ไพศาล
ด.ช.วศิน ธนสารบริสุทธิ์
ด.ญ.อริสา ธนสารบริสุทธิ์
ด.ญ.ลียา ธนสารบริสุทธิ์
นายพรชัย กันย์วุฒินนท์
นางสุภาพร กันย์วุฒินนท์
นายอนุกูล กันย์วุฒินนท์
นายล้ำ ตั้งสิริสุธีกุล
นางกุยกี ตั้งสิริสุธีกุล
น.ส.ปิยภัทร ตั้งสิริสุธีกุล
นายปิติภูมิ ตั้งสิริสุธีกุล
น.ส.ปิยภา ตั้งสิริสุธีกุล
น.ส.ปิยภรณ์ ตั้งสิริสุธีกุล
Mr.Changlin Yao
กลุ่มมหาพรหมฤกษ์
น.ท.หญิงจุฑารัตน์ ช่อสกุล
ร.อ.ศรี ช่อสกุล
นางเล็ก ช่อสกุล
นายสุทธิพจน์ ตรีไพศาลภักดี
นางนลินรัตน์ ตรีไพศาลภักดี
น.ส.ณัฐชวัล ตรีไพศาลภักดี
ด.ช.ณัฐชวิล ตรีไพศาลภักดี
จ่าเอกชูชาติ ช่อสกุล
น.ส.นานิล ช่อสกุล
นายธนวรรธน์ ช่อสกุล
นายอนันทศักดิ์ งามดี
น.ส.นุสรา งามดี
นายชัชชวิน งามดี
น.ส.ทิชา งามดี
คุณจิณฌ์นิภา แสวงเวชพลภักดี
คุณจิรวัฒน์ แสวงเวชพลภักดี
คุณพลวริษฐ์ แสวงเวชพลภักดี
นายสมศักดิ์ ทิบุญ
นางรุ้งนภา ทิบุญ
น.ส.คุณาพร ทิบุญ
ด.ญ.พรพิพัชร์ ศรีนามเพ็ง
ด.ช.อภิภู ศรีนามเพ็ง
นายสรพงษ์ ปันจูวงค์
นายศุภเชษฐ เอี่ยมละออง
คุณกนกนันท์ ยังปรีดา
ด.ญ.พลอยขวัญ ยังปรีดา
ด.ช.ภูบดี ยังปรีดา
นายชัยยุทธ มูลอุดม
นายยศธนา มูลอุดม พร้อมครอบครัว
คุณเปมิกา สุ่มมาตย์
คุณณภัทรชนน วิชญสมบูรณ์
คุณสพลวิชญ์ วิชญสมบูรณ์ และครอบครัว
นายวีรศักดิ์ ศักดิ์สง่าวงษ์
น.ส.อรอนงค์ ชัยเจริญ
ด.ช.อนุตร ศักดิ์สง่าวงษ์
ด.ญ.วรันธร ศักดิ์สง่าวงษ์
นายสมพงษ์ ชัยเจริญ
นางคำสอน อุดม
นายสมศักดิ์ ชัยเจริญ
น.ส.พิสมัย ชัยเจริญ
น.ส.กนกพรรณ อยู่อ่อน และครอบครัว
น.ส.จันทิมา รุ่งพิทักษ์ไพศาล
น.ส.ชมพูนุช ถนอมโอกาส
คุณสุข ธรรมขันทา
คุณดาวทอง ดุงแก้ว
คุณวัชรภูมิ ดุงแก้ว
คุณประภาวรินทร์ ดุงแก้ว
คุณกานดาทิพย์ ดุงแก้ว
คุณวชิรศักย์ แสนพรม
คุณอุ่นเรือน แสนพรม
นายไกรสิทธิ วงศ์นาค
ด.ญ.ศรัญย์พัฒน์ วงศ์นาค
นายอรชุน วงศ์นาค
นางดวงพร วงศ์นาค
น.ส.อิรสา วงศ์นาค
น.ส.บุญเอื้อ จำนงศิตธรรม
คุณธนกิจ ศิริศักดิ์โสภิต
คุณมณฑิตา ศิริศักดิ์โสภิต
คุณพงศ์ธร ศิริศักดิ์โสภิต
คุณกรรณิการ์ ศิริศักดิ์โสภิต
คุณพราว ศิริศักดิ์โสภิต
คุณพัฒน์ ศิริศักดิ์โสภิต
คุณสุนีย์ หลิ่ววรกุล
คุณคมธัช หลิ่ววรกุล
คุณกรชนก หลิ่ววรกุล
คุณสัญชัย หลิ่ววรกุล
คุณดวงดาว หลิ่ววรกุล
นาวาอากาศเอกพูลชัย บุญปก
นางนิตยา บุญปก
นายพูนโชติ บุญปก
นายพูนชื่น บุญปก
นางสังเวียน กาวีวน
นายวิชัย แสงกิจพร
นายพอล แอนโทนี่ คอนเนลลี่ย์
นายวิชาญ ธีราสถาพร
นางอริสรา ธีราสถาพร
นางภาวิดา ธนาไพศาลสุข
น.ส.นัชชา ธนาไพศาลสุข
น.ส.จิดาภา ธนาไพศาลสุข
น.ส.ประอรรัตน์ ธนาไพศาลสุข
คุณปรียา แซ่กัง
คุณสมจิตร แก้วพิลา
นายพัทธพศุตม์ ภู่ชัย
นายณัฐพัฒน์ ภู่ชัย
นางณัชชพรรัตน์ ภวัตพัฒนฉัตร
น.ส.ณัฏฐเปรม ภวัตพัฒนฉัตร
แม่จันทร์ยุด กงทอง
พ่อเฉลิม กงทอง
คุณสมชาย กงทอง
นายอมร เมฆใหญ่
น.ส.อุมาพร เมฆใหญ่
ด.ช.ศักดิ์ธัช เมฆใหญ่
ด.ช.พีรวัส เมฆใหญ่
ด.ช.พีรวิชญ์ เมฆใหญ่
คุณจตุพร จอมเทพมาลา
คุณสุจดี จอมเทพมาลา
คุณสวรรยา จอมเทพมาลา
คุณทิพานัน จอมเทพมาลา
นางนิตยา เตโชภาส
นายจูจิวหงี เตโชภาส
นายเกรียงยุทธ เตโชภาส
นายธกฤต วัฒนาอุดม
นางสิริปภา วัฒนาอุดม
น.ส.กฤชชาดา วัฒนาอุดม
น.ส.ปารดา วัฒนาอุดม
นายภูดิท วัฒนาอุดม
นายทองขัน วงศ์สูงเนิน
นางคำเส็ง วงศ์สูงเนิน
น.ส.รัชนี วงศ์สูงเนิน
พ.ต.หญิงจิราพร วงศ์สูงเนิน
นายจักรพงศ์ วงศ์สูงเนิน
นายเที่ยง ขำพิมาย
นางบุญช่วย ขำพิมาย
นางสิรัตน์ ขำพิมาย
คุณวิวัฒน์ นรินทร์สุขสันติ
คุณจิตต์อารี นรินทร์สุขสันติ
คุณชเล นรินทร์สุขสันติ
คุณโชติรส นรินทร์สุขสันติ
คุณมีน นรินทร์สุขสันติ
คุณกุลศยา นรินทร์สุขสันติ
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมนึก ดำรงกิจชัยพร
นายปิยะพงศ์ แจ้งพร
นางจันทิมา แจ้งพร
นายนพดล แจ้งพร
คุณศรีสกุล อามระรัตนะ
คุณพิสิษฐ์ อามระรัตนะ
คุณมิฬิน อามระรัตนะ
คุณเขมิกา อามระรัตนะ
คุณณัฐกมล สุทัดสัน
คุณพงษ์พิสุทธิ์ ไหลมา
คุณมยุรี ไหลมา
ด.ช.พศุต ไหลมา
ด.ญ.พัชริดา ไหลมา
ด.ช.พลภัทร ไหลมา
น.ส.รัตนมณี อรสา หอมขจร
คุณพ่อฉลอง หอมขจร
คุณแม่จินตนา หอมขจร
นายเกรียงไกร อัครธัญกร
น.ส.พัชรา อัครธัญกร
นายเกียรติยศ อัครธัญกร
นายทศพร อัครธัญกร
คุณสิโรตม์ หรูวรรธนะ
คุณวรรณะ หรูวรรธนะ (ผู้ล่วงลับ)
คุณภรณี หรูวรรธนะ
คุณวรางคณา อังศุกีรติรัตน์
คุณสมเกียรติ อังศุกีรติรัตน์
คุณณิชกมล อังศุกีรติรัตน์
คุณฐิติวัจน์ อังศุกีรติรัตน์
คุณบุณยานุช อังศุกีรติรัตน์
นายทองสาย อุ่นจิตร (ผู้ล่วงลับ)
นางสว่างจิตร อุ่นจิตร
นายวรวิทย์ อุ่นจิตร
น.ส.เสาวนีย์ อุ่นจิตร
น.ส.ศิริพร อุ่นจิตร
นายธนา อินทราฉัตรจามร
นางสุพิน อินทราฉัตรจามร
นางธนิยา อินทราฉัตรจามร
นายสุชาติ วราห์บัณฑูรวิทย์
ด.ญ.ศรุดา วราห์บัณฑูรวิทย์
ด.ช.ธนกฤต วราห์บัณฑูรวิทย์
คุณจินตนา วราห์บัณฑูรวิทย์
นายเลิศชัย ตันติวงส์
นางสุวิมล ตันติวงส์
นายเจตริน ตันติวงส์
น.ส.สุพิชญา ตันติวงส์
นายเกรียงศักดิ์ เจิดเมธาวุฒิ
น.ส.ชนากานต์ เจิดเมธาวุฒิ
น.ส.ชนิกานต์ เจิดเมธาวุฒิ
น.ส.พรนัชชา เจิดเมธาวุฒิ
น.ส.วริศรา เจิดเมธาวุฒิ
นายสมจิตต์ แซ่ลิ้ม
นายพนัทเทพ แซ่ลิ้ม
น.ส.วรรณา แซ่ลิ้ม
น.ส.วรรณี แซ่ลิ้ม
น.ส.อรุณี แซ่ลิ้ม
ด.ญ.เพชรชรินทร์ แซ่ลิ้ม
ด.ญ.พิชญ์ธิดา แซ่ลิ้ม
คุณปู่หนูพิน พละโย
คุณย่าเพ็ง พละโย
คุณแม่สมพร พละโย
คุณพ่อบัวพันธ์ พละโย
นายฉัตรชัย พละโย
น.ส.นิตยา พละโย
น.ส.กัลยา พละโย
นางอรุณรัตน์ บุญกอ
นางกัญญานันท์ เงินดี
นายฐานทัต เงินดี
ด.ช.ภัทระ เงินดี
คุณวรินธารณ์ อัครภัทรพงศ์
คุณสมบูรณ์ บำรุงพนิชถาวร
นางพรจิตร์ เตชะเรืองอัมพร
นายจรูญ เตชะเรืองอัมพร
นายเมธัส เตชะเรืองอัมพร
น.ส.เมธาวี เตชะเรืองอัมพร
คุณเสาวนีย์ สกุลเลิศพานิช
นายพิรุณ รุ่งเรือง
ด.ช.ณัฐพล รุ่งเรือง
น.ส.พวงพรรณ ขวัญขจรวงศ์
นายวิทยา แก้วภราดัย
นางภชสร ปริยากรโสภณ
นายพงศ์วรินทร์ ปริยากรโสภณ พร้อมครอบครัว
นายเอนก แสงนาค
นางสมบุญ แสงนาค
น.ส.นวรัตน์ แสงนาค
น.ส.นันทวัน แสงนาค
น.ส.กุลฉัตร แสงนาค
นายพิพัฒน์ ขจรชัยโรจน์
นางยุพนันท์ ขจรชัยโรจน์
นายวิสุทธิ์ ขจรชัยโรจน์
นายกิติพัฒน์ ขจรชัยโรจน์
คุณแม่สุดา งามนิล
นายสุขุมพันธ์ งามนิล
นางพจนารถ งามนิล
นางลลิดา งามนิล
น.ส.ประภา พวงแก้ว
น.ส.จุฑาทิพย์ งามนิล
นายนฤพัทธ์ เทียนสว่าง
นายชิตพร อุดมพงษ์
พ.ต.อ.รังสรรค์ ประดิษฐผล
นายอัครดิษฐ์ ประดิษฐผล
นางอลิสา งามนิล
คุณแม่สา อายุวงษ์
นายวินัย ใจมนต์
ด.ญ.ชนาภา ใจมนต์
น.ส.เสียน พงษ์วัน
น.ส.นภัค ไพรพรรษา
นายจิงซิง จวง
ด.ญ.พิมพสุภัค จวง
ด.ช.ฐาธราภัสสร์ จวง
คุณศรีรวี จิรพงศ์ไพบูลย์
คุณบุหงา จิรพงศ์ไพบูลย์ และครอบครัว
คุณชนาเทพ บุตรประเสริฐ
คุณสรชัช บุตรประเสริฐ
คุณธนบดี บุตรประเสริฐ
คุณชนะเทพ บุตรประเสริฐ
คุณชลียา จินดาบุญมณี
คุณพนิตตา จินดาบุญมณี
คุณแม่ทองคำ วงศ์ไพบูลย์ และบุตร
คุณเม้ง ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณซุ่ยลั้ง ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณอรพิน ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณธีระศักดิ์ ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณอรนุช ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณอรอนงค์ ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณวรายุส์ ตรีทิพย์วาณิชย์
คุณอัมพา แสนธรรม
นายธนกร พรทองโอชัย
นางณัฐรินีย์ พรทองโอชัย
นายเชี่ยววิทย์ พรทองโอชัย
นางมุ้ยเค้ง แซ่เฮ้ง
นายวัชรพล วงศ์มณีประทีป
นางกฤติมา วงศ์มณีประทีป
ด.ญ.โยษิตา วงศ์มณีประทีป
นางชุน แซ่แต้
น.ส.ชุติมันต์ เหรียญรุ่งเรือง
นายกิตติวินท์ เหรียญรุ่งเรือง
นายธนัช ตรีสิงห์
ด.ช.นพดล ไศยแก้วสุคนธ์
น.ส.สุนันทา บุญมณีโชติ
น.ส.สุมิตรา บุญมณีโชติ
นายณัชพล บุญมณีโชติ
คุณเอ็งจิว แซ่หลี่
คุณเซ็งมิ้ง แซ่หลี่
คุณเซ็งบู้ แซ่หลี่
คุณจั้งลิฟ แซ่หลี่
คุณจั้งฮง แซ่หลี่
คุณจั้งฮุ้ย แซ่หลี่
คุณจั้งงัก แซ่หลี่
คุณตงเจียว แซ่เบ๊
คุณหลี่เงี่ย แซ่หลี่
คุณเฮี่ยวตัง แซ่หลี่
คุณเฮี่ยวฮ้ง แซ่เบ๊
คุณเซียมเค็ง แซ่เหลี่ยว
นางปราณี เทพประสิทธิ์ศักดา
นายสุรพล เทพประสิทธิ์ศักดา
นายชนาวิน เทพประสิทธิ์ศักดา
นายธนวัฒน์ เทพประสิทธิ์ศักดา
นายสุรสิทธิ์ เลาห์วีระพานิช
นางญาณีนันท์ เลาห์วีระพานิช
นายรัตน์ดุล เลาห์วีระพานิช
คุณดวงนภา มณีราช
คุณอัญญณา เมียว
คุณดวงมณี มณีราช
คุณสองเมือง มณีราช
นางจันทร์เพ็ญ เหล็กสมบูรณ์
นายภาสกร เหล็กสมบูรณ์
นางวิไลพร เหล็กสมบูรณ์
ด.ช.ภัทรกรณ์ เหล็กสมบูรณ์
นายศราวุธ เหล็กสมบูรณ์
นายสวัสดิ์ สิงห์ตัน
นางจันทร์ศรี สิงห์ตัน
น.ส.วิไลพร สิงห์ตัน
นายสุริยศักดิ์ เกิดสิน
นางสิรินญา เกิดสิน
ด.ช.ภูวเดช เกิดสิน
ด.ญ.ภัทรวดี เกิดสิน
นายจำรัส ปาระสิทธิ์
คุณแม่ประเสริฐ ปาระสิทธิ์
คุณพ่อสำราญ ปาระสิทธิ์
คุณทองเปรว ปาระสิทธิ์
คุณสมร ปาระสิทธิ์
คุณสุรินทร์ ปาระสิทธิ์
คุณทองอยู่ ปาระสิทธิ์
คุณปรางศรี อุ่นศรี
คุณแม่คำมี อุ่นศรี
คุณพ่อคูณศรี อุ่นศรี
คุณดวงดาว อุ่นศรี
คุณวงศ์ปกรณ์ โล่สถาพรพิพิธ
คุณปรีญาพัชญ์ โล่สถาพรพิพิธ
คุณพลอยนภัส โล่สถาพรพิพิธ
คุณSze Wan Ho
คุณอานนท์ โล่สถาพรพิพิธ
คุณHuang Shuangqing
คุณChen Shaofen
คุณSze Ki Ho
คุณอาพาพร สิริอมรนที
คุณวันปีย์ สัจจมาร์ค
คุณยงยุทธ สิริอมรนที
คุณสุพัตรา สิริอมรนที
คุณChoi Sai Fong
คุณสำรวย จุมพล
คุณนิยม จุมพล
คุณวราภรณ์ จุมพล
คุณธรพิเชษฐ์ จุมพล
คุณณัฐกฤตา จุมพล
คุณวรางคณา จุมพล
คุณวีรยุทธ์ จุมพล
นางปภาดา สมชนะกิจ
นายประดิษฐ์ สมชนะกิจ
นายคุณัชญ์ สมชนะกิจ
คุณกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณพัชนีย์ เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณวรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณอรทัย เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณพนา เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณเพ็ญจันทร์ เตรียมเวชวุฒิไกร
ด.ช.คงณัฐ เตรียมเวชวุฒิไกร
ด.ช.อังกูร เตรียมเวชวุฒิไกร
คุณเขตต์ขัณฑ์ เนียมณรงค์
คุณนิรันดร์ จันทน์หอมประดิษฐ์
คุณภิญญา อัครานุชาต
คุณบุญเหรียญ แซ่โหง้ว
นายชม จอมกลิ่น
นายขวัญชัย จอมกลิ่น
นางวราภรณ์ จอมกลิ่น
นายชญานนท์ จอมกลิ่น
นายสาธิต รติยานุวัฒน์
นางเสริมศรี รติยานุวัฒน์
คุณธัญญพัทธ์ รติยานุวัฒน์
คุณญาณวิรุตม์ รติยานุวัฒน์
คุณรัตนากร รติยานุวัฒน์
นายวิวัฒน์ ศิริวัฒโนทัย และครอบครัว
ครอบครัวนาวาศุภพานิช
ครอบครัวนิติวิทยาเทพ
นายประจวบ ชมสี
นางอรพร ชมสี
นายวิชัย ไวศยวนิช
น.ส.พัชรี ไวศยวนิช
นายพีรพัฒน์ ไวศยวนิช
นายเอกสิทธิ์ ไพเราะ
ด.ช.สุวิจักษณ์ ไพเราะ
ด.ญ.ปริชมน ไพเราะ
น.ส.สุนิดา เวรุวรรณ
คุณแม่มาลัย พูลผล
คุณอวยพร ธนศิลป์
คุณชัยวุฒิ ธนศิลป์
คุณนุสลา ธนศิลป์
คุณวิศรุต ธนศิลป์
คุณณัฐพล ธนศิลป์
คุณธันย์ชนก ธนศิลป์
นายไชยยันต์ ปรัตถพงศ์
นาวาโทหญิงวริยา กล่อมใจ
นาวาตรีหญิงศรัญญา จิตรใจฉ่ำ
เรือโทสุรศักดิ์ แสงแก้ว
นายธงชัย บุญทา
นางผกาภรณ์ บุญทา
น.ส.ธนาภรณ์ บุญทา
ด.ญ.ธิญาดา บุญทา
น.ส.กษิญา จรัญวงศ์ และครอบครัว
นายพัชร์พล โชติช่วง
นางณิชานันทน์ โชติช่วง
นายยศพงศ์ โชติช่วง
น.ส.ภริตพร โชติช่วง
น.ส.พัชร์พิดา โชติช่วง
ด.ช.ภูริวัชร์ โชติช่วง
นายวรพจน์ อุ่นจิตสกุล
นางอารีรัตน์ อุ่นจิตสกุล
นายวรุตม์ อุ่นจิตสกุล
นายวริทธิ์ อุ่นจิตสกุล
ด.ช.ชินโชติ อุ่นจิตสกุล
นางภัคฐ์พิชา สิงห์สิรวงษ์
น.ส.วรรัตน์ อุ่นจิตสกุล
คุณกิติยา องค์มงคล
คุณพรวิภา องค์มงคล
คุณสมสุข องค์มงคล
คุณดวงกมล องค์มงคล
คุณขรรชัย องค์มงคล
คุณศิริกุล จงฤกษ์งาม
คุณสรชา จงฤกษ์งาม
คุณนพณัช จงฤกษ์งาม
คุณณัฐกฤตา จงฤกษ์งาม
คุณนิกร นำบุญแสง
คุณกรอุไร จงฤกษ์งาม
คุณไพรสณฑ์ จงฤกษ์งาม
คุณกุศลิน ชูประดิษฐ์
คุณธนากร ชูประดิษฐ์
นายเสกสรร สินจิตร์
นายกิตตินันท์ สินจิตร์
นางวันดี สินจิตร์
น.ส.ปาริชาต สินจิตร์
นางบุญสืบ สินจิตร์
นายประยูร สินจิตร์
คุณพีรพงษ์ ตังเดชะหิรัญ
คุณเพรา ตังเดชะหิรัญ
คุณณัฐกฤตา ตังเดชะหิรัญ
คุณชยพล ตังเดชะหิรัญ
คุณกษพร ตังเดชะหิรัญ
คุณชยมล ตังเดชะหิรัญ
คุณกษพล ตังเดชะหิรัญ
นางอันยาพร ถาวรสิริสันต์
น.ส.เมวิกรณ์ ถาวรสิริสันต์
น.ส.เพชรลดา ถาวรสิริสันต์
นายรัชเดช เจริญสุข
นางกัญญ์ชญา เจริญสุข
น.ส.จิติกาญจน์ เจริญสุข
คุณบุษบา สีสมอ
นายกำพล นพรัตน์
นางอาริยา นพรัตน์
นายเกริก นพรัตน์
ส.ต.อ.ดุสิต แดงเพ็ชร
แม่ทรัพย์ แดงเพ็ชร
ครูอำนวย แดงเพ็ชร
ครูสิริกาญจน์ แดงเพ็ชร
คุณจิดาภา เตชะวณิชย์ และญาติ
คุณภูเบศ ธนาเชษฐ์
คุณปานรดา ธนาเชษฐ์
คุณบุญญาภา ธนาเชษฐ์
คุณธนภร ธนาเชษฐ์
คุณนรภัทร ธนาเชษฐ์
นางนิตยา สุทธิพงษ์ไกวัล
คุณณัฐรุจา สุทธิพงษ์ไกวัล
คุณเพชรรัตน์ สุทธิพงษ์ไกวัล
คุณอัญชลี สุทธิพงษ์ไกวัล
คุณนันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล
นายวรุตม์ วัชโรทยาน
นางพรรณทิพย์ วัชโรทยาน
นายกัญจน์ วัชโรทยาน
น.ส.อิสรีย์ วัชโรทยาน
นายถาวรชัย เลี้ยงมงคล
นางนันทิยา เลี้ยงมงคล
ด.ช.ปวีร์ชัย เลี้ยงมงคล
คุณนันทะ อินทิศ
คุณพิมภิดา อินทิศ
นายจิรสิน อินทิศ
น.ส.ชลธิชา ศรีชา
น.ส.โสมนัส มณฑา
อุทิศให้คุณพ่อหล่อ ศรีชา
อุทิศให้คุณแม่เต็ม ศรีชา
อุทิศให้คุณวรพงษ์เดช ศรีชา
อุทิศให้คุณลูกสอง มณฑา
อุทิศให้คุณตาบุญ คำภิรานนท์
อุทิศให้คุณยายจันทรา คำภิรานนท์
อุทิศให้ปู่กิมเฮียง แซ่เตียว
อุทิศให้ย่าเพียร ศรีชา
นางรุ่งรวี เดชบำรุงธรรม
นายชยธร เดชบำรุงธรรม
น.ส.กัลยกร เดชบำรุงธรรม
ร้านเต็งหยงจั้วสวรรคโลก
นายวริทธิ์ธนนันท์ พรมศรี
นายประยงค์ พรมศรี
นายกิตติภพ พรมศรี
นางประคอง พรมศรี
น.ส.สิริกร พรมศรี
น.ส.เยาวลักษณ์ พรมศรี
นายสันติ โล่ห์พัฒนานนท์
ด.ช.บุรินธร โล่ห์พัฒนานนท์
น.ส.สมุทรขจี โล่ห์พัฒนานนท์
นางสุดา โล่ห์พัฒนานนท์
นายสุบิน โล่ห์พัฒนานนท์
นายเวทย์ อัศวรัตน์
นางมาลี อัศวรัตน์
นายวิทิต อัศวรัตน์
นายวิษณุ อัศวรัตน์
น.ส.วิมลวรรณ อัศวรัตน์
น.ส.สิรินนา อัศวรัตน์
นายซานซานซอง แซ่ซาน
นางเยาวภรณ์ จรัสปรีดาลาภ
นายสณทิพัฒน์ จรัสปรีดาลาภ
นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ
น.ส.รุจิเรข จรัสปรีดาลาภ
นายสุบิน บัวมี
นางพรรณี บัวมี
นายวชิรวิชญ์ บัวมี
นางกัญญาพัชญ์ บัวมี
ด.ญ.นันท์นภัส บัวมี
นายจารุพงศ์ จั่นทอง
นายจุฬา จั่นทอง
นางรัญจวน จั่นทอง
น.ส.กุณฑลี พิพิธศักดิ์
นางเสาวรัตน์ พิพิธศักดิ์
นายเล็ก พิพิธศักดิ์
คุณอนันตชิน ทศดร
คุณศรีสุดา ทศดร
คุณณัฐสิณี ทศดร
คุณวชิรวิทย์ ทศดร และครอบครัว
นายวิทยา ยมลยง
นางชมชนก ยมลยง
น.ส.นพพรรณ ยมลยง
ด.ช.อัคราษฎร์ นิมม์
น.ส.อุมาพรรณวตี ยมลยง
นายสารัช ยมลยง
ด.ญ.เอญาดา ยมลยง
นายปี เอี่ยมยิ้ม
นางไทย เอี่ยมยิ้ม
นายเทียบ เอี่ยมยิ้ม
นางทองสุข เอี่ยมยิ้ม
นายสมศักดิ์ เอี่ยมยิ้ม
นายประสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม
นางสุดใจ เอี่ยมยิ้ม
นายธนกฤษ เอี่ยมยิ้ม
ด.ช.สุวิศิษฏ์ เอี่ยมยิ้ม
ด.ช.ณัฐสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม
น.ส.อริสรา ฮ้อแสงชัย
นายอุดม สุขประเสริฐชัย
นางมานิตย์ ฮ้อแสงชัย
นายสุภชัย ฮ้อแสงชัย
นางล้วง แซ่ลิ้ม
นายเล่งเชี้ยง แซ่โง้ว
น.ส.ทิพาภรณ์ สุขประเสริฐชัย
น.ส.ชื่นนภา สุขประเสริฐชัย
น.ส.ปิยภรณ์ สุขประเสริฐชัย
นายอิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐชัย
นางสำเนียง สำโรง
นายพิเชษฐ สำโรง
น.ส.พริสร สำโรง
นายพิรสรรค์ สำโรง
นางเฟื่อง สำโรง
นายพันเดช สำโรง
น.ส.ระพีพรรณ สำโรง
นายจำนงค์ คำแสน
นางทองวัน คำแสน
นายดำรง คำแสน
นายพรพจน์ คำแสน
นางปรียาภรณ์ คำแสน
นายเทียน คงสอน
นางจำนงค์ คงสอน
นายอณพ คงสอน
น.ส.วิลาวัลย์ คงสอน
ด.ช.ณัฏฐชัย คงสอน
นางเง็ก อยู่เจริญ
น.ส.สุมนา อยู่เจริญ
น.ส.วรรณี อยู่เจริญ
น.ส.ปุญญาพัฒน์ อยู่เจริญ
นายศักดิ์ชัย อยู่เจริญ
นายพรศักดิ์ อยู่เจริญ
นายณรงค์ศักดิ์ อยู่เจริญ
คุณพ่อกล จันทร์ไทย
คุณแม่แจง จันทร์ไทย พร้อมบุตรหลาน
คุณอภิสรา ต้นเจริญพงศ์ และครอบครัว
คุณประภาส ถิระภัทรโชติ
คุณปรินทร ดลฤทธิ์อาชา
อุทิศให้ ด.ช. พิทักษ์ ถิระภัทรโชติ
นายสุเมธ จานประดับ
นางยุพร จานประดับ
น.ส.สาต์นิธิ จานประดับ
คุณนิพนธ์ วงค์อัศวเทพชัย
คุณกัญญ์ภัสสร วงค์อัศวเทพชัย
คุณจิญญ์ณิภัค วงค์อัศวเทพชัย
คุณมนัสนันท์ วงค์อัศวเทพชัย
คุณอัณณ์ชญา วงค์อัศวเทพชัย
คุณอินชญาณ์ วงค์อัศวเทพชัย
คุณอัณณ์กาญจน์ วงค์อัศวเทพชัย
ผู้ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปกลุ่มนายพจน์ พงษ์วิทยภานุ
น.ส.ภัณฑิรา คำสิลา
นายกิตติศักดิ์ คำสิลา
ด.ช.ติณณภัทร์ คำสิลา
ด.ญ.ลัลณ์ลลิน คำสิลา
น.ส.รติกร วิรภาสวร
นายสมชาย วิรภาสวร
นางศศิวรรณ วิรภาสวร และครอบครัว
น.ส.อมรา วิรภาสวร
อุทิศให้น.ส.วิลาวัณย์ จงกลฐากร
นางลมูล เจริญรัตน์
นายอ่อน เจริญรัตน์
นางเซี่ยมฮวย เจริญรัตน์
นายสันติ เจริญรัตน์
น.ส.สุจิตรา เจริญรัตน์
น.ส.สร้อยอนงค์ เจริญรัตน์
น.ส.ธนนันท์ เจริญรัตน์
นายมนเทียน เจริญรัตน์
น.ส.นันทนา เจริญรัตน์
น.ส.พรพิมล เจริญรัตน์
น.ส.เบญจวรรณ เจริญรัตน์ และครอบครัว
นายคำพันธ์ ระวะใจ
นายคำมัง ระวะใจ
นายอนนท์ ระวะใจ
นายปัณณทัต ระวะใจ
คุณสุจิตรภรณ์ เกตุบรรลุ
น.ส.ประภาวัลย์ ฉายสว่างวงศ์
นายอธิวัฒน์ ฉายสว่างวงศ์
น.ส.จริยา ฉายสว่างวงศ์
นายสาย ทองธรรมชาติ
นางปราณี ทองธรรมชาติ
น.ส.สมฤทัย ทองธรรมชาติ
นางศิริเนตร ศรีสวัสดิ์
นายฤทธิไกร ศรีสวัสดิ์
น.ส.ธัญญภัสร์ ศรีสวัสดิ์
นายโยธิน วังระหา
น.ส.ปานิสรา ศรีสวัสดิ์
นายสุวพิชญ์ ศรีสวัสดิ์
นายวิเชียร ศรีสวัสดิ์
นางละม่อม ศรีสวัสดิ์
นายชัชวาลย์ กาญจนสุนทร
น.ส.สำราญ กาญจนสุนทร
น.ส.ปนัดดา กาญจนสุนทร
น.ส.ลดาวัลย์ กาญจนสุนทร
นายสันติ กาญจนสุนทร
นายชาญชัย กาญจนสุนทร
นางสมปอง กาญจนสุนทร
นายประสาน กาญจนสุนทร
นายชยพล กาญจนสุนทร
คุณอารีรัตน์ มากประมูล
นายสนอง มากประมูล
นางไพฑูรย์ มากประมูล
นายอนุวัฒน์ มากประมูล
นายนพพร มากประมูล
บรรพบุรุษตระกูล "เด่นเลิศชัยกุล"
บรรพบุรุษตระกูล "กัลปตานนท์"
นายประสาน เด่นเลิศชัยกุล
นางแดง เด่นเลิศชัยกุล
นายชยธร มนต์ชัยนนท์
ด.ญ.วรัญชยา มนต์ชัยนนท์
นายศักดิพัฒน์ กัลปตานนท์
น.ส.กัลยพัทธ์ เด่นเลิศชัยกุล
นายสมยศ ชุ่มอารมณ์
นางปวีณา เผินกระโทก
ด.ต.พศวีร์ เผินกระโทก
ด.ญ.เพ็ญอร เผินกระโทก
นางฐิติชญาณ์ พลวราสวัสดิ์
นายสุรชัย พลังธนสุกิจ
นางเล็ก พลังธนสุกิจ
นายธิฐินนท์ พลังธนสุกิจ
น.ส.ปุณณดาษกร พลังธนสุกิจ
นายทวี พลังธนสุกิจ
ด.ญ.นันท์ณัฐ พลังธนสุกิจ
น.ส.วรวลัญช์ พลังธนสุกิจ
น.ส.ธนิดา พลังธนสุกิจ
ด.ญ.ณภาสุ พลังธนสุกิจ
นางสุสิงห์ ทิพจร
นายเลื่อน ทิพจร
นางสมเลย ทิพจร
นายวสันต์ ทิพจร
น.ส.อารีย์ ทิพจร
นายโสภณ ทิพจร
นายเร็ว ทิพจร
นายพร แซ่จัง
นางดวงเดือน แซ่จัง
น.ส.ดวงดาว แซ่จัง
น.ส.ชลธิรศน์ แซ่จัง
น.ส.พิรานันท์ แซ่จัง
คุณสมยศ เข็มทอง
คุณสุธาทิพย์ เข็มทอง
คุณกัลทิยา เข็มทอง
อุทิศแด่นางพิกุล เข็มทอง
อุทิศแด่นายดำรงค์ เข็มทอง
คุณวีระวัฒน์ ตันปิชาติ
คุณพรรณประภา ตันปิชาติ
คุณลลิตา ตันปิชาติ
คุณอลิษา ตันปิชาติ
คุณศลิษา ตันปิชาติ
นายสมหวัง คมวิริยะวุฒิ
นางวิไล คมวิริยะวุฒิ
น.ส.ธัญวรัตน์ คมวิริยะวุฒิ
น.ส.มัสลิน คมวิริยะวุฒิ
นายณัฐพงษ์ คมวิริยะวุฒิ
คุณอริยะ วาณิชย์นที และครอบครัว
คุณเสียม แซ่กัง และครอบครัว
นางสำเนียง เกตุยานนท์
น.ส.อริสชา เกตุยานนท์
ด.ญ.อมลรดา เกตุยานนท์
นายณัสธร หาญกิจสกุล
นางศุภลักษณ์ คล่องแคล่ว
นางทรงศักดิ์ คล่องแคล่ว
นายทรงสิทธิ์ คล่องแคล่ว
น.ส.ชนัญธิดา คล่องแคล่ว
น.ส.กุลธิดา คล่องแคล่ว
คุณวิศิษฐ์ ตั้งกิจสงวน
คุณตั้นจั่น ตั้งกิจสงวน
คุณเปลื้อง คันธาจละ
คุณประสงค์ คันธาจละ
คุณประนอม คันธาจละ
คุณนวรัตน์ คันธาจละ
คุณนฤมล คันธาจละ
คุณชวิน คันธาจละ
คุณคณธร คันธาจละ
คุณเวียน คันธาจละ
นายนพดล ตรีเพ็ชรา
น.ส.ธนนันท์ ตรีเพ็ชรา
อุทิศให้นายจตุรงค์ ตรีเพ็ชรา
อุทิศให้น.ส.วงเดือน บุญการค้า
คุณศิวพร อนันตพันธุ์พงศ์
คุณเอี้ยงอวง แซ่โค้ว
คุณเง็กลั้ง แซ่ฮึง
คุณจิดาพร ฐิตะสมบูรณ์
นายไข่ แก้วราม
นางจัด แก้วราม
นายมนัส แก้วราม
น.ส.สุชัญญา แก้วราม
ด.ช.ธนานันท์ แก้วราม
ด.ญ.มนัญญา แก้วราม
นางสมาน ก้อนพิลา
น.ส.เสาวภา ก้อนพิลา
นายสงวน กูลแปง
นายรังสิต กูลแปง
นางกิตติมา กูลแปง
นายณัฐพงษ์ กูลแปง
ด.ช.ก้องภพ กูลแปง
นายกิรวิทย์ กูลแปง
น.ส.กรรณิกา กูลแปง
นางวิไล ฉายสว่างวงศ์
นายชาญชัย พิสิทธิวิทยานนท์
นางรุ่งทิพย์ พิสิทธิวิทยานนท์ และครอบครัว
นางประพิศ พรมอินทร์
นายณัฐพล พรมอินทร์
นายณกานต์ พรมอินทร์
นางสาวณัฐชยา พรมอินทร์
นายอัทธเมศร์ อัครรัตนสิทธิ์
นางนพเก้า อัครรัตนสิทธิ์
ด.ช.กฤษณพล อัครรัตนสิทธิ์
ด.ช.พีร์วัชร์ อัครรัตนสิทธิ์
คุณประพนธ์ จันทร์งาม
คุณรัตตินันท์ มิลินกุลไพศาล
คุณพัทธ์ธีรา มิลินกุลไพศาล
คุณพิมพ์ชนก มิลินกุลไพศาล
คุณธนิตพงศ์ มิลินกุลไพศาล
คุณสนั่น ชีวศรีพฤฒา
คุณกาญจนา ชีวศรีพฤฒา
คุณชนินทร์ ชีวศรีพฤฒา
คุณอรณัฐ ชีวศรีพฤฒา
คุณชณัฐดา ชีวศรีพฤฒา
คุณณฐกร ชีวศรีพฤฒา
คุณมงคล พงษ์เพียรสกุล
คุณจิรคม พงษ์เพียรสกุล
คุณธนโชติ พงษ์เพียรสกุล
คุณชัชมณฑ์ พงษ์เพียรสกุล
คุณเสาวภาคย์ พงษ์เพียรสกุล
คุณอรทัย เจริญจิตต์จันทร
คุณไพโรจน์ วันคืนดี
คุณกิตติคุณ วันคืนดี
คุณภูริคุณ วันคืนดี
คุณจิตรภัทร์ จึงอยู่สุข
นายคมสันต์ คุณรักษ์
นางเยาวเรศ คุณรักษ์
ด.ญ.ปุณยนุช คุณรักษ์
คุณพ่อเกษม ปัญญาดิลกพงศ์
คุณแม่มณี ปัญญาดิลกพงศ์
"ผู้ร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ทรงชุดเพชร คณะลูกหลานหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต ทุกรูปทุกนาม"
.
************ รายชื่อผู้ร่วมบุญ 1,500 บาท ขึ้นไป ************
.
นางสุภชาดา อนุญาหงษ์[/t][/t][/t][/t][/t][/t]
น.ส.วราพันธุ์ ยัสพันธุ์
นายอนุสรณ์ บุญจุ้ย
คุณปณัฐธกรณ์ เปี่ยมสุวรรณมาศ
นายรัชกฤต สงวนชีวิน
นางเพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์
น.ส.ปนัดดา เปล่งสันเทียะ
คุณแม่วัฒนา ธนวัฒน์โกศล
นายวุฒิกุล ชมบุญ
นางนิศรา ชมบุญ
ด.ญ.บุญสิตา ชมบุญ
ด.ช.ภูรินท์ ชมบุญ
คุณพันธ์ทิพ วิมลรัตน์
คุณปัฑมา มั่นคง
น.ส.ศรินญาช์ สุขล้อม และครอบครัว
น.ส.ศิริวรรณ สมบูรณ์
คุณภาธิญา กาญจนเสวี
คุณณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล
คุณวรวลัญช์ ทรงบุญไพศาล
นายเอกพิสิทธิ์ จันทน์ดาหงส์
นายเกษม เลิศแสงสุวรรณ
นายพีระพล สิงหทัต
น.ส.เหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์
นายสุพจน์ ดาก่ำ และครอบครัว
นายไพรสนญ์ สิทธิปัญญา พร้อมครอบครัว
นายอำนวย บุญสม
น.ส.ธันยพร จิตภิรมย์
คุณธัญมาศ ศรีทอง
นายเสกสรรณ สิทธิพล พร้อมที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
น.ส.วรรณกร ออพัฒนกุล
กลุ่มลูกหลานพุทธพรหมปัญโญ
นางปุณณพินทุ์ สุขกลึง และครอบครัว
คุณแม่ศิริวรรณ สุชาติกุลวิทย์
นายธนพล จิรเดชนันท์
คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
นายกิจจา ตรีสิริเกษม
นางอรพินธุ์ ตรีสิริเกษม
นายพีรวัส รัตน์รอย
คุณกฤตยา บุญมโนปณิธาน
น.ส.ภัสร์วรา วันทิตย์ธนโชค และครอบครัว
กองบุญสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมบรมมหาจักรพรรดิทุกดวงจิต
น.ส.นิตยา ลุนากัน
คุณรัชดาวัลย์ ทองนทีพัฒน์ และครอบครัว
น.ส.อนัญญา บุญปั๋น
นายสุดยอด เปลี่ยนศรี
น.ส.วิไลลักษณ์ วะณะชีพ
น.ส.ศิริลักษณ์ เกิดที่สุด
น.ส.เนาวนิจ พุทธวิบูลย์
นายยิ่งสืบ สูงศักดิ์
นายเกียรติพงศ์ พลแก้ว
นายณัฐพล บุญคุ้ม พร้อมครอบครัว
นายชานนท์ นุชถนอม
คุณภรดี แสงสุริโยทัย และครอบครัว
นายอภิชาติ จันทร์สว่าง พร้อมครอบครัว
คุณณัฐชุดา พงศ์พิชญวิจิตรา และครอบครัว
นางทิพย์วรรณ จารุเกษมรัตนะ
น.ส.กชพร เครื่องสนุก พร้อมครอบครัว
นางไพรวัลย์ นฤทัย
น.ส.ธัญญารัตน์ อัครเจริญธีรคุณ
นายวิศวะ วงค์แปง
คุณพัชรา สอาดรัตน์
น.ส.นิภา บัวแก้ว
น.ส.ปาริชาต ชมภู
นางจำเนียร บุตรศรี
นายปกรณ์ ศิริวัฒนานนท์ และครอบครัว
น.ส.ธันยารัศมิ์ ตันตราธิปไตย
คุณแพรภคภร ณิชพิมพ์ และครอบครัว
คุณศิรสุรีย์ นวรัตน์จำรูญ
ครอบครัวแสงสุริฉาย
คุณศุภวรรณ์ กลิ่นแจ้ง บิดามารดาพร้อมครอบครัว
น.ส.พลอยปภัส อติโรจนวิศน์
คุณกาญจน์ทิชชา โกมารทัต และครอบครัว
นายไพศาล ถุนนอก
คุณศิรินารถ ศรีเมือง
นายทนงศักดิ์ เลิศพงศ์วิภูษณะ พร้อมครอบครัว
คุณบุญจิรา พาหุกาญจน์ และครอบครัว
คุณสมชาย นุ่มทนงค์
นางศิริลักษณ์ เลิฟเกรน
นางอัณชญาณ์ มูเอนเก้น และครอบครัว
นายอุกฤษฏ์ ป้อทองคำ และครอบครัว
คุณแม่ละออง มณฑาทอง และครอบครัว
นางณัฏฐารมย์ ธนเดชศุภณัฐ
นายภัทรภณ พูนลาภยศ
นาวาเอกรักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ
นางภคพร ตัณฑสุวรรณ และครอบครัว
คุณRaymond Navarro
คุณธนยศ บุญประกอบ
คุณธนพร บุญประกอบ
คุณสหดล บุญประกอบ
นายสมชาย พุทธิเภสัช และครอบครัว
นายวรทัศน์ สีคำทา พร้อมครอบครัว
นายชูชาติ ลายกลาง และครอบครัว
แม่พวน ยางงาม
คุณวันเพ็ญ บุญเพ็ชร
น.ส.กัญญภา ธวัชวิบูล
คุณกรแก้ว อินดี
น.ส.อรพรรณ พงษ์ไพร พร้อมครอบครัว
พ.ต.ต.ธีรวัฒน์ หมู่พยัคฆ์
นางอรทัย ไทรวัฒนะศักดิ์ และครอบครัว
นางเอี้ยฮ้อ โตศักดิ์สิทธิ์
นางสุวรรณา โตศักดิ์สิทธิ์
น.ส.ไปรวรรณ โตศักดิ์สิทธิ์
นายสง่า โตศักดิ์สิทธิ์
คุณปัณณธร ทมวิรัตน์
คุณฐัภภิญา แววมณี
คุณพวงทิพย์ นิลประดับแก้ว
น.ส.พนอ จันทร์เรือง
คุณสุหรรษา อำนาจสิทธิกุล
นางชุติมา พิลาล้ำ และครอบครัว
พ.ท.เบญจพล ประจง และครอบครัว
นายอัครพัชร์ วัฒนกุลพณิช
คุณสิริวรรณ สิทธิไชย
คุณศรัญญา มั่นวงษา
นางปภาอัณ สกุลหลิม และครอบครัว
นายกฤษฏ์ สกุลหลิม และครอบครัว
คุณพ่ออุ๊น พึ่งเมือง
คุณเอี้ยวตง แซ่ลี้
คุณสุรียพร ธวัชวิบูลย์
คุณนุชรา ธวัชวิบูลย์ผล
นางกันตสุดา งามเลิศ
น.ส.ดีพอ เจริญเกียรติมานะ
นายอัครพล เขียวดอกน้อย
นางณัฐธยาน์ มาลีสะท้าน พร้อมครอบครัว
น.ส.ณัฐรดา มาสมพงษ์
นายสมนึก แซ่หว่อง และครอบครัว
นางบุญศรี เอี่ยมธีระไพบูลย์
นายภูวศิษฐ์ ธนบวรพิมพ์กุล
นางสำรวย นาดี และครอบครัว
นายกิตติศักดิ์ ศศิภัทรกุล
นางศิณัฐ ไพบูลย์สมบัติ
น.ส.ศรีวรรณ แซ่ลิ้ม
นางวิมลพร กระวารี
ครอบครัวธนวัชรพุฒิ
นางพัชรภัสสร์ ดุษฐดินต์ธร
นายอภิชาติ ดุษฐดินต์ธร
นายเอกรัชต์ ดุษฐดินต์ธร
น.ส.นิชาภา ดุษฐดินต์ธร
ด.ญ.ลัลล์ลลิล ดุษฐดินต์ธร
ด.ญ.กัญญาณัฐ ดุษฐดินต์ธร
นางเพ็ญศรี ดุษฐดินต์ธร
คุณอนงค์นาฏฐ์ หิรัญบูรณะ และครอบครัวหิรัญบูรณะ
คุณวินัย เกษมวุฒิชัย
คุณอัญชฎา เล็กเจริญ
นางพรทิพย์ เวลล์ พร้อมครอบครัว
น.ส.ปภัสสรา ฟักแก้ว พร้อมครอบครัว
นางนอม แซ่วอง พร้อมครอบครัว
คุณธัญพิมล บุญนาคค้า
น.ส.มณฑา วิชาจารย์
คุณณิชนานันท์ ธนัตถ์อัครนิจ และครอบครัว
คุณลภัสรดา เปี่ยมสุข และครอบครัว
นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ พร้อมครอบครัว
คุณแม่เพ็ชรา วิถีธรรม
คุณบุณฑริก รอดบำรุง และครอบครัว
น.ส.พรสุดา พุทธศร
นางกฤษณา สุวรรณา
คุณศรีสุวรรณเขต ชัยขันติ
น.ส.สามาวดี ตรีกุล
นางรัชนี แสงประทุม และครอบครัว
นายรุ่งนคร เนสุสินธุ์
นางฐิตารีย์ เนสุสินธุ์
แม่ชีปัทมวดี สุวรรณแกม
แม่ประไพ สุวรรณแกม
น.ส.ภิสรา ยืนยงค์
น.ส.วรสินี ยืนยงค์
คุณแม่ทองสุข แซ่เอี๊ยวและลูกหลาน
คุณฐานิดา เหลืองอุทัย
คุณอนัญญา ศิริไชยโสภณ
คุณบงกชณภศร พลธนขจร
คุณนันทิญาพักร ธมลวัฒน์พร
คุณนิลยา ฐิติกุล
น.ส.นัทธมน แสงทอง
คุณศิวกร มาลัยส่งศรี
คุณอธิวัฒน์ วิทวัสบำรุงกิจ
นางฐิติวรดา คาเลส
คุณรมย์ชลี พูลมา และครอบครัว
นางแก้ว แซ่เบ๊
นายจี้เกี๊ยด แซ่เบ๊
นายณรงค์ ผุยมูลตรี
คุณณัทธมน ไทยใหม่
น.ส.พิมพ์รภัช ภักดีอมรสินธุ์
คุณณัฐพงษ์ มีเสนา และครอบครัว
คุณอิทธิพัทธ์ วิสุทธาธนพงษ์
นายธนากร พรหมมาอาจ
น.ส.สุภาณี วรบุตร
คุณอมลวรรณ สุทธิพงษ์เกียรติ พร้อมบุตรธิดา
น.ส.สุพรรษา ลี้รุ่งเรือง
นายวันเฉลิม คงเกต
นายจักรกฤษ สุดตาสอน
นางพรพรรณ พงษ์ประเสริฐ และครอบครัว
นายวีระ พูนเดชาลาภ
คุณพิชชาภัทร์ ธนันต์ชัยกิตติ
น.ส.ขวัญใจ ปัดคำ
นางรณกร ดอนจังหรีด และครอบครัว
คุณศิริวิมล อ่อนเป็ง
คุณสุชานันท์ เพชรชิต
นางสุกัญญา เอื้ออาภาเศรษฐ
น.ส.พรทิพย์ รักสุจริต
คุณจักรกฤษ ไกรกฤษสม
นางกุลพร วิชัยดิษฐ
นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่ พร้อมครอบครัว
นายพงศนาถ ชื่นกุศล
นายจตุรภัทร ชื่นกุศล
นายกิตติภพ ชื่นกุศล
คุณปรีดา นนทพันธ์
คุณปราณี นนทพันธ์
คุณกัญญา นนทพันธ์
คุณยุพา นนทพันธ์
นายบุญชัญ หะรารักษ์
นายภัทรกิจ ลาภเกิด
นายกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ และครอบครัว
คุณเปรมจิต นิเทศนพกุล
คุณเนื้อทิพ คำนวณมาสก และครอบครัว
คุณบารมี อริยะเลิศเมตตา
คุณเกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา
นายพิชญะเกียรติ อุดรสถิตย์
คุณสุภาวดี สงวนพงษ์
นางบุษบา ถวิลวิศาล
คุณพรรณี บรรเลงกลอง
คุณแม่รจนา สนใจ และครอบครัว
คุณพรรณี เรืองธีระพันธ์
คุณดวงพร กุสละพัชรินทร์
คุณศรุตา สถิตวรพจนา
คุณนภัสวรรณ จินดามณีรัตน์
คุณอริยพล สมอุดมทรัพย์
คุณธีรศักดิ์ เถื่อนสอน
คุณทวีศักดิ์ เถื่อนสอน
คุณอภิชัย ขัตติยาภิรักษ์
นางพรเพ็ญ เทียมศรี
คุณพิชญา ศรีกาฬสินธุ์
นายชนกภัทร์นันชัย ปิยมัณฑน์
นายณัฐปวินท์ ปิยมัณฑน์
คุณพงษ์พันธ์ ท้าวมหาวรรณ
คุณทัศน์นันท์ ท้าวมหาวรรณ
คุณรัตนาภรณ์ ท้าวมหาวรรณ
คุณณภัฎพนธ์ มหาพงศาสิน
คุณสุทธิดา ระวันประโคน และครอบครัว
นายสาโรจ ตุนอยู่เพชร
ว่าที่ร้อยตรีศุภกร อมาตย์ชยาภา และครอบครัว
คุณสุวารินทร์ เชิดเกียรติตระกูล
คุณสุวิจักขณ์ อรุณเจริญกุล
คุณนฤมล อรุณเจริญกุล และครอบครัว
คุญวิจิตร พิกุล
คุณปราณี ผลประเสริฐ
น.ส.มีนา แก้วศรี
นางเกศินี เหลียน
คุณธนภร หิรัญนันทิกร
นางชนภัศทร หลอมทอง
คุณชญาภา อ้นประดิษฐ์
คุณบังเอิญ พูลมา และครอบครัว
คุณวิชชา อัษวมานนท์
อุทิศให้คุณแม่ถาวร แจ้งชาติ และตระกูลแจ้งชาติ
นายณัฐพงศ์ คณวัฒน์ชนะสิน และครอบครัว
น.ส.นงเยาว์ รัตนกิจบรรจง
คุณเอกชัย โอเจริญ
คุณมณฑิรา โฮมจตุรัส
คุณฐานิตา ทัพศิริ
คุณจารุณี เชิญกลาง
คุณจุฑารัตน์ กิจอริยศักดิ์
นายนพรุจ ชวุฒิโท
น.ส.วิชชุดา ด้วงมั่ง
คุณสรัญญาพิชญ์ โสภา
คุณพีรยา กลิ่นมาลี
ด.ญ.ศิรภัสสร ชูเลิศ พร้อมญาติๆ
พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก
คุณดนณพัต อัครธนสกุณ
คุณนพมาส มัตสรรกฤษณ์
น.ส.อัณณ์ชญาณ์ ไชยวงค์
คุณสุภาวดี กฎมัจฉา อูเลเส็น
คุณจุฑารัตน์ วศินประพุทธิ์
คุณกัญญ์พิดา วศินประพุทธิ์
ร.อ.ชโณทัย สาพา
ชั้นนายพันเหล่าทหารการเงิน รุ่นที่ ๕๙
น.ส.วิรัลพัชร แสงสุข
คุณแสนสุข ชูเชิด
คุณพัทธ์นันท์ ธนสุวรรณวัฒนา
นางทิพย์นารี ฟิลลิปส์ และครอบครัว
คุณมาลินีร์ โกสะรุททะ
คุณณัฐพร กันหา แฮนสัน
นางน้อย ปัญญาคง
นางอภิญญา ฉัตรพิมลกุล
นายพิพิธชัย ลีลภัสธนพงษ์ พร้อมครอบครัวและบริวาร
คุณจันทร์โสดา พามี พร้อมครอบครัว
คุณวิชชุดา วีระบริรักษ์ และครอบครัว
น.ส.วรรณภา ชอบสูงเนิน ฮุป และครอบครัว
คุณต้องใจ เดชาติวัฒนา
นายเสน่ห์ ประกอบเที่ยง และครอบครัว
น.ส.จุฑารัตน์ นิลประดับแก้ว
นางอรศรี ทัพเพอราท
นายฮันส์ ทัพเพอราท
นายมนัส ภูนาสูง พร้อมครอบครัว
นางเรณู เอี่ยมวงศ์วุฒิ (สุขโสภี)
นายธัชกร เอกบุศย์ ชาตะ 30 ตุลาคม 2508 มะเส็ง
คุณสุขุมาลย์ บุญเรืองศักดิ์
คุณประพจน์ กออวยชัย
นายสุนทร สุทธิลออ
น.ส.สุปราณี เชยชม
น.ส.ลัดดาวัลย์ รติทวีทรัพย์ และครอบครัว
นางสุกัญญา ระวีวัฒน์
คุณนิตยา ผดุงชีพ
คุณกฤษณะ ผดุงชีพบุตร
คุณสมชาย ผดุงชีพ
คุณสมเพียร เครือคำ
คุณจิตรพัฒน์ อุณาสิงห์
นายอำนวย ตันประดิษฐ์ และครอบครัว
นางชลพินทุ์ พิกุลทอง และครอบครัว
นายไพศาล โลมากุล พร้อมครอบครัว
คุณอุดม ตั้งจิตสิตเจริญ
คุณสุทธินี ตั้งจิตสิตเจริญ
คุณธีรวัฒน์ เข็มทอง และครอบครัว
คุณเดชาธร อุ่นใจ
นายสายัณห์ ตันติกิจ
นางตรีทิพยนิภา จงใจงาม พร้อมครอบครัว
น.ส.ศศิภัสส์ อัศวนาคารัตน์
นางเบญญารัศม์ เรืองฐิติรัชต์ และครอบครัว
นายวิทยา ศรีสมานุวัตร และครอบครัว
นายธนวัฒน์ เฑียรปัญญารัตนา และครอบครัว
คุณศรีสุรางค์ ชัยปริญญา
คุณอภิเชษฐ์ จุลกะเศียน และพนักงานบ.เชอิล(ประเทศไทย) จำกัด
ด.ช.ชนธัญ ลิมปนารมณ์
นางทรรชล พิบูลย์
คุณจรัญ สมสันฐาน
น.ส.สุมณีย์ ลีลภัสธนพงษ์ และครอบครัวและบริวาร
คุณโศศิษฐา พัฒนากุล(กะทิ)
น.ส.สุภาภรณ์ พุ่มเรืองและครอบครัว
นายประจวบ ชูเจริญ
นายซุ่ยแซ แซ่ไหล
คุณดวงหทัย กาศวิบูลย์และครอบครัว
นายเดชาวุธ รัตนศักดิ์วิบูลย์
คุณภาวนา สงค์จันทร์
คุณณัฐพงศ์ ติสันเทียะ
คุณธชาษร พลเวียง
.
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ สาธุครับ
  [/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]

22
ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ / Merit by Donation
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2017, 12:05:42 PM »

We are inviting donations for the construction of a Statue of Buddha " Somdej Ong Pathom"
 
     Join us in making merit by offering a Kathin Ceremony in the construction of a Statue of Buddha " Somdej Ong Pathom" The Emperor Jakkraphat with diamonds embedded within the Statue of Buddha
....................................................


*Statue Details*
Material: Brass Cast
Total Height including base : 10.8 ft or 3.3 meters
Base Width: 90 inches
 
Offering of the statue to be presented at Watthummuangna Thambon Muangna Ampho Chiang Dao, Chiangmai Province by The Great Master Monk Warongkot Wiriyatharo (Luangtama)


On Sunday 8th of October,2560B.E.(2017C.E.) at 9:00am.


...


We therefore humbly invite the devout and compassionate to join us in the construction of the Statue of Buddha thorough the faithful act of communally presenting a Kathin Ceremony on the aforementioned day and time.
...


INTERNATIONAL & LOCAL BANK TRANSFERS:


Bank Name:
Government Savings Bank Bangkok, Thailand


Swift Code: GSBATHBK


Account no: 020222881144


Account Name: Srang Jakkraphat Thway Luangtama (PRID CHAIPRASERT)


Branch: Chakkrawat


PromptPay-info : 0926619949
(Please inform your bank to convert into Thai Baht (THB)


For more information please contact us.


Facebook page : sitmekroo
Line ID : @benfever
...............................…..................................................


For Donations of 1500THB
We will add an inscription of your name to the base of the statue .
For Donations of 3000 THB
We will add an inscription of the names of all of your family members to the base of the statue.


**The window for donations will close on the Friday 6th OCTOBER 2017 (time: 3:30pm)**
...


May the power of Buddha protect and care for you.
   Bestow upon you and every member of your family prosperity in age, health, vigor, wisdom and affluence in wealth of every type. This request is made with the utmost respect🙏🏻
   
       Created by Sitmekroo Team

23
หลังจากที่ทำบุญตักบาตรแล้ว ตอนกรวดน้ำ ควรอธิษฐานหรือสวดอย่างไรดีครับ

24
ถาม - ตอบปัญหา / Re: สวดมนต์ตามเวลา ครับ
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2017, 09:42:34 AM »
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

25

ขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาบุญ อธิษฐาน และฝากกระแส ด้วยกันนะคะ
อธิษฐานฝากกระแส
"ข้าพเจ้าขอฝากกระแสกับลูกแก้วจักรพรรดิ รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ)
อธิษฐานให้ลูกแก้วจักรพรรดิ รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ แผ่บุญได้เอง
"ขอให้ลูกแก้วจักรพรรดิ รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์  ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ แผ่บุญ ครอบวิมาน ปรับภพภูมิได้เองอัตโนมัติตลอดเวลา ตลอดกาลทุกเมื่อ ตลอดระยะทางไม่ประมาณได้ ทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ ทั่วทั้ง 360 องศา เมื่อใดก็ตามที่มีผู้สวดจักรพรรดิ หรือไตรสรณคมน์ ก็ขอให้แสงสว่างจงมาปรากฎที่ลูกแก้วจักรพรรดิ รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์  ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ด้วยเทอญ
และขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยอัญเชิญภพภูมิทั้งหมดทุกผู้ทุกนามที่อยู่รอบบริเวณลูกแก้วจักรพรรดิ รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ น้อมมารับบุญจากรูปลักษณ์ทั้งหมดนี้ได้อัตโนมัติตลอดเวลาด้วยเทอญ
(นะโม3+จักรพรรดิ1+สัพเพ3)
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้าง ร่วมอธิษฐานลูกแก้วจักรพรรดิ รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ด้วยเทอญ สาธุ

27
บทความ คำสอน / Re: benfever มีเรื่องอยากเล่า
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 02:18:26 PM »
สาธุครับ

28
 วันนี้ เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ งดสร้างพระที่แม้นศรีครับ

29
ถาม - ตอบปัญหา / Re: ถามเรื่องราวของพญาครุฑ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2017, 06:39:25 AM »
สาธุครับ

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 32